Anda di halaman 1dari 65

Cetakan Pertama 2014 Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak Cipta Terpelihara.

Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana

bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa juga cara sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau ara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

KANDUNGAN
Muka Surat RUKUN NEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN KATA ALUAN PENDAHULUAN MATLAMAT OBJEKTIF ORGANISASI KANDUNGAN AKTIVITI DUNIA SENI VISUAL TAHUN EMPAT MODUL 1 MENGGAMBAR Lukisan Catan Gosokan Capan Mozek Poster MODUL 2 - MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Lukisan Cetakan Resis Kaligrafi Pualaman Ikatan dan Celupan MODUL 3 - MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Asemblaj Diorama Boneka MODUL 4 - MENGENAL KRAF TRADISIONAL Batik Ukiran Tembikar 46 49 52 37 40 43 19 22 25 28 31 34 1 4 7 10 13 16 iii iv v vi vi vii viii ix

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsipprinsip yang berikut:
KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

iii

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

iv

KATA ALU - ALUAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera

Pendidikan Seni Visual merupakan mata pelajaran di bawah tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika dalam struktur Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Menerusi mata pelajaran ini, murid diberi peluang untuk menghasilkan karya melalui empat standard kurikulum Pendidikan Seni Visual. Bagi membantu guru untuk mencapai matlamat kurikulum Pendidikan Seni Visual, Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) menyediakan Buku Panduan Pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual.

Kandungan buku panduan ini merupakan cetusan idea daripada pelbagai pihak yang mempunyai kepakaran dan pengalaman dalam bidang Pendidikan Seni Visual. Justeru itu, BPK merakamkan setinggi-tingi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat atas sumbangan kepakaran, masa dan tenaga. Diharapkan buku panduan ini akan dimanfaatkan oleh guru secara optimum bagi mencapai matlamat dan objektif Pendidikan Seni Visual.

Dr. MAZNAH BINTI ALI MUDA Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia

PENDAHULUAN

Bahan Panduan Pendidikan Seni Visual Tahun 4 bertujuan memberi panduan kepada guru Pendidikan Seni Visual untuk mempertingkatkan daya kreativiti melalui aktiviti eksplorasi media serta proses dan teknik dalam proses pengajaran. Bahan panduan pengajaran ini dapat memperkembangkan keperibadian, memberikan kesedaran dan kepekaan guru terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta kaitannya dengan mata pelajaran lain.

Bahan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 4 merangkumi tajuk-tajuk yang menekankan aspek penerokaan, proses penghasilan, pengertian seni secara menyeluruh, dan aspek kritikan. Diharapkan dengan adanya kurikulum ini dapat membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya dan kesenian.

MATLAMAT

Bahan Panduan Pendidikan Seni Visual bermatlamat melahirkan insan yang harmonis, kritis, kreatif, dan produktif menerusi Bahan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 4 disediakan untuk memberi panduan kepada guru menjana idea bagi mewujudkan proses pengajaran yang lebih kreatif dan efektif. Kandungan bahan panduan pengajaran ini dapat membantu guru untuk mengaplikasikan proses dan teknik dalam penghasilan karya serta meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri, keluarga, masyarakat, dan negara, selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

vi

OBJEKTIF Bahan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual membolehkan guru: 1. peka dan bertanggungjawab terhadap perkembangan pendidikan negara melalui Dunia Seni Visual 2. menghayati kesedaran fitrah kanak-kanak dalam mewujudkan suasana pembelajarandan pengajaran yang lebih berkesan 3. meningkatkan keyakinan diri dalam pengajaran secara sistematik dan kreatif 4. menyedari adanya pelbagai media dan teknik dalam pengajaran Pendidikan Seni Visual 5. menanam sifat adil dan bertanggungjawab dalam pengendalian pentaksiran 6. meningkatkan semangat patriotisme melalui proses penghayatan warisan budaya bangsa 7. memperkembangkan kemahiran berfikir dalam situasi dan kehidupan harian ke arah pembentukan modal insan 8. memupuk sifat sabar dan dedikasi untuk membantu murid dalam penghasilan karya yang lebih kreatif dan bermakna 9. menerapkan elemen merentas kurikulum (EMK) dalam pembelajaran dan pengajaran

vii

ORGANISASI KANDUNGAN

Kurikulum Pendidikan Seni Visual untuk Tahun 4 sekolah rendah mengandungi empat bidang iaitu menggambar, membuat corak dan rekaan, membentuk dan membuat binaan serta mengenal kraf tradisional. Organisasi kandungan dalam empat bidang tersebut disusun berasaskan kepada empat standard kandungan iaitu persepsi estetik, aplikasi seni, ekspresi kreatif, dan apresiasi seni.

Standard pembelajaran digubal dan diperincikan bagi tujuan pengajaran berasaskan standad kandungan.

STANDARD KANDUNGAN 1 : PERSEPSI ESTETIK Standard kandungan ini membolehkan murid membuat persepsi dan memahami bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan, objek buatan manusia, dan karya seni. STANDARD KANDUNGAN 2 : APLIKASI SENI Standard kandungan ini membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan, pemahaman, dan

bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni.

STANDARD KANDUNGAN 3 : EKSPRESI KREATIF Standard kandungan ini mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan karya seni. STANDARD KANDUNGAN 4 : APRESIASI SENI VISUAL Standard kandungan ini membolehkan murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya. Murid juga boleh membuat

penghayatan dan penghargaan seni warisan serta hubung kait seni visual dengan disiplin ilmu yang lain, kehidupan, dan kerjaya.

viii

Aktiviti Pendidikan Seni Visual Tahun 4

MODUL / BIDANG
1. 2. 3. 4. 5. 6.

AKTIVITI

MENGGAMBAR

Lukisan Catan Gosokan Capan Mozek Poster

MEMBUAT CORAK DAN REKAAN

Terancang 7. Lukisan 8. Cetakan 9. Resis 10. Kaligrafi Tidak Terancang 11. Pualaman 12. Ikatan dan Celupan

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

13. Assemblaj 14. Diorama 15. Boneka

MENGENAL KRAF TRADISIONAL

16. Batik 17. Ukiran 18. Tembikar

ix

Modul

Aktiviti

Lukisan

Tema

Alam Semula Jadi

Tajuk

Pemandangan Sawah Padi

Masa Media

: :

60 minit Alat : tiada

Bahan : kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh lukisan dan gambar pemandangan Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi

STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni iaitu garisan, ruang, bentuk, warna, jalinan, penegasan, kepelbagaian dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan lukisan. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan lukisan.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada lukisan. 1.1.1 Unsur seni 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.1.5 1.1.2 Garisan - silang pangkah Ruang - ruang dalam Bentuk - ilusi Warna - primer atau sekunder atau tertier Jalinan - tampak

Prinsip rekaan 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 Penegasan - hal benda (subject matter) Kepelbagaian - hal benda (subject matter) Kesatuan - komposisi objek Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.

1.2

Aplikasi Seni

1.2.1

Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2.1.1 1.2.1.2 Alat - tiada Bahan - kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel

1.2.2

Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan. 1.2.2.1 Teknik - silang pangkah (cross-hatching) Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman kemahiran bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan secara kreatif

1.3

Ekspresi Kreatif

1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4

Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan lukisan Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.

Apresiasi Seni

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 1.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 2

STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik


Guru menunjukkan gambar pemandangan dan

ILUSTRASI AKTIVITI

contoh- contoh lukisan.


Guru menyatakan definisi lukisan. Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang

ada pada gambar pemandangan.

Aplikasi Seni

Guru menyatakan media yang akan digunakan. Guru menunjuk cara melakar gambar pemandangan dengan memberi penekanan pada ruang dan bentuk.

Guru menunjuk cara mewarna lakaran dengan

menekankan penggunaan garisan untuk menimbulkan bentuk, ton warna, dan jalinan.
Guru meminta murid meneroka media untuk

menghasilkan lukisan.

Ekspresi Kreatif

Murid melakar dan mewarna lukisan dengan bimbingan guru.

Murid menghasilkan lukisan mengikut kreativiti masing-masing.

Apresiasi Seni

Mempamerkan karya yang dihasilkan. Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan lukisan.

Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan

Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media

: : : : : :

1 Catan Alam Semula Jadi Pemandangan di Tepi Pantai 60 minit Alat : berus lukisan dan palet

Bahan : kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Bahan Bantu Belajar : Gambar pemandangan di tepi pantai

EMK

Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi

STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk, warna, ruang, harmoni, ritma dan pergerakan serta imbangan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan catan. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan catan. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan catan. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada catan. 1.1.1 Unsur seni 1.1.1.1 Bentuk - ilusi 1.1.1.2 Warna - primer atau sekunder atau tertier 1.1.1.3 Ruang ruang dalam 1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2.1 Harmoni - warna 1.1.2.2 Ritma dan pergerakan - hal benda (subject matter) 1.1.2.3 Imbangan - tidak simetri 1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan catan. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2.1.1 1.2.1.2 Alat - berus lukisan dan palet Bahan - kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera

1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan catan 1.2.2.1 Teknik - basah atas kering 1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan catan secara kreatif 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan catan 1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 1.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan

STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik


Guru menunjukkan contoh gambar pemandangan di

ILUSTRASI AKTIVITI

tepi pantai.
Guru menunjukkan contoh catan. Guru menyatakan definisi catan. Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang

ada pada catan.

Aplikasi Seni

Guru menyatakan media yang akan digunakan. Guru menunjuk cara melakar gambar pemandangan di tepi pantai dengan memberikan penekanan pada ruang dan imbangan.

Guru menunjuk cara mewarna lakaran dengan menekankan penggunaan ton warna untuk menimbulkan bentuk.

Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan catan.

Ekspresi Kreatif

Murid menghasilkan catan mengikut kreativiti masing-masing.

Apresiasi Seni

Murid mempamerkan karya masing-masing. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan catan.

Murid menceritakan karya sendiri dan rakan.

Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media

: : : : : :

1 Gosokan Alam Semula jadi Buah-buahan 60 minit Alat : permukaan yang mempunyai jalinan

Bahan : Kertas lukisan atau kertas A4, pensel warna, dan pensel Contoh pelbagai kesan gosokan dan gambar buah-buahan Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi

Bahan Bantu Belajar

EMK

STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni iaitu bentuk, jalinan, warna, kepelbagaian, dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan gambar teknik gosokan. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan gambar teknik gosokan. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan gambar teknik gosokan. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gosokan. 1.1.1 Unsur seni 1.1.1.1 Bentuk - ilusi 1.1.1.2 Jalinan - tampak dan sentuh 1.1.1.3 Warna - primer atau sekunder atau tertier 1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2.1 Kepelbagaian - jalinan 1.1.3.2 Kesatuan - komposisi objek 1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik gosokan. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2.1.1 Alat - permukaan yang mempunyai jalinan 1.2.1.2 Bahan - kertas lukisan atau kertas A4, pensel warna dan pensel 1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.2.2.1 Teknik - gosokan 1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik gosokan secara kreatif 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3.2 1.3.3 1.4 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar teknik gosokan Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.2 1.4.3 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan

STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik


ILUSTRASI AKTIVITI

Guru mempamerkan contoh gambar teknik gosokan. Guru menyatakan kesan gosokan pada permukaan yang berbeza.

Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada beberapa contoh gosokan.

Aplikasi Seni

Guru menyatakan media yang digunakan. Guru menunjuk cara melakar rupa buah-buahan. Guru menunjuk cara membuat gosokan pada lakaran buah-buahan.

Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan gosokan.

Ekspresi Kreatif
Murid menghasilkan lakaran dengan bimbingan guru.

Murid menghasilkan gambar buah-buahan teknik gosokan pada pelbagai permukaan mengikut kreativiti masing - masing.

Apresiasi Seni

Murid mempamerkan karya masing-masing. Murid menceritakan pengalaman semasa proses menghasilkan gambar teknik gosokan.

Murid memberikan pendapat tentang karya rakan.

Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media

: : : : : :

1 Capan Alam Semula Jadi Ayam 60 minit Alat : berus lukisan, palet, daun, jari dan bahan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera

Bahan Bantu Belajar EMK

: :

Contoh-contoh capan Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi

STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu jalinan, warna, rupa, kepelbagaian, dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan gambar teknik capan. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan gambar teknik capan. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan gambar teknik capan. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.

10

STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik capan. 1.1.1 Unsur seni 1.1.1.1 Jalinan- tampak 1.1.1.2 Warna - primer atau sekunder atau tertier 1.1.1.3 Rupa - organik 1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2.1 Kepelbagaian - jalinan 1.1.2.2 Kesatuan - komposisi objek 1.2 Aplikasi seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,media, serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik capan. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2.1.1 Alat - berus lukisan, palet, daun, jari dan alatan lain yang sesuai 1.2.1.2 Bahan - kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera 1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.2.2.1 Teknik - capan 1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik capan secara kreatif. 1.3.1 1.3.2 1.3.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar teknik capan. 1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. 1.4.1 1.4.2 1.4.3 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan

11

STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik


ILUSTRASI AKTIVITI

Guru mempamerkan contoh gambar teknik capan Guru menyatakan definisi capan. Guru meminta murid menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik capan.

Aplikasi Seni

Guru menyatakan media yang digunakan. Guru menunjuk cara menghasilkan gambar teknik capan.

Guru meminta murid menyatakan media lain yang boleh digunakan untuk menghasilkan gambar teknik capan.

Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan capan

Ekspresi Kreatif

Murid menghasilkan capan mengikut kreativiti masing-masing.

Apresiasi Seni

Murid mempamerkan hasil karya masing-masing. Murid menceritakan pengalaman semasa menghasilkan karya.

Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan.

12

Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media

: : : : : :

1 Mozek Alam Semula Jadi Sekuntum Bunga 60 minit Alat : gunting dan pembaris

Bahan : kertas lukisan, kertas warna, gam, dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar : Contoh mozek, gambar bunga

EMK

Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi

STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa, warna, jalinan, kontra kepelbagaian dan

yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam

penghasilan gambar teknik mozek. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam penghasilan gambar teknik mozek. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan gambar teknik mozek. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.

13

STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik mozek. 1.1.1 Unsur seni 1.1.1.1 Rupa - geometri atau organik 1.1.1.2 Warna - primer atau sekunder atau tertier 1.1.1.3 Jalinan - tampak dan sentuh

1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2.1 Kontra - warna 1.1.2.2 Kepelbagaian - bahan 1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik mozek. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2.1.1 1.2.1.2 Alat - gunting dan pembaris Bahan - kertas lukisan, kertas warna, gam dan bahan lain yang sesuai

1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.2.2.1 Teknik - mozek 1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik mozek secara kreatif. 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar teknik mozek. 1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. 1.4.1 1.4.2 1.4.3 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan

14

STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik


ILUSTRASI AKTIVITI

Guru mempamerkan contoh gambar teknik mozek Guru menyatakan definisi mozek. Guru meminta murid menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik mozek.

Aplikasi Seni

Guru menyatakan media yang digunakan. Guru menunjuk cara menghasilkan gambar teknik mozek.

Guru meminta murid menyatakan media lain yang boleh digunakan untuk menghasilkan gambar teknik mozek.

Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan mozek.

Ekspresi Kreatif

Murid menghasilkan mozek mengikut kreativiti masing-masing.

Apresiasi Seni

Murid mempamerkan hasil karya masing-masing. Murid menceritakan pengalaman semasa menghasilkan karya.

Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan.

15

Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa

: : : : :

1 Poster Gaya Hidup Sihat Hidup Sihat Tanpa Dadah 60 minit

Media

Alat

: berus lukisan, palet, gunting dan pembaris

Bahan : kertas lukisan, kertas warna, majalah, gam, dan cat poster atau oil pastel Bahan Bantu Belajar : Contoh poster

EMK

Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi serta TMK

STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa, warna, imbangan, kontra dan penegasan yang terdapat pada pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan poster. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam penghasilan poster. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan poster 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.

16

STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada poster. 1.1.1 Unsur seni 1.1.1.1 Rupa - muka taip 1.1.1.2 Warna - primer atau sekunder atau tertier 1.1.2 Prinsip Rekaan 1.1.2.1 Imbangan - simetri atau tidak simetri 1.1.2.2 Kontra - warna 1.1.2.3 Penegasan - muka taip atau ilustrasi 1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan poster 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2.1.1 Alat - berus lukisan, palet, gunting dan pembaris 1.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, kertas warna, majalah, gam, dan cat poster atau oil pastel 1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.2.2.1 Teknik - montaj atau kolaj atau lukisan atau catan atau gabungan mana-mana teknik 1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik untuk menghasilkan poster secara kreatif. 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan poster 1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 1.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan

17

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

Persepsi Estetik

Guru menunjukkan contoh-contoh poster. Guru menyatakan definisi poster. Guru meminta murid mengenal pasti dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada poster.

Aplikasi Seni

Guru menyatakan media yang digunakan. Guru menunjuk cara memilih dan menyusun atur muka taip (huruf).

Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan poster.

Ekspresi Kreatif

Murid menggunting dan menyusun atur muka taip secara kreatif.

Murid menghasilkan poster mengikut kreativiti masing - masing.

Apresiasi Seni Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan poster. Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.

18

Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media

: : : : : :

2 Lukisan Alam Semula Jadi / Objek Buatan Manusia Alas Dulang 60 minit Alat : pembaris dan alatan lain yang sesuai

Bahan : kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel. Bahan Bantu Belajar : Contoh jenis - jenis susunan (susunan batu bata, sisik ikan dan orgee) EMK : Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi

STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan, rupa, warna , harmoni , imbangan serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik corak teknik lukisan. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik lukisan. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik lukisan. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya

19

STANDARD PEMBELAJARAN 2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik lukisan. 2.1.1 Unsur seni 2.1.1.1 Garisan - tebal atau nipis 2.1.1.2 Rupa - organik atau geometri 2.1.1.3 Warna - primer atau sekunder atau tertier 2.1.2 Prinsip Rekaan 2.1.2.1 Harmoni - warna 2.1.2.2 Imbangan - simetri 2.1.2.3 Ritma dan pergerakan - susunan sisik ikan. 2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik lukisan. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2.1.1 Alat - pembaris dan alatan lain yang sesuai 2.2.1.2 Bahan - kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel 2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. 2.2.2.1 Teknik lukisan 2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, kemahiran media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik lukisan secara kreatif. 2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif. 2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya. 2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik lukisan. 4.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. 2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan. 2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. 2.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.

20

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

Persepsi Estetik

Guru memperkenalkan jenis-jenis susunan. Guru menunjukkan contoh lukisan corak sisik ikan. Guru meminta murid mengenal pasti dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada contoh lukisan corak susunan sisik ikan.

Aplikasi Seni

Guru memperkenalkan media yang digunakan. Guru menunjuk cara menghasilkan corak. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan lukisan corak.

Ekspresi Kreatif

Murid melakar corak susunan sisik ikan. Murid mewarnakan corak mengikut kreativiti masing-masing.

Murid membuat kemasan akhir pada hasil kerja untuk menghasilkan alas dulang.

Apresiasi Seni

Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan.

Murid menyatakan hasil corak teknik lukisan boleh dijadikan hiasan pada rekaan lain.

21

Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media

: Cetakan : Objek Buatan Manusia : Baju Bercorak : 60 minit : Alat : pembaris, kadbod bergelugor, berus lukisan, palet, dan alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan, cat air atau cat poster atau cat tempera, dan bahan lain yang sesuai

Bahan Bantu Belajar

: Contoh-contoh baju bercorak susunan cerminan dan contoh - contoh corak susunan cerminan teknik cetakan.

EMK

Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi

STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa, warna , kontra serta ritma dan

pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik cetakan. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik cetakan. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik cetakan. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya. 22

5. STANDARD PEMBELAJARAN

2.1

Persepsi Estetik

Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik cetakan.

2.1.1 Unsur seni 2.1.1.1 Rupa - organik atau geometri 2.1.1.2 Warna - sekunder atau tertier 2.1.2 Prinsip rekaan 2.1.2.1 Kontra warna 2.1.2.2 Ritma dan pergerakan - susunan cerminan. 2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik cetakan. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. 2.2.2.1 Alat - pembaris, kadbod bergelugur, berus lukisan, palet, dan alatan lain yang sesuai 2.2.2.2 Bahan - kertas lukisan, cat air atau cat poster atau cat tempera, dan bahan lain yang sesuai 2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. 2.2.2.1 Teknik - cetakan blok. 2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilkan corak teknik cetakan secara kreatif 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif. 1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya. cetakan 2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. 2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan. 2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. 2.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. 23 .

1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik

STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik

ILUSTRASI AKTIVITI

Guru menunjukkan contoh - contoh baju yang bercorak susunan cerminan yang terhasil daripada teknik cetakan.

Guru memperkenalkan corak susunan cerminan yang menggunakan teknik cetakan.

Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada contoh corak.

Aplikasi Seni

Guru memperkenalkan media yang digunakan. Guru menunjuk cara menghasilkan corak susunan cerminan menggunakan teknik cetakan.

Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan cetakan.

Ekspresi Kreatif

Murid melakar dan menggunting rupa organik mudah di atas kadbod bergelugor untuk dijadikan blok cetakan.

Murid menyapu warna pada blok cetakan. Murid mencetak mengikut susunan cerminan berdasarkan kreativiti.

Apresiasi Seni

Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.

Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.

24

Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media

: : : : : :

2 Resis Objek Buatan Manusia Hiasan Dinding 60 minit Alat : Berus lukisan, palet, span, dan alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan, lilin atau oil pastel dan cat air atau cat poster atau pewarna batik dan bahan lain yang sesuai .

Bahan Bantu Belajar

Contoh hiasan dinding teknik resis dan contoh-contoh corak teknik resis. Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi

EMK

STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan, rupa, warna , kontra serta

penegasan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik corak teknik resis. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik resis. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik resis. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

25

STANDARD PEMBELAJARAN 2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik resis.

2.1.1 Unsur seni 2.1.1.1 Garisan - tebal atau nipis 2.1.1.2 Rupa - organik atau geometri 2.1.1.3 Warna - primer atau sekunder atau tertier 2.1.2 Prinsip Rekaan 2.1.2.1 Kontra - warna 2.1.2.2 Penegasan - motif 2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media,serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik resis. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. 2.2.1.1 Alat - berus lukisan, palet, span, dan alatan lain yang sesuai 2.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, lilin atau oil pastel dan cat air atau cat poster atau pewarna batik dan bahan lain yang sesuai 2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam proses penghasilan karya. 2.2.2.1 Teknik - resis 2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman, bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik resis secara kreatif. 2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif. 2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya. 2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik resis 2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. 2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 2.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan

26

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

Persepsi Estetik

Guru menunjukkan contoh corak yang terhasil daripada teknik resis.

Guru menyatakan definisi resis. Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada contoh karya yang menggunakan teknik resis.

Aplikasi Seni

Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik resis.

Guru menunjukkan proses membuat corak teknik resis.

Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan resis.

Ekspresi Kreatif

Murid melakar corak dengan bimbingan guru. Murid mewarnakan corak mengikut kreativiti masing-masing.

Murid menghasilkan hiasan dinding.

Apresiasi Seni

Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.

Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.

27

Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media

: : : : : :

2 Kaligrafi Objek Buatan Manusia Penanda Buku 60 minit Alat : berus lukisan, palet, pen kaligrafi dan alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan, marker pen, cat air, chinese ink dan bahan lain yang sesuai

Bahan Bantu Belajar

Contoh-contoh muka taip, penanda buku yang menggunakan teknik kaligrafi.

EMK

Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi serta TMK

STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan, rupa, warna, kontra serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik kaligrafi. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik kaligrafi. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik kaligrafi. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

28

STANDARD PEMBELAJARAN 2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik kaligrafi. 2.1.1 Unsur seni 2.1.1.1 Garisan - tebal dan nipis 2.1.1.2 Rupa - muka taip 2.1.1.3 Warna - primer atau sekunder atau neutral 2.1.2 Prinsip Rekaan 2.1.2.1 Ritma dan pergerakan - perulangan dan susunan motif 2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik kaligrafi. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2.1.1 Alat - berus lukisan, palet, pen kaligrafi dan alatan lain yang sesuai 2.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, marker pen, cat air, chinese ink dan bahan yang sesuai. 2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam proses penghasilan karya. 2.2.2.1 Teknik - kaligrafi 2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman, bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik kaligrafi secara kreatif 2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif. 2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya. 2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik kaligrafi 2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. 2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan. 2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 2.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. lain

29

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

Persepsi Estetik

Guru menunjukkan contoh- contoh muka taip dan penanda buku yang menggunakan teknik kaligrafi.

Guru menyatakan definisi kaligrafi. Guru membincangkan bahasa seni visual pada contoh karya yang menggunakan teknik kaligrafi.

Aplikasi Seni

Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik kaligrafi.

Guru enunjukkan proses membuat corak menggunakan teknik kaligrafi.

Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan kaligrafi.

Ekspresi Kreatif

Murid membuat lakaran kaligrafi dengan bimbingan guru.

Murid menghasilkan corak teknik kaligrafi mengikut kreativiti masing- masing.

Murid menghasilkan penanda buku.

Apresiasi Seni

Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.

Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.

30

Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media

: : : : : :

2 Pualaman Objek Buatan Manusia Topi Hari Jadi 60 minit Alat : besen, lidi, air, plastik hitam, alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan, cat minyak, dan turpentin. Contoh topi hari jadi dan contoh corak pualaman.

Bahan Bantu Belajar

EMK

Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi

STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan, jalinan, warna , kepelbagaian serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik pualaman. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik pualaman. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik pualaman. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

31

STANDARD PEMBELAJARAN 2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik pualaman. 2.1.1 Unsur seni 2.1.1.1 Garisan - tebal, nipis, melengkung, dan beralun 2.1.1.2 Jalinan - tampak 2.1.1.3 Warna - primer atau sekunder atau tertier 2.1.2 Prinsip Rekaan 2.1.2.1 Kepelbagaian - warna 2.1.2.2 Ritma dan pergerakan - corak pualaman 2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik pualaman. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. 2.2.1.1 Alat - besen, lidi, air, dan alatan lain yang sesuai 2.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, cat minyak, dan turpentin 2.2.2 Memahami teknik yang sesuai dalam penghasilan karya. 2.2.2.1 Teknik - pualaman 2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman, bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik pualaman secara kreatif. 2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif. 2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya. 2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik pualaman 2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. 2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan. 2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. 2.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.

32

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

Persepsi Estetik

Guru menunjukkan contoh topi hari jadi dan corak teknik pualaman.

Guru menyatakan definisi pualaman. Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada contoh karya yang menggunakan teknik pualaman.

Aplikasi Seni

Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik pualaman.

Guru menunjukkan proses membuat corak menggunakan teknik pualaman.

Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan pualaman.

Ekspresi Kreatif

Murid menghasilkan corak teknik pualaman dengan bimbingan guru.

Murid membuat topi hari jadi.

Apresiasi Seni

Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.

Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.

33

Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media

: : : : : :

2 Ikatan dan Celupan Objek Buatan Manusia Sapu Tangan 60 minit Alat : Gelang getah, batu atau guli atau penutup

botol, baldi dan alatan lain yang sesuai Bahan : Kain kapas putih, pewarna fabrik dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar : Contoh corak yang menggunakan teknik ikatan dan celupan. Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi

EMK

STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual warna, jalinan, kepelbagaian serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik ikatan dan celupan. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik ikatan dan celupan. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni,dan budaya.

34

STANDARD PEMBELAJARAN 2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik ikatan dan celupan. 2.1.1 Unsur seni 2.1.1.1 Warna - primer atau sekunder atau tertier 2.1.1.2 Jalinan - tampak 2.1.2 Prinsip Rekaan 2.1.2.1 Kepelbagaian - warna 2.1.2.2 Ritma dan pergerakan - jalinan pada corak 2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. 2.2.1.1 Alat - gelang getah, batu atau guli atau penutup botol, baldi dan alatan lain yang sesuai 2.2.1.2 Bahan - kain kapas putih, pewarna fabrik dan bahan lain yang sesuai 2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. 2.2.2.1 Teknik - ikatan dan celupan 2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman, bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan. 2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya. 2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan

2.4

Apresiasi Seni

Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.

2.4.1 2.4.2 2.4.3

Mempamerkan karya yang dihasilkan. Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.

35

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

Persepsi Estetik

Guru menunjukkan contoh corak teknik ikatan dan celupan.

Guru Menyatakan definisi teknik ikatan dan celupan. Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada contoh karya yang menggunakan teknik ikatan dan celupan.

Aplikasi Seni

Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik ikatan dan celupan.

Guru menunjukkan proses membuat corak menggunakan teknik ikatan dan celupan.

Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan ikatan dan celupan.

Ekspresi Kreatif

Murid menghasilkan corak teknik ikatan dan celupan dengan bimbingan guru.

Murid menghasilkan sapu tangan.

Apresiasi Seni

Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.

Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.

36

Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media

: : : : : :

3 Asemblaj Objek Buatan Manusia Pasu Bunga 60 minit Alat : gunting

Bahan Bantu Belajar EMK

: :

Bahan : gam, bahan kutipan dan bahan lain yang sesuai Contoh-contoh asemblaj. Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi

STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk,ruang, jalinan, kepelbagaian dan imbangan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan arca teknik asemblaj. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan arca teknik asemblaj. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan arca teknik asemblaj. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.

37

STANDARD PEMBELAJARAN 3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada arca teknik asemblaj. 3.1.1Unsur seni 3.1.1.1 Bentuk - konkrit 3.1.1.2 Ruang - nyata 3.1.1.3 Jalinan - sentuh dan tampak 3.1.2 Prinsip Rekaan 3.1.2.1 Kepelbagaian - bahan dan warna dan saiz 3.1.2.2 Imbangan - simetri atau tidak simetri 3.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan arca teknik asemblaj. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.2.1.1 Alat - gunting 3.2.1.2 Bahan - gam, bahan kutipan dan bahan lain yang sesuai 3.2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 3.2.2.1 Teknik - asemblaj 3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan arca teknik asemblaj. 3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan arca teknik asemblaj. 3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. 3.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.

38

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

Persepsi Estetik

Guru menunjukkan contoh asemblaj. Guru memberi definisi asemblaj. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh asemblaj.

Aplikasi Seni

Guru memperkenalkan media yang digunakan. Guru menunjuk cara penghasilan asemblaj. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan asemblaj.

Ekspresi Kreatif

Murid memanipulasikan bahan secara kreatif. Murid menghasilkan asemblaj.

Apresiasi Seni Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan.

39

Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media

: : : : : :

3 Diorama Objek Buatan Manusia Akuarium 120 minit Alat : gunting

Bahan : kotak, gam,benang,lidi, polistirena, gambargambar daripada majalah, kad manila, kertas lukisan, cat poster, plastik pembalut buku dan bahan lain yang sesuai. Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh diorama Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi serta TMK

STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk, ruang, kepelbagaian serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan diorama. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan diorama. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan diorama. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya

40

STANDARD PEMBELAJARAN 3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada diorama. 3.1.1 Unsur seni 3.1.1.1 Bentuk - konkrit 3.1.1.2 Ruang - nyata 3.1.2 Prinsisp Rekaan 3.1.2.1 Kepelbagaian - bahan dan warna dan saiz 3.1.2.2 Ritma dan pergerakan - objek 3.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan diorama. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.2.1.1 Alat - gunting 3.2.1.2 Bahan - kotak, gam, benang, lidi, polistirena, gambar-gambar daripada majalah, kad manila, kertas lukisan, cat poster, plastik pembalut buku dan bahan lain yang sesuai 3.2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 3.2.2.1 Teknik - gabungan pelbagai teknik (montaj, kolaj, lukisan dan lain- lain). 3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan diorama secara kreatif. 3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan diorama 3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 3.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan

41

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

Persepsi Estetik

Guru menunjukkan contoh diorama. Guru memberi definisi diorama. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh diorama.

Aplikasi Seni

Guru menyatakan media yang digunakan. Guru menunjuk cara penghasilan diorama Guru meminta murid meneroka media untukmenghasilkan diorama.

Ekspresi Kreatif

Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru.

Murid menghasilkan diorama.

Apresiasi Seni

Murid mempamerkan akuarium yang dihasilkan. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan akuarium

42

Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media

: : : : : :

3 Boneka Alam Semula Jadi Orang-orangan 60 minit Alat : gunting

Bahan : kain perca,gam botol air mineral, benang bulu kambing dan bahan lain yang sesuai

Bahan Bantu Belajar EMK

: :

Contoh boneka Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi

STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk, jalinan,imbangan dan penegasan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan boneka. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan boneka. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan boneka. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.

43

STANDARD PEMBELAJARAN 3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada boneka. 3.1.1 Unsur seni 3.1.1.1 Bentuk - konkrit 3.1.1.2 Jalinan - sentuh 3.1.2 Prinsisp Rekaan 3.1.2.1 Imbangan - simetri atau tidak simetri 3.1.2.2 Penegasan - muka boneka 3.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan boneka. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.2.1.1 Alat - gunting 3.2.1.2 Bahan - kain perca,gam botol air mineral, benang bulu kambing dan bahan lain yang sesuai 3.2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. 3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan boneka. 3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan boneka 3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. 3.4.1 Membuat persembahan boneka secara spontan 3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 3.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan

44

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

Persepsi Estetik

Guru menunjukkan contoh boneka. Guru menyatakan definisi boneka. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh boneka.

Aplikasi Seni

Guru menyatakan media yang digunakan. Guru menunjuk cara penghasilan boneka. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan boneka.

Ekspresi Kreatif Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru. Murid menghasilkan boneka.

Apresiasi Seni Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Murid menceritakan pengalaman sendiri dan rakan dalam proses penghasilan karya. Murid membuat persembahan boneka secaraspontan.

45

Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media

: : : : : :

4 Batik Alam Semula Jadi Bunga 60 minit Alat : berus lukisan dan palet.

Bahan : kertas lukisan, lilin atau oil pastel dan pewarna batik atau warna air Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh batik Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi

STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan, rupa, warna, harmoni dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan motif batik. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan motif batik. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan motif batik. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.

46

STANDARD PEMBELAJARAN 4.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak batik. 4.1.1 Unsur seni 4.1.1.1 Garisan - tebal dan nipis 4.1.1.2 Rupa - organik 4.1.1.3 Warna - primer dan sekunder dan tertier 4.1.2 Prinsisp Rekaan 4.1.2.1 Harmoni - warna 4.1.2.2 Kesatuan - susunan motif 4.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan corak batik. 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.2.1.1 Alat - berus lukisan, palet 4.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, lilin atau oil pastel dan pewarna batik atau warna air 4.2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 4.2.2.1 Teknik - resis 4.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak batik secara kreatif. 4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 4.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak batik. 4.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. 4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 4.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 4.4.3 Menyatakan kegunaan lain batik dalam kehidupan

47

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

Persepsi Estetik

Guru menunjukkan contoh batik. Guru menyatakan definisi batik. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh batik.

Aplikasi Seni Guru menyatakan media yang digunakan. Guru menunjuk cara penghasilan batik. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan batik.

Ekspresi Kreatif Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru. Murid menghasilkan batik mengikut kreativiti masing-masing.

Apresiasi Seni Murid mempamerkan karya yang dihasilkan.

Murid menghargai dan menceritakan pengalaman karya sendiri dan rakan secara lisan.

Murid menyatakan kegunaan lain batik dalam kehidupan.

48

Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media

: : : : : :

4 Ukiran Objek Buatan Manusia Pewangi Kereta 60 minit Alat : pensel, pembaris, pen mata bola atau pencungkil gigi dan alatan lain yang sesuai Bahan : sabun buku dan bahan lain yang sesuai

Bahan Bantu Belajar EMK

: :

Contoh ukiran Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi

STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa, jalinan, warna, harmoni serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan ukiran timbul. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik ukiran timbul. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan ukiran. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.

49

STANDARD PEMBELAJARAN 4.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada ukiran . 4.1.1 Unsur seni 4.1.1.1 Garisan - tebal dan nipis 4.1.1.2 Jalinan - sentuh 4.1.1.3 Bentuk - konkrit 4.1.2 Prinsip Rekaan 4.1.2.1 Kesatuan - motif 4.1.2.2 Imbangan - simetri atau tidak simetri 4.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan ukiran. 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.2.1.1 Alat - pensel, pembaris, pen mata bola atau pencungkil gigi dan alatan lain yang sesuai 4.2.1.2 Bahan - sabun buku dan bahan lain yang sesuai 4.2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. 4.2.2.1 Teknik - ukiran timbul 4.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan ukiran secara kreatif. 4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 4.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan ukiran. 4.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. 4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 4.4.2 Memperkenalkan tokoh-tokoh seni ukiran tradisional tempatan 4.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan

50

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

Persepsi Estetik

Guru menunjukkan contoh ukiran. Guru menyatakan definisi ukiran. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh ukiran.

Aplikasi Seni Guru menyatakan media yang digunakan. Guru menunjuk cara menghasilkan ukiran timbul. Guru meminta murid meneroka media untukmenghasilkan ukiran.

Ekspresi Kreatif Murid membuat lakaran pada sabun dengan bimbingan guru. Murid memanipulasikan bahan secara kreatif.. Murid menghasilkan ukiran mengikut kreativiti masing-masing.

Apresiasi Seni Murid mempamerkan karya yang dihasilkan.

Memperkenalkan tokoh-tokoh seni ukiran tradisional tempatan.

51

Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media

: : : : : :

4 Tembikar Objek Buatan Manusia Mangkuk 60 minit Alat : pencungkil gigi atau batang ais krim dan berus lukisan dan alatan lain yang sesuai Bahan : tanah liat dan cat poster dan bahan lain yang sesuai Contoh mangkuk Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi

Bahan Bantu Belajar EMK

: :

STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk, jalinan, warna, dan imbangan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan tembikar teknik picitan. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan tembikar teknik picitan. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan tembikar teknik picitan. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.

52

STANDARD PEMBELAJARAN 4.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada tembikar . 4.1.1 Unsur seni 4.1.1.1 Bentuk - konkrit 4.1.1.2 Jalinan - sentuh dan tampak 4.1.1.3 Warna - primer atau sekunder atau tertier atau neutral 4.1.2 Prinsisp Rekaan 4.1.2.1 Imbangan - simetri atau tidak simetri

4.2

Aplikasi Seni

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan tembikar.

4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.2.1.1 Alat - pencungkil gigi atau batang ais krim dan berus lukisan dan alatan lain yang sesuai 4.2.1.2 Bahan - tanah liat, cat poster dan bahan lain yang sesuai 4.2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. 4.2.2.1 Teknik - picitan 4.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan tembikar secara kreatif. 4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 4.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan tembikar. 4.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. 4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 4.4.2 Memperkenalkan tokoh-tokoh seni tembikar tempatan 4.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan

53

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

Persepsi Estetik

Guru menunjukkan contoh mangkuk. Guru menyatakan definisi tembikar. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh tembikar.

Aplikasi Seni Guru menyatakan media yang digunakan. Guru menunjuk cara menghasilkan tembikar teknik picitan. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan tembikar. Ekspresi Kreatif Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru. Murid menghasilkan tembikar mengikut kreativiti masing-masing.

Apresiasi Seni Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya. Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.

54

Anda mungkin juga menyukai