Anda di halaman 1dari 7

SULIT

1249/2

2
Bahagian A
[40 Markah]
Jawab semua Soalan

Tamadun Indus adalah tamadun terawal di India yang memberikan sumbangan


yang penting kepada peradaban dunia.

(a)

Senaraikan dua golongan atasan dalam struktur sosial masyarakat tamadun Indus.

(b)

(c)

(d)

(e)

i.

.............................................................................

ii.

.............................................................................
[ 2 markah ]

Nyatakan dua contoh kerja-kerja perburuhan yang dilakukan oleh golongan


bawahan dalam tamadun Indus.
i.

.............................................................................

ii.

.............................................................................
[ 2 markah ]

Apakah peranan cap mohor dalam masyarakat Lembah Indus.


i.

.............................................................................

ii.

.............................................................................
[ 2 markah ]

Namakan dua bandar yang dibina secara terancang dalam tamadun ini.
i.

.............................................................................

ii.

.............................................................................
[ 2 markah ]

Sebagai rakyat Malaysia, nyatakan sumbangan anda dalam pembangunan negara


i.

.............................................................................

ii.

.............................................................................
[ 2 markah ]

1249/2@ 2009 Hak cipta PPD Melaka Tengah

[Lihat sebelah
SULIT

SULIT

1249/2

2. Kerajaan Bani Abbasiyah diasaskan pada tahun 750M dan telah memberi sumbangan
yang penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan kepada peradaban Islam dan
Barat
(a)

(b)

(c)

(d)

Namakan dua pusat pemerintahan Kerajaan Bani Abbasiyah


i.

. ..

ii.

....
[ 2 markah ]

Apakah sistem pemerintahan yang diamalkan oleh Kerajaan Bani Abbasiyah ?


i.

...

ii.

. .
[ 2 markah ]

Nyatakan dua tahap kegiatan penulisan yang diamalkan untuk memperkembangkan


ilmu pengetahuan pada zaman Bani Abbasiyah
i.

......

ii.

..
[ 2 markah ]

Berikan dua peranan utama Baitulhikmah di Baghdad yang diasaskan oleh Khalifah
Harun al-Rasyid
i. .....
ii. .....
[ 2 markah ]

(e)

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, nyatakan kepentingan ilmu pengetahuan


i. . ..
ii. ....
[ 2 markah ]

1249/2@ 2009 Hak cipta PPD Melaka Tengah

[Lihat sebelah
SULIT

SULIT

1249/2

3. Kegagalan Malayan Union telah melahirkan Persekutuan Tanah Melayu 1948


a) Jelaskan langkah-langkah ke arah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu
i

............................................................................................................................

ii ............................................................................................................................
iii ...........................................................................................................................
[3 markah]
b) Senaraikan ciri-ciri utama Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1947.
i ...........................................................................................................................
ii ...........................................................................................................................
[2 markah]
c) Senaraikan pihak-pihak yang terlibat menyediakan cadangan dalam
pembentukan Persekutuan Tanah Melayu
i .........................................................................................................................
ii ........................................................................................................................
[2 markah]
d) Namakan pembesar Melayu yang terlibat menyediakan cadangan dalam
pembentukan Persekutuan Tanah Melayu
i .........................................................................................................................
[1 markah]
e) Sekiranya anda adalah salah seorang tokoh yang terlibat, nyatakan nilai yang
perlu anda ada untuk menjayakan perkara di atas.
i

..................................................................................................................

ii ..................................................................................................................
[2 markah]

1249/2@ 2009 Hak cipta PPD Melaka Tengah

[Lihat sebelah
SULIT

SULIT

1249/2

Selepas mencapai kemerdekaan 1957, Malaysia telah menganggotai pelbagai


pertubuhan sama ada di peringkat serantau, dan antarabangsa .

4 (a)

Apakah yang anda faham tentang pertubuhan Komanwel?


........................................................................................................................

(b)

(c)

(d)

(e)

........................................................................................................................
[ 2 Markah ]
Nyatakan dua faedah yang boleh diperoleh Malaysia menerusi Komanwel
i.

........

ii.

........
[2 Markah]

Berikan dua matlamat penubuhan Komanwel


i.

...

ii.

...
[2 Markah]

Senaraikan dua sumbangan Malaysia dalam pertubuhan Komanwel


i.

..

ii.

..
[2 Markah]

Pada pendapat anda mengapakah Malaysia perlu menyertai pertubuhan-pertubuhan


dunia?
i.

ii.
[2 Markah]

1249/2@ 2009 Hak cipta PPD Melaka Tengah

[Lihat sebelah
SULIT

SULIT

1249/2

6
Bahagian B
[60 Markah]
Jawab tiga soalan sahaja

5.

Teori Kedatangan Islam


Islam
di Asia
Tenggara

Penyebaran Islam
6
Pengaruh Islam

Terdapat beberapa teori tentang kedatangan Islam ke Asia Tenggara.


Terangkan dua teori yang anda ketahui secara terperinci.

[8 markah]

Kedatangan Islam ke Asia Tenggara membuka lembaran baru dalam


pendidikan formal masyarakat Melayu. Terangkan.

[8 markah]

Sekiranya anda seorang mubaligh Islam yang menyebarkan Islam di Asia


Tenggara pada kurun ke 13 Masihi, apakah ciri yang mesti anda miliki
bagi melaksanakan misi tersebut?
[4 markah]

.
SUMBANGAN TAMADUN
INDIA

EKONOMI

PENDIDIKAN

(a) Terangkan kegiatan ekonomi dalam tamadun India

[8 Markah]

(b) Pendidikan tamadun India berteraskan ajaran agama.


Jelaskan.

[6 Markah]

(b) Jelaskan kepentingan pendidikan kepada peningkatan tamadun manusia.


[6 Markah]

1249/2@ 2009 Hak cipta PPD Melaka Tengah

[Lihat sebelah
SULIT

SULIT

1249/2

7
Warisan Kerajaan
Melayu Melaka

Undang-Undang Tubuh
Kerajaan Johor 1895

7.

Undang-Undang Tubuh
Kerajaan Terengganu 1911

(a)

Jelaskan persamaan yang terdapat dalam kedua-dua sistem


perundangan di atas.
[9 markah]

(b)

Nyatakan unsur-unsur warisan Kesultanan Melayu Melaka


yang diamalkan oleh Negeri-negeri Melayu dari awal kurun
ke-16 hingga kurun ke-19?
[6 markah]

(c)

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kepentingan


Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor dan Terengganu. [5 markah]

KUASA PEMERINTAHAN

8.

BADAN PERUNDANGAN

BADAN PELAKSANA

(a)

Jelaskan proses pembentukan undang-undang di negara kita? [7 Markah]

(b)

Terangkan peranan Badan Pelaksana?

(c)

Jika undang-undang tidak dilaksanakan, apakah kemungkinan akan


berlaku pada negara kita?
[5 Markah]

1249/2@ 2009 Hak cipta PPD Melaka Tengah

[8 Markah]

[Lihat sebelah
SULIT

SULIT

1249/2

9.
9. P Penggunaan
Bahasa
Kebangsaan

P
E
R
P
A
D
U
A
N

Aktiviti
Sukan

(a)

Terangkan langkah-langkah kerajaan Malaysia untuk memartabatkan


Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.
[10 markah]

(b)

Sukan menjadi alat perpaduan di Malaysia. Jelaskan.

(c)

Sebagai rakyat Malaysia, bagaimanakah anda boleh berperanan untuk


mengekalkan perpaduan yang sedia ada.
[6 markah]

[4 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT

1249/2@ 2009 Hak cipta PPD Melaka Tengah

[Lihat sebelah
SULIT