KEDUDUKAN SAHIH MUSLIM 7275 hadith sahih (matan berulang) 4000 hadith sahih (matan tidak berulang) Dikumpul dalam 54 tajuk : kitab Memasukkan hadith sahih yang ditinggalkan Imam Bukhari. zikir. Hammad Salamah. & fadha’il amal. Hadith tersebut riwayat : Suhayl Abu Salih. Daud bin Hind 54 kitab : Ibadah. . jihad. doa. muamalat.

KEISTIMEWAAN SAHIH MUSLIM Tiada sebarang penambahan / kritikan & pengurangan. Paling sahih selepas Sahih al-Bukhari . Jumhur ‘ulama bersetuju iktiraf sbg kitab kedua.

Mengumpulkan segala jalan hadith pada satu tempat.CIRI-CIRI ISTIMEWA SAHIH MUSLIM Kaedah yang berbeza dengan kaedah Imam al-Bukhari. . Tidak banyak hadith yang berulang. Tidak terputus-putus penjelasannya dan teratur.

Guru & Murid Imam Muslim MURID • Qutaybah bin Said • Ahmad Bin Hanbal • Ismail bin Abu Uways • Muhammad bin Yahya. • Uthman bin Syaibah • Abdullah bin Asma’ • Muhammad bin al-Muthanna • Muhammad bin Mahran. • Muhammad bin Ishak bin Khuzaimah • Muhammad bin Abdul Wahab alFara’ • Ali Bin Husain MURID GURU • Abu Hamid Ahmad bin Muhammad al-Syarqi • Hatim bin Ahmad alKindi • Muhammad bin Mukhlid • Ibn alMubarak • Abu ‘Awanah • Ibn Siraj . • Yahya bin Sa’id • Imam alTirmidhi • Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan.

Syarah alQadi ‘Iyad . Syarah Yahya bin Syarf alNawawi Syarh Mila Ali alQari Syarh Ibn Khalifah al-Maliki Syarh Ahmad bin Muhammad alKhatib al-Qastalani Syarh al-Qurtubi Al-Ikmal.HURAIAN KITAB SAHIH MUSLIM Syarh al-Nawawi ‘ala Muslim Syarh Jalal al-Din al-Suyuthi Al-Minhaj.

Mukhtasar al-Imam Zakiy al-Din al-Mundhiri Mukhtasa r Zawa’id Muslim ‘ala alBukhari. oleh al-Hakim Asma’ wa Tarajum Rijal Muslim. oleh Ahmad bin Umar alQurtubi. Rijal Sahih Muslim. Ibn Manjawaih Tasmiah man Akhrajahum alBukhari wa Muslim. oleh Abu Bakar alAsbahani .RINGKASAN SAHIH MUSLIM Talkhis Kitab Muslim wa Syarhih.

SUMBANGAN IMAM MUSLIM Kitab alMukhadramin Kitab alTamyiz Al-Musnad alKabir Kitab Awham alMuhaddithin Kitab al-’Illal Kitab Tabaqat al-Tabi’in .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful