Anda di halaman 1dari 1

Kajian Tindakan : Keberkesanan Pengurusan Peralatan dan Inventori

Mempengaruhi Pengajaran Dan Pembelajaran Murid Semasa Aktiviti Amali


Topik Penyediaan Akuarium Ikan Hiasan Tahun 5.
Arahan : pelajar terpilih diminta untuk mengisikan maklumat sebenar bertujuan
penyelidik mengumpul maklumat. Segala maklumat responden adalah rahsia.

Borang Profil Pelajar. (diisi oleh responden)


Nama :
___________________________________________________________________
Kelas : _______________
___________________

Jantina :

Tarikh Lahir : __________________


Alamat Tempat Tinggal :
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________
Makanan pagi : _____________________________________
Minuman pagi : _____________________________________
Pekerjaan Bapa : ______________________________
Pekerjaan Ibu : ________________________________
Gred Markah KH (Peperiksaan Pertengahan Tahun) : _________
Saya telah bersetuju untuk menjadi responden di dalam kajian tindakan ini.Saya
juga sudah dimaklumkan mengenai kajian ini. Saya akan memberikan segala
maklumat yang diperlukan oleh penyelidik untuk kajian ini. Segala maklumat yang
dinyatakan adalah benar dan sahih.
Tandatangan responden ___________________________
Tarikh______________
UNTUK KEGUNAAN PENYELIDIK SAHAJA

Tarikh hantar ____/____/____

Diterima oleh : ___________________

Tarikh disemak: ____/____/____

Diperakui oleh : __________________

69

Anda mungkin juga menyukai