Anda di halaman 1dari 79

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.0

PENGENALAN KAJIAN

Merokok merupakan kelakuan yang biasa diamalkan dalam kalangan orang lelaki dewasa di dalam masyarakat Malaysia sejak zaman berzaman. Walaupun kemana kita pergi, pasti kita menjumpai orang yang merokok. Adalah satu pemandangan biasa apabila lelaki dewasa merokok. Masyarakat menjadikan kelakuan merokok sabagai satu cara hidup, iaitu menjadi ukuran status kedewasaan, keranggian, kematangan dan kesediaan memikul tanggungjawab (Sufean et al., 2004). Fenomena ini dapat memberikan satu persepsi kelekaan dan kealpaan masyarakat terhadap tanggungjawab dan kesedaran

mendidik, mengasuh, membimbing generasi kita hari ini. Seandainya kes merokok ini masih bermaharajalela di negara kita, nescaya keadaan ini akan meranapkan impian Malaysia menggapai hasrat dan visi wawasan 2020.

Tabiat merokok boleh membunuh 1 bilion orang dalam abad ini. Terdapat lebih kurang 1.15 bilion perokok di seluruh dunia. Lebih 80% daripada angka ini adalah dari negara-negara yang berpendapatan rendah dan sederhana. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia, tembakau menjadi satu daripada penyebab paling utama terhadap

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

kematian di seluruh dunia. Adalah dianggarkan bahawa lebih kurang 100 juta orang mati disebabkan oleh penggunaan tembakau di abad ke-20. Dalam abad ke-21, adalah diramalkan bahawa 1 bilion orang akan mati sekiranya corak merokok sekarang ini berterusan. (Utusan Malaysia, 11 Februari 2004).

Tembakau mengandungi sejenis bahan penyebab ketagihan yang dipanggil nikotin. World Health merupakan satu buletin yang ditaja oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia, dalam edisi bulan JulaiOgos 1995, telah melaporkan bahawa nikotin menghasilkan tindak balas kimia dalam badan yang sama dengan yang dihasilkan oleh heroin dan kokain. Kadar tindakbalas dependan yang cuba untuk berhenti menggunakan nikotin, alkohol, kokain dan heroin secara kasarnya adalah sama, namun banyak yang melaporkan bahawa adalah sukar untuk berhenti menggunkan tembakau, berbanding dengan pelbagai dadah haram yang lain, menurut buletin tersebut. Dalam satu kajian yang dijalankan oleh Pusat mengenai Ketagihan dan Penyalahgunaan Substan di Universiti Columbia, Amerika Syarikat, nikotin dianggap sebagai satu ambang dadah yang dikaitkan dengan penggunaan bahan haram. Menurut satu kajian, bagi orang dewasa yang mula merokok sebelum berusia 15 tahun, kemungkinan beliau menjadi seorang penagih dadah adalah tiga kai ganda. Kajian ini juga menunjukkan bahawa kanak-kanak yang merokok setip hari, kemungkinan dia menjadi penagih dadah, adalah 13 kali ganda jika dibandingkan dengan kanak-kanak tidak kerap merokok. Oleh yang demikian, masyarakt khususnya kepada penduduk dan pelajar di sekitar Seremban 2 haruslah memiliki pengetahuan dan kesedaran akan bahayanya tabiat merokok secara berterusan di mana ia dapat mempengaruhi kadar penyakit di Malaysia. Pengetahuan dan kesedaran ini haruslah sentiasa diperbaharui dan digilap secara

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

berterusan dari semasa ke semasa. Kesimpulannya, masyarakat haruslah mempunyai pengetahuan dan kesedaran yang mendalam agar fenomena perokok tegar dapat dikurangkan dengan pelbagai langkah yang dilakukan oleh banyak pihak khususnya pihak kerajaan seterusnya menjadikan amalan hidup sihat tanpa rokok berleluasa dan dapat dikekalkan.

1.1

TUJUAN KAJIAN Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengenalpasti sejauhmanakah tabiat merokok mempengaruhi kadar peningkatan penyakit di kalangan penduduk di sekitar Seremban. Terdapat golongan masyarakat yang belum mengenalpasti punca-punca serta kesan-kesan tabiat merokok. Oleh itu, kajian ini dijalankan bagi mengenalpasti faktor-faktor yang menyebabkan wujudnya golongan perokok tegar, kesan-kesan terhadap perokok, serta langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengatasi dan memberi kesedaran tentang bahayanya merokok. Selain itu, kajjian ini membolehkan kita melihat

sejauhmanakah pengetahuan dan kesedaran masyarakat berkenaan tabiat merokok mempengaruhi kadar peningkatan penyakit. Dengan ini segala persoalan dan jawapan kepada kajian akan terjawab, di mana setiap butir perbincangan berkaitan fakta dan bukti yang diperolehi dapat diungkapkan dengan kenyataan yang lebih spesifik dan terperinci lagi.

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

1.2

LATAR BELAKANG KAWASAN KAJIAN Penyelidikan ini telah dijalankan secara umum bagi

mendapatkan gambaran keseluruhan berkaitan masalah ketagihan merokok mempengeruhi kadar penyakit di Seremban. Kajian ini telah dijalankan ke atas penduduk di sekitar Seremban sama ada yang bekerja di sektor swasta, sektor kerajaan, bekerja sendiri serta termasuk pelajar-pelajar Kolej Teknologi Alpha. Seramai 50 orang respondan telah di pilih untuk menjawab persoalan dalan penyelidikan ini.

Kolej Teknologi Alpha merupakan sebuah Institut Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) yang mana nama asalnyanya ialah Institut Pujangga yang telah ditubuhkan pada Mei 1997 di bawah Pujangga Sari (M) Sdn.Bhd yang telah diperbadankan pada 28 April 1997. Nama asalnya ialah institut Pujangga dan perubahan nama telah dilakukan sebanyak dua kali iaitu pada November 2000 dengan gelaran Institut Pengurusan Pujangga dan seterusnya pada tahun 2005 dengan gelaran Kolej Teknologi Alpha yang kekal sehingga hari ini.

Kini Kolej Teknologi Alpha di bawah naungan yang Berbahagia Dr. Hamzaid bin Yahya merangkap Ketua Eksekutif dan Pengarah Syarikat Kolej Teknologi Alpha di tempatkan di Lot 162, 168-173 Jalan S2B2, Green Technology Park, Seremban 2 Negeri Sembilan. Kolej Teknologi Alpha telah menjalankan program kerjasama Ijazah Sarjana Muda sepenuhnya dengan Universiti Utara Malaysia (UUM) pda 13 Mei 1998.

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

Pengasas yang bertanggungjawab dalam penubuhan IPTS ini ialah Dr. Hamzaid Yahya iaitu Ketua Eksekutif dan Pengarah Syarikat. Beliau mendapat pendidikan tinggi di Universiti Malaya dalam bidang ekonomi. Beliau seterusnya meneruskan pengajian di peringkat sarjana di East Anglia University, UK dan PhD di Washington State University, USA. Beliau berpengalaman luas dalam bidang ekonomi dan sering menjadi sumber rujukan dan memberikan pandangan tentang sesuatu isu ekonomi. Berkhidmat di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) sejak 1975 hingga 1996. Sepanjang perkhidmatan di UKM, beliau pernah dilantik bagi memegang jawatan termasuklah Ketua Jabatan Analisis Ekonomi dan Ahli Senat. Beliau juga menjadi ketua Eksekutif di Kolej Yayasan Melaka bermula tahun 1997 sehingga 2006 dan mengambil alih jawatan ketua Eksekutif Kolej Teknologi Alpha pada Januari 2007. Pernah juga menjadi Ahli Hakim Mahkamah Syariah Melaka pada tahun 2000 hingga 2001.

Misi utama penubuhan Kolej Teknologi Alpha ialah untuk terkenal sebagai pusat kecemerlangan yang memberi peluang kepada individu pelajar dan ahli masyarakat bagi memangkinkan produktiviti dan kualiti yang tinggi melalui pendidikan pengurusan menerusi pengajaran, pembelajaran, penyelidikan dan khidmat masyarakat.

Pelbagai kemudahan yang telah disediakan oleh Kolej Teknologi Alpha seperti makmal komputer, perpustakaan, kelas berhawa dingin, dewan, kemudahan wireless, pensyarah yang berpengalaman dan berpengetahuan , surau dan sebagainya. Makmal komputer merupakan keperluan yang penting untuk kemudahan mendapatkan maklumat, menyiapkan tugasan dan sebagainya. Perpustakaan pula menyediakan kemudahan bahan rujukan dan buku untuk keperluan pelajar. Selain itu, bilik pensyarah yang berdekatan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

dengan bilik kuliah membolehkan semua pelajar sentiasa berinteraksi bagi mendapatkan panduan dan juga nasihat.

Seterusnya responden yang terdiri daripada penduduk awam disekitar seremban 2 juga telah dikaji dimana seramai 50 penduduk atau responden yang dijadikan sebagai saampel dalam kajian ini. Responden tersebut terdiri daripada orang awam yang bekerja disektor awam dan swasta. Ini bertujuan untuk menilai tahap pengetahuan penduduk awam berkaitan dengan tabiat merokok mempengaruhi kadar peningkatan penyakit.

1.3

PENDEFINISIAN MASALAH Tabiat merokok adalah impak yang negatif yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. Walaupun masyarakat sedar dengan kesan tabiat merokok ini, masyarakt mengambil ringan disebabkan ketagihan yang melampau. Hal ini telah menjadi isu dalam Pertubuhan Kesihatan Sedunia di mana kerajaan Malaysia memandang serius dalam permasalahan tabiat merokok ini serta menjalankan pelbagai strategi bagi menangani dan mencegah tabiat merokok kerana sedar akan kesan buruk menjadi perokok tegar.

Malangnya

pengetahuan

yang

terhad

tentang

masalah

ketagihan merokok dalam kalangan masyarakat banyak memberi kesan buruk atau negatif dalam membina kesedaran tentang impak menjadi perokok tegar. Kajian ini dijalankan bagi memupuk kesedaran masyarakat bahawa pentingnya tidak menjadi perokok tegar bagi mengurangkan kadar penyakit di Malaysia.

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

1.4

MATLAMAT KAJIAN

Matlamat kajian ini dijalankan adalah untuk mengenalpasti dan mengetahui sejauhmanakah masalah tabiat merokok mempengaruhi kadar penyakit. Kajian ini turut dijalankan bagi mengenalpasti sejauhmanakah pendedahan dan kesedaran yang telah dilaksanakan oleh kerajaan dalam pelbagai usaha untuk mengurangkan kadar perokok tegar di Malaysia. Selain itu, faktor-faktor lain turut dikaji bagi mengnalpasti permasalahan yang timbul bermula dengan puncapunca ketagihan merokok, kesannya terhadap kesihatan masyarkat sehingga langkah-langkah untuk mengatasi ketagihan merokok.

1.5

OBJEKTIF KAJIAN Untuk mengenalpasti faktor-faktor yang menyebabkan tabiat

merokok. Untuk mengenalpasti kesan-kesan merokok terhadap kesihatan. Untuk mengenalpasti langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah ketagihan merokok.

1.6

PERSOALAN KAJIAN Apakah faktor-faktor yang menyebabkan tabiat merokok? Apakah kesan-kesan merokok terhadap kesihatan? Apakah langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengatasi tabiat merokok?

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

1.7

KERANGKAN TEORITIKAL

Tabiat merokok

Mempengaruhi kadar peningkatan penyakit

Pembolehubah tidak bersandar (IV)

Pembolehubah bersandar (DV)

Pembolehubah tidak bersandar dalam kajian ini ialah tabiat merokok. Pembolehubah ini mempengaruhi pembolehubah bersandar di mana apabila tabiat merokok berlaku maka secara tidak langsung ia turut mempengaruhi kadar penigkatan penyakit. Manakala pembolehubah bersandar pula dikenali sebagai pembolehubah kriterion. Pembolehubah ini merupakan pembolehubah utama bagi penyelidik dalam memberi ramalan serta mentafsirkan secara jelas mengenai hasil penyelidikan mereka. Dalam kajian ini pembolehubah bersandar ialah mempengaruhi kadar peningkatan penyakit dalam masyarakat.

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

1.8

HIPOTESIS Ho = Tidak terdapat perbezaan tabiat merokok dalam mempengaruhi kadar peningkatan penyakit. H1 = Terdapat perbezaan tabiat merokok dalam mempengaruhi kadar peningkatan penyakit.

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

BAB 2

ULASAN KARYA

2.0

PENDAHULUAN

Di dalam isu hangat masa kini, banyak di dada-dada akhbar mengatakan tabiat merokok sememangnya tidak beretika dalam kehidupan manusia. Tidak dinafikan kebanyakan manusia bergantung kepada sebatang rokok untuk memenuhi keperluan dan kehendak dalam kehidupannya. Merokok merupakan tabiat yang buruk di mana ia memberikan impak yang besar dalam kesihatan manusia. Pada masa kini, tabiat merokok telah mempengaruhi kadar peningkatan penyakit di Malaysia. Keperihatinan banyak pihak tentang bahaya merokok menyebabkan pelbagai usaha dijalankan untuk membendung gejala negatif ini daripada terus mempengaruhi para remaja. Kebanyakan remaja terutamanya pelajar sekolah mengakui bahawa mereka merokok lantaran pengaruh daripada rakan sebaya. Sikap terikut-ikut dengan tabiat tidak sihat ini seterusnya akan menghanyutkan mereka sehingga merasakan bahawa merokok itu bukanlah sesuatu yang buruk atau menyalahi etika kehidupan. Pada 23 Mac 1995, Majlis Fatwa Kebangsaan melalui muzakarah yang ke-37 telah memutuskan fatwa bagi perbuatan merokok. Selama ini, orang menganggapkan merokok adalah makruh dan disamakan dengan memakan makanan yang berbau kurang enak

10

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

seperti bawang, jering dan sebagainya. Dengan itu, hukum bagi merokok juga disandarkan kepada nas berikut:

Hadith Rasullullah s.a.w. : Barangsiapa makan bawang putih atau bawang merah maka janganlah mendekati masjid-masjid kita, kerana malaikat terganggu, Namun, persamaan antara rokok dan bawang atau jering hanyalah terletak pada bau yang busuk, walhal terdapat perbezaan yang jauh lebih ketara antara bahan-bahan ini. Maklumat yang dipaparkan berikutnya insyaAllah dapat memperjelas keunikan rokok yang boleh dijadikan asas bagi menentukan kedudukan bahan ini dalam hukum syarak. Tembakau yang menjadi bahan utama dalam rokok, telah diperkenalkan secara menyeluruh, termasuk ke dunia Islam, oleh penjajah Barat yang beragama Kristian, dan ianya belum pernah dikenali di zaman Nabi Muhammad s.a.w. Di kalangan masyarakat beratus tahun terdahulu, tembakau dihisap bukan sahaja untuk bersukaria tetapi sebagai satu acara dalam upacara kebudayaan dan keagamaan.

Pada umumnya umat Islam tidak merokok melainkan kerana terpenggaruh kepada orang Barat yang menjajah mereka. Hari ini, merokok adalah suatu kebiasaan yang diterima secara meluas dalam masyarakat kita, sehingga kadangkala ia dipandang sebagai satu norma yang membanggakan. Anggapan palsu ini terhasil apabila golongan yang mudah terpedaya dengan budaya asing, terutamanya yang dipaparkan melalui media massa, ingin pula bergaya demi mencapai status kecanggihan serta keunggulan yang kononnya dikaitkan dengan merokok. Malah tabiat suka meniru dan

menyeleweng dari jalan yang benar adalah sesuatu yang kian menguasai anak-anak kaum Muslimin di zaman ini.

11

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

Hadith Rasullullah s.a.w. : 1. Bezakan diri mu dari kaum Musyrikin ( Al-Bukhari & Muslim) 2. Bukan dari golongan kita, siapa yang menyerupai orang yang bukan dari kita. Jangan mengikutikut kaum Yahudi dan Nashrani(At-Termidzi) 3. Barangsiapa yang meyerupai sesuatu kaum, maka dia terkira dari golongan itu(Abu Daud). Abdullah al-Qari b. Hj. Salleh (1995, 40) menyatakan bahawa merokok juga boleh menjejaskan akal (mental) manusia dan proses kematangannya. Dengan kata lain, ianya merosakkan

kecerdasan (kecerdikan) dan perkembangan akal menuju kematangan dan kesempurnaannya (sebagai makhluk yang boleh berfikir) serta melemahkan daya ingatan seseorang.

Allah SWT juga melarang hambanya makan atau minum sesuatu yang tidak halal dan tidak memberi manfaat kepada diri. Begitulah juga dengan rokok yang mana ianya boleh mengancam agama Islam itu sendiri, keselamatan, moral, ekonomi dan lain-lain kerana ianya merupakan suatu ciri kesyaitanan yang boleh menjauhkan diri kita daripada Allah SWT dan mengheret kita ke lembah kebinasaan. Firman Allah SWT :

Bermaksud : Wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik daripada apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikut langkah-langkah syaitan; kerana sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata. ( Surah al-Baqarah 2 : 168 )

12

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

Selain daripada itu, merokok juga boleh mendatangkan pelbagai jenis penyakit yang membahayakan seperti sakit jantung, kanser paruparu, barah dan sebagainya. Menurut kajian doktor, orang yang kuat merokok akan mati lebih cepat daripada orang yang tidak merokok. Di dalam buku Rokok dan Keharamannya, Terjemahan Abdullah alQari b. Hj. Salleh (199,1), Doktor Hajar b. Ahmad ada menyatakan bahawa perokok itu umurnya akan hilang atau berkurang dari 8 hingga 12 tahun.

Pengetahuan dalam bahayanya merokok di dalam kehidupan kita adalah sangat penting bagi menjalani kehidupan tanpa penyakit. Pengetahuan ini sangat penting agar seseorang itu dapat menilai samada beretika atau tidak dalam sesuatu perkara yang ingin dilakukan. Oleh yang demikian satu kajian telah dilakukan bagi mengkaji sejauhmanakah tabiat merokok dapat mempengaruhi kadar penigkatan penyakit di Malaysia.

2.1

DEFINIS PEMBOLEHUBAH

2.11

Pembolehubah Tidak Bersandar Pembolehubah tidak bersandar (IV) dalam kajian ini ialah

tabiat merokok. Pembolehubah ini mempengaruhi pembolehubah bersandar (DV) dimana apabila tabiat merokok berlaku secara tidak langsung ia turut mempengaruhi kadar peningkatan penyakit.

2.12

Pembolehubah Bersandar Pembolehubah bersandar (DV) pula dikenali sebagai

pembolehubah kriterion. Pembolehubah ini merupakan pembolehubah utama bagi penyelidik dalam memberikan ramalan serta mentafsirkan

13

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

secara jelas mengenai hasil penyelidikan mereka. Dalam kajian ini pembolehubah bersandar ialah mempengaruhi kadar penyakit.

2.2

DEFINISI ISTILAH 2.2.1 Merokok Menurut Kamus Dewan (2005), rokok bermaksud tembakau yang digulung di dalam daun nipah, kertas dan sebagainya. Tembakau mengandungi nikotin yang merangsang saraf dan meredakan ketegangan perasaan (Sufean et al., 2004). Definisi merokok pula dalam Kamus Dewan ini juga memberikan maksud menghisap rokok.

Pertubuhan Kesihatan Sedunia mendefinisikan merokok sebagai satu aktiviti ketagihan. Merokok secara tidak langsung boleh menyebabkan seseorang itu terbabit dengan najis dadah kerana rokok bunga kepada dadah. Merokok adalah satu tabiat yang digemari sebahagian manusia pada zaman serba moden ini, malah ia menjadi keperluan kepada golongan muda yang beranggapan merokok kononnya melambangkan kedewasaan dan kematangan. Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dihancurkan. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihisap melalui mulut. Ada dua jenis rokok, rokok yang berfilter dan tidak berfilter. Filter pada rokok dibuat dari bahan serabut sintetis yang berfungsi menyaring nikotin. Rokok biasanya dijual dalam bungkusan berbentuk kotak atau kemasan kertas yang dapat dibawa kemana-mana sahaja. Sejak kebelakangan ini, bungkusan rokok tersebut diletakkan kata-kata amaran mengenai kesihatan manusia dimana ia dapat mengingatkan kepada perokok akan bahaya kesihatan sekiranya penggunaan rokok berleluasa dan berterusan, misalnya penyakit kanser paru-paru atau serangan jantung merupakan penyakit utama

14

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

bagi perokok tegar. Manusia yang pertama menghisap rokok di dunia adalah berbangsa India di Amerika Syarikat, difahamkan mereka menghisap bagi tujuan memenuhi keperluan ritual seperti memuja dewa atau roh. Pada abad 16, Ketika bangsa Eropah menerokai benua Amerika, sebagian dari para penjelajah Eropah itu telah mencuba-cuba menghisap rokok dan kemudian membawa tembakau ke Eropah. Kemudian itu, kebiasaan merokok telah menjadi tabiat dalam kalangan bangsawan Eropah. Akan tetapi, berbeza dengan bangsa India yang merokok untuk keperluan ritual, di Eropah manusia merokok hanya untuk kesenangan semata-mata. Pada abad 17 pula, para pedagang Sepanyol masuk ke Turki dan pada masa itu tabiat merokok mulai tersebar ke negara-negara Islam seterusnya ke pelusuk dunia.

2.2.2 Penyakit Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2007), memberikan maksud penyakit sebagai sesuatu yang menyebabkan badan menjadi sakit ( atau yang mengganggu kesihatan ). Penyakit adalah keadaan tidak normal pada badan atau minda yang menyebabkan ketidakselesaan, tidak berfungsi, atau mengalami tekanan kepada orang yang terlibat atau persekitarannya. Kadang kala istilah ini digunakan secara umum untuk menerangkan kecederaan, kecacatan, sindrom, simptom, keburukan tingkah laku, dan variasi biasa sesuatu struktur atau fungsi, sementara dalam konteks lain boleh dianggap sebagai kategori yang boleh dibezakan.

15

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

2.2.3 Pengaruh Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2007), memberikan maksud pengaruh sebagai sesuatu tindakan atau tingkahlaku yang memberikan kesan samada baik atau buruk kepada individu lain. Pengaruh ini mempengaruhi nilai-nilai murni atau sosial golongan yang berpengaruh. Di dalam buku Gelagat Organisasi pula tulisan Stephen P. Robbins telah mendefinisikan bahawa pengaruh sebagai kesan yang diperolehi oleh pihak lain dalam kehidupan. Definisi ini menjelaskan bahawa pengaruh telah lama wujud secara tunggal. Namun ia berlaku antara pihak iaitu pihak yang berpengaruh dan yang dipengaruhi.

2.3

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN MEROKOK

Pakar Perubatan Promotif dan Perunding Kesihatan Perilaku, Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia, Prof. Madya Dr. Khalib Abdul Latiff berkata:`` Faktor berlakunya tabiat merokok banyak dipengaruhi oleh faktor persekitaran seperti rakan-rakan, adat dan budaya masyarakat setempat serta pengaruh iklan (rupa idola dan model yang merokok).``Ia bukan kerana tidak tahu bahaya merokok atau mendapat maklumat yang salah daripada rakan-rakan,'' katanya sambil menyifatkan merokok sebagai amalan ikut-ikutan. Apatah lagi, katanya, jika ia dipamerkan oleh model kepimpinan seperti ibu bapa, ketua, guru, profesional di bidang perubatan. Menurutnya, terdapat tiga kelas manusia yang perlu diberikan perhatian. Berikut adalah :

Manusia yang sedia ketagih, lazimnya orang tua. Mereka ini memerlukan bimbingan serta kaunseling berhenti merokok menerusi klinik-klinik bebas merokok, kaunselor atau laman web yang menyediakan perkhidmatan seumpamanya.

16

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

Manusia

yang

masih

belum

ketagih.

Mereka

perlu

didedahkan secara langsung atau tidak langsung dengan maklumat mengenai keburukan merokok. Hal ini bertujuan memberikan golongan ( responden )ini dua set maklumat yang membolehkan mereka berfikir sama ada untuk meneruskannya ataupun tidak. Manusia yang masih belum terpengaruh dengan amalan ini seperti kanak-kanak dan remaja yang masih bersekolah.

2.3.1 Tembakau dan Ekonomi

Perusahaan tembakau diperkenalkan di negara ini pada tahun 1959. Ia merupakan industri yang menghasilkan lebih kurang RM 150 juta setahun dalam bentuk jualan daun kering dan lebih RM 1,700 juta dari jualan rokok di Malaysia. Industri ini telah memberi sumbangan ekonomi yang penting di kawasan pertanian luarbandar khususnya di Kelantan dan Terengganu. Pulangan yang tinggi dari penanaman tembakau menarik ramai petani kini untuk beralih kepada tembakau sebagai tanaman kontan yang menjadi mata pencarian utama keluarga mereka.Tembakau juga memberi hasil pendapatan yang sungguh lumayan kepada kerajaan melalui cukai-cukai dan industri

pengiklanan. Namun begitu, jika ia dilihat dari sudut jangkamasa yang panjang, pengeluaran tembakau sebaliknya boleh mendatangkan kerugian amat besar dari segi ekonomi dan juga alam sekitar.

Kemudian itu, perdagangan dunia ke atas daun tembakau kini tidak lagi berkembang dengan pesatnya. Penurunan bilangan perokok di negara-negara maju telah mengakibatkan kekurangan ke atas permintaan tembakau oleh negara-negara tersebut, dan ini telah menyebabkan pengeluaran berlebihan dalam pasaran dunia. Kepesatan kemajuan dalam pasaran tembakau telah memberi impak yang sangat besar di mana fenomena itu telah mempengaruhi kadar penyakit terutamanya kanser.

17

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

Justeru, Kerugian ekonomi terjadi apabila perbelanjaan terpaksa diperuntukkan dengan banyaknya bagi menampung kos perubatan untuk pesakit-pesakit yang menderita akibat satu punca yang boleh dicegah sama sekali, iaitu tembakau. Setiap tahun bagi tujuan merawat penyakit kanser sahaja, kerajaan membelanjakan tidak kurang dari RM 1 bilion.

Kesimpulannya,

tidak

hairanlah

faktor

tembakau

sememangnya berkaitan dengan perniagaan hanya disebabkan untuk kepentingan individu untuk mengaut keuntungan dalam pasaran tembakau dan dalam secara tidak langsung telah memberi kesan yang sangat besar yang melibatkan kos perubatan yang besar.

2.4

KESAN-KESAN MEROKOK

2.4.1

Tembakau dan Alam Sekitar

Penggunaan tanah pertanian untuk penanaman tembakau boleh menjejaskan pengeluaran makanan. Contohnya, Malaysia mengimport kira-kira 40% dari keperluan beras negara, sedangkan sawah padi pula ditukarkan untuk ditanam dengan tembakau. Tanaman tembakau cepat menghapuskan kesuburan tanah dan memerlukan penggunaan racun serangga dan baja komersial yang mahal harganya dengan jumlah yang banyak sekali. Kerosakkan kepada alam persekitaran turut menjadikan kesan sampingan industri ini yang banyak menggunakan kayu sebagai bahan bakar dalam proses pengawitan daun tembakau. Adalah dianggarkan bahawa bagi setiap 300 batang rokok yang dihasilkan di negara membangun, iaitu 1 batang pokok akan ditebang.

Racun asap rokok ialah punca utama pencemaran bagi tempattempat di mana pengudaraan adalah terhad. Ia kini dikenalpasti sebagai salah satu faktor penting yang menyumbang kepada sindrom

18

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

'bangunan tidak sihat' (Sick Building Syndrome) yang dialami oleh para penghuni bangunan-bangunan yang dilengkapkan dengan sistem pendingin udara pusat.

2.4.2 Tembakau dan Kesan Sosial

Merokok merupakan aktiviti penggalak bagi budaya lepak yang sedang melanda golongan muda dewasa ini. Penggunaan tembakau dengan mudah dapat menjuruskan kepada perkara-perkara mungkar dan keruntuhan moral umat manusia dan merupakan asas bagi mencuba najis dadah. Didapati bahawa ramai penagih dadah di negara ini adalah terdiri dari mereka yang mempunyai latarbelakang keluarga yang mengalami penagihan (termasuk penagihan nikotin), ataupun keluarga yang bermasaalah. Ibu bapa merupakan orang-orang yang amat penting dalam mendidik anak-anak. Tingkah laku ibu bapa yang ketagihkan rokok akan dijadikan teladan oleh anak-anak yang menganggapkan bahawa bahan itu perlu dan berupaya mengatasi kerunsingan. Di sebabkan terdapat banyak persamaan dalam ciri-ciri dadah nikotin dengan heroin, maka ada kemungkinan bagi seseorang yang mengambil dadah nikotin untuk kemudiannya bertukar untuk mengambil dadah heroin pula.

Promosi rokok melalui pengiklanan dan juga penajaan aktivitiaktiviti sosial seperti hiburan liar dan sukan lasak boleh mengasyikkan dan menjuruskan mereka yang terlibat ke arah perkara-perkara maksiat. Budaya berhibur yang sedang hebat dikempenkan oleh syarikat-syarikat tembakau adalah berunsurkan konsep kebebasan, keseronokkan serta keriangan, dan semua ini menjadi tarikan kuat bagi para remaja dan kanak-kanak. Aktiviti seperti ini mengenepikan nilai-nilai keislaman di mana kerap berlaku pendedahan aurat dan hilangnya batasan pergaulan lelaki dan perempuan.

19

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

BAB 3

METODOLOGI KAJIAN

3.0

PENGENALAN

Kaedah pengumpulan data atau metodologi kajian merupakan perkara asas yang utama dalam sesuatu penyelidikan. Tujuannya adalah untuk memastikan data-data atau maklumat penyelidikan yang bernilai dan diperolehi selaras dengan matlamat dan objektif kajian penyelidikan yang dijalankan. Metodologi juga sangat penting untuk mengenalpasti jenis data yang hendak dikumpulkan. Ia merangkumi pengumpulan data jenis primer atau sekunder bagi memperolehi keputusan. Manakala hasil kajian adalah menggunakan kaedah analisis data yang berbentuk kuantitatif dan kualitatif. Jenis kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah kajian kuantitatif yang menggunakan kaedah statistik untuk mengetahui sejauhmanakah tabiat merokok mempengaruhi kadar peningkatan penyakit di kawasan Seremban. Bab ini juga turut membincangkan dan menghuraikan tentang kaedah pengumpulan data dengan cara pemprosesan serta analisis yang dipraktikkan.

20

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

3.1

SUMBER DATA 3.11 Unit Analisis Kajian ini menggunakan unit asas individu iaitu para pelajar di Kolej Teknologi Alpha dan penduduk di sekitar Seremban 2, Negeri Sembilan. Bagi kaedah data dan maklumat 50 orang respondan akan dipilih secara rawak dan mengisi segala maklumat yang diperlukan dalam borang soal selidik. 3.1.2 Persampelan dan Teknik Persampelan Data kajian ini diperoleh melalui borang soal selidik bagi mendapatkan data primer. Selain itu, kajian juga menggunakan maklumat luaran seperti majalah, internet, artikel serta bahan-bahan bacaan ilmiah yang lain bagi mendapatkan data sekunder.

3.1.2.1 Kaedah Borang Soal Selidik Dalam kajian ini, borang soal selidik telah digunakan untuk mengkaji sejauhmanakah tabiat merokok mempengaruhi kadar peningkatan penyakit di Seremban 2. Melalui kaedah ini, saya telah mengedarkan borang soal selidik kepada para pelajar Kolej Teknologi Alpha dan penduduk di sekitar Seremban 2, Negeri Sembilan secara rawak. Tujuan borang selidik ini diedarkan adalah untuk menetukan anggaran sejauhmanakah tabiat merokok mempengaruhi kadar peningkatan penyakit di Seremban 2. Melalui pengedaran soal selidik ini akan memberikan maklumat yang boleh dipercayai, sah dan menepati objektif kajian yang dijalankan.

21

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

3.1.2.2 Horizon Masa Kajian ini turut dijalankan berdasarkan kepada crosssectional study iaitu jangka masa kajian yang berbentuk waktu jangka pendek dan ia hanya dikumpul sekali sahaja. Selain melalui kaedah ini juga, masa yang diambil oleh responden untuk mengisi borang soal selidik juga begitu singkat iaitu tidak melebihi 30 minit untuk menjawab soalan-soalan yang dikemukakan.

3.2

TEKNIK PENGUMPULAN DATA 3.2.1 Instrumen Kajian Instrumen kajian merupakan satu alat yang digunakan oleh penyelidik ketika menjalankan sesuatu penyelidikan. Instrumen kajian digunakan sebagai asas bagi memperolehi data sepertimana yang dikehendaki oleh penyelidik untuk mencapai objektif kajian. Alat yang digunakan dalam menjalankan kajian ini adalah satu set borang selidik yang mengandungi empat (4) bahagian iaitu A, B, C, dan D. 3.2.1.1 Bahagian A

Di bahagian A mengandungi soalan-soalan objektif yang menyatakan mengenai butiran-butiran peribadi responden seperti jantina, umur, bangsa, status, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, dan agama. Skala penggunaan yang digunakan adalah secara nominal. Skala Dishotomous juga digunakan bagi tujuan mendapatkan jawapan iaitu responden hanya diberikan dua (2) pilihan jawapan iaitu : 1. Ya 2. Tidak

22

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

3.2.1.2

Bahagian B Di bahagian B pula mengandungi soalan-soalan berkenaan

persepsi

responden

tentang

faktor-faktor

yang

menyebabkan

berlakunya tabiat merokok. Soalan pada bahagian ini adalah menggunakan skala Likert 5 point yang perlu dibulatkan bagi membolehkan responden memilih sesuatu faktor mengikut

keutamaannya. Skala tersebut mengadungi : 1. Sangat Tidak Setuju 2. Tidak Setuju 3. Sederhana 4. Setuju 5. Sangat setuju

3.2.1.3

Bahagian C Di bahagian C, responden akan menjawab soalan-soalan yang

mengukur tentang kesan-kesan merokok terhadap penyakit. Kaedah pengukuran ini juga adalah berbentuk skala Likert 5 point yang perlu dibulatkan mengikut pilihan.

3.2.1.4

Bahagian D Di bahagian D pula ialah langkah-langkah yang boleh diambil

untuk mengatasi tabiat merokok. Kaedah pengukuran ini juga berbentuk skala Likert 5 point yang perlu dibulatkan mengikut pilihan.

23

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

3.3

TEKNIK ANALISIS DATA 3.3.1 Analisis Deskriptif Penyelidikan deskriptif ialah kaedah yang digunakan untuk memastikan dan menghuraikan ciri-ciri pembolehubah dalam sesuatu situasi. Kaedah ini telah digunakan melalui penganalisan borang soal selidik di mana kajian ini telah pun dijalankan oleh pengkaji-pengkaji terdahulu. Kami telah menggunakan kaedah statistik bagi mengukur lagi bukti ketepatan kawapan memalui bahagian A, B, C, dan D.

24

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

BAB 4

ANALISIS DATA

4.0

PENGENALAN

Bab ini menerangkan setiap maklumat yang telah dianalisis datanya daripada kajian soal selidik yang telah diedarkan sebelum ini kepada pelajar Institut Pangajian Tinggi Swasta iaitu Kolej Teknologi Alpha dan penduduk di kawasan Seremban 2, Negeri Sembilan. Soal selidik ini adalah bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang sejauhmanakah tabiat merokok mempengaruhi kadar penyakit kesihatan di kawasan Seremban 2. Borang soal selidik yang diedarkan tersebut mengandungi empat bahagian yang perlu dijawab oleh responden iaitu bahagian A, B, C,dan D. Bahagian A dalam borang soal selidik adalah berkaitan dengan maklumat asas responden iaitu jantina, umur, bangsa, taraf pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, dan agama serta soalan merokok atau tidak kepada respondan. Bahagian B pula menerangkan menyebabkan persepsi tabiat responden merokok. terhadap Manakala faktor-faktor bahagian C yang pula

menerangkan berkenaan dengan kesan-kesan merokok terhadap penyakit. Bahagian yang terakhir sekali adalah bahagian D di mana ia mengkaji berkaitan langkah-langkah yang seharusnya diambil untuk mengatasi masalah tabiat merokok. Hasil soal selidik yang diperolehi dianalisis menggunakan kaedah SPSS di mana penggunaan kaedah ini

25

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

ialah untuk memudahkan penganalisan data dengan lebih mudah dan mengetahui peratus tertinggi atau terendah bagi setiap soalan yang dikemukakan kepada responden.

4.1

KEKERAPAN

Statistics A1 N Valid Missing Mean Median Std. Deviation Variance Skewness Std. Error of Skewness Kurtosis Std. Error of Kurtosis 50 0 A2 50 0 A3 50 0 A4 50 0 A5 50 0 A6 50 0 A7 50 0 1.06 1.00 .240 .058 A8 50 0 1.68 2.00 .471 .222

1.38 1.44 1.00 1.00 .490 .760 .240 .578

1.14 1.30 1.50 1.32 1.00 1.00 1.00 1.00 .606 .544 .735 .587 .368 .296 .541 .344

.510 1.372 4.508 1.664 1.122 1.699 3.821 -.796 .337 .337 .337 .337 .337 .337 .337 .337

-1.814 .213 19.727 1.982 -.186 1.943 13.124 -1.425 .662 .662 .662 .662 .662 .662 .662 .662

Berdasarkan kajian yang dijalankan, nilai min yang paling tinggi adalah soalan responden seorang perokok atau tidak (A8) dengan nilai sebanyak 1.68. nilai min kedua tertinggi adalah (A5) iaitu jenis pekerjaan responden sebanyak 1.50 dan diikuti dengan kajian tentang umur responden (A2) sebanyak 1.44. Seterusnya adalah (A1) iaitu jantina responden sebanyak 1.38. Manakala (A6) pula adalah

26

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

kajian mengenai tingkat pendapatan responden sebanyak 1.32 dan diikuti oleh (A4) iaitu kajian tentang status responden sebanyak 1.30. Seterusnya adalah kajian mengenai bangsa responden (A3) sebanyak 1.14. Dan kajian tentang nilai min yang paling rendah adalah (A7) iaitu berkenaan agama responden yang mencatat jumlah min sebanyak 1.06. 4.1.1 Jadual 1 : Jantina

A1 Frequenc y Valid Lelaki Perempua n Total 31 19 50 Percent 62.0 38.0 100.0 Valid Percent 62.0 38.0 100.0 Cumulative Percent 62.0 100.0

27

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

Berdasarkan analisis yang dibuat dalam Jadual 1 diatas menunjukkan jantina yang diwakili oleh responden. Jumlah responden adalah seramai 50 orang. Di antara golongan lelaki dan perempuan. Golongan lelaki mencatatkan nilai peratusan yang paling tinggi iaitu seramai 31 orang dengan peratusan sebanyak 62%. Manakala golongan perempuan pula mencatatkan nilai purata yang sedikit iaitu sebanyak 19 orang dengan peratusan sebanyak 38% sahaja.

4.1.2 Jadual 2 : Umur

A2 Frequenc y Valid < 25 tahun 25 tahun - 30 tahun > 30 tahun Total 36 6 8 50 Percent 72.0 12.0 16.0 100.0 Valid Percent 72.0 12.0 16.0 100.0 Cumulative Percent 72.0 84.0 100.0

28

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

Jadual 2 menunjukkan peringkat umur responden yang mengisi borang soal selidik iaitu terdiri daripada pelajar Kolej Tekonologi Alpha dan penduduk di sekitar Seremban 2. Bagi responden yang berumur kurang daripada 25 tahun adalah responden yang tertinggi dimana 72% daripada keseluruhan responden. Responden yang berumur lebih daripada 30 tahun adalah merupakan responden yang kedua tertinggi iaitu mempunyai 19% manakala responden yang berumur diantara 25 tahun sehingga 30 tahun mempunyai nilai paling sedikit adalah sebanyak 16% daripada jumlah keseluruhan responden.

29

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

4.1.3 Jadual 3 : Bangsa

A3 Frequenc y Valid Melayu Cina lain-lain Total 47 1 2 50 Percent 94.0 2.0 4.0 100.0 Valid Percent 94.0 2.0 4.0 100.0 Cumulative Percent 94.0 96.0 100.0

30

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

Berdasarkan Jadual 3 di atas ia melibatkan perbezaan nilai berdasarkan kategori bangsa responden. Responden yang mencatat nilai tertinggi adalah bangsa Melayu iaitu seramai 47 orang yang mewakili 94% daripada jumlah keseluruhan, diikuti oleh lain-lain bangsa iaitu seramai 2 orang dan sebanyak 4%. Manakala bangsa Cina mencatatkan nilai kedua terendah iaitu seramai 1 orang yang sebanyak 2%. Manakala bangsa India tidak mencatatkan jumlah terus menjadi jumlah yang paling sedikit responden.

4.1.4 Jadual 4 : Status

A4 Frequen cy Valid Bujang Berkahwin Janda/Duda Total 37 11 2 50 Percent 74.0 22.0 4.0 100.0 Valid Percent 74.0 22.0 4.0 100.0 Cumulative Percent 74.0 96.0 100.0

31

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

Jadual 4 menunjukkan perbezaan nilai berdasarkan kepada status responden. Responden yang mencatat status yang paling tinggi adalah Bujang iaitu seramai 37 orang mewakili 74% daripada nilai keseluruhan. Status Berkahwin pula mencatat nilai kedua tertinggi iaitu seramai 11 orang dan mencatat jumlah peratusan sebanyak 22% dan diikuti status Janda/Duda mencatat 2 orang dan nilai peratusan sebanyak 4% dimana status Janda/Duda merupakan nilai paling sedikit daripada keseluruhan responden.

32

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

4.1.5 Jadual 5 : Jenis Pekerjaan

A5 Frequenc y Valid Pelajar Sektor kerajaan Sektor swasta Total 32 11 7 50 Percent 64.0 22.0 14.0 100.0 Valid Percent 64.0 22.0 14.0 100.0 Cumulative Percent 64.0 86.0 100.0

33

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

Jadual 5 menunjukkan latar belakang jenis pekerjaan responden di Kolej Teknologi Alpha dan sekitar Seremban 2. Golongan responden terbesar adalah tertinggi daripada golongan pelajar iaitu seramai 32 orang dan jumlah peratusannya iaitu 64%. Diikuti oleh golongan pekerja di sektor kerajaan seramai 11 orang dan peratusannya adalah 22%. Seterusnya golongan pekerja di sektor swasta mencatat seramai 7 orang dan jumlah peratusannya 14% merupakan jumlah yang paling rendah.

4.1.6 Jadual 6 : Tingkat Pendapatan

A6 Frequenc y Valid < RM 1000 RM 1000 - RM 3000 > RM 3000 Total 37 10 3 50 Percent 74.0 20.0 6.0 100.0 Valid Percent 74.0 20.0 6.0 100.0 Cumulative Percent 74.0 94.0 100.0

34

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

Jadual 6 menunjukkan tingkat pendapatan para responden di Kolej Teknologi Alpha dan sekitar Seremban 2. Pada tingkat pendapatan yang kurang daripada RM 1000 adalah seramai 37 orang dan hanya mewakili 74%. Diikuti oleh tingkat pendapatan responden yang melebihi RM 1000 sehingga RM 3000 yang hanya mewakili 10 orang dan mencatat jumlah peratusan sebanyak 20%. Manakala tingkat pendapatan responden yang melebihi RM 3000 adalah sebanyak 3 orang yang hanya mewakili 6%.

35

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

4.1.7 Jadual 7 : Agama

A7 Frequenc y Valid Islam Kristian Total 47 3 50 Percent 94.0 6.0 100.0 Valid Percent 94.0 6.0 100.0 Cumulative Percent 94.0 100.0

36

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

Jadual 7 menunjukkan perbezaan nilai berdasarkan kepada agama responden. Responden yang mencatat agama yang paling tinggi adalah Islam iaitu seramai 47 orang mewakili 94% daripada nilai keseluruhan. Agama Kristian pula mencatat nilai kedua tertinggi iaitu seramai 3 orang dan mencatat jumlah peratusan sebanyak 6% daripada keseluruhan responden iaitu 50 orang responden.

4.1.8 Jadual 8 : Merokok

A8 Frequenc y Valid Ya Tidak Total 16 34 50 Percent 32.0 68.0 100.0 Valid Percent 32.0 68.0 100.0 Cumulative Percent 32.0 100.0

37

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

Jadual 8 menerangkan tentang sama ada responden merokok ataupun tidak. Berdasarkan jadual menunjukkan peratusan yang merokok ialah 16 orang dan mewakili jumlah peratusan sebanyak 32%, manakala baki responden menyatakan tidak merokok iaitu seramai 34 orang dan mencatat jumlah peratusan yang tertinggi sebanyak 86%.

38

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

4.2

T-TEST

Group Statistics Std. A8 C2 Ya Tidak N 16 34 Mean 4.12 4.82 Deviation .806 .387 Std. Error Mean .202 .066

Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 95% Confidence Interval of Mean Sig. (2- Differe Std. Error F C2 Equal variances assumed Equal variances not assumed -3.292 18.330 .004 -.699 .212 -1.144 -.253 14.164 .000 -4.165 48 .000 -.699 .168 -1.036 -.361 Sig. T df tailed) nce the Difference

Difference Lower Upper

39

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

Ujian Terhadap Persamaan Varians : Langkah 1 : Penyertaan Hipotesis Ho = merokok = tidak merokok H1 = merokok tidak merokok

Langkah 2 : Penentuan Nilai T-Test Nilai-p / sig = 0.000

Langkah 3 : Penentuan Nilai Genting = 0.05

Langkah 4 : Keputusan Nilai-p ( 0.000) < Tolak Ho = 0.05

Langkah 5 : Kesimpulan Equal variances not assumed

Tidak terdapat cukup bukti untuk menyokong dakwaan bahawa varians bagi kedua-dua populasi adalah sama. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa tidak terdapat perbezaan tabiat merokok mempengaruhi kadar penyakit di sekitar Seremban 2.

40

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

Ujian Terhadap Perbezaan Pembolehubah Tidak Bersandar : Ujian ini dilakukan bagi melihat hubungan antara soalan A8 (iaitu adakah anda merokok) dengan C2 (menyebabkan penyakit kanser). Berpandukan kepada analisis tersebut kajian dilakukan adalah signifikan menunjukkan bahawa orang yang merokok akan mendapat penyakit kanser dengan lebih mudah berbanding dengan orang tidak merokok. Langkah 1 : Penyertaan Hipotesis Ho = merokok = tidak merokok H1 = merokok tidak merokok (claim)

Langkah 2 : Penentuan Nilai T-Test Nilai-p / sig = 0.004 / 2 = 0.002

Langkah 3 : Penentuan Nilai Genting = 0.05

Langkah 4 : Keputusan Nilai-p ( 0.002 ) < Tolak Ho ( 0.05 )

41

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

Langkah 5 : Kesimpulan Data yang diperolehi signifikan 5% mengandungi cukup bukti untuk menolak Ho. Ini juga telah membukitkan bahawa orang yang merokok akan mudah mendapat penyakit kanser.

42

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

4.3

CROSSTABS 4.3.1 Pengujian CHI-SQUARE Jadual di bawah menunjukkan hasil analisis chi-square yang berkaitan samada tabiat merokok mempengaruhi kadar penyakit di sekitar Seremban 2.

Case Processing Summary Cases Valid N A8 * B3 Percent 50 100.0% N 0 Missing Percent .0% N Total Percent 50 100.0%

A8 * B3 Crosstabulation B3 Sangat Tidak Sangat

tidak setuju setuju Sederhana Bersetuju bersetuju Total A8 Ya Count Expected Count Tidak Count Expected Count Total Count Expected Count 4 1.6 1 3.4 5 5.0 3 1.6 2 3.4 5 5.0 3 1.6 2 3.4 5 5.0 2 6.7 19 14.3 21 21.0 4 16

4.5 16.0 10 34

9.5 34.0 14 50

14.0 50.0

43

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

Chi-Square Tests Asymp. Sig. Value Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear Association N of Valid Cases 13.848a 14.262 8.058 50 df 4 4 1 (2-sided) .008 .007 .005

a. 7 cells (70.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.60.

Berdasarkan kajian ini, 50 orang responden yang telah dipilih secara rawak dari Kolej Teknologi Alpha dan sekitar Seremban 2. Berdasarkan jadual diatas terdapat 5 hasil analisis yang dikaji iaitu 1) Sangat Tidak Setuju 2) Tidak Setuju 3) Sederhana 4) Bersetuju 5) Sangat Bersetuju

Berdasarkan kepada keputusan analisis tersebut. Nilai pearson chi-square ( 13.848 ) dan mempunyai nilai signifikan sebanyak (0.008). Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa tabiat merokok mempengaruhi kadar penyakit terus kepada kehidupan manusia. Oleh yang demikian, ia mempunyai hubungan yang signifikan dan positif.

44

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

4.4

REALIBILITY

Case Processing Summary N Cases Valid Excluded Total 50 0 50 % 100.0 .0 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Cronbach's Standardize Alpha .824 d Items .823 N of Items 8

45

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

Scale Statistics Varianc Mean 34.20 e 25.959 Std. Deviation 5.095 N of Items 8

Berdasarkan hasil kajian yang di analisis, hanya 50 orang responden yang dipilih. Dalam jadual diatas, reabiliti statistik bagi nilai Cronbachs Alpha iaitu sebanyak (0.824) berbanding dengan Cronbachs Alpha Based on standardized item iaitu sebanyak (0.823). Hal ini menunjukkan analisis ini mempunyai kekuatan hubungan kebolehpercayaan Cronbachs Alpha yang sangat baik kerana nilai tersebut melebihi = 0.6.

Inter-Item Correlation Matrix D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8

D1 1.000 .854 .178 .262 .418 .480 .316 .166 D2 .854 1.000 .176 .194 .423 .535 .335 .101 D3 .178 .176 1.000 .157 .311 .279 .301 .427 D4 .262 .194 .157 1.000 .506 .283 .307 .164 D5 .418 .423 .311 .506 1.000 .608 .526 .275 D6 .480 .535 .279 .283 .608 1.000 .749 .453 D7 .316 .335 .301 .307 .526 .749 1.000 .488 D8 .166 .101 .427 .164 .275 .453 .488 1.000

46

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

4.5

ANOVA

Descriptives A8 95% Confidence Interval for Mean Std. Std. Lower Upper Bound Minimum Maximum 1.76 7.85 1.75 2.07 2.08 1.81 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

N Mean Deviation Error Bound Sangat tidak setuju 5 1.20 .447 .707 .516 .363 .267 .471 .200 .500 .133 .097 .071 .067 .64 -4.85 1.18 1.65 1.77 1.55

Tidak setuju 2 1.50 Sederhana 15 1.47 Bersetuju 14 1.86 Sangat bersetuju Total 14 1.93 50 1.68

ANOVA A8 Sum of Squares Between Groups Within Groups Total 3.204 7.676 10.880 df 4 45 49 Mean Square .801 .171 F 4.695 Sig. .003

47

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

Hipotesis : Ho : 1 = 2 = 3 = 4 = 5 H1 : Sekurang-kurangnya satu min adalah berbeza

Berdasarkan jadual deskriptif diatas menunjukkan seramai 50 orang responden yang berkeyakinan. Bagi soalan A8 responden menjawab sangat setuju, setuju, sederhana, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Nilai min yang tinggi adalah bagi responden yang menyatakan sangat bersetuju sebanyak 1.93, diikuti bersetuju iaitu sebanyak 1.83, tidak setuju sebanyak 1.50, sederhana 1.47, manakala sangat tidak setuju sebanyak 1.20. Selain itu, data ini juga memaparkan sisihan piawai dan min square iaitu bagi nilai sisihan piawai antara kumpulan ialah sebanyak 3.204, manakala dalam kumpulan pula bernilai 7.676. bagi min square pula masing-masing mencatatkan nilai 0.801 dan 0.171 dengan nilai sig sebanyak 0.03.

Melalui ujian tersebut dapat disimpulkan bahawa :

Ho :

Tidak terdapat perbezaan di antara sangat tidak setuju, tidak setuju, tidak pasti, setuju, dan sangat setuju.

H1 :

Terdapat perbezaan di antara sangat tidak setuju, tidak setuju, tidak pasti, setuju, dan sangat setuju.

48

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

4.6

REGRESI

Model Summaryb R Model 1 R .671a Square .451 Adjusted R Std. Error of Square .427 the Estimate .357 DurbinWatson 1.677

a. Predictors: (Constant), B5, C2 b. Dependent Variable: A8

ANOVAb Sum of Model 1 Regression Residual Total Squares 4.902 5.978 10.880 df 2 47 49 Mean Square 2.451 .127 F 19.271 Sig. .000a

a. Predictors: (Constant), B5, C2 b. Dependent Variable: A8

49

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

Coefficientsa Standardize Unstandardized Coefficients Model 1 (Constant) C2 B5 B .022 .237 .193 Std. Error .371 .087 .049 .321 .472 d Coefficients Beta t .059 2.708 3.979 Sig. .954 .009 .000

a. Dependent Variable: A8

Berdasarkan analisis yang dibuat diatas, pembolehubah bersandar adalah A8 iaitu tentang responden merokok ataupun tidak. Manakala pembolehubah tidak bersandar adalah C2 dan B5. Dalam model analisis yang dibuat diatas dapat disimpulkan bahawa soalan (A8) yang mempunyai R sebanyak 0.451 boleh dikatakan mempunyai kekuatan hubungn iaitu sebanyak 45.1% ( 0.451 x 100 ). Nilai tetap ialah 0.022 mempunyai hubungan yang positif dengan (C2) iaitu sebanyak 0.237 dan signifikan iaitu sebanyak 0.009. Manakala nilai tetap 0.022 untuk B5 mempunyai hubungn positif iaitu sebanyak 0.193 dan ia merupakan signifikan sebanyak 0.000.

Bagi model matematik bagi output pula dapat digambarkan seperti berikut :

Y = 0 + 1 X 1 + 1 X 2 Y = 0.022 + 0.237 XC2 + 0.193 XB5

50

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

Model regresi ini adalah model yang bagus kerana F ialah 19.271 dengan nilai signifikannya 0.000 kurang daripada nilai alpha iaitu 0.05 model ini juga menerangkan bahawa varians A8 iaitu 0.451 iaitu R-square.

CARTA RALAT BERTABURAN NORMAL

51

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

52

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

4.6

Case Processing Summary Cases Valid A8 B5 Ya Tidak N Percent 16 100.0% 34 100.0% N 0 0 Missing Percent .0% .0% N Total Percent 16 100.0% 34 100.0%

Descriptives Std. A8 B5 Ya Mean 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound Upper Bound 5% Trimmed Mean Median Variance Std. Deviation Minimum Maximum Range Interquartile Range Statistic Error 1.94 1.34 .281

2.54 1.82 2.00 1.262 1.124 1 5 4 2

53

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

Skewness Kurtosis Tidak Mean 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound Upper Bound 5% Trimmed Mean Median Variance Std. Deviation Minimum Maximum Range Interquartile Range Skewness Kurtosis

1.426 2.367 3.41 3.13

.564 1.091 .141

3.70 3.43 3.00 .674 .821 1 5 4 1 -.573 1.239 .403 .788

Berdasarkan output di atas, ianya adalah perbandingan pendapat responden samada responden merokok ataupun tidak ( A8 ) serta kesan faktor-faktor terhadap pengaruh keluarga sebagai peranan dalam menyumbang kepada rokok ( B5 ). Berdasarkan output di atas didapati bahawa skewness error bagi pendapat meningkat ( 1.426 / 0.564 ) dengan nilai sebanyak 2.0 dan ini menunjukkan andaian taburan normal serta dapat diterima kerana di antara -2 dan +2. maka ujian parametrik dapat diteruskan.

54

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

Tests of Normalityb Kolmogorov-Smirnova D5 C3 Sederhana Statistic .256 df 7 Shapiro-Wilk df Sig. 7 .086 Sig. Statistic .182 .833

a. Lilliefors Significance Correction b. C3 is constant when D5 = Sangat tidak setuju. It has been omitted.

Berdasarkan kepada jadual (output) ianya adalah perbandingan didapati Shapiro-Wilk pendapat responden (C3) mengenai penyakit kepada masyarakat (perokok pasif) mempunyai nilai yang tinggi pada statistik pembolehubah peranan media massa mengiklankan

keburukan merokok (D5) iaitu pada aras keertian 0.833 pada nilai signifikan 0.086. Berpandukan contoh, didapati nilai signifikan

adalah lebih kecil dari 0.05 bagi setiap ujian normaliti. Tambahan pula, didapati terdapat lebih daripada 20 pengukuran. Maka dengan ini, adalah sesuai dikatakan bahawa taburan diandaikan tertabur secara normal dan ujian parametrik dapat dijalankan.

55

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

STEM-AND-LEAF PLOTS

B5 Stem-and-Leaf Plot for A8= Ya

Frequency Stem & Leaf

7.00 .00 5.00 .00 3.00

1 . 0000000 1. 2 . 00000 2. 3 . 000

1.00 Extremes (>=5.0)

Stem width: Each leaf:

1 1 case(s)

B5 Stem-and-Leaf Plot for A8= Tidak

Frequency Stem & Leaf

1.00 Extremes (=<1.0) 2.00 .00 15.00 .00 14.00 .00 2.00 4. 5 . 00 3. 4 . 00000000000000 2 . 00 2. 3 . 000000000000000

Stem width: Each leaf:

1 1 case(s)

56

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

Graf di atas menunjukkan perbandingan di antara responden seorang perokok ataupun tidak ( A8 ) dengan faktor yang mempengaruhi tabiat merokok adalah pengaruh keluarga ( B5 ). Berdasarkan kepada graf di atas, didapati terdapat responden ke 50 yang menyatakan ya manakala responden ke 48 menyatakan tidak bahawa faktor pengaruh keluarga dapat mempengaruhi responden merokok atau tidak.

57

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

BAB 5

KESIMPULAN

5.0

PERBINCANGAN KEPADA ANALISIS YANG DIJALANKAN

Daripada kajian yang telah dijalankan, pelajar kolej Teknologi Alpha dan penduduk di sekitar Seremban 2 mendapati bahawa tabiat merokok mempengaruhi kadar penyakit dan memberi kesan langsung kepada mereka yang menghisap rokok. Keadaan ini wujud adalah kerana beberapa faktor dan langkah-langkah yang agresif perlu diambil dan harus diberi perhatian oleh pihak kerajaan dalam usaha menangani masalah ini.

5.1

KEPUTUSAN DAN KESIMPULAN YANG DIPEROLEHI

Secara keseluruhan daripada hasil kajian yang dijalankan adalah berdasarkan kepada individu-individu yang terdiri daripada golongan pelajar di IPTS Kolej Teknologi Alpha dan masyarakat di sekitar Seremban 2. Berdasarkan hasil kajian yang diperolehi mendapati bahawa kebanyakan dari mereka mengetahui dan mempunyai maklumat berkenaan akibat merokok dalam kesihatan. Oleh itu, kesan-kesan serta langkah-langkah yang sewajarnya harus diambil oleh masyarakat adalah releven dan perlu dalam usaha yang drastik menangani isu rokok ini.

58

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

5.3

CADANGAN KEPADA KAJIAN YANG DIJALANKAN Kajian lanjutan perlu dijalankan supaya dapatan yang lebih baik diperolehi. Berikut dinyatakan beberapa cadangan yang boleh diberikan perhatian untuk melaksanakan kajian pada masa akan datang. Kajian yang dijalankan ini hanyalah meliputi responden yang terdiri daripada pelajar Kolej Teknologi Alpha dan penduduk di sekitar Seremban 2. Keputusan dari kajian ini tidak menunjukkan keputusan yang sebenar bagi merokok mempengaruhi kadar penyakit di Seremban. Kajian boleh dimantapkan lagi pada masa akan datang dengan menggunakan sampel dari seluruh negeri agar maklum balas yang diterima lebih tepat dan menyeluruh. Kajian ini juga hanya merujuk kepada kajian berkenaan punca-punca. Kesan-kesan dan langkahlangkah mengatasi tabiat merokok. Oleh itu, dicadangkan aspek kajian bagi memperolehi keputusan yang lebih terperinci adalah dengan melihat pertumbuhan kependudukan supaya dapat menilai lebih lanjut tentang kesan tabiat merokok mempengaruhi kadar penyakit di Seremban 2. Dalam mengatasi tabiat merokok ini, semua pihak harus berganding bahu agar tabiat ini dapat dihapuskan dalam generasi yang akan datang. Kesedaran dalam masyarakat untuk membendung masalah ini berleluasa amat penting supaya generasi yang baru ini tidak ketagih disebabkan hanya sebatang rokok. Peranan kerajaan juga amat diperlukan dalam fenomena membendung tabiat merokok yang semakin berleluasa kini. Usaha meningkatkan lagi harga sekotak rokok dan sekatan dalam penyeludupan rokok secara haram harus dipertingkatkan lagi supaya masyarakat tidak mengalami ketagihan tabiat merokok.

59

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

5.4

RUMUSAN KEPUTUSAN

Melalui analisis kajian yang dilakukan, dapatlah disimpulkan bahawa tabiat merokok dapat mempengaruhi kadar penyakit di kawasan Seremban 2. Kesan negatif yang ada pada sebatang rokok mampu memberikan impak negatif kepada tahap kesihatan manusia. Dalam kajian ini, 50 orang responden telah dipilih secara rawak bagi mendapatkan hasil analisis. Para responden ini terdiri daripada warga Kolej Teknologi Alpha, penduduk Seremban 2, Negeri Sembilan dan juga kawasan sekitarnya. Bahagian B adalah berkaitan dengan faktor-faktor kepada merokok yang menjadi ketagihan dalam kehidupan seharian. Hasil kajian yang diperolehi, kebanyakkan responden adalah bersetuju bahawa tabiat merokok mempengaruhi kadar penyakit di kawasan Seremban 2. Kajian yang dilakukan adalah berbentuk deskriptif dan gabungan. Bahagian D dalah berkaitan dengan kesan negatif kepada perokok tegar. Daripada kajian yang dilakukan ke atas 50 orang responden yang dipilih secara rawak, didapati bahawa kesan-kesan tabiat merokok mempengaruhi kadar penyakit di mana telah dinyatakan dapat diterima oleh responden. Kebanyakkan maklum balas yang diterima daripada para responden mengenai kesan-kesan tabiat merokok mempengaruhi kadar penyakit juga mendapat respon yang positif.

60

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

5.2 PERBINCANGAN ANALISIS

Hasil kajian ini mendapati bahawa terdapat hubungan yang signifikan di antara tabiat merokok dengan para responden. Daripada hasil kajian yang dilakukan, kebanyakkan daripada responden berpendapat bahawa tabiat merokok mempengaruhi kadar penyakit di kawasan Seremban 2.

61

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

ALPHA COLLEGE OF TECHNOLOGY DENGAN KERJASAMA UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

BORANG SOAL SELIDIK

TAJUK : SEJAUHMANAKAH TABIAT MEROKOK MEMPENGARUHI KADAR PENYAKIT DI SEREMBAN 2

DISEDIAKAN OLEH :

MOHD ZAIDY BIN BUANG

880725-01-5559

194192

Arahan : sila jawab soalan-soalan yang dikemukakan mengikut arahan yang diberikan.

Kesudian dan kerjasama anda menjawab borang soal selidik ini amatlah dihargai dan Terima kasih.

62

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

BAHAGIAN A : LATAR BELAKANG RESPONDEN Sila tandakan dan lengkapkan maklumat-maklumat berikut : 1. Jantina i. ii. Lelaki Perempuan

2. Umur i. ii. iii. Kurang dari 25 tahun 25 tahun 30 tahun Lebih 30 tahun

3. Bangsa i. ii. iii. iv. Melayu Cina India Lain-lain

4. Status i. ii. iii. Bujang Berkahwin Janda/duda

5. Jenis pekerjaan i. ii. iii. iv. Pelajar Sektor kerajaan Sektor swasta Persendirian

63

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

6. Tingkat pendapatan i. ii. iii. Kurang dari RM1000 RM1000 RM3000 Lebih RM3000

7. Agama i. ii. iii. iv. v. Islam Kristian Hindu Buddha Lain-lain

8. Adalah anda seorng perokok ? i. ii. Ya tidak

64

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

BAHAGIAN B : FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN PENINGKATAN TABIAT MEROKOK Berpandukan skala berikut, sila nyatakan tahap pengetahuan anda berkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan tabiat merokok.

1. Sangat tidak setuju 2. Tidak setuju 3. Sederhana 4. Bersetuju 5. Sangat bersetuju 1 1 2 3 4 5 6 Mengatasi stress/tekanan Pengaruh media massa/masyarkat sekeliling Sifat ingin mencuba sesuatu yang baru Ketagihan Pengaruh keluarga Membentuk imej diri agar dianggap berani/hebat/dewasa dan lain-lain. 7 Langkah penguatkuasaan oleh pihak kerajaan terhadap larangan menjual rokok kepada remaja berumur 18 tahun ke bawah lemah/gagal. 8 Kurangnya kesedaran dalam diri dan masyarakat 2 3 4 5

65

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

BAHAGIAN C : KESAN-KESAN MEROKOK Berpandukan skala berikut, sila nyatakan tahap pengetahuan anda berkaitan kesan-kesan merokok.

1. Sangat tidak setuju 2. Tidak setuju 3. Sederhana 4. Bersetuju 5. Sangat bersetuju

1 1 2 Perbelanjaan meningkat ( kewangan ) Penyakit seperti kanser, batuk, strok dan lainlain. 3 4 5 6 Penyakit kepada masyarakat ( perokok pasif ) Kurang stamina ( kemurungan ) Ketagihan yang berterusan Lahir generasi yang kurang upaya ( OKU ) atau tidak sempurna. 7 8 Risiko kematian adalah tinggi. Mempercepatkan kemerosotan mental.

66

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

BAHAGIAN D : LANGLAH-LANGKAH MENGATASI TABIAT MEROKOK Berpandukan skala berikut, sila nyatakan pendapat anda mengenai langkah-langkah yang seharusnya diambil untuk menangani masalah ketagihan merokok.

1. Sangat tidak setuju 2. Tidak setuju 3. Sederhana 4. Bersetuju 5. Sangat bersetuju

1 1 2 3 4 5 Kempen Anti-Rokok Seminar Budaya Sihat Tanpa Rokok Pendidikan awal diterapkan ( kanak-kanak ) Amaran kerajaan diperketatkan lagi. Peranan media massa mengiklankan keburukan merokok. 6 7 8 Memberikan petua-petua mengatasi gian rokok. Merujuk ke Klinik Berhenti Merokok Membimbing bagi menjalani kehidupan tanpa rokok.

67

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

A1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0

A2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 3.0 2.0 3.0 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 3.0 1.0 1.0

A3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

A4 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0

A5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 2.0 1.0 1.0

A6 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 3.0 2.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0

A7 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

A8 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0

68

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 3.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0

2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

69

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0

70

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

B1 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 5.0 3.0 5.0 4.0 5.0 2.0 3.0 1.0 3.0 4.0 2.0 4.0 3.0 2.0 3.0 3.0

B2 2.0 4.0 2.0 2.0 3.0 2.0 3.0 2.0 4.0 3.0 4.0 4.0 1.0 4.0 4.0 2.0 5.0 3.0 3.0 5.0 3.0

B3 4.0 4.0 5.0 3.0 4.0 2.0 4.0 2.0 3.0 1.0 4.0 4.0 1.0 4.0 5.0 4.0 4.0 1.0 3.0 4.0 4.0

B4 4.0 5.0 5.0 3.0 4.0 5.0 2.0 5.0 5.0 5.0 4.0 3.0 5.0 2.0 5.0 4.0 3.0 3.0 4.0 4.0 5.0

B5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 2.0 5.0 1.0 3.0 3.0 3.0 3.0 1.0 3.0 3.0 4.0 3.0 1.0 2.0 2.0 3.0

B6 4.0 5.0 4.0 5.0 3.0 3.0 3.0 1.0 2.0 3.0 2.0 3.0 1.0 3.0 5.0 4.0 4.0 1.0 3.0 2.0 4.0

B7 4.0 5.0 2.0 5.0 5.0 4.0 1.0 3.0 4.0 3.0 3.0 3.0 5.0 3.0 5.0 2.0 5.0 5.0 3.0 2.0 5.0

B8 5.0 4.0 5.0 5.0 4.0 5.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 1.0 3.0 5.0 2.0 3.0 4.0 5.0 5.0 5.0

71

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

3.0 5.0 5.0 5.0 1.0 1.0 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0 4.0 1.0 4.0 1.0 4.0 2.0 5.0

3.0 5.0 4.0 4.0 4.0 1.0 3.0 4.0 4.0 5.0 2.0 5.0 3.0 1.0 4.0 4.0 1.0 5.0 5.0 4.0 4.0 5.0

4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 3.0 2.0 4.0 5.0 4.0 2.0 5.0 4.0 1.0 5.0 5.0 2.0 4.0 5.0 3.0 1.0 5.0

5.0 4.0 4.0 5.0 5.0 3.0 4.0 3.0 5.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 3.0 1.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.0 5.0

4.0 3.0 1.0 1.0 4.0 1.0 2.0 3.0 4.0 3.0 2.0 3.0 3.0 1.0 3.0 2.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 5.0

4.0 3.0 5.0 5.0 4.0 1.0 2.0 3.0 2.0 4.0 1.0 1.0 2.0 1.0 3.0 1.0 4.0 3.0 4.0 3.0 1.0 5.0

4.0 4.0 5.0 5.0 4.0 1.0 3.0 2.0 3.0 4.0 3.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.0 5.0 3.0 5.0

3.0 5.0 3.0 5.0 5.0 3.0 3.0 5.0 3.0 4.0 3.0 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.0 5.0

72

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

3.0 4.0 3.0 1.0 1.0 3.0 5.0

4.0 3.0 2.0 5.0 4.0 5.0 5.0

4.0 4.0 4.0 5.0 4.0 5.0 5.0

3.0 5.0 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0

2.0 3.0 3.0 3.0 1.0 4.0 5.0

2.0 4.0 1.0 5.0 1.0 3.0 5.0

5.0 5.0 2.0 5.0 2.0 5.0 5.0

5.0 5.0 2.0 5.0 5.0 5.0 5.0

73

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

C1 5.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 2.0 4.0 5.0 4.0 2.0

C2 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.0 5.0 3.0 5.0 4.0 3.0 4.0 5.0 5.0 5.0 3.0 5.0 5.0 5.0

C3 4.0 5.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 3.0 4.0 3.0 4.0 4.0 3.0 5.0 5.0 5.0 4.0 3.0 5.0 4.0 5.0

C4 5.0 4.0 2.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 1.0 3.0 4.0 4.0 3.0 3.0 5.0 5.0 3.0 1.0 4.0 3.0 5.0

C5 4.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 3.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.0 5.0 4.0 3.0 2.0 5.0 3.0 4.0 5.0 5.0

C6 4.0 5.0 2.0 3.0 3.0 5.0 4.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 1.0 5.0 5.0 3.0 1.0 1.0 4.0 3.0 4.0

C7 4.0 4.0 5.0 4.0 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0 5.0 4.0 4.0 5.0 4.0 5.0 2.0 1.0 1.0 4.0 5.0 5.0

C8 4.0 4.0 3.0 4.0 3.0 3.0 5.0 1.0 3.0 3.0 3.0 4.0 1.0 3.0 5.0 3.0 1.0 1.0 4.0 5.0 4.0

74

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 3.0 5.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.0 4.0 5.0 5.0 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 4.0 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 5.0 2.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.0 5.0 3.0 5.0 3.0 5.0 3.0 4.0 5.0 2.0 5.0 4.0 5.0 5.0 3.0 5.0

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.0 4.0 5.0 5.0 5.0 3.0 5.0 3.0 4.0 5.0 1.0 5.0 5.0 5.0 4.0 3.0 5.0

5.0 4.0 1.0 1.0 5.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 5.0 2.0 5.0 4.0 5.0 4.0 4.0 5.0

5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 3.0 4.0 4.0 5.0 5.0 4.0 5.0 2.0 4.0 5.0 2.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0

5.0 4.0 3.0 1.0 5.0 5.0 2.0 3.0 5.0 4.0 3.0 5.0 2.0 3.0 5.0 2.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0

75

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

4.0 5.0 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0

4.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0

4.0 5.0 2.0 5.0 5.0 5.0 5.0

4.0 5.0 3.0 5.0 5.0 4.0 5.0

3.0 5.0 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0

3.0 4.0 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0

3.0 4.0 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0

3.0 4.0 3.0 5.0 5.0 4.0 5.0

76

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

D1 3.0 4.0 5.0 3.0 3.0 3.0 5.0 4.0 4.0 5.0 5.0 3.0 5.0 3.0 4.0 5.0 5.0 3.0 4.0 3.0 5.0

D2 3.0 4.0 5.0 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 4.0 5.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.0 5.0

D3 5.0 5.0 5.0 5.0 3.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0

D4 4.0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 3.0 3.0 5.0 4.0 1.0 4.0 5.0 5.0 4.0 3.0 5.0 5.0 4.0

D5 4.0 5.0 5.0 3.0 4.0 4.0 3.0 4.0 3.0 5.0 5.0 4.0 5.0 4.0 4.0 5.0 4.0 3.0 5.0 4.0 3.0

D6 4.0 3.0 5.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 5.0 5.0 4.0 4.0 5.0 4.0 5.0 5.0 2.0 3.0 5.0 3.0 3.0

D7 4.0 2.0 5.0 4.0 3.0 3.0 4.0 4.0 5.0 5.0 4.0 3.0 5.0 4.0 5.0 2.0 3.0 3.0 5.0 4.0 3.0

D8 5.0 4.0 5.0 5.0 2.0 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 5.0 2.0 3.0 5.0 5.0 5.0

77

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

4.0 4.0 5.0 1.0 5.0 5.0 2.0 4.0 5.0 4.0 4.0 5.0 3.0 2.0 5.0 5.0 3.0 5.0 5.0 5.0 3.0 1.0

4.0 5.0 5.0 1.0 5.0 5.0 2.0 4.0 4.0 4.0 3.0 5.0 3.0 4.0 5.0 5.0 3.0 5.0 5.0 5.0 4.0 1.0

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 3.0 4.0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.0 4.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.0 1.0

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 3.0 5.0 5.0 5.0 4.0 1.0

4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.0 5.0 3.0 4.0 3.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 4.0 1.0

4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 2.0 4.0 4.0 5.0 3.0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 4.0 4.0 3.0 1.0

4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 3.0 4.0 4.0 5.0 3.0 5.0 5.0 5.0 3.0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0

78

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

4.0 5.0 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0

4.0 5.0 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0

4.0 5.0 2.0 5.0 5.0 5.0 5.0

3.0 5.0 3.0 5.0 5.0 3.0 5.0

3.0 5.0 4.0 5.0 5.0 4.0 5.0

4.0 5.0 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0

3.0 5.0 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0

3.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0

79