Anda di halaman 1dari 5

Minggu Tema 1&2 Pengenalan Kepada Sains 1.

0 Kemahiran Saintifik Pengenalan Kepada Sains

Standard Kandungan 1.1 Kemahiran Proses Sains

Standard Pembelajaran 1.1.1 Memerhati

KPS/KMS Memerhati

KBKK Mencirikan Membanding dan membezakan Mencirikan Mengumpulkan dan mengelaskan Menghubungkaitkan Membanding dan membezakan Menganalisis Membuat inferens Membanding dan membezakan Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Semua kemahiran berfikir Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menghubungkaitkan

Nilai

1&2

1.1.2 Mengelas

Mengelas

1&2

1.1.3 Mengukur menggunakan nombor

Mengukur menggunakan nombor

1&2

1.1.4 Membuat inferens

Membuat inferens

Minat dan sifat ingin tahu tentang alam sekeliling Kreativiti dan Berfikir secara Inovasi rasional Bekerjasama Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data Yakin dan berdikari Berfikiran secara kritikal dan analitis

Catatan Cth: EMK TMK

1&2

1.1.5 Meramal

Meramal

Berfikir secara rasional Luwes dan berfikiran terbuka Berfikiran kritikal dan analitis Berfikiran kritikal dan analitis Sistematik Berfikiran kritikal

TMK

1&2 1&2

1&2

1.1.6 Berkomunikasi 1.1.7 Menggunakan perhubungan ruang dan masa 1.1.8 Mentafsir data

Berkomunikasi Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data

1&2

1.1.9 Mendefinisi

Mendefinisi secara

secara operasi 1&2 1.1.10 Mengawal pemboleh ubah

operasi Mengawal pemboleh ubah

Menganalogikan Membanding dan membezakan Menganalisis Menjanakan idea Meramalkan Mensintesiskan Membuat hipotesis

1&2

1.1.11 Membuat hipotesis

Membuat hipotesis

dan analitis Sistematik Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data Sistematik Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam sekitar Berani mencuba Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data Bekerjasama Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar Sistematik Yakin dan berdikari Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling

1&2

1.1.12 Mengeksperimen

Mengeksperimen

Semua kemahiran berfikir

1&2

1.2 Kemahiran Manipulatif

1.2.1 Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul 1.2.2 Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat 1.2.3 Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan betul

Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan betul Membuat gambaran mental

1&2

1&2

1&2

1.2.4 Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul 1.2.5 Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat

Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul

1&2

Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat

Pengenalan Kepada Sains 3 2.0 Peraturan Bilik Sains Sains Fizikal 6.0 Pengukuran

2.1 Peraturan Bilik Sains

2.1.1 Mematuhi peraturan bilik sains

6.7 Masa

6.7.1 Menyatakan masa ialah tempoh antara dua ketika

6.7.2 Mengitlak masa boleh diukur berasaskan peristiwa yang berulang secara seragam seperti titisan air, ayunan bandul dan denyutan

Memerhati Mengukur menggunakan nombor Mendfinisi secara operasi Memerhati Mengukur menggunakan nombor Menggunakan perhubungan ruang dan masa

Mencirikan Menghubungkaitkan

Sistematik Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat Sistematik Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar Sistematik

TMK

Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menyusun mengikut keutamaan

Sistematik Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data

nadi 6.7.3 Mengenal pasti alat pengukur masa seperti jam matahari, jam pasir, jam air, nyalaan lilin, jam randik dan jam digital 6.7.4 Menyatakan unit piawai masa ialah saat (s), minit (min), jam (j), hari, bulan dan tahun 6.7.5 Mengukur masa dengan menggunakan alat dan unit piawai yang sesuai dengan kaedah yang betul

Memerhati

Mencirikan Menghubungkaitkan

Sistematik Menghargai sumbangan sains dan teknologi

Memerhati Mendefinisi secara operasi Memerhati Mengukur menggunakan nombor Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat Memerhati Berkomunikasi Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan betul

Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalogikan Mencirikan Menghubungkaitkan Membanding dan membezakan

Berfikiran kritikal dan analitis Sistematik

Sistematik Sistematik Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data

6.7.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan

Semua kemahiran berfikir

Minat dan bersifat TMK ingin tahu tentang alam sekeliling Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data

6.8 Mencipta Alat Mengukur Masa

6.8.1 Mencipta alat untuk mengukur masa 6.8.2 Memerihalkan ciptaan yang dihasilkan melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan

6.9 Penggunaan Unit, Alat dan Kaedah yang Betul

6.9.1 Membanding dan membezakan ukuran yang dibuat menggunakan alat piawai dan tidak piawai dengan menjalankan aktiviti 6.9.2 Menaakul kepentingan mengukur menggunakan alat pengukur dengan kaedah yang betul

Membuat hipotesis Mendefinisi secara operasi Mengeksperimen Membuat hipotesis Mendefinisi secara operasi Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan betul Memerhatikan Mengawal pemboleh ubah Mentafsirkan data

Menjanakan idea Meramalkan Menghubungkaitkan Menjanakan idea Membuat gambaran mental

Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling Berani mencuba Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling

EMK

TMK

Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan

Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data Bersifat objektif Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data

Memerhatikan Mengawal pemboleh ubah Membuat inferens Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul

Menghubungkaitkan Menganalisis