Anda di halaman 1dari 14

UNIT PEMULIHAN KHAS SEKTOR PENDIDIKAN SWASTA DAN PENDIDIKAN KHAS

JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmoran masyarakat dan negara.

Pendidikan Pemulihan Khas adalah satu cabang pendidikan, khusus bagi mengatasi masalah kanak-kanak yang tercicir dan ketinggalan dalam pelajaran. Kanak-kanak ini berkemungkinan mempunyai kecerdasan tinggi, sederhana dan di bawah paras sederhana. Kita tidak memasukkan kategori kanak-kanak yang terlalu lemah (mentally retarded)

PANDAI PENGAYAAN KELAS BIASA

KEMAHIRAN BARU

SEDERHANA
PEMULIHAN DALAM DARJAH

LEMAH

PEMULIHAN KHAS
KELAS KHAS MASALAH PEMBELAJARAN

SEKOLAH KHAS

JKM / PDK

KELAS BIASA (KERJA SUSULAN)

PENCALONAN DAN PENGUMPULAN MAKLUMAT

Sudah Menguasai Kemahiran 2M

IPP2M

UJIAN DIAGNOSTIK DAN ANALISIS

PENYEDIAAN RANCANGAN PENGAJARAN Belum Menguasai Kemahiran 2M Meneruskan Pengajaran Dan Pembelajaran

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Sudah Menguasai Kemahiran 2M

PENILAIAN

PENCALONAN MURID
SIAPA YANG BOLEH MENCALONKAN ? GURU BESAR GURU MATA PELAJARAN

IBU BAPA ATAU PENJAGA

PENGUMPULAN MAKLUMAT
SUMBER MENDAPATKAN MAKLUMAT GURU BESAR GURU MATA PELAJARAN

IBU BAPA ATAU PENJAGA

UJIAN SARINGAN
Kelayakan masuk ke Program Pemulihan Khas

TAHUN 2 KIA2M (semasa tahun 1) TAHUN 3 IPP2M TAHUN 4 6 (JOHOR) IPP2M

INSTRUMEN

IPP2M

UJIAN DIAGNOSTIK
Ujian Diagnostik dilaksanakan kepada semua murid untuk mengenalpasti kelemahan dan kekuatan dalam kemahiran tertentu. Ujian Diagnostik wajib dilaksanakan sebelum rancangan pelajaran untuk seseorang murid tersebut dibuat.
Keputusan Ujian Diagnostik murid perlu dianalisis sebelum sesuatu progarm untuk membantu murid dijalankan.

RANCANGAN PENGAJARAN
Dua perkara penting yang perlu dititikberatkan oleh seseorang guru pemulihan khas sebelum merancang pengajaran: 1. Apa yang diketahui oleh murid sebelum P&P dimulakan. 2. Apa yang perlu diketahui oleh murid selepas P&P dilakukan.

PENILAIAN
Dilakukan selepas P&P kepada murid-murid. Diberi kepada murid yang dikenalpasti telah menguasai kemahiran yang telah diajar. Terdapat dua kali penilaian : Penilaian pertama dilakukan pada bulan Jun, sekiranya murid mencapai wajaran dalam penilaian tersebut, ia akan dikembalikan ke kelas biasa. Sementara jika ia gagal P&P akan diteruskan untuk menduduki penilaian pada bulan Oktober

INSTRUMEN: IPP2M

KEMBALI KE KELAS BIASA DAN KERJA SUSULAN


Murid-murid yang telah dikenalpasti mencapai tahap wajaran, perlu dihantar segera balik ke kelas biasa.
Penghantaran murid ini dibuat secara rasmi dengan mengisi borang yang perlu ditandatangani oleh guru besar atau penolong kanan. Guru Pemulihan Khas perlu memantau murid tersebut dari semasa ke semasa agar ia dapat terus mengekalkan prestasinya. Kerja-kerja ini disebut KERJA SUSULAN. Semua pertemuan sama ada dengan guru mata pelajaran atau murid yang dipantau perlu direkodkan sebagai rujukan.

BUKAN MURID ANDA

TAMAT