Anda di halaman 1dari 22

ISU ETIKA DALAM PERHUBUNGAN AWAM

1.0 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Sebagai profesion yang terlibat dalam membina nama baik seseorang, organisasi atau idea, imej pengamal perhubungan awam mestilah bersih. Jika tidak, pengamal perhubungan awam akan menghadapi berbagai bagai rintangan untuk mewujudkan kepercayaan dan sokongan orang ramai, sekaligus akan sentiasa dipandang serong oleh masyarakat. Pada masa kini, pandangan pandangan yang negative terhadap peranan dan fungsi perhubungan awam masih berleluasa, malahan kian buruk apabila ada manusia yang tidak bertanggungjawab dan mengendalikan berbagai bagai kegiatan yang tidak diingini dan menggelarkan aktiviti aktiviti itu sebagai perhubungan awam.

Perkara yang memburukkan imej perhubungan awam lagi ialah berbagai pekerjaan atau kegiatan, sama ada positif atau negative telah mengakui sebagai profesion perhubungan awam contohnya jurujual jurujual, pegawai pegawai akhbar sampailah teman teman sosial. Perkara yang menaikkan lagi nama baik profesion perhubungan awam ialah sesiapa saja boleh mengakui dirinya sebagai pakar perhubungan awam. Ini tidaklah seperti profesion yang dilindungi oleh undang undang. Ini bermakna hanya yang lulus dalam peperiksaan yang diiktiraf boleh mengakui diri mereka sebagai peguam, doktor dan sebagainya. Pertubuhan pertubuhan professional perhubungan awam telah mengadakan etika perhubungan

awam untuk memastikan yang ahli ahli mereka sentiasa menjaga nama baik profesion mereka. Ini termasuklah Institut Perhubungan Raya Malaysia ( IPRM ). Kod tingkah laku perhubungan awam IPRM adalah berasakan kepada kod etika Persatuan Perhubungan Awam Antarabangsa ( IPRA ) yang dipanggil Code of Athens .

Dalam perlembagaannya sendiri telah disertakan kod tingkah laku bagi ahli ahlinya. Ini menunjukkan tahap kepentingan yang telah diberi oleh IPRM adalah untuk menjamin amalan perhubungan awam yang sihat di Malaysia.

1.2 Definisi Perhubungan Awam. Terdapat banyak definisi berkaitan dengan perhubungan awam (PR) . Antaranya satu definisi Public Relations Handbook: "public relations is the use of information to influence public opinion" (Wells, Burnett & Moriarty, 1989). Ia satu definisi yang menggunakan saluran informasi untuk mempengaruhi pendapat umum. "Both definitions treat public relations as management function that is practiced by companies, government, trade and professional associations, nonprofit organizations, the travel and tourism industry, the educational system, labor unions, politicians, organized sport, and media. Its audience (public) may be external (customers, the new media, the investment community, the general public, the government and also internal stockholders, employees" (Wells, Burnett & Moriarty, 1989). Menurut Hamdan (1988): Perhubungan Awam ialah satu reputasi. Ia merupakan satu kegiatan yang sangat penting untuk manusia yang normal. Ramai pengamal perhubungan awam berpendapat bahawa profesion mereka akan lebih mudah

difahami jika istilahnya merujuk kepada "hubungan dengan masyarakat awam". Menurut Cutlip, Center & Broom,( 1994 ) ,perhubungan awam juga merupakan satu usaha yang dirancang untuk mempengaruhi pendapat melalui perwatakan yang baik dan prestasi yang bertanggungjawab, berdasarkan kepada komunikasi dua hala yang saling memuaskan antara kedua-dua pihak". Pengertian itu dengan jelas menunjukkan hubungan sesebuah organisasi, syarikat, perbadanan, persatuan, universiti dan lain-lain yang mempunyai sasaran masyarakat awam yang pelbagai. Masyarakat awam merujuk kepada setiap kumpulan atau individu yang mempunyai hubungan dengan sesuatu organisasi ataupun individu samada majikan, pekerja pembekal, pengedar, pelanggan, pengguna, kerajaan, firma dan sebagainya. Dengan tafsiran yang diberikan di atas, maka konsep perhubungan awam digunakan untuk menjelaskan hubungan antara individu, kumpulan atau organisasi dengan masyarakat awam (Hamdan, 1988).

2.0 CODE OF ATHEN Oleh kerana bidang perhubungan awam merangkumi berbagai kegiatan maka sesiapa saja boleh menggelar dirinya sebagai pakar. Justeru, kemungkinan profesion ini mendapat bermacam macam tuduhan yang tidak diingini adalah besar. Jadi tidak hairanlah hampir setiap buku teks perhubungan awam ada mengandungi satu bab tentang kod etika atau rukun tingkah laku Perhubungan awam.

Code of Athens , ini menekan hak asasi manusia dan tingkah laku baik

pengamal Perhubungan Awam. Ia telah diiktiaf oleh Perhubungan Bangsa bangsa Bersatu sebagai piagam dunia untuk sesiapa yang bekerja dalam bidang perhubungan awam. Kod ini mengandungi 13 fasal dalam tiga bahagian :

Bahagian Satu. Pengamal perhubungan awam digalakkan supaya mematuhi perkara perkara berikut : Fasal Satu : Menyumbang kepada pencapaian moral dan keadaan keadaan kebudayaan yang membolehkan manusia untuk mencapai dan menikmati hak hak mereka seperti termaktub dalam Perisytiharan Universal Hak Hak Manusia .

Fasal Dua : Mewujudkan corak dan saluran komunikasi di mana melalui pemupukan aliran bebas maklumat maklumat yang perlu, akan membuat setiap ahli masyarakatnya merasakan yang dia mendapat penerangan yang mencukupi, dan juga menyedarkannya mengenai penglibatan dan tanggungjawabnya, dan perpaduannya dengan ahli ahli masyarakat yang lain.

Fasal Tiga : Mempertimbangkan bahawa kerana perhubungan profesionnya dengan publiknya, tingkahlakunya walaupun secara peribadi akan memberi kesan ke atas bagaimana profesionnya akan dinilaikan secara menyeluruh.

Fasal Empat : Menghormati di dalam tugas tugas profesionalnya, prinsip prinsip moral dan peraturan peraturan Perisytiharan Universal Hak Hak Manusia.

Fasal Lima : Memberi penghargaan dan menegakkan kemuliaan manusia dan

mengiktirafkan hak setiap manusia untuk membuat penilaian bagi dirinya sendiri.

Fasal Enam : Menggalak keadaan moral yakni secara psikologi dan intelek untuk mengadakan dialog dalam erti kata sebenarnya dan mengiktirafkan hak golongan golongan yang terlibat untuk menyatakan kes dan menyuarakan pendapat pendapat mereka. Bahagian Kedua. Pengamal perhubungan awam digalakkan supaya : Fasal Tujuh : Sentiasa bertingkahlaku baik dan dalam semua keadaan dengan gaya yang menbawa kepujian dan menyakinkan.

Fasal Lapan : Bertindak dalam semua keadaan dengan mempertimbangkan kepentingan kumpulan kumpulan yang terlibat, iaitu kepentingan majikannya serta publik publik yang terlibat.

Fasal Sembilan: Mengendalikan tugas tugasnya dengan ketulusan, mengelakkan bahasa yang mungkin membawa kepada kekaburan atau salahfaham dan sentiasa taat kepada pelanggan atau majikannya dulu atau sekarang.

Bahagian Ketiga Pengamal perhubungan awam dikehendaki menghindar diri daripada : Fasal sepuluh: Mengenepikan kebenaran daripda keperluan keperluan lain.

Fasal sebelas: Menyebarkan maklumat maklumat yang tidak berasaskan fakta fakta yang telah dipastikan dan ditetapkan.

Fasal dua belas: Mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan atau usaha yang tidak etika atau jujur atau yang boleh mencacatkan kelulusan dan kemuliaan manusia.

Fasal tiga belas: Menggunakan sebarang kaedah atau teknik manipulasi yang bertujuan mewujudkan dorongan yang tidak disedari di mana individu tidak dapat mengawal dirinya sendiri dan dengan itu tidak boleh dipertanggungjawab ke atas tindakan yang telah diambil oleh dirinya.

2.1 KOD TINGKAHLAKU IPRA Selain daripada Code of Athens, IPRA juga mempunyai kodnya sendiri yang meliputi lebih daripada hak hak manusia , yakni menggunakan bahasa yang mudah difahami dalam pengamalan antarabangsa. Kod ini tidak membuat sebarang rujukan politik dan diatur semula kepada empat bahagian. Empat bahagian yang diliputi oleh kod IPRA ini ialah seperti berikut : 1. Ketulusan Peribadi Dan Profesional 2. Tingkahlaku Terhadap Pelangan Dan Majikan. 3. Tingkahlaku Terhadap Publik Dan Media 4. Tingkahlaku Terhadap Rakan Seprofesion

2.2 Kod Tingkahlaku Profesional IPRM Kod etika tingkahlaku IPRM mengandungi 14 fasal dengan empat fasal menggariskan apa yang sewajanya dilakukan oleh ahli, dan 10 fasal lagi merupakan panduan larangan tindakan dikalangan ahli. Fasal fasal kod etika IPRM berkenaan

adalah sebagai berikut : 1. Seseorang ahli hendaklah mengendalikan aktiviti profesionalnya dengan menghormati kepentingan publik. 2. Seseorang ahli hendaklah sentiasa bersikap adil dan jujur terhadap pelanggan atau majikannya yang terdahulu dan sekarang, ahli ahli IPRM dan dengan masyarakat umum. 3. Seseorang ahli tidak boleh dengan sengaja menyebarkan maklumat palsu atau yang mengelirukan, dan mesti berusaha untuk mengelakkan perbuatan tersebut. Ahli mempunyai tanggujawab yang positif untuk menegakkan kebenaran, ketetapan dan kesuciannya. 4. Seseorang ahli tidak boleh terlibat dalam sebarang amalan yang cenderung untuk mencemarkan integriti saluran saluran komunikasi publik. 5. Seseorang ahli tidak boleh membentuk atau menggunakan sebarang organisasi yang mengaku menjalankan suatu petrkhidmatan yang baik tetapi sebenarnya menonjolkan kepentingan khusus atau pesendirian seseorang ahli atau pelanggan atau majikannya secara berselindung. 6. Seseorang ahli hendaklah menjaga kepercayaan pelanggan atau majikannya yang terdahulu dan sekarang. Ahli tidak boleh mendedahkan sebarang maklumat sulit yang didapatinya semasa tugas rasmi tanpa mendapat kebenaran daripada pelanggan dan majikan berkenaan kecuali dengan perintah mahkamah. 7. Seseorang ahli tidak boleh mewakili kepentingan yang bertentangan atau bersaing tanpa mendapat kebenaran daripada orang yang diwakili, iaitu setelah fakta lengkap dijelaskan kepada mereka. 8. Seseorang ahli yang mengedalikan perkhidmatan kepada pelanggan atau majikan tidak boleh menerima bayaran, komisyen atau sebarang pertimbangan berharga

daripada sesiapa pun selain daripada pelanggan atau majikannya kecuali amalan itu dipersetujui oleh pelanggan atau majikan berkenaan. 9. Seseorang ahli tidak boleh menyebabkan atau membenarkan sebarang perkara dilakukan bagin tujuan mengiklankan atau mendapat urusan perniagaan secara tidak adil. 10. Seseorang ahli tidak boleh mencadangkan kepada bakal pelanggan atau majikan bahawa bayaran atau gantirugi lain yang diperolehinya adalah tertaklk kepada pencapaian hasil yang tertentu, serta membuat persetujuan bayaran yang memberi kesan yang sama. 11. Seeorang ahli tidak boleh secara sengaja merosakkan reputasi atau amalan professional ahli lain, tetapi jika ahli mempunyai bukti bahawa ahli lain bersalah atau tidak beretika, melakukan amalan haram atau tidak adil, maka menjadi tanggungjawab ahli untk melaporkannya kepada institute berdasarkan memorurandum dan fasal perlembagaan. 12. Seseorang ahli tidak boleh terlibat atau mempunyai sebarang kaitan dengan pekerjaan atau urusan yang menurut pendapat Lembaga ( IPRM ) tidak selaras dengan keahlian institut. 13. Seseorang ahli tidak boleh mencari jalan untuk menggantikan ahli lain daripada majikan atau pelangganya, serta mencampuri urusan pekerjaan professional ahli lain kecuali kedua dua pihak yakin bahawa konflik kepentingan tidak akan terlibat dan terus mendapat maklumat mengenai perundingan yang belaku. 14. Seseorang ahli hendaklah bekerjasama dengan ahli lain dalam mempertahankan dan menguatkusakan kod ini.

Walau apa pun nama kod etika kerja perhubungan awam itu, matlamat utama

pengalamannya ialah untuk memastikan supaya penyelewengan kerja PR secara professional tidak berlaku di kalangan pengamal pengamal perhubungan awam. Pengamalan kod etika kerja perhubungan awam akan dapat memastikan pengamal pengamal perhubungan awam meningkatkan tahap profesionalisme mereka berdasarkan pelaksanaan kerja yang mempunyai ciri ciri seperti amanah, menepati janji, benar, ikhlas, adil, sabar, dihormati, bersimpati, yakin, dedikasi dan bermoral tinggi.

Kesemua ciri peribadi yang dikemukakan merupakan asas kepada pembentukan peribadi pengamal perhubungan awam yang baik yang dapat menyakinkan pihak pengurusan dan pelanggan atau pengguna terhadap organisasi dan profesion pengamal perhubungan awam berkenaan.

Strenski ( 1980 ) menyebut bahawa kemampuan pengamal perhubungan awam untuk menyakinkan pihak pengurusan merupakan dasar kepada pengukuhan profesion yang dihormati dan disanjung tinggi. Winner ( 1987 ) pula menyebut bahawa keupayaan seseorang pengamal perhubungan awam yang mempunyai kepentingan dengan organisasi yang diwakili oleh pengamal perhubungan awam berkenaan merupakan suatu imbangan terhadap keharmonian pengurusan organisasi. Keadaan ini dapat menunjukkan bahawa pengamal pengamal perhubungan awam yang menjalankan tugas berpandukan kepada kod etika akan dapat meletakkan diri mereka pada tahap yang tinggi di dalam struktur pengurusan organisasi, yang secara tidak langsung menunjukkan bahawa profesionalisme pengamal perhubungan awam itu diperlukan oleh pengurusan tinggi organisasi.

3.0 PENUTUP 3.1 Kesimpulan Dapatlah kita simpulkan di sini semakin tinggi kedudukan pengamal perhubungan awam dalam organisasi, semakin berkesan amalan perhubungan awam dalam organisasi tersebut. Keberkesanan amalan perhubungan awam dalm organisasi ini sebenarnya bergantung kepada sejauhmana seseorang pengamal perhubungan awam mematuhi etika perhubungan awam. Justeru, pengamal perhubungan awam perlu sentiasa menunjukkan tahap kemahiran dan kompetensi profesionalisme yang tinggi dalam perlaksanaan tugas komunikasi dan mempunyai tahap keilmuan dan kemahiran dalam bidang perhubungan awam dan komunikasi bagi membina keyakinan yang tinggi di kalangan sasaran organisasi dan amalan perhubungan awam ini amat dituntut dan diperlukan semasa seseorang sedang bertugas dan pengetahuan yang lebih meluas tentang perkembangan semasa serta kaitannnya dengan dasar Jabatan atau organisasi yang dianggotai amat diperlukan semasa menyelesaikan masalah pelanggan. Amalan perhubungan awam boleh diklsifikasikan kepada bebarapa kategori : Pertama, perhubungan awam dalaman merujuk kepada pegawai-pegawai khas yang dibayar oleh sesebuah organisasi untuk mengendalikan kegiatan perhubungan awam. Kedua, perhubungan awam perundingan atau perhubungan awam luaran yang juga dipanggil agensi perhubungan awam, ianya merujuk kepada syarikat perhubungan awam luaran yang memberikan khidmat rundingan atau nasihat perhubungan awam serta mengendalikan program perhubungan awam bagi organisasi yang melanggan kepada mereka.

Ketiga ialah gabungan perhubungan awam dalaman dan perhubungan awam luaran. ETIKA, PANDUAN, TERAS & PEMBAHARUAN DALAM PERKHIDMATAN AWAM Disediakan oleh: Hajimin Hj Maslin, Jabatan Pembangunan Sumber Manusia Sabah, 24 Mei 2009 Pendahuluan Etika Perkhidmatan Awam telah diwujudkan berdasarkan beberapa faktor iaitu wujud permintaan rakyat ke atas perkhidmatan awam; rakyat mahukan sebuah pentadbiran yang dapat memberi dan menyalurkan perkhidmatan yang sistematik, cekap dan berkesan; terdapatnya teguran dan aduan mengenai kemampuan dan keupayaan jentera pentadbiran perkhidmatan awam; kelambatan menunaikan permintaan rakyat dan wujud sikap tidak mementingkan permohonan dan kepentingan rakyat, dan wujud tuduhantuduhan berlakunya penyelewengan dalam pelaksanaan dasardasar kerajaan telah melahirkan rasa syak wasangka dan curiga terhadap keupayaan perkhidmatan awam di

negara ini, walaupun hanya sebilangan kecil sahaja anggotanya yang melakukan kecuaian. Selain itu, faktorfaktor luar juga telah menjadi faktor penggubalannya iaitu faktor memelesetan ekonomi dan kewujudan gegalagegala yang tidak sihat. Sehubungan dengan itu, kesadaran mewujudkan etika perkhidmatan awam, lantaran itu Panduan Perkhidmatan Cemerlang telah dilancarkan pada tahun 1979 oleh Ketua Setiausaha Negara. Tujuan

etika adalah untuk menimbulkan dan menyamai kesedaran dikalangan kakitangan kerajaan mengenai tanggungjawab kepada negara dan rakyat. Definisi Etika Ilmu berkaitan dengan dasardasar akhlak atau moral Sistem dasardasar akhlak, hukumanhukuman, tingkahlaku atau kelakuan Sistem dasardasar akhlak atau tingkahlaku bagi sesuatu kumpulan atau organisasi Etika Dalam Pentadbiran Kejujuran (Honesty) Keadilan (Justice)

Kebenaran (Veracity) Keberanian (Courage) Kesopanan (Politeness) Kemaafan (Forgiveness) Kesabaran (Patience) Ketenteraman (Peacefulness) Mudah didampingi (Accessibility) Simpati (Sympathy)Panduan Perkhidmatan Cemerlang Enam tujuan dilancarkan Panduan Perkhidmatan Cemerlang, iaitu: Meninggikan mutu perkhidmatan awam dari masa ke semasa. Mengekalkan dan memelihara kepercayaan yang diberikan dalam menjalankan tugas yang diamanahkan. Memupuk tanggungjawab bersama dalam perkhidmatan awam. Mewujudkan suasana sihat dan cekap dalam perkhidmatan awam. Mengeratkan perhubungan antara semua golongan kakitangan kerajaan. Membentuk sikap dan kewibawaan kakitangan kerajaan bersesuaian dengan semangat Rukun negara.

Teras Perkhidmatan Awam Bagi mencapai slogan berkhidmat untuk negara maka perkhidmatan awam telah membentuk tujuh teras perkhidmatannya, iaitu: Teras Perkhidmatan 1: Berazam meninggikan mutu perkhidmatan. Teras Perkhidmaran 2: Bekerja dengan penuh tanggungjawab. Teras Perkhidmatan 3: Berusaha mengikis sikap mementingkan diri. Teras Perkhidmatan 4: Berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan. Teras Perkhidmatan 5: Bekerja ke arah memanjukan pemikiran rakyat & pembangunan negara. Teras Perkhidmatan 6: Bekerjasama dalam membanteras kelemahan & musuhmusuh negara. Teras Perkhidmatan 7: Berpegang teguh kepada ajaran agama. Pembaharuan Pentadbiran Demi Pembangunan Negara Perubahan ketara pembaharuan pentadbiran negara ini telah berlaku dalam tempoh Rancangan Malaysia Keenam (RMk6) 19911995. Perubahan ini bukan sahaja berlaku kepada struktur dan sistem tetapi juga sikap, nilai dan permikiran anggota perkhidmatan awam. Perkhidmatan juga terus

melancarkan pembaharuan dalam RMk7 demi meningkatkan kualiti sistem perkhidmatan penyampaiannya kepada rakyat. Khususnya memantapkan hubungan kerja dengan sektor swasta yang meliputi pelaburan, perdagangan dan perniagaan. Programprogram pembaharuan yang diperkenalkan dan dilaksanakan oleh sektor awam adalah meliputi: Pengurusan kualiti : seperti model TQM berasaskan tujuh (7) prinsip iaitu sokongan pengurusan atasan, perancangan strategik, keutamaan pelanggan, latihan dan pengiktirafakepadaanggota, semangat berpasukan,pengukuran prestasi serta kapasiti kualiti kepuasan pelanggan, penglibatan pengurusan, dan penambahbaikan berterusan. Pelaksanaan Piagam Pelanggan : Diperkenalkan dalam RMk7. Satu komitmen berbentuk janji dan perkhidmatan awam untuk menyediakan barangan dan perkhidmatan yang berkualiti kepada rakyat. Bagi tahun 1993 bertulis tumpuannya kepada

1995 sahaja sebanyak 390 agensi melaksanakan Piagam pelanggan. Anugerah Piagam Pelanggan mula diperkenalkan pada tahun 1993. Inovasi: Diperkenalkan yang bertujuan memperbaiki dan memantapkan sistem dan prosedur sedia ada bagi menyelesaikan masalah operasi ke arah perkhidmatan yang berkualiti dan cemerlang. Langkah langkah diambil sebagai mekanismenya ialah Cadangan Q, KMK dan banyak lagi kaedah dan strategi penyelesaian masalah dilakukan. Anugerah inovasi juga diperkenalkan dan sebanyak 959 inovasi dihasil yang meliputi bidang sistem dan prosedur, pengurusan sumber manusia, struktur organisasi, gaya pengurusan, persekitaran kerja, teknologi dan kelengkapan modal. Contoh inovasi ialah penggunaan borang baru dan mudah, pelaksanaan kaedah memungut hasil, proses kerja dan sistem fail. Penyediaan Perkhidmatan Kaunter Berkualiti:

RMk7 diperkenalkan melalui satu pekelilingan kemajuan pentadbiran. Sektor awam dikehendaki menyedia pelbagai kemudahan disampaikan tanda arah dan panduan untuk keselesaan pelanggan. Memasti bahagian kaunter mesra dan bersopan santun termasuklah menyedia bilik menunggu yang selesa & luas, papan kenyataan yang jelas & bermaklumat, sistem giliran menepati masa. Contoh kaunter setempat ialah kaunter bayaran bil elektrik, air, telefon, cukai taksiran dan sebagainya. Semua kaunter perkhidmatan ini dihubung terus kepada pusat atau agensi berkenaan melalui penggunaan IT. Misalnya Rangkaian perkhidmatan Awam (PSN) yang diperkenalkan pada tahun 1991 telah menawarkan perkhidmatan kaunter bersepadu kepada orang awam melalui rangkaian komputer di pejabat pos bagi memperbaharui lesen memandu dan cukai jalan. Pembaikan Dalam Sistem dan Prosedur Kerja: RMk7, kajian meliputi proses, peraturan, keseragaman dan kriteria dalam pelaksanaan aktiviti dan

operasi. Usaha penambahbaikan ini bukan sahaja bertujuan meningkatkan lagi kecekapan perkhidmatan tetapi juga menghapuskan langkah yang tidak perlu dalam proses. Contoh penambahbaikan dengan memperkenalkan manual proses kerja dan fail meja. Penyelenggaran dan pengurusan rekod melalui penggunaan automasi pejabat IT dan sebagainya. Pengukuran Produktiviti dan Prestasi. Panduan mengenai pewujudan Penunjuk Prestasi di agensiagensi kerajaan telah dikeluarkan pada tahun 1993. Semasa mengemukakan laporan tahunan, badan dan agensi dikehendaki menggunakan borang petunjuk prestasi yang relevan dan sesuai. Anugerah Pengukuran Prestasi diperkenalkan pada tahun 1994. Penggunaan Teknologi Maklumat. RMk7 penggunaan teknologi maklumat amat menggalakkan. Tumpuannya ialah mengintegrasikan IT dalam proses pengurusan bagi automasi pengumpulan data dan membolehkan untuk

menghasilkan maklumat tepat perancangan,

bagi memboleh dalam melakukan penyediaan

pengesanan, pengawalan dan membuat keputusan yang cekap dan berkesan. Misalnya satu langkah utama ke arah menyediakan maklumat yang menyeluruh mengenai sektor awam ialah melalui penubuhan Talian Perkhidmatan Awam (Civil Service LinkCSL) telah diperkenalkan pada tahun 1994. Memperkukuhkan Struktur Organisasi dan Pengurusan Anggota. Bertujuan memastikan wujud kecukupan kakitangan dalam sektorsektor utama seperti perkhidmatan kesihatan dan pendidikan. Penambahan kakitangan atau anggota, bertujuan untuk meningkatkan kecekapan dan keupayaan dalam memberi perkhidmatan kepada pelanggan. Semantara melalui pengurusan anggota atau pembangunan anggota ialah meneruskan program latihan dan kemajuan kerjaya bagi meningkatkan kemahiran , kecekapan dan produktiviti tenaga

kerja sektor awam. Selaras dengan usaha itu, institusiinstiusi latihan terus memainkan penting seperti INTAN , JPSM dan sebagainya. Tunggak/Pillars 12 1. Menghargai Masa/value of time 2. Ketekunan membawa kejayaan/Success of perseaverance 3. Keseronokan bekerja/Pleasure of working 4. Kemuliaan kesederhanaan/Dignity of simplicity 5. Ketinggian peribadi/Worth of character 6. Kekuatan sifat baik hati/value of kindness 7. Pengaruh teladan/influence of examples 8. Kewajipan menjalankan tugas/Obligation of duty 9. Kebijaksanaan berhemat/Wisdom of economy 10. Keutamaan kesabaran/Virtue of patience 11. Peningkatan bakat/Improvement of talent 12. Nikmat mencipta/Jpy of originatingRujukan: Sumber: Malaysia Kita (Cetakan Keenam 2005). Kuala Lumpur: Internationl Law Books Services.

Bila Etika Perhubungan Awam Di Malaysia Bermula )

Perhubungan awam telah diamalkan di Malaysia semenjak berakhimya Perang Dunia Kedua. Amalan awal perhubungan awam di Malaysia ialah dalam sektor kerajaan iaitu apabila Jabatan Publisiti dan Percetakan ditubuhkan oleh British Military Administration pada tahun 1945. Pada Mac 1946, Jabatan Perhubungan Raya telah ditubuhkan untuk menggantikan Jabatan Publisiti dan Percetakan. Jabatan Perhubungan Raya dibentuk sejajar dengan matlamat kerajaan British Military Administration (BMA) untuk menentang penyebaran fahaman komunis atau anti-British di kalangan rakyat di Tanah Melayu.

Pada peringkat awal tugas penentangan yang dilakukan oleh Jabatan Perhubungan Raya ialah dengan menerbitkan risalah-risalah dan poster-poster anti komunis serta mendedahkan segala kekejaman komunis terhadap rakyat Tanah Melayu. Pada tahun 1950, Jabatan Perhubungan Raya telah ditukar namanya menjadi Jabatan Penerangan yang kekal hingga hari ini. Jabatan Penerangan telah menjalankan usaha perhubungan awam untuk menyatupadukan masyarakat majmuk yang ada di negara ini disamping menjadi agen penyebar rancangan kerajaan kepada rakyat Malaysia.

4.1 Sejarah kod Etika Perhubugan Awam Kerajaan

Garis Panduan etika perhubungan Awam dan Peningkatan Amalan Perhubungan Awam Kerajaan ini telah diluluskan oleh Y.Bhg. Dato' Seri Dr. Arshad Hashim, Ketua Setiausaha Kementerian Penerangan dalam mesyuarat PegawaiPegawai Perhubungan Awam Bil.2/2004 pada 9 September 2004. Satu buku telah diterbitkan kerajaan sebagai panduan setiap organisasi kerajaan. Buku ini mengandungi Jadual Tugas Pegawai Perhubungan Awam yang telah dibuat semakan dan pindaan berdasarkan Jadual Tugas Pegawai Perhubungan Awam dalam Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7 Tahun 1982. Buku ini turut menggariskan lima (5) Kod Etika Pegawai Perhubungan Awam Kerajaan yang terdiri daripada Kod Etika Khusus dan Kod Etika Umum. Selain itu, norma kerja Bahagian Perhubungan Awam turut digariskan sebagai satu model dan rujukan untuk penstrukturan setiap unit, cawangan dan bahagian perhubungan awam di setiap Kementerian/Jabatan.

5.0 WHO ( Siapa Yang Mewujudkan Etika Perhubungan Awam di Malaysia )

Etika perhubungan awam telah diwujudkan oleh kerajaan Malaysia menurut perlembagaan. Setiap peraturan samada undang-undang dan etika akan diputuskan di Parlimen dan setelah diperkenankan oleh yang diPertuan Agong. Begitu juga dengan etika perhubungan awam di Malaysia.

Tugas asas Jabatan Penerangan ialah untuk mewujudkan proses pertukaran maklumat dua hala antara kerajaan dengan rakyat yang melibatkan teknik komunikasi massa dan komunikasi antara perseorangan agar persefahaman antara dua pihak yang terlibat dapat diharmonikan. Kedua-dua kaedah komunikasi tersebut diperlukan bagi memastikan tidak berlakunya salah faham dan seterusnya dapat mengukuhkan kewibawaan sumber yang mewakili kerajaan sebagai sumber yang bertanggungjawab.

Seterusnya perhubungan awam telah dijadikan sebagai satu konsep bagi mencapai objektif kerajaan dalam memperkenalkan rancangan kerajaan kepada rakyat di Malaysia. Kejayaan usaha perhubungan awam kerajaan melalui Jabatan Penerangan ini seterusnya telah dijadikan dasar untuk dicontohi oleh organisasi swasta di Malaysia.

6.0 WHERE ( Di Mana Etika Perhubungan Awam diwujudkan )

Etika perhubungan awam telah digubal di Parlimen dan mengikut persetujuan semua ahli Parlimen dalam kerajaan. Etika yang diputuskan di Parlimen akan diperkenankan oleh yang di Pertuan Agong. Kod-kod etika ini akan dipamerkan kepada pelanggan di setiap premis dan organisasi,ini bertujuan untuk para pelanggan mengetahui hak untuk menerima dan mendapat perhidmatan yang terbaik dari organisasi tersebut.

Oleh itu, bolehlah dikatakan etika perhubungan awam adalah penting untuk sesebuah organisasi menentukan kewujudannya. Fungsi pengamal perhubungan awam pula memestikan organisasi itu bersifat dinamik dan bersedia untuk berubah mengikut situasi persekitarannya. Untuk memastikan bahawa organisasi mendapat sokongan publiknya, aktiviti perhubungan awam perlu diwujud secara berterusan. Sehubungan itu organisasi menjadikan etika perhubungan awam sebagai strategi penyelesaian masalah. 7.0 HOW ( Bagaimana Etika Perhubungan Awam Dapat Membentuk Sesebuah Organisasi Efisyen)

Setiap profesion mempunyai etika kerja masing-masing. Oleh kerana perhubungan awam merupakan satu profesion, maka pelaksanaan kerja perhubungan awam tidak terlepas daripada batasan-batasan etika. Matlamat utama setiap etika kerja diwujudkan bagi setiap profesion adalah semata-mata untuk mengawal dan mempertahankan keunggulan profesion berkenaan. Dengan adanya Kod etika perhubungan awam,maka perjalanan sesebuah syarikat dan organisasi akan lebih bergaris panduan. Di Malaysia , kod etika tingkahlaku profesional perhubungan awam telah dirangka oleh Institut Perhubungan Raya Malaysia (IPRM) pada tahun 1962, berdasarkan Code of Athens.

Fungsinya adalah untuk mewujudkan iklim kerja yang lebih efisyen dan selesa. Selain itu fungsi Etika Perhubungan Awam adalah untuk :

i ) Membantu pihak pengurusan dalam mendefinisikan objektif untuk kefahaman dan penerimaan publik terhadap barangan, rancangan,polisi dan tenaga pekerja.

ii ) Melengkapkan objektif ini dengan kepentingan keperluan dan matlamat pelbagai publik yang berkenaan ( peringkat membuat perancangan ).

iii ) Membentuk, menilai dan menjalankan kefahaman publik. (Kenyataan akhbar, sidang akhbar, ikhlan, promosi, pameran, rumah terbuka, derma atau apa saja kegiatan lain yang boleh mendatangkan imej yang baik.

Kod etika ini bertujuan untuk memastikan pengamal-pengamal perhubungan awam meningkatkan tahap profesionalisme berdasarkan pelaksanaan kerja yang mempunyai ciri-ciri seperti amanah, menepati janji, benar, ikhlas, adil, sabar, dihormati, bersimapati, yakin dedikasi dan bermoral tinggi.

Anda mungkin juga menyukai