Anda di halaman 1dari 25

Isi Kandungan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Objektif Aspek Aktiviti Pendekatan P & P Ringkasan Huraian Sukatan Pelajaran Tahun 1 Rancangan Tahunan Tahun 1 Ringkasan Huraian Sukatan Pelajaran Tahun 4 Rancangan Tahunan Tahun 4 Contoh Rancangan Mengajar Harian

10 Borang Penilaian Mata Pelajaran Muzik


Unit Kurikulum, Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pendidikan Perak. Muka Surat

11 Lampiran A Glosari

1. OBJEKTIF Setelah mengikuti pelajaran Pendidikan Muzik KBSR, murid dapat : 1. Mengetahui dan memahami konsep unsur-unsur asas muzik dan terminologi muzik 2. Mengetahui dan memahami konvensi penulisan muzik 3. Membaca dan menulis notasi muzik 4. Mengetahui dan memahami teknik menyanyi 5. Memperkembang kemahiran menyanyi dengan mengamalkan teknik yang betul 6. Mengetahui dan memahami teknik bermain alat muzik 7. Memperkembang kemahiran bermain alat muzik dengan teknik yang betul 8. Memperkembang ekspresi diri dan daya kreatif 9. Memperkembang daya penghargaan estetik terhadap karya dan persembahan muzik 10. Menghargai pelbagai jenis muzik Malaysia serta budaya yang berkaitan dengannya 11. Mengamalkan nilai kerjasama dalam pasukan , sikap positif dan ingin mencuba

2. ASPEK : 1. 2. 3. 4. Persepsi Estetik Pengalaman Muzikal Ekspresi Kreatif Penghargaan Estetik

3. AKTIVITI : N G PA A NYANYIAN GERAKAN PERMAINAN ALAT MUZIK APRESIASI

4. PENDEKATAN P & P : 1. Kemahiran Berfikir 2. Belajar Cara Belajar 3. Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Unit Kurikulum, Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pendidikan Perak. Muka Surat

4. Kecerdasan Pelbagai 5. Pembelajaran Masteri 6. Kajian Masa Depan 7. Pembelajaran Kontekstual 8. Pembelajaran Secara Konstruktivisme 9. Pembelajaran Akses Kendiri 10. Penilaian Kendalian Sekolah

5. RINGKASAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 1

Bil

Item

Sub Item

1.1

Irama Detik Tempo 1.1.1 2.2.2 1.1.2 2.1.2 4.1 1.1.3 3.2.1 Detik Bermain alat perkusi ikut detik / tekanan 2 an , 4 an Tempo lambat / cepat Menyanyi secara muzikal - tempo Menghayati konsep muzik - tempo Nilai not-not panjang, not pendek , rentak mac Improvisasi membalas corak irama

Corak Irama

1.2

Melodi Pic Warna ton 1.2.1 Aras pic pic tinggi , pic rendah 2.1.3 Pic solfa so mi 1.2.2 Suara , bunyi haiwan / alam sekitar 4.1 Menghayati konsep muzik warna ton

1.3

Ekspresi Dinamik 1.3.1 lembut , kuat 2.1.2 Menyanyi secara muzikal ekspresi 4.1 Menghayati konsep muzik - ekspresi 1.3.2 Mud riang / sedih / semangat 2.1.2 Menyanyi secara muzikal ekspresi

Mud

Unit Kurikulum, Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pendidikan Perak.

Muka Surat

2.1

Nyanyian Teknik Menyanyi Menyanyi secara muzikal Pic 2.1.1 Postur , sebutan 2.1.2 tempo , melodi , ekspresi 2.1.3 Solfa so , mi 1.2.1 Aras pic tinggi / rendah

Bil

Item

Sub Item

2.2

Permainan Alat Perkusi Teknik 2.2.1 Memegang / mengendalikan 2.2.1 Memainkan 2.2.2 Bermain alat perkusi secara muzikal ikut detik / tekanan

2.3

Kriteria persembahan Keseimbangan 2.3.1 Mengekalkan keseimbangan suara / bunyi dengan baik ketika menyanyi / memainkan alat perkusi dalam kumpulan secara berpandu.

3.1

Penerokaan bunyi

3.1.1 Mengajuk bunyi haiwan , bunyi alam sekitar dan suara manusia

3.2

Improvisasi Corak irama 3.2.1 Membalas corak irama 1.1.3 Nilai not panjang / pendek Menghayati konsep muzik - warna ton , tempo , ekspresi memberi respon yang sesuai

4.1

Muzik nyanyian

Unit Kurikulum, Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pendidikan Perak.

Muka Surat

6. RANCANGAN TAHUNAN TAHUN 1


Minggu 14 Aspe k 2 Ite m 2.1 2.2 1 2 1.1 2.2 Isi Kandungan 2.1.1 2.2.1 1.1.1 2.2.2 Hasil Pembelajaran Menyanyi dengan postur dan sebutan yang betul. Memegang / memainkan alat perkusi dengan teknik yang betul. Mengenal pasti detik lagu yang diperdengarkan dengan betul. Memainkan detik dengan betul mengikut tempo yang ditetapkan. Hasil Pembelajaran Mengenal pasti jenis suara yang terdapat dalam muzik nyanyian yang Diperdengarkan dengan betul. Mengajuk satu contoh bunyi suara manusia dengan betul. ARAS 2 / ARAS 3 Memberi respon yang sesuai terhadap sebuah lagu yang diperdengarkan berpandukan konsep muzik yang dipelajari. Menyanyi dengan postur dan sebutan lirik yang betul. Memberi respon yang sesuai terhadap dinamik lagu yang diperdengarkan. Mengenal pasti tempo lagu yang diperdengarkan dengan betul. Cepat / Lambat. Menyanyi lagu dengan betul mengikut tempo. Catatan N P G/P P

Minggu

Aspe k 1

Ite m 1.2

Isi Kandungan 1.2.2

Catatan A

3 4

3.1 4.1

3.1. 4.1.1

-Dengar tajuk -Catatan Lakaran N N/G/P A/P

58

2 1 1

2.1 1.3 1.1

2.1.1 1.3.1 1.1.2

2.1

2.1.2

Unit Kurikulum, Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pendidikan Perak.

Muka Surat

4.1

4.1.1

Memberi respon yang sesuai terhadap sebuah lagu yang diperdengarkan Berdasarkan tempo. Memainkan tekanan dengan betul mengikut tempo yang ditetapkan. Tekanan 2 an. Mengenal pasti aras pic tinggi dan rendah pada bunyi yang diperdengarkan secara terasing dengan betul. Mengecam nilai not panjang / pendek yang dimainkan secara terasing dengan betul. Menyanyikan lagu dengan betul mengikut melodi dan ekspresi.

2.2

2.2.2

9 - 12

1.2

1.2.1

1 2 3

1.1 2.1 3.2

1.1.3 2.1.2 3.2.1

P/A N P/G

Memberi jawapan yang sesuai dengan membalas DUA corak irama yang diperdengarkan. ARAS 2 / ARAS 3 . Memberi respon yang sesuai terhadap mud lagu yang diperdengarkan. Memberi respon yang sesuai terhadap sebuah lagu yang diperdengarkan berdasarkan ekspresi.

1 4

1.3 4.1

1.3.2 4.1.1

N A

Minggu 13 - 16

Aspe k 1 1 2 2 1 2

Ite m 1.1 1.1 2.2 2.1 1.3 2.3

Isi Kandungan 1.1.1 1.1.3 2.2.2 2.1.3 1.3.2 2.3.1

Hasil Pembelajaran Mengenal pasti detik lagu yang diperdengarkan . Mengenal pasti rentak Mac dalam lagu yang diperdengarkan dengan betul. Memainkan tekanan yang betul dalam lagu bermeter 4. 4 Menyanyi dengan betul so dan mi secara berpandu . ARAS 2 / ARAS 3 Memberi respon yang sesuai terhadap mud lagu yang diperdengarkan. Semangat. Mengekalkan keseimbangan bunyi dengan baik ketika memainkan alat perkusi. Mengajuk DUA / lebih contohan bunyi alam sekitar dan bunyi haiwan dengan betul. Menyanyi dengan postur dan sebutan yang betul.

Catatan G/P G/A/P P N N P

17 20

3 2

3.1 2.1

3.1.1 2.1.1

A N

Unit Kurikulum, Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pendidikan Perak.

Muka Surat

2.1.2 1 1.2 1.3 4 4.1 1.2.2 1.3.1 4.1.1

Menyanyi lagu dengan betul mengikut ekspresi. Mengenal pasti EMPAT / ENAM jenis bunyi yang diperdengarkan dengan betul . ARAS 2 Memberi respon terhadap dinamik pada lagu yang diperdengarkan dengan betul. Memberi respon yang sesuai terhadap sebuah lagu yang diperdengarkan berpandukan konsep muzik yang dipelajari warna ton.

N/G N/A N/P/G A

21 24

2 1 2 4

2.2 1.1 2.2 4.1

2.2.1 1.1.1 2.2.2 4.1.1

Memegang / memainkan alat perkusi dengan teknik yang betul. Mengenal pasti detik lagu yang diperdengarkan dengan betul. Memainkan detik dengan betul mengikut tempo yang ditetapkan. Memberi respon yang sesuai terhadap sebuah lagu yang diperdengarkan Berpandukan konsep muzik yang dipelajari . - Detik

P G/P P A

Minggu 25 28

Aspe k 2 1 1 2 4 2

Ite m 2.1 1.3 1.1 2.1 4.1 2.2

Isi Kandungan 2.1.1 1.3.1 1.1.2 2.1.2 4.1.1 2.2.2

Hasil Pembelajaran Menyanyi dengan postur dan sebutan lirik yang betul. Memberi respon yang sesuai terhadap dinamik lagu yang diperdengarkan. Mengenal pasti tempo lagu yang diperdengarkan dengan betul. Menyanyi lagu dengan betul mengikut tempo. Memberi respon yang sesuai terhadap tempo lagu yang diperdengarkan . Memainkan tekanan dengan betul mengikut tempo yang ditetapkan. 2 2

Catatan N N /G / P A/P N G P

29 - 32

1.2

1.2.1

Mengenal pasti aras pic tinggi dan rendah pada bunyi yang diperdengarkan secara terasing dengan betul.

Unit Kurikulum, Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pendidikan Perak.

Muka Surat

1 2 3

1.1 2.1 3.2

1.1.3 2.1.2 3.2.1

Mengecam nilai not panjang / pendek yang dimainkan secara terasing dengan betul. Menyanyikan lagu dengan betul mengikut melodi dan ekspresi. Memberi jawapan yang sesuai dengan membalas corak irama yang diperdengarkan. Aras 2 / Aras 3 . Memberi respon yang sesuai terhadap mud lagu yang diperdengarkan. Memberi respon yang sesuai terhadap ekspresi lagu yang diperdengarkan.

P/A N P/G

1 4

1.3 4.1

1.3.2 4.1.1

N A

33 -36

1.1 1.1

1.1.1 1.1.3 2.2.2 2.1.3 Isi Kandungan 1.3.2 2.3.1

Mengenal pasti detik lagu yang diperdengarkan Mengenal pasti rentak Mac dalam lagu yang diperdengarkan dengan betul Memainkan tekanan yang betul dalam lagu bermeter 4 , 2 4 4 Menyanyi dengan betul so dan mi secara berpandu. Aras 2 / Aras 3 Hasil Pembelajaran Memberi respon yang sesuai terhadap mud lagu yang diperdengarkan. Mengekalkan keseimbangan bunyi dengan baik ketika memainkan alat perkusi dalam kumpulan secara berpandu. Mengajuk DUA / lebih contohan bunyi alam sekitar / haiwan dengan betul Menyanyi dengan postur dan sebutan yang betul. Menyanyi lagu dengan betul mengikut ekspresi. Memberi respon terhadap dinamik pada lagu yang diperdengarkan dengan betul. Memberi respon yang sesuai terhadap sebuah lagu yang diperdengarkan , berpandukan konsep muzik yang dipelajari.

G/P G/A/P P N Catatan N P

2.2 2.1

Minggu

Aspe k 1 2

Ite m 1.3 2.3

37 - 40

3 2 2 1 4

3.1 2.1 2.1 1.3 4.1

3.1.1 2.1.1 2.1.2 1.3.1 4.1.1

A N N/G N/P/G A

Unit Kurikulum, Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pendidikan Perak.

Muka Surat

7. RINGKASAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAHUN 4


Bil 1.1 Item Irama Detik Meter Tempo Corak Irama 3.3.1 3.3.2 3.3.3 1.1.4 4.1 4.2 1.1.5 Sub Item Detik berkala Tekanan 2an,4an,3an 2 4 3 4 4 4 Lambat, cepat, ansur lambat/cepat Muzik nyanyian telitikan tempo Muzik instrumental telitikan tempo

- Rentak inang

- Ostinato irama 1.4 Notasi 2.2.2 Kemahiran membaca not & mainkan corak irama 2.3.2 Bermain rekoder baca notasi 3.2.2 Memilih/Membina corak irama 3.3.1 Mencipta corak iram Bil 1.2 Item Melodi Pic Bentuk 1.3 Ekspresi Dinamik 1.3.1 2.1.1 2.1.2 4.2 1.3.2 4.1 Sub Item 1.2.1 Aras pic tertinggi/terendah 1.2.2 Pergerakan pic menaik/menurun frasa struktur AB, ABA beransur lembut beransur kuat Aplikasi teknik - ekspresi/dinamik Menyanyi secara muzikal dari segi ekspresi Muzik instrumental telitikan dinamik mud riang, sedih, bersemangat, cemas, takut, tenang Muzik nyanyian telitikan mud

Mud

1.4

Notasi : Simbol : Tanda isyarat dan istilah

1.4.1 Not kuaver, krocet, krocet bertitik, minim, minim bertitik, tanda rehat krocet. 1.1.5 Kedudukan not B A G C D pada baluk 2.2.2 Corak irama. Bermain corak irama dengan alat perkusi 2.3.2 Bermain rekoder membaca not
Muka Surat

Unit Kurikulum, Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pendidikan Perak.

3.2.2 3.3.1 1.4.2

Memilih/membina corak irama Mencipta corak irama ikut meter Baluk, garisbar, garis tamat, klef trebel, tanda ulangan, piano, forte, andante, allegro

2.1

Nyanyian Teknik nyanyian Menyanyi secara muzikal Menyanyi solfa

2.2.1 Postur, sebutan, pernafasan, ekspresi 2.4 Kriteria persembahan 2.1.2 4.1 1.4.2 2.1.3 Kemahiran menyanyi pic, tempo ekspresi Muzik nyanyian warna ton, tekstur, tempo, mud Tanda isyarat & istilah la so fa mi re do

2.2

Permainan alat Teknik bermain dram Bermain alat perkusi

2.2.1 Postur, penghasilan ton, cara mengendali/bermain dram getar & dram tenor. 2.2.2 Memainkan corak irama dengan betul dari segi detik, tekanan, tempo dan dinamik 2.2.2 1.4 4.2 Perkusi ringan, dram getar, dram tenor - bermain dan membaca corak irama. Notasi simbol, tanda isyarat & istilah Meneliti muzik instrumental-warna ton, tekstur, tempo rentak, dinamik. Sub Item 2.3.1 Teknik postur, penjarian, penglidahan, pernafasan emboucher, penghasilan ton. 2.3.2 B A G CD 1.4 Notasi simbol, tanda isyarat & istilah 3.1.2 Penerokaan bunyi rekoder siren, burung, wisel. Keseimbangan, kesepaduan suara dan muzik, etika Disiplin dan tatacara persembahan.

Bil 2.3

Item Permainan rekoder

2.4

Kriteria persembahan Penerokaan bunyi Improvisasi

3.1

3.1.1 Bahan improvisasi guna bahan improvisasi 3.1.2 Rekoder bunyi siren, burung, wisel 3.2.1 Improvisasi lirik 3.2.2 Improvisasi corak irama pilih/bina corak irama 3.3.1 Mencipta corak irama ikut meter yang di tetapkan. 1.4.1 Notasi - Simbol

3.2

3.3

Reka Cipta

Unit Kurikulum, Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pendidikan Perak.

Muka Surat 10

4.1 4.2

Muzik nyanyian Muzik instrumental Muzik masyarakat Malaysia

Meneliti muzik nyanyian dari segi warna ton, tekstur tempo dan mud. Meneliti muzik instrumental dari segi warna ton, tekstur, tempo, rentak, dinamik. Fungsi.

4.3

8. RANCANGAN TAHUNAN TAHUN 4

Mingg u 1-4

Aspe k 1

Ite m 1.1

Isi Kandungan 1.1.1Detik berkala 1.1.2Tekanan 2an 1.1.3Meter 2 4

Hasil Pembelajaran (a) Aras 1 : Mengecam detik berkala pada lagu yang diperdengarkan dengan betul (a) Aras 1 : Mengecam tekanan detik pertama dalam lagu yang didengarkan dengan betul (b) Aras 1 : Mengenalpasti meter lagu yang diperdengarkan dengan betul. (a) Aras 1 : Mengenalpasti lambang not muzik mengikut nilai dengan betul, tanpa skor. (b) Aras 2 (c) Aras 3 (a) Aras 1 : Mengecam nilai not & tanda rehat yang dimainkan dengan betul. (b) Aras 2 (c) Aras 3 (a) Aras 1 : Mengenalpasti tanda isyarat & istilah yang dipaparkan secara terasing

Catat an G, PA G, PA

1.4

1.4.1 Simbol

N, PA

1.1

1.1.5 Corak Irama : nilai not & tanda rehat

N, PA

1.4.2 Tanda Isyarat & Istilah : baluk, klef trebel, garis bar garis tamat, tanda ulangan

1.4

Unit Kurikulum, Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pendidikan Perak.

Muka Surat 11

dengan betul. (b) Aras 2 (c) Aras 3 2 2.1 2.2.1Teknik nyanyian : postur, sebutan, pernafasan. 2.2.2Bermain alat perkusi secara muzikal : alat perkusi ringan. (a) Aras 1 : Mengamalkan 2 teknik nyanyian dengan baik ketika menyanyi (b) Aras 2 (a) Aras 1 : Memainkan corak irama yang menggunakan nilai not : N, PA

2.2


5-8 1 1.1 1.1.4Tempo Lambat, cepat (perubahan tempo ansur lambat / cepat) 1.1.2Tekanan 4an

dengan betul dari segi detik, tekanan, dinamik.

(a) Aras 1 : Mengenalpasti tempo lagu-lagu yg diperdengarkan dengan betul (b) Aras 2 : (c) Aras 3 : (a) Aras 1 : Mengecam tekanan detik pertama dalam lagu yang diperdengarkan dengan betul. Hasil Pembelajaran (a) Aras 1 : Mengenalpasti meter lagu-lagu yg diperdengarkan dengan betul. (b) Aras 2 (c) Aras 3

N, G

G, PA

Mingg u

Aspe k

Ite m

Isi Kandungan 1.1.3Meter 4 4

Catat an N, PA

1.1.5 Corak Irama : nilai not & tanda rehat

1.4

(a) Aras 1 : Mengecam nilai not & tanda rehat yg dimainkan dengan betul. (b) Aras 2 (c) Aras 3 1.4.1 Simbol (a) Aras 1 : Mengenalpasti lambang not muzik mengikut nilai dengan betul, tanpa skor. (b) Aras 2 Kedudukan not (c) Aras 3 pada baluk G, A, B (a) Aras 1 : Menyatakan nama pic dengan betul mengikut kedudukan not pada baluk. (b) Aras 2 (c) Aras 3 1.4.2 Tanda Isyarat & Istilah : piano, forte, andante, allegro (a) Aras 1 : Mengenalpasti tanda isyarat & istilah yang

N, PA

PA

Unit Kurikulum, Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pendidikan Perak.

Muka Surat 12

1.2

1.2.1 Pic : aras pic tertinggi, terendah

dipaparkan secara terasing dengan betul. (b) Aras 2 (c) Aras 3 (a) Aras 1 : Mengenalpasti aras pic tertinggi & terendah dengan betul, berdasarkan 3 not yang diperdengarkan. (b) Aras 2 (c) Aras 3 (a) Aras 1 : Mengenalpasti jenis dinamik dalam lagu diperdengarkan, dengan betul. (b) Aras 2 (c) Aras 3

N,G

1.3

1.3.1 Ekspresi : p, f, beransur lembut beransur kuat

N,PA,G

Mingg u

Aspe k 2

Ite m 2.1

Isi Kandungan 2.1.1 Teknik nyanyian : postur, sebutan, pernafasan, ekspresi 2.1.2Menyanyi secara muzikal : kemahiran menyanyi

Hasil Pembelajaran (a) Aras 1 : Mengamalkan 2 teknik nyanyian dengan baik ketika menyanyi. (b) Aras 2 (c) Aras 3 (a) Aras 1 : Menyanyikan 2 buah lagu berlainan meter, tempo & ekspresi dengan baik dari segi pic, tempo & ekspresi. (b) Aras 2 (c) Aras 3 (a) Aras 1 : Menyanyikan pic do re mi dengan betul secara berpandu. (b) Aras 2 (c) Aras 3 (a) Aras 1 : Menunjukkan teknik yang betul bermain rekoder. (b) Aras 2 (c) Aras 3

Catat an N

N,G

2.1.3Menyanyi Solfa : do re mi 2.3 2.3.1 Permainan rekoder : aplikasi Teknik postur, penjarian, penglidahan, pernafasan, emboucher, penghasilan ton.

PA

Unit Kurikulum, Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pendidikan Perak.

Muka Surat 13

9 - 12

1.3

1.3.2 Mud Riang, sedih, bersemangat

1.1

1.1.2 Tekanan 3an 1.1.3 Meter 3

1.4

1.4.1 Simbol


Not CD

1.1

1.1.5 Rentak inang

(a) Aras 1 : Menyatakan mud lagu yang diperdengarkan dengan betul. (b) Aras 2 (c) Aras 3 (a) Aras 1 : Mengecam tekanan detik pertama dalam lagu yang diperdengarkan dengan betul. (a) Aras 1 : Mengenalpasti meter lagu-lagu yang diperdengarkan, dengan betul (b) Aras 2 (c) Aras 3 (a) Aras 1: Mengenalpasti lambang not muzik mengikut nilai dengan betul, tanpa skor. (b) Aras 2 (c) Aras 3: (a) Aras 1: Menyatakan nama pic dengan betul mengikut kedudukan not pada baluk. (b) Aras 2 (c) Aras 3 (a) Aras 1 : Mengenalpasti pelbagai rentak yang diperdengarkan, dengan betul. (b) Aras 2 (c) Aras 3

N,G

PA,G N, PA

N,PA

PA

N, G

Mingg u

Aspe k

Ite m

Isi Kandungan Ostinato irama Corak irama : nilai not & tanda rehat

Hasil Pembelajaran (a) Aras 1 : Mengenalpasti ostinato irama dlm lagu yang diperdengarkan dengan betul (a) Aras 1 : Mengecam nilai not & tanda rehat yang dimainkan, dengan betul (b) Aras 2 (c) Aras 3. (ulangan) (ulangan)

Catat an PA

2.1

2.2

2.1.1 Teknik nyanyian : (ulangan) 2.1.2 Menyanyi secara muzikal (ulangan) 2.2.1 Teknik bermain dram getar dan dram tenor postur, penghasilan ton, cara mengendali

Ulangan Ulangan (a) Aras 1 : menunjuk teknik yang betul bermain dram getar dan dram tenor berdasarkan teknik konvensional (b) Aras 2 PA

Unit Kurikulum, Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pendidikan Perak.

Muka Surat 14

2.3

dan memainkan dram 2.2.2 Bermain alat perkusi secara muzikal - perkusi ringan, dram getar, dram tenor - kemahiran bermain dan membaca notasi

(c) Aras 3 Ulangan Ulangan (a) memainkan corak irama dengan betul mengikut skor berdasarkan nilai not (b) Aras 2 (c) Aras 3 Ulangan (a) Aras 1 : Membunyikan 3 pic yang dipelajari dengan tepat mengikut notasi menggunakan penjarian ditetapkan. (b) Aras 2 (c) Aras 3

PA

PA

2.3.1 Permainan rekoder : (ulangan) 2.3.2 Bermain rekoder secara muzikal kemahiran bermain dan membaca notasi. (melodi)

Mingg u 13 16

Aspe k 1

Ite m 1.3

Isi Kandungan 1.3.2 Mud cemas, takut, tenang.

Hasil Pembelajaran (a) Aras 1 : Menyatakan mud lagu yang diperdengarkan dengan betul. (b) Aras 2 (c) Aras 3 (a) Aras 1 : Mengenalpasti meter lagu-lagu yang diperdengarkan dengan betul. (b) Aras 2 (c) Aras 3 (a) Aras 1 : Mengecam nilai not & tanda rehat yang dimainkan dengan betul. (b) Aras 2 (c) Aras 3 (a) Aras1 : Mengenalpasti pelbagai rentak yang diperdengarkan dengan betul. (b) Aras 2 (c) Aras 3

Catat an N,G

1.1

1.1.3

Meter 2 4 3 4 4 4

N,G

1.1.5 Corak irama : nilai not & tanda rehat

N,G


Rentak lagu ( mac, masri, waltz, inang)

N,G

PA

Ostinato irama
Unit Kurikulum, Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pendidikan Perak. Muka Surat 15

1.4

1.4.1

Simbol


2 2.1 2.1.3 Menyanyi Solfa : do re mi so 2.2.1 2.2 Teknik bermain dram :(ulangan) 2.2.2 Bermain alat perkusi secara muzikal : -kemahiran bermain alat perkusi (ulangan) -kemahiran bermain & membaca notasi (ulangan) 2.3.2 Bermain rekoder secara muzikal : -kemahiran bermain & membaca notasi - harmoni (melodi kaunter)

(a) Aras 1 : Mengenalpasti ostinato irama dalam lagu lagu yang diperdengarkan dengan betul. (a ) Aras 1 : Mengenalpasti lambang not muzik mengikut nilai dengan betul, tanpa skor. (b) Aras 2 (c) Aras 3 (a ) Aras 1 : Menyanyikan pic do re mi so dengan betul, secara berpandu. (b) Aras 2 (c) Aras 3 (ulangan)

N,G

(ulangan) (ulangan) PA (ulangan) (a) Aras 1 : Memainkan melodi kaunter dengan betul mengikut skor secara ensemble.

2.3

Mingg u

Aspe k 1

Ite m 1.2

Isi Kandungan 1.2.1Bentuk : frasa

Hasil Pembelajaran (a) Aras 1 : Mengenalpasti frasa dalam lagu yang di perdengarkan, dengan betul. (b) Aras 2 (c) Aras 3 (a) Aras 1 : Mengenalpasti seksyen A & B dalam lagu dengan betul. (b) Aras 2 (c) Aras 3 (a ) Aras 1 : Menyanyikan pic do re mi so la dengan betul, secara berpandu. (b) Aras 2 (c) Aras 3 (ulangan) (ulangan)

Catat an N,G,PA

Bentuk : struktur AB, ABA

N,G

17 20

2.1

2.1.3 Menyanyi Solfa : do re mi so la

N,G

2.1.1Teknik nyanyian : (ulangan) 2.1.2Menyanyi secara muzikal : (ulangan)

Unit Kurikulum, Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pendidikan Perak.

Muka Surat 16

2.2 2.3

2.4

2.2.2 Bermain alat perkusi secara muzikal : (ulangan) 2.3.2 Bermain rekoder secara muzikal : melodi & kaunter melodi sambil membaca notasi. 2.4 Kriteria Persembahan : - keseimbangan, - kesepaduan - etika

(ulangan) (ulangan)

1.1 1.1.5 Corak irama :nilai not & tanda rehat


1.4 3 3.2 ostinato irama (ulangan) 1.4.2Tanda isyarat & istilah : (ulangan) 3.2.1Improvisasi lirik 3.2.2 Improvisasi corak irama

(a) Aras 1 : Mengawal keseimbangan & menjaga kesepaduan suara & muzik dengan baik ketika menyanyi & bermain alat muzik secara berpandu. (a) Aras 1 : Mengamalkan disiplin yang baik & tatacara persembahan yang ditetapkan semasa persembahan. (a) Aras 1 : Mengecam nilai not & tanda rehat yang dimainkan dengan betul. (b) Aras 2 (c) Aras 3 (ulangan) (ulangan) (a) Aras 1 : Melengkapkan lirik lagu yang diberi dengan perkataan yang sesuai. (a) Aras 1 : Memilih corak irama yang sesuai untuk menjawab Hasil Pembelajaran corak irama yang diperdengarkan. (b) Aras 2 (c) Aras 3

N,PA

Mingg u

Aspe k

Ite m

Isi Kandungan

Catat an

21 24

2.1

2.1.3Menyanyi Solfa : do re mi fa so la

1.1

1.4

1.1.5 Corak irama : nilai not & tanda rehat (ulangan ) -pelbagai rentak -ostinato irama (ulangan) 1.4.1Simbol : not-not G A B C D (ulangan) 1.4.2tanda isyarat &

(a ) Aras 1 : Menyanyi pic la so fa mi re do dengan betul secara berpandu. (b) Aras 2 (c) Aras 3 (ulangan) (ulangan) (ulangan) (ulangan) (ulangan) (ulangan)

Unit Kurikulum, Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pendidikan Perak.

Muka Surat 17

2.1

2.2 2.3 2.4 3 3.1

istilah (ulangan) 2.1.1 Teknik nyanyian (ulangan) 2.1.2 Menyanyi secara muzikal (ulangan) 2.2.2 Bermain alat perkusi secara muzikal. 2.3.2 Bermain rekoder secara muzikal. 2.3 Kriteria persembahan 3.1.1Bahan Improvisasi

(ulangan) (ulangan) (ulangan) (ulangan) (ulangan) (a) Aras 1 : Meniru bunyi alam sekitar menggunakan bahan improvisasi dengan ketepatan yang terhampir. (b) Aras 2 (c) Aras 3 (a) Aras 1 : Meniru bunyi alam sekitar menggunakan alat tiup rekoder dengan ketepatan terhampir. (b) Aras 2 (c) Aras 3 A

PA

3.1.2Rekoder

Mingg u 25 28

Aspe k 1

Ite m 1.1

Isi Kandungan 1.1.4 Tempo(ulangan) 1.1.5. Corak irama : nilai not & tanda rehat , pelbagai rentak & ostinato irama (ulangan) 1.2.1Pic : aras pic : pergerakan pic menaik; menurun

Hasil Pembelajaran (ulangan) (ulangan)

Catat an

1.2

1.4 2 2.1 2.3 2.4 3 3.3

1.4.1Simbol : notasi (ulangan) 2.1.2 Menyanyi secara muzikal (ulangan) 2.3.2 Bermain rekoder secara muzikal (ulangan) 2.4 Kriteria persembahan (ulangan) 3.3.1Mencipta corak

(a) Aras1 : Mengecam pergerakan pic menaik & menurun dengan betul, berdasarkan not-not yang diperdengarkan. (b) Aras 2 (c) Aras 3 (ulangan) (ulangan) (ulangan) (ulangan) (a) Aras 1 : Mencipta satu corak

N,G,PA

G,PA

Unit Kurikulum, Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pendidikan Perak.

Muka Surat 18

irama

irama sepanjang 2 bar mengikut meter yg ditetapkan. (b) Aras 2 (c) Aras 3 (ulangan) (ulangan) (ulangan) (ulangan) (ulangan) (ulangan) (ulangan) (a) Aras 1 : Mengenalpasti warna ton,tekstur,tempo & mud dengan betul berdasarkan lagu-lagu yang diperdengarkan. (a) Aras 2 (b) Aras 3 Hasil Pembelajaran (a) Aras 1 : Mengenalpasti warna ton,tekstur, tempo & mud dgn betul berdasarkan muzik instrumental yg diperdengarkan. (b) Aras 2 (c) Aras 3 (a) Aras 1 : Menyatakan fungsi lagu-lagu masyarakat Malaysia yg dipelajari, dgn betul. (b) Aras 2 (c) Aras 3 (ulangan) (ulangan) (ulangan) (ulangan) A

29 32

2.1 2.2 2.3

1.4

3.2

4.1

2.1.1Menyanyi secara muzikal (ulangan) 2.2.2 Bermain alat perkusi secara muzikal. (ulangan) 2.3.2Bermain rekoder secara muzikal. (ulangan) 1.4.1Simbol : notasi (ulangan) 1.4.2Tanda isyarat & istilah (ulangan) 3.2.1Improvisasi lirik (ulangan) 3.2.2Improvisasi Ccrak irama (ulangan) 4.1 Muzik nyanyian : meneliti muzik nyanyian dari segi warna ton, tekstur, tempo,mud. Isi Kandungan 4.2 Muzik instrumental :meneliti muzik instrumental dari segi warna ton, tekstur, tempo, rentak, dinamik. Muzik masyarakat Malaysia meneliti fungsi.

Mingg u

Aspe k

Ite m 4.2

Catat an A

4.3 4.3

N, A

33 36

2.1 2.2 2.3

3.1

2.1.2 Menyanyi secara muzikal (ulangan) 2.2.2 Bermain alat perkusi secara muzikal. (ulangan) 2.3.2Bermain rekorder secara muzikal. (ulangan) 3.1.1Bahan Improvisasi

Unit Kurikulum, Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pendidikan Perak.

Muka Surat 19

3.3 4 4.1 4.2 4.3

(ulangan) 3.1.2Rekoder penerokaan bunyi (ulangan) 3.3.1Mencipta corak irama (ulangan) 4.1 Muzik nyanyian (ulangan) 4.2 Muzik instrumental (ulangan) 4.3 Muzik masyarakat Malaysia (ulangan) 2.1.2 Menyanyi secara muzikal (ulangan) 2.2.2 Bermain alat perkusi secara muzikal (ulangan) 2.3.2 Bermain rekoder secara muzikal (ulangan) 2.4 Kriteria persembahan (ulangan) 4.1 4.2 4.3 Muzik nyanyian (ulangan) Muzik instrumental (ulangan) Muzik masyarakat Malaysia. (ulangan)

(ulangan) (ulangan) (ulangan) (ulangan) (ulangan) (ulangan) (ulangan) (ulangan) (ulangan)

37 40

2.1 2.2 2.3 2.4

(ulangan)

4.1 4.2 4.3

(ulangan) (ulangan) (ulangan)

9.
Hari :

CONTOH RANCANGAN HARIAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 1


Tarikh : Tajuk 2.1 Nyanyian (Aspek) Objekti f 4&5 Isi Kandungan 2.1.1 Teknik Menyanyi * Postur * Sebutan Aktiviti Membuat latihan pernafasan. Membaca senikata lagu dengan sebutan yang betul. Menyebut senikata lagu mengikut irama lagu. Mendengar lagu 2 - 3 kali. Menyanyi lagu dengan postur, pernafasan dan sebutan ABM : Kibod Catatan Nilai :

Masa/ Kelas I Jaya 7.40/8.4 0

Unit Kurikulum, Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pendidikan Perak.

Muka Surat 20

dengan betul.

Senikata lagu Strategi : (Pilih pedagogi yang sesuai)

Unit Kurikulum, Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pendidikan Perak.

Muka Surat 21

10.

GARIS PANDUAN PENILAIAN PENDIDIKAN MUZIK


NYANYIAN Aspek yang dinilai: PERMAINAN ALAT MUZIK Aspek yang dinilai : MINAT DAN SIKAP Aspek yang dinilai:

Pic tepat Irama tempo Suara Ekspresi

Tempo Notasi Pic Ekspresi Penjarian Pernafasan Rekoder

Penglibatan Nilai-nilai murni Ketekunan Disiplin Kehadiran Kerja folio

Unit Kurikulum, Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pendidikan Perak.

Muka Surat 22

Format Pelaporan Mata Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR


Tahun Kelas Bil : : Nama Murid Nyanyian Permainan alat S1 S2 Minat/sikap Gred

S1

S2

S2

S1

S2

Pelaporan ini mesti ada di dalam buku rekod guru. Boleh dijalankan secara berterusan. Boleh dijalankan secara berjadual. Gred bagi minat dan sikap di ambil pada akhir tahun ( tidak termasuk dalam pengiraan )

Unit Kurikulum, Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pendidikan Perak.

Muka Surat 23

11. ISTILAH-ISTILAH / SEBUTAN DALAM TEORI / AMALI UNTUK MAKSUD DAN KEFAHAMAN GURU -GURU PENDIDIKAN MUZIK UNTUK DIAPLIKASIKAN
BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ISTILAH Ikon Notasi Joyful Perkusi Mud Pic Tempo Melodi Lirik Intro Solfa Ton Irama Detik Tempo Tekanan Meter Tangganada Simbol not MAKSUD untuk menunjukkan nilai

Not-not muzik / Bahasa Muzik Riang dan Gembira Alat muzik tidak berpic / genderang Perasaan sedih,riang dan lain-lain Tinggi / rendah sesuatu not / bunyi Kelajuan lambat / cepat / ansur lambat / ansur cepat Not-not muzik yang dimainkan / dinyanyikan Perkataan-perkataan / senikata lagu Iringan permulaan sebelum lagu dinyanyikan / mainkan Do re mi fa so la ti do Kualiti sesuatu suara / bunyi Not-not yang tersusun dalam sesuatu rentak / meter Contoh: detik jam / nadi Kelajuan Not pertama dimainkan lebih kuat daripada not berikut dalam sesuatu meter Tandamasa 2 3 4 4 4 4 Skel : C Major G Major dll yang menentukan nada atau permulaan bunyi muzik atau suara nyanyian

Unit Kurikulum, Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pendidikan Perak.

Muka Surat 24

BIL 20. 21. 22. 23. 24. 25.

ISTILAH Tandanada Skor Lagu Tekstur Postur Ekspresi Improvisasi

MAKSUD # b di baluk,di sebelah klef trebel menunjukkan sesuatu tangganada Kertas notasi tersusun untuk sesuatu lagu dan dimainkan oleh pemuzik Lapisan bunyi / suara Cara duduk / berdiri Kuat / lembut Mengubahsuai sesuatu lagu dalam nada yang lain / lirik lagu / menggunakan bahan- bahan buangan untuk dijadikan alat-alat perkusi Cara biasa Cara luar biasa / pelbagai cara yang tidak mengikut cara yang biasa Menghayati serta memahami sesuatu lagu / muzik Gabungan bunyi muzik / nyanyian yang tersusun seperti nyanyian suara soprano,alto,tenor,bes

26. 27. 28. 29.

Konvensional Unkonvension al Apresiasi Harmoni

Unit Kurikulum, Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan Pendidikan Perak.

Muka Surat 25

Anda mungkin juga menyukai