Hadith tersebut riwayat : Suhayl Abu Salih. Hammad Salamah. muamalat. .KEDUDUKAN SAHIH MUSLIM 7275 hadith sahih (matan berulang) 4000 hadith sahih (matan tidak berulang) Dikumpul dalam 54 tajuk : kitab Memasukkan hadith sahih yang ditinggalkan Imam Bukhari. zikir. & fadha’il amal. jihad. doa. Daud bin Hind 54 kitab : Ibadah.

KEISTIMEWAAN SAHIH MUSLIM Tiada sebarang penambahan / kritikan & pengurangan. Paling sahih selepas Sahih al-Bukhari . Jumhur ‘ulama bersetuju iktiraf sbg kitab kedua.

CIRI-CIRI ISTIMEWA SAHIH MUSLIM Kaedah yang berbeza dengan kaedah Imam al-Bukhari. Mengumpulkan segala jalan hadith pada satu tempat. Tidak banyak hadith yang berulang. . Tidak terputus-putus penjelasannya dan teratur.

• Yahya bin Sa’id • Imam alTirmidhi • Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan. • Uthman bin Syaibah • Abdullah bin Asma’ • Muhammad bin al-Muthanna • Muhammad bin Mahran. • Muhammad bin Ishak bin Khuzaimah • Muhammad bin Abdul Wahab alFara’ • Ali Bin Husain MURID GURU • Abu Hamid Ahmad bin Muhammad al-Syarqi • Hatim bin Ahmad alKindi • Muhammad bin Mukhlid • Ibn alMubarak • Abu ‘Awanah • Ibn Siraj .Guru & Murid Imam Muslim MURID • Qutaybah bin Said • Ahmad Bin Hanbal • Ismail bin Abu Uways • Muhammad bin Yahya.

HURAIAN KITAB SAHIH MUSLIM Syarh al-Nawawi ‘ala Muslim Syarh Jalal al-Din al-Suyuthi Al-Minhaj. Syarah alQadi ‘Iyad . Syarah Yahya bin Syarf alNawawi Syarh Mila Ali alQari Syarh Ibn Khalifah al-Maliki Syarh Ahmad bin Muhammad alKhatib al-Qastalani Syarh al-Qurtubi Al-Ikmal.

RINGKASAN SAHIH MUSLIM Talkhis Kitab Muslim wa Syarhih. Mukhtasar al-Imam Zakiy al-Din al-Mundhiri Mukhtasa r Zawa’id Muslim ‘ala alBukhari. Rijal Sahih Muslim. oleh al-Hakim Asma’ wa Tarajum Rijal Muslim. oleh Ahmad bin Umar alQurtubi. oleh Abu Bakar alAsbahani . Ibn Manjawaih Tasmiah man Akhrajahum alBukhari wa Muslim.

SUMBANGAN IMAM MUSLIM Kitab alMukhadramin Kitab alTamyiz Al-Musnad alKabir Kitab Awham alMuhaddithin Kitab al-’Illal Kitab Tabaqat al-Tabi’in .