Anda di halaman 1dari 2

Pilih kata yang paling sesuai untuk diisikan di tempat kosong dalam ayatayat di bawah ini.

1 Para pemandu harus ________ sewaktu lampu isyarat bertukar kepada warna merah. A berhenti C memberhenti B Perbentian D menghentikan 2 Razali _______ lumayan sejak menceburi bidang perniagaan. A mendapat C pendapat B berpendapatan D bersependapat 3 Beberapa orang murid sakit perut kerana __________ makanan. A meracun C diracun B keracunan D beracun 4 Ibu melarang adik ________ di kawasan belukar itu. A pemain C dimainkan B bermain D permainan 5 Kami berasa lapar apabila terhidu bau _________ ibu dan dapur. A pemasak C masakan B dimasak D memasak 6 _______ silap mata itu menarik perhatian penonton. A Tunjukkan B Petunjuk C Menunjukkan D Pertunjukan 7 Puan Suhaila _______ pasu-pasu bunga itu dengan rapi. A susunan B disusun C menyusun D tersusun

8 Para pekerja itu sedang _______ barang-barang ke dalam lori. A muatan C termuat B dimuatkan D memuatkan 9 Pihak berkuasa telah menahan lima orang _________ cakera padat tiruan semalam. A penjual C jualan B menjual D penjualan 10 Anggota polis itu ________ sebagai penagih dadah dalam operasi tersebut. A menyamar C samaran B penyamaran D kesamaran 11 Penduduk kampung bergotongroyong _______ jambatan yang runtuh itu. A dibaiki C membaiki B pembaikan D kebaikan 12 Pasukan sepak takraw itu mengadakan _____ empat kali seminggu. A latihan C pelatih B beriatih D terlatih 13 Cikgu Anisa _________ kami supaya menabung demi masa depan. A ingatan C peningatan B mengingatkan D teringat 14 Sebuah balai raya telah _________ di kawasan perumahan itu. A binaan C pembinaan B dibina D terbina 15 Kakak Sazni sedang mengikuti program pengajian di universiti _________ A tempatan C bertempat B menempatkan D penempatan

1A 6D 11 C

2B 7C 12 A

3B 8D 13 B

4B 9A 14 B

5C 10 A 15 A