Anda di halaman 1dari 27

PENGENALAN

didik hibur, penggabungjalinan dan pengulangan. Konsep tersebut dizahirkan dalam modul pengajaran

National Key Result Areas (NKRAs) Kementerian Pelajaran Malaysia telah menyasarkan bahawa semua murid berkeupayaan untuk menguasai literasi dalam bahasa Malaysia dan numerasi kecuali murid berkeperluan khas selepas tiga tahun mengikuti pendidikan di sekolah rendah.

dan pembelajaran. Modul ini dihasilkan untuk membantu guru melaksanakannya bagi membolehkan murid menguasai literasi.

Kementerian Pelajaran Malaysia menyedari bahawa masih ada murid sekolah rendah yang belum menguasai literasi. Ketidakupayaan murid untuk menguasai literasi dan numerasi mungkin disebabkan mereka kurang peluang dan tiada pendedahan untuk menguasai kemahiran tersebut sebelum mengikuti pendidikan formal. Oleh sebab itu, Kementerian Pelajaran merancang untuk mengatasi masalah tersebut melalui Program Literasi dan Numerasi (Program LINUS ).

Modul ini memuatkan beberapa maklumat berhubung dengan senarai kemahiran yang perlu diajar serta cadangan aktiviti dan latihan. Modul ini boleh diguna pakai sebagai pencetus idea namun begitu, guru juga boleh mengubah suai dan mengembangkan lagi aktiviti dan latihan yang dicadangkan.

Dalam melaksanakan program ini, Kementerian Pelajaran Malaysia telah menghasilkan modul pengajaran dan pembelajaran berasaskan beberapa konsep untuk membolehkan murid menguasai literasi. Konsep yang diambil kira ialah pendekatan literasi secara bersepadu, ansur maju,
i

Kementerian Pelajaran Malaysia merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada guru, pensyarah Institusi Pendidikan Guru dan wakil bahagian di Kementerian Pelajaran yang terlibat menyumbangkan idea dan kepakaran untuk menghasilkan modul ini.

numerasi kecuali murid berkeperluan khas selepas tiga tahun mengikuti Program LINUS.

3.0 OBJEKTIF Objektif Program Literasi adalah memastikan murid berupaya: i. mengenal dan menyebut abjad, mengeja dan membunyikan suku kata terbuka dan tertutup; ii. membaca dan menulis perkataan daripada suku kata terbuka dan tertutup, perkataan yang berimbuhan awalan dan akhiran; iii. membaca dan menulis serta memahami ayat tunggal dan ayat majmuk yang mudah dengan menggunakan kata hubung dan. 4.0 ORGANISASI KANDUNGAN

1.0

DEFINISI LITERASI

Literasi didefinisikan sebagai keupayaan untuk membaca, menulis dan memahami perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk yang mudah dengan menggunakan kata hubung dan serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran serta komunikasi harian.

2.0 MATLAMAT Matlamat program ini adalah untuk memastikan semua murid yang mengikuti Program LINUS berkeupayaan untuk menguasai literasi dalam bahasa Malaysia dan
ii

Modul guru Program LINUS ini dihasilkan dalam bentuk unit. Terdapat sembilan unit dan bagi setiap unit mengandungi beberapa kemahiran yang merangkumi kemahiran mengenal, membaca, membina dan menulis

huruf, suku kata, perkataan, rangkai kata dan ayat.

1.2 1.3 1.4

Menulis huruf kecil a z Mengenal bentuk huruf besar A - Z Menulis huruf besar A Z

Pendekatan yang digunakan dalam program LINUS ini ialah pendekatan belajar membaca dan menulis secara bersepadu dan menyeluruh. Ini bermakna murid belajar mengenal huruf, suku kata dan perkataan serentak secara berperingkat. Setelah murid mengenal beberapa huruf, guru mula mengajar membunyikan suku kata melalui kaedah gabungan bunyi suku kata tanpa

2.0

Membaca Suku Kata 2.1 2.2 2.3 Membaca dan membunyikan suku kata terbuka KV Membaca dan membunyikan suku kata tertutup KVK Membaca dan membunyikan suku kata tertutup KVKK Membaca dan membunyikan suku kata tertutup yang mengandungi digraf Membaca dan membunyikan suku kata tertutup yang mengandungi digraf

murid terlebih dahulu perlu mengenal kesemua huruf. Murid diperkenalkan pula dengan perkataan menggunakan suku kata yang telah dipelajari, dan seterusnya frasa atau rangkai kata dan ayat yang bersesuaian.

2.4 2.5

Kandungan Kemahiran Literasi 1.0 Mengenal dan Menulis Huruf 1.1 Mengenal bentuk huruf kecil a z

3.0

Membina dan Menulis Suku Kata 3.1 Membina dan menulis suku kata terbuka KV

iii

3.2 3.3 3.4 3.5

Membina dan menulis suku kata tertutup KVK Membina dan menulis suku kata tertutup KVKK Membina dan menulis suku kata tertutup yang mengandungi digraf Membina dan menulis suku kata tertutup yang mengandungi digraf

4.7 4.8 4.9

Membaca perkataan yang mengandungi suku kata KV+KVK Membaca perkataan yang mengandungi suku kata KVK+KVK Membaca perkataan yang mengandungi suku kata KVK+KVKK

4.10 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata KVKK 4.11 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata V+KVK 4.12 4.13 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata V+KVKK Membaca perkataan yang mengandungi suku kata KVKK+KVKK

4.0

Membaca Perkataan 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 Membaca perkataan mengandungi suku kata KV+KV Membaca perkataan mengandungi suku kata V+KV Membaca perkataan mengandungi suku kata KV+KV+KV Membaca perkataan mengandungi suku kata KVK+KV Membaca perkataan mengandungi suku kata KVKK+KV Membaca perkataan yang mengandungi suku kata KVK
iv

4.14 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata VK+KVKK 4.15 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata VK+KVK 4.16 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata KVKK+KVK 4.17 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata KV+KVKK

4.18 Membaca perkataan yang mengandungi diftong 4.19 Membaca perkataan yang mengandungi digraf 4.20 Membaca perkataan yang mengandungi vokal berganding 4.21 Membaca perkataan yang mengandungi konsonan bergabung 4.22 Membaca perkataan yang mengandungi kata imbuhan

5.6 5.7 5.8 5.9

Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVK Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KV+KVK Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KVK+KVK Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KVK+KVKK

5.10 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KVKK 5.11 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata V+KVK 5.12 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata V+KVKK 5.13 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KVKK+KVKK 5.14 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata VK+KVKK 5.15 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata VK+KVK 5.16 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KVKK+KVK
v

5.0

Membina dan Menulis Perkataan 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KV+KV Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata V+KV Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KV+KV+KV Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KVK+KV Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KVKK+KV

5.17 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KV+KVKK 5.18 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong. 5.19 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi digraf. 5.20 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding. 5.21 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi konsonan bergabung. 5.22 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi kata imbuhan.

8.1 8.2 8.3

Membaca ayat tunggal. Memahami ayat tunggal yang dibaca. Membaca ayat majmuk

9.0

Membina dan menulis ayat tunggal. 9.1 Membina ayat tunggal berdasarkan pola ayat dasar : ( FN+FN ) ( FN+FK ) ( FN+FA ) ( FN+FS ). 9.2 9.3 9.4 Menulis ayat tunggal. Membina ayat majmuk dengan kata hubung dan. Menulis ayat majmuk dengan kata hubung dan.

6.0 Membaca Rangkai kata 6.1 Membaca rangkai kata.

7.0

Membina dan Menulis Rangkai kata 7.1 Membina dan menulis rangkai kata.

8.0

Membaca Ayat
vi

vii.

menulis perkataan yang mengandungi digraf dan diftong dengan betul dan tulisan yang kemas; membaca perkataan yang mengandungi vokal berganding dan konsonan bergabung dengan betul; menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding dan konsonan bergabung dengan betul serta tulisan yang kemas; membaca perkataan berimbuhan awalan dan akhiran dengan sebutan yang betul; menulis perkataan berimbuhan awalan dan akhiran dengan betul; membaca rangkai kata dengan betul; menulis rangkai kata dengan betul; membaca ayat tunggal dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul; dan membina dan menulis ayat tunggal dengan betul serta tulisan yang kemas.

viii.

Objektif Tahun 1 Pada akhir Tahun 1 murid berupaya: i. ii. iii. mengenal dan menulis huruf kecil dan huruf besar dengan betul; membaca suku kata terbuka dan tertutup dengan betul; membina dan menulis suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan tulisan yang kemas; membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul; menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan tulisan yang kemas; membaca perkataan yang mengandungi digraf dan diftong dengan betul;

ix.

x. xi. xii. xiii. xiv. xv.

iv.

v.

vi.

vii

TABURAN KEMAHIRAN LITERASI BAGI PROGRAM LINUS

Bil. 1.

Pecahan Kemahiran Mengenal dan menulis huruf kecil dan huruf besar

U1

U2

U3

U4

U5

U6

U7

U8

U9

a. Bentuk huruf yang ada tiang / iaitu huruf l, t, k, d, b dan h b. Bentuk huruf yang tiada tiang dan tiada kaki iaitu c, m, n, r, dan s c. Bentuk huruf yang ada kaki iaitu huruf g, j, p, q dan y d. Bentuk huruf yang jarang digunakan dalam Bahasa Melayu iaitu huruf f, v, w, x dan z / /

viii

Bil.

Pecahan Kemahiran

U1

U2

U3

U4

U5

U6

U7

U8

U9

2.

Membina, membaca dan menulis suku kata a. Mengenal, membunyikan dan menulis suku kata terbuka KV b. Mengenal, membunyikan dan menulis suku kata tertutup KVK c. Mengenal,membunyikan dan menulis suku kata tertutup KVKK d. Mengenal, membunyikan dan menulis suku kata tertutup yang ada digraf / /

ix

Bil. 3.

Pecahan Kemahiran Membina, membaca perkataan dan menulis

U1

U2

U3

U4

U5

U6

U7

U8

U9

a. Membina, membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka - KV+KV - KV+KV+kV - V+KV / / /

b. Membina, membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup dan terbuka - KVK+KV - KVKK+KV / /

c. Membina, membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup / x

Bil.

Pecahan Kemahiran - KVK - KVKK - KVK+KVK - KVK+KVKK - KVKK+KVKK - VK+KVKK - VK+KVK - KVKK+KVK

U1

U2

U3

U4

U5 /

U6

U7

U8

U9

/ / / / / /

d. Membina, membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup - KV+KVK - V+KVK - V+KVKK - KV+KVKK - KV+KVK / / / / /

xi

Bil.

Pecahan Kemahiran e. Membina, membaca dan menulis perkataan yang mengandungi diftong

U1

U2

U3

U4

U5

U6

U7

U8

U9

f.

Membina, membaca dan menulis perkataan yang mengandungi digraf

g. Membina, membaca dan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding

h.

Membina, membaca dan menulis perkataan yang mengandungi konsonan bergabung

i.

Membina, membaca dan menulis perkataan yang mengandungi kata imbuhan

xii

Bil.

Pecahan Kemahiran

U1

U2

U3

U4

U5

U6

U7

U8

U9

4.

Membina, membaca, memahami dan menulis rangkai kata

5.

Membina, membaca, memahami dan menulis ayat tunggal

Daftar Kata Tahun Satu Perkataan yang mengandungi KVKV


baja bila cuti hari baju biru ciku helo bapa bisu dada hidu bahu bola dadu hobi bata buka dagu jaja baru buk u dahi jasa basi bulu daki jeti batu buta dari jika bawa cara diri juga bayi cari feri kaca beca cili foto kaki beli cina garu kali beri cuba gula kami besi cuci guli kam u biji curi guru kari

xiii

kata lagu pagi saku suka yoy o

kaya laju paha sam a susu

kayu lama paku sana tadi

kena lari pasu sapu tahi

kera layu pipi sari tahu

kiri lidi puji sate tali

kita lori

kok o luka

kopi lupa raja segi teka

kuda maaf rasa siku teko

kuku main rata sila tepi

keju nama raya sini tiru

kari nasi roda situ tipu

laci pada rupa soya titi

lada padi rusa sud u topi

Rabu raga sawi tari saya tebu

Daftar Kata Tahun Satu VKV abu ada aku alu apa api eja ibu ini isi itu ubi uli ulu

Daftar Kata Tahun Satu KVKVKV bahagi baharu bahasa bahaya berani bateri kamera lelaki melayu menip u negeri

xiv

sekali merek a

selalu menara

Selasa negara

serupa keladi

sesiku kelapa

kerusi kenapa

dahaga meniru

dahulu kelabu

kerana rebana

kereta tomato

ketawa

Daftar Kata Tahun Satu bab jip teh bas jun tin beg jus van bin kad zip bot kau zat cap lap cat Mac dam pen

KVK gam pos gol rak jag ros jam roh jet sen

dan pin

Daftar Kata Tahun Satu adik atas adil atur aduh ahad ajak awan ajar awas ajuk ayah akal akan

VKVK akar ejek alat ekor anak elok asah ema asap ema atap enam

awak awal

ayam ayat
xv

k iban ular ikan umur ikat ikut itik izin obor Ogos opah oren otak otot ubah

s ubat ulat

Daftar Kata Tahun Satu


badak belum cakap dahan fakir hisap jerit kasih ketam lebat badan benar cakar dalam filem hitam jimat kasut ketat leher bulat berak catur dapat gagal hujan jinak katak kibar lekat bakar botak cawan dapur gajah huruf jiran katil kicap letak bakul botol cebok darah gaduh hutan johan kawan kilat maca balik buruk celik darat habis jahat jolok kebun kipas mahal basuh bubur cepat datuk habuk jahit jujur kecil kokok maka xvi

KVKVK
bawah bujur cerek dema hadir jatuh kalah kejar kotak malas bayar bukan cicak depan hakim jalan kamus kelas lahir marah bedak bukit cucuk dewan halus jawab kapas kemas lalat masak bekas bulan cukup duduk hidup jemur kapur kepak lapar masa belon cadar cerah faham hijau jenis kasar keras lawan masin

batuk budak cerah dekat hadap jarum kakak kedai kolam malam

masu k pahit penat rotan semut

mawar panas penuh rumah senam

merah papan perut sabun sepak

mesin parit racun sakit setem

mulut pasar rajin salah sifar

murah pasir rakan salin sihat

murid patah ratus sayap sikat

muzik patuk reben sayur siput

nafas pecah rehat sebab sirap

nakal pedas rebut sebut sudah

nanas pekak roket sedap sukan

nipis peluh rokok sedih surut

pagar peluk rosak sejuk

xvii

Daftar Kata Tahun Satu suruh tanam tolak susah tayar tukar sabun tebal tulis tahun tegak tutup tajam telur wisel

KVKVK tamak tidak tanam tidur tamat tikus tanah tilam

takut tepuk

Daftar Kata Tahun Satu baldi Hindu makna bantu henti mandi binti jambu manja bomba janji mesti bunga jumpa minta bunyi kerja mimpi

KVKKV camca laksa wangi cikgu lampu warna hantu lembu harga lumba

bunga kunci waktu

vii

Daftar Kata Tahun Satu banjir coklat bangun contoh bantal congkak jangan sambal banyak darjah jantan sambu t bentuk dengan kantin bersih dengar kertas

KVKKVK cendol disket kuntu m senduk cerdik doktor mancis sentuh cermin fesyen monye t senyap cincin gambar nampak senyum

berzat dompet kumpul sampul

hendak jamban noktah simpan nombo r

sampah sampan

Daftar Kata Tahun Satu bank gong tong wang zink

KVKK

viii

Daftar Kata Tahun Satu garang pasang tabung gasing patung tebang gelang payung terang goreng pegang tolong jagung petang tudung jaring potong

KVKVKK joging pusing padang piring paling pisang parang pusing

jeling pulang

Daftar Kata Tahun Satu bintan g dinding gendang gunting jantung

KVKKVKK kentang lembing ranting

kandang

Daftar Kata Tahun Satu bangku bangsa nangka

KVKKKV

Daftar Kata Tahun Satu

KVKKKVKK

ix

pinggang

punggung

Daftar Kata Tahun Satu langsa t songko k sunggu h tangkap tengku k tingka p

KVKKKVK tongka t

Daftar Kata Tahun Satu abang arang engkau ertiny a orang udang ulang

VKVKK

Daftar Kata Tahun Satu encik iklan ikrar indah ingat ingin Islam Isnin

VKKVK ombak orkid ustaz

Daftar Kata Tahun Satu anjing ambang empin g imbang insan g

VKKVKK untun g

undang uncang

Daftar Kata Tahun Satu harima u dawai lanta i tupa i

diftong lau k pula u kerba u lima u sura u

angpau

cabai

kedai

pau

misai

serai

petai

Daftar Kata Tahun Satu vokal berganding

xi

buat jumaa t kuil

buih maaf

baik piano

buah piatu

buaya puasa

cair

cium

cuaca siapa

diam

duit

gaun semu a

jadual stadiu m

jamuan kuih

radio siang

suara sedia

ia

kuat

kelua r

ketiak

luar

ketu a

Daftar Kata Tahun Satu Bunga bunyi nganga syiling singa syuku r wangi khemah nyanyi Khamis ungu penyu

digraf angsa nyonya tangan nyiru langit nyamuk bangun

Daftar Kata Tahun Satu stese n klip stokin g span syamp u dram

konsonan bergabung

KONSEP LITERASI DALAM PEMBINAAN MODUL Disarankan guru melaksanakan pengajaran dengan menekankan konsep yang dicadangkan:
xii

a. Melalui konsep pendekatan literasi secara bersepadu, guru memperkenalkan suku kata cantuman huruf yang dipelajari. Daripada suku kata tersebut, guru mencantumkannya menjadi perkataan yang bermakna. Perkataan yang bermakna ini boleh digandingkan menjadi frasa. Perkataan dan frasa yang dipelajari boleh digabungkan menjadi ayat. b. Pengajaran literasi boleh disampaikan secara berperingkat melalui konsep ansur maju. Guru memperkenalkan beberapa huruf vokal dan konsonan secara ansur maju bermula daripada perkara yang senang kepada yang susah, daripada yang konkrit kepada abstrak dan daripada kontekstual kepada konstruktif. c. Guru perlu memikirkan cara penyampaian yang paling berkesan untuk murid mereka. Perlu diingat murid yang mengikuti program ini adalah murid yang perlukan perhatian yang lebih khusus. Bagi membolehkan mereka berminat dalam pembelajaran, aktiviti disampaikan dengan menggunakan pendekatan yang menarik. Konsep didik hibur melalui nyanyian, permainan dan penggunaan bahan yang menarik disarankan untuk diaplikasi dalam pengajaran guru. d. Semasa mengajar guru mengaplikasikan konsep penggabung jalinan kemahiran. Mulakan dengan kemahiran mendengar bunyi huruf vokal dan bunyi suku kata dan seterusnya bunyi perkataan, frasa atau rangkai kata dan ayat. Kemudian, bimbing murid menyebut apa yang didengar dan seterusnya menekankan pula kemahiran mengeja dan membaca serta menulis perkara yang sama. e. Akhirnya, aktiviti yang dijalankan ini akan diulang beberapa kali dengan memberi penekanan pada kosa kata yang diajar diulang sebutan, bacaan dan penulisannya. Konsep pengulangan diaplikasikan pada masa ini.

CONTOH GABUNGAN VOKAL DAN KONSONAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

xiii

Vokal / Konsanan a, i, u b

Suku Kata ba bi bu

Perkataan Baba babu babi bubu Abu ibu

Frasa/rangkai kata ibu Baba ibu Abu

Ayat 1. Ibu Baba 2. Ibu Abu

Catatan Mulakan dengan membaca dan menulis ayat dasar tanpa perlu mengajar cara membina ayat

a, i, u d a, i, u l

da di du

dada dadu Adi Didi

dada Adi dada Didi

1. Dada Adi 2. Dada Didi

la li lu

lala lali lalu

xiv

CONTOH GABUNGAN BEBERAPA HURUF KONSONAN DAN VOKAL Vokal / Konsanan a, i u b, d, h, l Suku Kata ha hi hu ba bi bu da di du la li lu a, i, u k, b, d, l, h ka ki ku ha hi hu ba bi bu da di du la li lu Perkataan haba dahi hidu hiba Hadi kaki bahu hala lalu kuku kaku kaki kuda kuku kaki kuku kuda buku aku 1. Kuku kaki kuda 2. Kaki kuda luka 3. Kuku kaki aku 4. Kaki aku luka
Gabungan beberapa huruf konsonan mudah untuk membentuk perkataan, frasa dan ayat tunggal.

Frasa/ rangkai kata dahi Hadi bahu Hadi

Ayat

Catatan

kuda buku baki buku daku duku luka aku laku bahu aki

xv

CONTOH GABUNGAN PELBAGAI HURUF KONSONAN DAN VOKAL

Vokal / Konsanan a, i u b, d, l, t, k, h

Suku Kata ba da la lu ta tu ka ku ha hu bat dak lak tal had bak

Frasa/rangka Ayat i kata bi bu ada ibu itu dahi Hadi 1. Dahi datuk luka di du buka hati bahu Hadi bila dahi 2. Itu batu li ibu dia batu duka dahi kaki katak bulat lalu lali laku 3. Batu itu ti luka Hadi kaki itu batu bulat kuda kuku 4. Hadi hati ki ubah ulat bilik batu balak tidak 5. Kaki datuk hi batik budak luka datuk kilat 6. Itu ibu Hadi bal bad bulat balik katak 7. Buka bilik itu dat dah 8. Ibu buka lah tak bilik tah hak 9. Katak ada hal lat kaki bah

Perkataan

Catatan Guru boleh membimbing murid mencantum beberapa perkataan menjadi ayat yang bermakna.

xvi