Anda di halaman 1dari 18

TILAWAH AL-QURAN

BAND PERNYATAAN STANDARD B1 Mengetahui asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan hadis pilihan, asas dan konsep akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiyah serta membaca dan menulis jawi B2 Memahami asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan hadis pilihan, asas dan konsep akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiyah serta membaca dan menulis jawi B3 Mempamerkan kebolehan asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan hadis pilihan, asas dan konsep akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiyah serta membaca dan menulis jawi B4 Mempamerkan kemahiran membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, menjelaskan kefahaman ayat dan hadis pilihan, menghayati akidah berteraskan rukun iman, melakukan ibadah, mencontohi sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiyah serta membaca dan menulis jawi B5 Mengaplikasi kemahiran membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, menerangkan kefahaman ayat dan hadis pilihan, menghayati akidah berteraskan rukun iman, DESKRIPTOR EVIDENS B1D1 B1D1E1 Membaca surah Ali-Imran ayat 1 - Membaca ayat-ayat bacaan 200 daaripada surah Ali-Imran mengikut bacaan guru, iaitu: Ayat 1 9 Ayat 14 19 B2D1 B2D1E1 Membaca surah Ali-Imran ayat 1 Membaca ayat-ayat bacaan 200 daaripada surah Ali-Imran dengan bimbingan guru, iaitu: Ayat 1 9 Ayat 14 19 B3D1 B3D1E1 Membaca surah Ali-Imran ayat 1 Membaca ayat-ayat bacaan daripada 200 surah Ali-Imran dengan betul tanpa bimbingan, iaitu: Ayat 1 9 Ayat 14 19 B4D1 B4D1E1 Membaca surah Ali-Imran ayat 1 Membaca ayat-ayat bacaan daripada 200 surah Ali-Imran dengan betul, bertajwid dengan pemerhatian yang khusus kepada hukum mim sakinah: Ayat 1 9 Ayat 14 19 B5D1 B5D1E1 Membaca surah Ali-Imran ayat 1 Membaca ayat-ayat bacaan 200 daaripada surah Ali-Imran dengan betul, bertajwid dan lancar: 1

1 Tahu

2 Tahu dan faham

3 Tahu, faham dan boleh buat

4 Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab 5 Tahu, faham dan boleh buat dengan

BAND beradab terpuji 6 Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab mithali

PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS melakukan ibadah, mencontohi sirah nabawiyah dan Ayat 1 9 tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiyah serta membaca Ayat 14 19 dan menulis jawi B6 B6D1 B6D1E1 Mahir membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, Membaca surah Ali-Imran ayat 1 Membaca ayat-ayat bacaan menghuraikan kefahaman ayat dan hadis pilihan, 200 daaripada surah Ali-Imran dengan menghayati akidah berteraskan rukun iman, mengamalkan betul, bertajwid, lancar, fasih dan ibadah, meneladani sirah nabawiyah dan tamadun Islam, boleh dicontohi: mengaplikasikan adab dan akhlak Islamiyah serta membaca Ayat 1 9 dan menulis jawi Ayat 14 19

AYAT HAFAZAN
BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS B1 B1D2 B1D2E1 Mengetahui asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat Menghafaz ayat-ayat dalam surah Menghafaz kalimah serta potongan tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan hadis pilihan, ali-Imran ayat 8 dan 18. ayat daripada surah asas dan konsep akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan ali-Imran: tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiyah serta membaca ayat 8 dan menulis jawi ayat 18 B1D3 B1D3E1 Menghafaz ayat-ayat dalam surah Menghafaz kalimah serta potongan ali-Imran ayat 26 dan 27. ayat daripada surah ali-Imran: ayat 26 ayat 27 B2 B2D2 B2D2E1 Memahami asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat Menghafaz ayat-ayat dalam surah Menghafaz ayat daripada surah alitertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan hadis pilihan, ali-Imran ayat 8 dan 18. Imran dengan betul iaitu: asas dan konsep akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan ayat 8 tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiyah serta membaca ayat 18 dan menulis jawi B2D3 B2D3E1 Menghafaz ayat-ayat dalam surah Menghafaz ayat daripada surah aliali-Imran ayat 26 dan 27. Imran dengan betul iaitu: ayat 26 ayat 27

1 Tahu

2 Tahu dan faham

BAND

PERNYATAAN STANDARD B3 Mempamerkan kebolehan asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan hadis pilihan, asas dan konsep akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiyah serta membaca dan menulis jawi

DESKRIPTOR B3D2 Menghafaz ayat-ayat Imran ayat 8 dan 18. surah

EVIDENS B3D2E1 ali- Menghafaz ayat surah ali- Imran dengan betul dan bertajwid iaitu: ayat 8 ayat 18 B3D3E1 ali- Menghafaz ayat surah ali- Imran dengan betul dan bertajwid iaitu: ayat 26 ayat 27 B4D2E1 Menghafaz ayat daripada surah aliImran dengan betul, bertajwid dan lancar iaitu: ayat 8 ayat 18 B4D3E1 Menghafaz ayat daripada surah aliImran dengan betul, bertajwid dan lancar iaitu: ayat 26 ayat 27

3 Tahu, faham dan boleh buat

B3D3 Menghafaz ayat-ayat Imran ayat 26 dan 27.

surah

4 Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab

B4 B4D2 Mempamerkan kemahiran membaca al-Quran, menghafaz Menghafaz ayat-ayat tertentu dalam ayat-ayat tertentu, menjelaskan kefahaman ayat dan hadis surah ali-Imran ayat 8 dan 18. pilihan, menghayati akidah berteraskan rukun iman, melakukan ibadah, mencontohi sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiyah serta membaca dan menulis jawi B4D3 Menghafaz ayat-ayat tertentu dalam surah ali-Imran ayat 26 dan 27.

5 Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab terpuji

B5 B5D2 B5D2E1 Mengaplikasi kemahiran membaca al-Quran, menghafaz Menghafaz ayat-ayat dalam surah Menghafaz ayat daripada surah aliayat-ayat tertentu, menerangkan kefahaman ayat dan ali-Imran ayat 8 dan 18. Imran dengan betul, bertajwid, hadis pilihan, menghayati akidah berteraskan rukun iman, lancar dan fasih iaitu: melakukan ibadah, mencontohi sirah nabawiyah dan ayat 8 tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiyah serta membaca ayat 18 dan menulis jawi 4

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS

B5D3 B5D3E1 Menghafaz ayat-ayat dalam surah Menghafaz ayat daripada surah aliali-Imran ayat 26 dan 27. Imran dengan betul, bertajwid, lancar dan fasih iaitu: ayat 26 ayat 27 B6 B6D2 B6D2E1 Mahir membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, Menghafaz ayat-ayat dalam surah Menghafaz ayat daripada surah alimenghuraikan kefahaman ayat dan hadis pilihan, ali-Imran ayat 8 dan 18. Imran dengan bacaan betul, menghayati akidah berteraskan rukun iman, mengamalkan bertajwid, lancar, fasih dan boleh ibadah, meneladani sirah nabawiyah dan tamadun Islam, dicontohi iaitu: mengaplikasikan adab dan akhlak Islamiyah serta membaca ayat 8 dan menulis jawi ayat 18

6 Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab mithali

B6D3 B6D3E1 Menghafaz ayat-ayat dalam surah Menghafaz ayat daripada surah aliali-Imran ayat 26 dan 27. Imran dengan bacaan betul, bertajwid, lancar, fasih dan boleh dicontohi iaitu: ayat 26 ayat 27

AYAT KEFAHAMAN
BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS B1 Mengetahui asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan hadis pilihan, asas dan konsep akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiyah serta membaca dan menulis jawi B2 B2D4 B2D4E1 Memahami asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat Memahami isi kandungan ayat -ayat Menyatakan isi kandungan ayat tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan hadis pilihan, tertentu dalam surah ali-Imran ayat surah ali-Imran iaitu: asas dan konsep akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan ayat 26 (Menginsafi tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiyah serta membaca Kekuasaan Allah) dan menulis jawi ayat 133 136 (Segera Bertaubat dan Beristighfar) B3 B3D4 B3D4E1 Mempamerkan kebolehan asas membaca al-Quran, Memahami isi kandungan ayat-ayat Mengamal isi kandungan ayat-ayat menghafaz ayat-ayat tertentu, kefahaman ayat, tertentu dalam surah ali- Imran daripada surah ali-Imran iaitu: pengenalan dan hadis pilihan, asas dan konsep akidah, ayat 26 (Menginsafi ibadah, sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan Kekuasaan Allah) akhlak Islamiyah serta membaca dan menulis jawi ayat 133 136 (Segera Bertaubat dan Beristighfar) B4 B4D4 B4D4E1 Mempamerkan kemahiran membaca al-Quran, menghafaz Mengamalkan isi kandungan ayat- Mengamalkan isi kandungan ayat ayat-ayat tertentu, menjelaskan kefahaman ayat dan hadis ayat dalam surah ali-Imran daripada surah ali-Imran dengan pilihan, menghayati akidah berteraskan rukun iman, betul iaitu: melakukan ibadah, mencontohi sirah nabawiyah dan ayat 26 (Menginsafi tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiyah serta membaca Kekuasaan Allah) dan menulis jawi ayat 133 136 (Segera Bertaubat dan Beristighfar)

1 Tahu

2 Tahu dan faham

3 Tahu, faham dan boleh buat

4 Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab

BAND 5 Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab terpuji

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS

B5 B5D4 Mengaplikasi kemahiran membaca al-Quran, menghafaz Menghayati isi kandungan ayat-ayat ayat-ayat tertentu, menerangkan kefahaman ayat dan tertentu dalam surah ali-Imran. hadis pilihan, menghayati akidah berteraskan rukun iman, melakukan ibadah, mencontohi sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiyah serta membaca dan menulis jawi B6 Mahir membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, menghuraikan kefahaman ayat dan hadis pilihan, menghayati akidah berteraskan rukun iman, mengamalkan ibadah, meneladani sirah nabawiyah dan tamadun Islam, mengaplikasikan adab dan akhlak Islamiyah serta membaca dan menulis jawi

6 Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab mithali

B5D4E1 Mengamalkan isi kandungan ayat daripada surah ali-Imran dengan betul dan istiqamah iaitu: ayat 26 (Menginsafi Kekuasaan Allah) ayat 133 136 (Segera Bertaubat dan Beristighfar) B6D4 B6D4E1 Menghayati isi kandungan ayat-ayat Mengamalkan isi kandungan ayat daripada surah ali-Imran daripada surah ali-Imran dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi: ayat 26 (Menginsafi Kekuasaan Allah) ayat 133 136 (Segera Bertaubat dan Beristighfar)

HADIS
BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR B1 B1D4 Mengetahui asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat Mengetahui isi kandungan hadis tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan hadis pilihan, asas dan konsep akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiyah serta membaca dan menulis jawi B2 B2D5 Memahami asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat Memahami isi kandungan hadis tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan hadis pilihan, asas dan konsep akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiyah serta membaca dan menulis jawi B3 B3D5 Mempamerkan kebolehan asas membaca al-Quran, Memahami isi kandungan hadis menghafaz ayat-ayat tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan hadis pilihan, asas dan konsep akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiyah serta membaca dan menulis jawi EVIDENS B1D4E1 Menyatakan isi kandungan hadis berdasarkan: Hadis 1: Tanggungjawab Setiap Mukmin Hadis 2: Kelebihan Bersedekah B2D5E1 Menjelaskan isi kandungan hadis berdasarkan: Hadis 1: Tanggungjawab Setiap Mukmin Hadis 2: Kelebihan Bersedekah B3D5E1 Melakukan cara mencegah kemungkaran: dengan tangan dengan lisan dengan hati. B3D5E2 Melakukan amalan-amalan sedekah yang terkandung di dalam hadis

1 Tahu

2 Tahu dan faham

3 Tahu, faham dan boleh buat

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS B4D5E1 Melakukan cara mencegah kemungkaran dengan betul: Mengubah dengan tangan. Mengubah dengan lisan. Mengubah dengan hati. B4D5E2 Melakukan amalan-amalan sedekah yang terkandung di dalam hadis dengan beradab. B5D5E1 Melakukan cara mencegah kemungkaran dengan betul dan istiqamah. B5D5E2 Melakukan amalan-amalan sedekah yang terkandung di dalam hadis dengan beradab dan istiqamah B6D5E1 Melakukan cara mencegah kemungkaran dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi. B6D5E2 Melakukan amalan-amalan sedekah yang terkandung di dalam hadis dengan beradab dan istiqamah.

4 Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab

B4 B4D5 Mempamerkan kemahiran membaca al-Quran, menghafaz Mengamalkan isi kandungan hadis ayat-ayat tertentu, menjelaskan kefahaman ayat dan hadis pilihan, menghayati akidah berteraskan rukun iman, melakukan ibadah, mencontohi sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiyah serta membaca dan menulis jawi

5 Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab terpuji

B5 B5D5 Mengaplikasi kemahiran membaca al-Quran, menghafaz Menghayati isi kandungan hadis ayat-ayat tertentu, menerangkan kefahaman ayat dan hadis pilihan, menghayati akidah berteraskan rukun iman, melakukan ibadah, mencontohi sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiyah serta membaca dan menulis jawi

6 Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab mithali

B6 B6D5 Mahir membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, Menghayati isi kandungan hadis menghuraikan kefahaman ayat dan hadis pilihan, menghayati akidah berteraskan rukun iman, mengamalkan ibadah, meneladani sirah nabawiyah dan tamadun Islam, mengaplikasikan adab dan akhlak Islamiyah serta membaca dan menulis jawi

AKIDAH
BAND PERNYATAAN STANDARD B1 Mengetahui asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan hadis pilihan, asas dan konsep akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiyah serta membaca dan menulis jawi DESKRIPTOR EVIDENS B1D5 B1D5E1 Mengetahui sifat-sifat Allah SWT Menyatakan pengertian al-Asma alberdasarkan al-Asma al-Husna serta Husna. dalil naqli dan aqli. B1D6 B1D6E1 Mengetahui kesan-kesan beriman Menyebut kepada Allah SWT. tauhid. B1D7 Mengetahui malaikat.

bahagian-bahagian

1 Tahu

beriman

B1D7E1 kepada Menyatakan maksud malaikat secara ringkas. B1D8E1 Menyatakan maksud dengan kitab-kitab suci.

2 Tahu dan faham

B1D8 Mengetahui beriman dengan kitabkitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT B2 B2D6 Memahami asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat Memahami sifat-sifat Allah tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan hadis pilihan, berdasarkan al-Asma al-Husna serta asas dan konsep akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan dalil naqli dan aqli tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiyah serta membaca dan menulis jawi B2D7 Memahami aspek tauhid

beriman

B2D6E1 Menyatakan nama-nama Allah SWT yang bersifat dengan al-Asma alHusna: al-Rahman al-Rahim al-Hakim B2D7E1 Menyatakan pengertian: Tauhid Uluhiyyah Tauhid Rububiyyah Tauhid Asma wa sifat 10

BAND

PERNYATAAN STANDARD B2D8 Memahami malaikat.

DESKRIPTOR beriman

EVIDENS B2D8E1 kepada Menyatakan Sifat-sifat malaikat. Nama-nama malaikat yang wajib diketahui. Tugas-tugas malaikat.

B2D9 B2D9E1 Memahami beriman dengan kitab- Menyatakan nama-nama kitab suci kitab suci yang diturunkan oleh Allah dan penerimanya. SWT. B3 Mempamerkan kebolehan asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan hadis pilihan, asas dan konsep akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiyah serta membaca dan menulis jawi B3D6 B3D6E1 Memahami nama-nama Allah yang Mengamalkan nilai-nilai al-Asma albersifat dengan al-Asma al-Husna Husna dalam kehidupan. serta dalil naqli dan aqli. al-Rahman al-Rahim al-Hakim B3D7 B3D7E1 Memahami kesan beriman kepada Menjelaskan kesan beriman kepada Allah SWT. Allah SWT dari aspek: Perbuatan Perkataan Pemikiran Penampilan B3D8 Memahami kesan beriman kepada B3D8E1 malaikat. Melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran

3 Tahu, faham dan boleh buat

11

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS B3D9E1 Menyatakan aspek kandungan alQuran. B4D6E1 Membudayakan sifat-sifat al-Asma al-Husna dalam kehidupan al-Rahman al-Rahim al-Hakim B4D7E1 Mengamalkan ajaran al-Quran dalam kehidupan seharian

4 Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab

5 Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab terpuji 6 Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab mithali

B3D9 Memahami beriman dengan kitabkitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT. B4 B4D6 Mempamerkan kemahiran membaca al-Quran, menghafaz Menghayati nama-nama Allah SWT ayat-ayat tertentu, menjelaskan kefahaman ayat dan hadis yang bersifat dengan al-Asma alpilihan, menghayati akidah berteraskan rukun iman, Husna serta dalil naqli dan aqli. melakukan ibadah, mencontohi sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiyah serta membaca dan menulis jawi B4D7 Menghayati beriman dengan kitab suci al-Quran B5 Mengaplikasi kemahiran membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, menerangkan kefahaman ayat dan hadis pilihan, menghayati akidah berteraskan rukun iman, melakukan ibadah, mencontohi sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiyah serta membaca dan menulis jawi B6 Mahir membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, menghuraikan kefahaman ayat dan hadis pilihan, menghayati akidah berteraskan rukun iman, mengamalkan ibadah, meneladani sirah nabawiyah dan tamadun Islam, mengaplikasikan adab dan akhlak Islamiyah serta membaca dan menulis jawi

12

IBADAH
BAND PERNYATAAN STANDARD B1 Mengetahui asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan hadis pilihan, asas dan konsep akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiyah serta membaca dan menulis jawi B2 Memahami asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan hadis pilihan, asas dan konsep akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiyah serta membaca dan menulis jawi DESKRIPTOR B1D9 Mengetahui penghayatan Ramadan. B1D10 Mengetahui zakat fitrah. EVIDENS B1D9E1 bulan Menyatakan Ramadan. keistimewaan bulan

1 Tahu

B1D10E1 Menyatakan pengertian zakat fitrah

B2D10 B2D10E1 Memahami konsep solat jamak dan Menerangkan kaifiat solat jamak dan qasar. qasar. B2D11 Memahami konsep puasa. B2D11E1 Menjelaskan rukun puasa dengan betul. B2D12E1 bulan Menyatakan amalan-amalan sunat dalam bulan Ramadan.

2 Tahu dan faham

B2D12 Memahami Ramadan.

penghayatan

B2D13 Memahami konsep zakat fitrah.

B2D13E1 Menyatakan syarat-syarat wajib dan syarat-syarat sah zakat fitrah. B2D13E2 Menyatakan waktu-waktu mengeluarkan zakat fitrah.

13

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS B2D13E3 Menyebut golongan berbuka puasa. yang harus

B3 Mempamerkan kebolehan asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan hadis pilihan, asas dan konsep akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiyah serta membaca dan menulis jawi 3 Tahu, faham dan boleh buat

B3D10 Melaksanakan qasar.

solat

jamak

B3D10E1 dan Melakukan amali solat jamak dan qasar.

B3D11 Melaksanakan ibadat puasa.

B3D11E1 Melakukan ibadat puasa dengan meninggalkan perkara yang membatalkan puasa.

B3D12 B3D12E1 Melaksanakan amalan sunat dalam Melaksanakan amalan sunat dalam bulan Ramadan bulan Ramadan dengan: Membaca al-Quran. Melakukan solat Tarawih. Sedekah. B4 B4D8 Mempamerkan kemahiran membaca al-Quran, menghafaz Melaksanakan solat jamak dan qasar ayat-ayat tertentu, menjelaskan kefahaman ayat dan hadis pilihan, menghayati akidah berteraskan rukun iman, melakukan ibadah, mencontohi sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiyah serta membaca dan menulis jawi B4D8E1 Melakukan amali solat jamak dan qasar dengan betul

4 Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab

14

BAND 5 Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab terpuji

PERNYATAAN STANDARD B5 Mengaplikasi kemahiran membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, menerangkan kefahaman ayat dan hadis pilihan, menghayati akidah berteraskan rukun iman, melakukan ibadah, mencontohi sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiyah serta membaca dan menulis jawi

DESKRIPTOR

EVIDENS

6 Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab mithali

B6 Mahir membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, menghuraikan kefahaman ayat dan hadis pilihan, menghayati akidah berteraskan rukun iman, mengamalkan ibadah, meneladani sirah nabawiyah dan tamadun Islam, mengaplikasikan adab dan akhlak Islamiyah serta membaca dan menulis jawi

15

SIRAH NABAWIYAH DAN TAMADUN ISLAM


BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR B1 B1D11 Mengetahui asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat Mengetahui keunggulan perjuangan tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan hadis pilihan, tokoh-tokoh Islam. asas dan konsep akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiyah serta membaca dan menulis jawi B1D12 Mengetahui kepimpinan Rasulullah SAW di Madinah: Pembinaan masjid dan kepentingannya. Persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar EVIDENS B1D11E1 Menyatakan riwayat hidup tokohtokoh Islam: Sayidina Umar bin al-Khattab Sayidina Abu Hurairah B1D12E1 Menyatakan tentang pertama dibina pada Rasulullah SAW.

1 Tahu

masjid zaman

B1D12E2 Menyatakan asas-asas persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar. B2 B2D14 B2D14E1 Memahami asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat Memahami keunggulan perjuangan Menyatakan keistimewaan sifat tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan hadis pilihan, tokoh-tokoh Islam. peribadi tokoh-tokoh Islam: asas dan konsep akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan Sayidina Umar bin al-Khattab tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiyah serta membaca Sayidina Abu Hurairah dan menulis jawi 2 Tahu dan faham B2D14E2 Menyatakan sumbangan tokohtokoh Islam. Sayidina Umar bin al-Khattab Sayidina Abu Hurairah

16

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR B2D15 Memahami kepimpinan Rasulullah SAW di Madinah. Pembinaan masjid dan kepentingannya. Persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar

EVIDENS B2D15E1 Menyatakan peranan masjid pada zaman Rasulullah SAW.

B2D15E2 Menyatakan cara Rasulullah SAW mempersaudarakan golongan Muhajirin dan Ansar B3 B3D13 B3D13E1 Mempamerkan kebolehan asas membaca al-Quran, Memahami keunggulan perjuangan Mengambil iktibar daripada menghafaz ayat-ayat tertentu, kefahaman ayat, tokoh-tokoh Islam. keunggulan tokoh-tokoh Islam pengenalan dan hadis pilihan, asas dan konsep akidah, Sayidina Umar bin al-Khattab ibadah, sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan Sayidina Abu Hurairah akhlak Islamiyah serta membaca dan menulis jawi

3 Tahu, faham dan boleh buat

B3D14 Memahami kepimpinan Rasulullah SAW di Madinah. Pembinaan masjid dan kepentingannya. Persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar

B3D14E1 Mengambil iktibar daripada pembinaan dan pengurusan masjid di zaman Rasulullah SAW. B3D14E2 Mengambil iktibar sifat-sifat mulia dan kebijaksanaan Rasulullah SAW mempersaudarakan orang Muhajirin dan Ansar. B3D14E3 Mencontohi pengorbanan golongan Ansar dan Muhajirin.

17

BAND 4 Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab

PERNYATAAN STANDARD B4 Mempamerkan kemahiran membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, menjelaskan kefahaman ayat dan hadis pilihan, menghayati akidah berteraskan rukun iman, melakukan ibadah, mencontohi sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiyah serta membaca dan menulis jawi B5 Mengaplikasi kemahiran membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, menerangkan kefahaman ayat dan hadis pilihan, menghayati akidah berteraskan rukun iman, melakukan ibadah, mencontohi sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiyah serta membaca dan menulis jawi

DESKRIPTOR

EVIDENS

5 Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab terpuji

6 Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab mithali

B6 Mahir membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, menghuraikan kefahaman ayat dan hadis pilihan, menghayati akidah berteraskan rukun iman, mengamalkan ibadah, meneladani sirah nabawiyah dan tamadun Islam, mengaplikasikan adab dan akhlak Islamiyah serta membaca dan menulis jawi

18