Anda di halaman 1dari 6

Bab 1 – Kemunculan Tamadun Awal Manusia

1. Apakah yang dimaksudkan dengan Tamadun?

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Nyatakan maksud tamadun menurut pandangan Islam.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Di manakah terbentuknya tamadun Mesopotamia?

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Huraikan Kod Undang-undang Hammurabi.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5.Nyatakan sistem organisasi dalam masyarakat Mesir Purba.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6. Terangkan mengenai system pemerintahan Dinasti Shang.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Bab 2 –Peningkatan Tamadun


Tamadun Yunanai

1.Tamadun ini bermula dengan pembentukan petempatan manusia yang dikenali


sebagai negara kota atau _____________.(ms38)

2. Terdapat banyak negara kota pada zaman Yunani dan setiap Negara kota
mengandungi sebuah kota yang dikelilingi oleh
_________________________________________________________________

____________________________________________________________________________(ms39)

3. Nyatakan 3 Negara kota di Yunani. (39)

______________________________________________________________________________

4 Terangkan makna bagi setiap perkataan di bawah. (ms 43)

Oligarki - ___________________________________________________________________________

Aristokrasi –
_________________________________________________________________________

Tirani
-_______________________________________________________________________________

Diktator
-_____________________________________________________________________________

Republik-
_____________________________________________________________________________

5. Soalan esei. Terangkan system pemerintahan tamadun Yunani. (ms42-43)

6. Terangkan mengenai Maharaja Justinian, Hukum Kanun 12, Undang-undang Rom


dan Prinsipnya. (ms46)

7. Apakah yang dimaksudkan dengan Hukum Karma dalam agama Hindu? (ms65)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

8. Berikan 2 teras yang terdapat dalam agama Islam. (ms 67)

_____________________________________________________________________________________

9. Nyatakan dua prinsip moral yang ditekankan dalam ajaran Confucianisme. (ms
67)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Bab 3 – Tamadun Awal Asia Tenggara

1. Kerajaan ________________________ berkembang sebagai kerajaan Maritim


disebabkan kedudukan pelabuhan Oc-eo. (ms76)

2. Kerajaan _______________________ merupakan kerajaan agraria yang terletak di


lembah Sungai Mekong. (ms 77)

3. Kerajaan ________________________ merupakan jenis kerajaan yang memetingkan


aktiviti kelautan. (ms80)

4. Bukti yang menunjukkan Kedah Tua sebagai pelabuhan entrepot sebelum


kemunculan Melaka ialah jumpaan _________________________________. (ms81)

5. Pelabuhan Kedah Tua terletak di laluan ___________________________. (ms 82)

6. Kerajaan maritim mendapat bahan kayu daripada kerajaan _________________ di


Burma. (ms 83)

7. India mendapatkan logam emas dari Asia Tenggara setelah


___________________________ dari Rom memberhentikan perdagangan logam emas
dengan India. (ms 85)

8. Candi Lembah Bujang berunsur Buddha memiliki pelan jenis ___________________.


(ms92)

9. Epik Ramayana yang diadun dengan unsur-unsur tempatan melahirkan


_________________________

(ms 94)

10. Apakah 4 peranan candi? (ms88)

i) ______________________________________________________________

ii) ______________________________________________________________

iii) _____________________________________________________________

iv) _____________________________________________________________

11. Lengkapkan ciri-ciri Angkor Wat. (ms 90)

i) Dibina untuk agama Hindu____________________________

ii)__________________________________________________

iii___________________________________________________
iv__________________________________________________

v___________________________________________________

12. Lengkapkan rajah di bawah berkenaan dengan system pemerintahan kerajaan


awal.

Pengaruh agama Hindu dan Buddha dalam system pemerintahan kerajaan awal.
(ms 85-87)

a. Diterajui oleh seorang ketua

b. ________________________________________________

c._________________________________________________

d_________________________________________________

e_________________________________________________

f__________________________________________________

g_________________________________________________

h_________________________________________________
Bab 4- Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah

1. Apakah dua ciri system kabilah? (ms101)

i). _______________________________________________________

ii). _______________________________________________________

2. Nyatakan dua kesan daripada amalan system kabilah. (ms 102)

i) ____________________________________________________________

ii) ____________________________________________________________

3. Setiap kabilah diketuai oleh seorang ___________________________. (ms 101)

4. Perang ________________________ ialah perang yang melibatkan Bani Taghlib


dengan Bani Bakar. (ms 102)

5. Wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad saw semasa baginda berada
di ___________________________________. (ms107)

6. __________________________ merupakan bapa saudara Nabi Muhammad saw yang


sangat memusuhi baginda dan menentang ajaran Islam. (ms 109)

7. Terangkan maksud Jahiliah. (ms 99-102)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

8. Namakan tiga orang yang pernah menjaga Nabi Muhammad sebelum baginda
berumur 12 tahun. (ms104)

i)______________________________________

ii)_____________________________________

iii)____________________________________

9. Bagaimanakah factor perbezaan kepercayaan antara orang Arab Quraisy dengan


umat Islam membawa kepada penentangan? (ms 111)

i) _________________________________________________________________

ii)_________________________________________________________________

10.Senaraikan tiga sebab dakwah Nabi Muhammad mudah diterima. (ms 110)
i)________________________________________________________________________-

ii)________________________________________________________________________

iii)_______________________________________________________________________

11. Nyatakan tiga cara penentangan orang Arab Quraisy terhadap syiar Islam. (ms
110-112)

i)________________________________________________________________________

ii)_______________________________________________________________________

iii)_______________________________________________________________________

12. Sebutkan dua sifat terpuji Nabi Muhammad saw. (ms 105)

i)_____________________________________________________________

ii)____________________________________________________________

13. Soalan Esei – Terangkan ciri masyarakat Arab Jahiliah dari segi sosial, ekonomi
dan kepercayaan dan agama.