Anda di halaman 1dari 2

RPT KSSR TAHUN 2 [Year]

32(7) 9-13 September TEMA 7 SAYA ANAK MALAYSIA UNIT 25 TAJUK: Bahasa Kita EMK: Ilmu, Pembelajaran Konstruktivisme, Kreatif dan inovatif, Pengisian Kurikulum: Nilai: Prihatin, Cintakan negara, Hormatmenghormati, bersemangat Ilmu: DSV KBT: KB- Mengenal pasti BCB- Bacaan intensif KONTEKSTUAL Menghubungkaitkan, mengaplikasikan Media: Buku teks, buku aktiviti, logo sekolah Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Ganda Penuh Kosa Kata: Logo, Warna, cipta, obor, syabas, restoran 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. 3.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul.

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks.

RPT KSSR TAHUN 2 [Year]


33(8) 19 23 Ogos TEMA 7 SAYA ANAK MALAYSIA UNIT 26 TAJUK: Negara Kita EMK: Ilmu, Pembelajaran Konstruktivisme, Kreatif dan inovatif, Pengisian Kurikulum: Nilai: Prihatin, Cintakan negara, Hormatmenghormati, bersemangat Ilmu: DSV, Pendidikan Muzik KBT: KB- Mengenal pasti, Menjanakan idea, Menganalisis BCB- Perbincangan KONTEKSTUAL Mengaplikasikan KP- Verbal-linguistik Media: Buku teks, buku aktiviti, lirik lagu negaraku, gambar Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata Kerja Kosa Kata: Lawatan, muzium, rukun, takhta, negeri, bebas 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda.

3.3.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding , digraf dan konsonan bergabung dengan betul. 4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas, diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan enggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

Anda mungkin juga menyukai