Anda di halaman 1dari 1

PENDIDIKAN GURU INSTITUT ABDULHALTM I(AMPUSSULTAN OSOOO SUNGAIPETANI KEDAHDARULAMAN

WEB:www,ipsah.edu.my FAX:04-4218582 LAMAN IEL:Q44218621 ,04-4218622,044218646

'lMALAYSIA : RAKYAT DIUTAMAKAN" PENCAPAIAN DIDAHULUKAN, Kami Ruj. Tarikh


SemuaPelajarPenuhMasa/PGSR lPllIKDC, Kedah. SultanAbdul Halim,Sg.Petani, IPGKampus

( : IPSAH/0sl02/03/Jld. 2OI2 : 24 September

T u a n/ P u a n , (UAK)PEPERIKSAAN 2012 NOV/DIS KURSUS AKHIR AMALIDANUJIAN UJ|AN dirujuk. P e r k a rd a i a t a sa d a l a h re r s e b u d (UAK) t i atas u n t u ks e m u ap e l a j a t A k h i rK u r s u s U j i a nA m a l i/ U j i a n D i m a k l u m k ab na h a w a 2. yang B disertakan. A dan Lampiran ketetapan sepertiLampiran mengikut akandilaksanakan C u t iT a n p a S e h u b u n g ad ne n g a ni t u , s e m u ac a l o ny a n gt e r l i b a t( P P G / K D C) h e n d a k l am h emohon 3. p e p e r i k s a a n a m a l id a n U A K na g it u j u a nm e n d u d u k i Khas Rekod / C u t il a i ny a n gd i p e r u n t u k k ab / C u t iR e h a t sekiranyabertindih dengan sesi dari Guru Besar/ Pengetua dalam pengajian / PPD masing-masing p e l a j a r hi a d i r u n t u k m e n d u d u k i p u a n . t e r l i b a t d i k ehendak S e m u a tuan / persekolaha / na k t i v i t is e k o l a h pensyarah berkaitan untuk yang tersebut.BagipelajarPenuhMasa,sila maklumkepada semuapenilaian kerja peperiksaan lulus semua syarat tertakluk adalah kelayakan menduduki pindaan kuliah. Syarat waktu (lnstitusiPendidikon kursus termasuk UAK [Akta Pendidikon 7996 P.U,(A)388 Peraturan-Peraturon i nstitusi Pendid i kon Guru)20701. terimakasih. Sekian, UNTUKNEGARA" "BERKHIDMAT yang Saya

rintah,

( HAJI Penga

N ABD.HAMID,BCK ) A b d u lH a l i m . Sultan uruKampus

Pengarah 1. Timbalan (KUPP) Peperiksaan Pengurusan Ketua Unit 2. P/PPG/PGSR/KDC P/PISM PPISM 3. Penyelaras (SUA) Akademik 4. Setiausaha

& uAk 2012/MRrysha