Anda di halaman 1dari 17

TEORI PEMBELAJARAN KOGNITIF

Pembelajaran sebagai perubahan proses mental yang berlaku secara aktif. Perubahan struktur mental membolehkan pelbagai tingkah laku ditunjukkan.

DEFINISI
Perubahan dari segi kepercayaan, matlamat, jangkaan dan seumpamanya. Berlaku pada bila-bila masa. Otak manusia aktif berfikir untuk memahami persekitarannya. Pembelajaran dan perkembangan bergantung pada pengalaman seseorang. Pelajar membina pengetahuan dengan melibatkan aktiviti memberikan makna kepada pengalaman.

TEORI PEMBELAJARAN KOGNITIF

PRINSIP-PRINSIP

Pengetahuan yang dibina bergantung pada pengetahuan sedia ada.

Pembelajaran meningkat dalam persekitaran sosial yang sesuai.

Pembelajaran memerlukan latihan dan maklum balas. TEORI GESTALT (Teori Celik Akal Kohler) TEORI AUSUBEL ( Teori Pembelajaran Penerimaan Ausubel)

TEORI-TEORI

TEORI BRUNER (Teori Pembelajaran Penemuan Bruner) TEORI GAGNE ( Teori Pemprosesan maklumat Hierarki Pembelajaran )

TEORI CELIK AKAL KOHLER ( GESTALT)

Pembelajaran celik akal = pengalaman Ah Ha! Keupayaan menyelesaikan masalah apabila organisma individu dapat melihat perkaitan antara rangsangan yang dalam persekitaran. Peristiwa mendapat idea secara tiba-tiba. Kedapatan ilham dan idea. Membuat kajian terhadap cipanzi.

KAJIAN (a) 1. Cipanzi dimasukkan ke dalam sangkar bersama beberapa kotak yang disusun bersamaan dengan tinggi sangkar. 2. Bahagian atas sangkar digantung pisang yang dapat dicapai apabila kotak disusun. 3. Cipanzi berusaha untuk menggapai pisang tapi tidak berjaya. 4. Cipanzi duduk seketika, melihat kotak lalu menyusun kotak-kotak tersebut dan dapat menggpai pisang.

KAJIAN (b)
1. Dalam sangkar cipanzi, diletakkan dua batang buluh. 2. Di luar sangkar diletakkan pisang yang jaraknya menyamai dua batang buluh. 3. Cipanzi menggunakan pelbagai cara untuk menjangkau pisang tersebut. 4. Duduk seketika, melihat sekeliling lalu bangun dan menyambung dua batang buluh tersebut. Akhirnya pisang tersebuat dapat dijangkaunya.

TEORI PENGAMATAN (HUKUM PRAGNANZ)-SEKUMPULAN DENGAN KOHLER

Manusia melihat dunia sebagai satu keseluruhan.

Kajian jangka masa hadapan.

Jika maklumat mencukupi, maknanya dapat difahami oleh otak manusia.

Contoh : Melihat pokok, meneliti bahagianbahagian pokok (batang, daun, buah), merumus keseluruhan bahagian, warna dan fitur-fitur lain sebagai pokok.

TEORI PENGAMATAN (HUKUM PRAGNANZ)


Guru mendedahkan keseluruhan sebelum membincangkan bahagian-bahagian isi pelajaran dan rumuskan dengan keseluruhan. Pembelajarn berlaku secara keseluruhan --> bahagaian --> keseluruhan.

Pengamatan menyempurnakan bentuk yang dilihat.

TEORI PENGAMATAN GESTALT

KESELURUHAN

BAHAGIAN

KESELURUHAN

TEORI PEMBELAJARAN PENERIMAAN AUSUBEL

pengalaman sedia ada dalam struktur

Pembelajaran bermakna melalui penggunaan bahasa.

Mengambil kira pembelajaran individu dalam konteks sekolah atau bilik darjah.

Konsep penting adalah Advance Organizer (AO)

TEORI PEMBELAJARAN PENERIMAAN AUSUBEL

Berlaku melalui penggunaan bahan yang bermakna.

Berlaku apabila maklumat baru mempunyai kaitan dengan maklumat sedia ada.

Pembelajaran bergantung pada pengetahuan asas sama ada dalam bentuk pengetahuan sedia ada ataupun persembahan maklumat umum atau gabungan kedua-duanya.

Perlu diberikan awal agar pelajar dapat : 1. Maklumat atau pengetahuan yang perlu 2. Mempelajari sesuatu yang berkaitan dengannya.

Terdapat 2 jenis: 1. Pengurusan awal perbandingan/komp aratif 2. Pengurusan awal ekspositori

PENGURUSAN AWAL PERBANDINGAN/

ADVANCE ORGANIZER (PENGURUSAN /PENDEDAHAN AWAL)


6. Minta pelajar memberikan contoh tambahan

KOMPARATIF --> Pengetahuan sedia ada yang ada kaitan dengan isi pelajaran yang akan dipelajari. --> Digunakan untuk mempelajari maklumat baru. --> Penyusunan semula maklumat awal berlaku dalam struktur kognitif sebagai persediaan maklumat baru. 1. Persembahan advance organizer

PENGURUSAN AWAL EKSPOSITORI -->Maklumat umum yang diberi sebelum pembelajaran maklumat khusus agar maklumat baru dapat diserap/diasimilasi dengan mudah. --> Boleh diberikan dalam bentuk gambaran, teks, lakaran peristiwa dan sebagainya.

2. Kemukakan contoh positif (banyak dan pelbagai) Buat rumusan dan bina konsep

Lihat ciri-ciri persamaan dan perbezaan.

3. Kemukakan contoh negatif (banyak dan pelbagai)

PEMBELAJARAN KONSEP SECARA PENYUSUNAN UMUM KEPADA KHUSUS MENGGUNAKAN ADVANCE ORGANIZER

Menekankan penyampaian pengajaran guru dibuat secara terancang, bermula mengaitkan pengetahuan sedia ada dan disusun secara berperingkat-peringkat.

Merujuk kepada keupayaan melihat ciri-ciri persamaan satu-satu kategori objek atau peristiwa.

TEORI PEMBELAJARAN PENEMUAN BRUNER

TEORI PEMBELAJARAN PENEMUAN BRUNER

Kebalikan kepada Pembelajaran pandangan konsep melalui Ausubel proses --> pengkategorian. Pembelajaran adalah berbentuk induktif/ berpusatkan pembelajaran.

Terdapat tiga kategori konsep penemuan 1. Enaktif (berasaskan perlakuan) 2. Ikonik (berasaskan imejan) 3. Simbolik (berasaskan bahasa)

Ketiga-tiga kategori tersebut berkaita antara satu sama lain dan mestilah diajar dengan mengikut turutan.

Teori ini memerlukan penelitian data yang banyak dan pelbagai.

Ciri-ciri persamaan dan perbezaan dianalisis sebelum membuat kategori dan membentuk konsep.

Pembelajaran secara inkuiri. --Melibatkan situasi penyelesaian masalah. Penemuan maklumat baru dan lebih difahami.

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN KONSEP PENEMUAN


Sediakan data/ (benda maklumat) yang berupa contoh-contoh positif. Telitikan ciri-ciri. Guru menunjukkan gambar, slaid, video atau model contoh positif Sediakan data/ (benda maklumat) yang berupa contoh-contoh negatif. Telitikan ciri-ciri. Guru menunjukkan gambar, slaid, video atau model contoh negatif. Buat perbandingan contoh positif dan contoh negatif. Guru bimbing murid melihat ciri persamaan dan perbezaan. Berdasarkan ciri-ciri persamaan buat pengelompokan atau kategori. Buat pengelompokkan. Buat rumusan mengikut kategori yang dibentuk. Bina peta konsep. Bina definisi konsep. Ciri-ciri data positif. Kukuhkan dengan contoh tambahan untuk menguji pemahaman. Aktiviti Lembaran kerja Kuiz

HIERARKI PEMBELAJARAN GAGNE


Teori pengajaran mengambil kira faktor-faktor khusus yang mempengaruhi pembelajaran kemahiran yang kompleks.

Pemeringkatan pembelajaran penting bagi membantu pembelajaran pada setiap peringkat.

HIERARKI PEMBELAJARAN GAGNE

Pembelajaran asas rendah mestilah dikuasai terlebih dahulu.

Penyusunan penyampaian pengajaran dan pembelajaran mestilah daripada peringkat asas kepada yang lebih kompleks.

Hierarki tersebut adalah : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Pembelajaran isyarat Pembelajaran gerak balas Pembelajaran rangkaian motor Pembelajaran bahasa Pembelajaran diskriminasi Pembelajaran konsep Pembelajaran prinsip penyelesaian masalah

HIERARKI PEMBELAJARAN GAGNE

Pembelajaran isyarat --> Pembelajaran paling asas --> Melibatkan rangsangan persekitaran. --> Rangsangan yang kerap dihadapi. --> cth : emak- susu, bola-main

Pembelajaran gerak balas --> gerak balas yang diterima sebagai hasil sesuatu tingkah laku. --> Perlakuan akan diulangi jika gerak balas memuaskan. --> Pelajar akan kekal menghasilkan tugasan dengan baik jika hasil kerjanya mendapat pujian.

Pembelajaran rangkaian motor --> Bermanfaat dalam pembelajaran melibatkan kemahiran. --> Berlaku melalui proses pemerhatian dan peniruan. --> cth : belajar pendidikan jasmani Pembelajaran bahasa --> Memerlukan kemahiran berbahasa. --> Melibatkan pembelajaran bahasa secara konkrit. --> Kanak-kanak belajar melalui peniruan pada peringkata awal dan seterusnya berkembang secara abstrak. --> Individu dapat menjelaskan pelbagai fakta dan fikirannya. Pembelajaran diskriminasi --> Individu dapat mengaitkan pelbagai perkara, fakta, fikiran dan membuat perbandingan. --> Melibatkan pemerhatian dan keupayaan melihat ciri-ciri persamaan dan perbezaan. --> Membantu dalam membuat pilihan berasaskan kepentingan. Pembelajaran konsep --> Permbentukan secara deduktif atau induktif. --> Memerlukan keupayaan individu membuat diskriminasi dan keupayaan berbahasa. --> Apabila konsep dikuasai, pembelajaran aras tinggi akan dapat dipelajari. Pembelajaran prinsip --> Memerlukan pengaplikasian konsep-konsep yang telah dikuasai. --> Pemahaman konsep dan pertalian konsep yang berkaitan perlu digunakan untuk membentuk prinsip, hukum dan rumus. Penyelesaian masalah --> Aras pemeblajaran paling tinggi --> Melibatkan proses mental aras tinggi yang memerlukan keupayaan mengaplikasikan pembelajaran terdahulu seperti rumus, konsep, hukum, prinsip. --> Penyelesaian boleh dalam bentuk situasi baharu. --> Terdapat 5 langkah asas : 1. Mengenal pasti masalah 2. Mencari maklumat untuk mengesahkan masalah 3. Membina hipotesis 4. Membuat pilihan 5. Rumusan

LANGKAH PENYAMPAIAN PENGAJARAN GAGNE LANGKAH PENGAJARAN 1. Tarik perhatian pelajar 2. maklumkan kepada pelajar objektif pembelajaran. FASA PEMBELAJARAN 1. Motivasi jangkaan 2.
Kefahaman Perhatian Pemilihan persepsi

3. Cungkil pengetahuan sedia ada pelajar berkaiatan denga topik yang akan disampaikan. 4. Samapaikan isi pelajaran. 5. Beri panduan pembelajaran sebagai latihan untuk mengukuhkan pembelajaran.

3.
Pemerolehan Mendekod pengetahuan sedia ada

4. Pemilihan penganggapan.

Pemahaman
5.

Mengenkod

Maklumat baru

Menyimpan

6. Uji pemahaman pelajar berkaiatan isi pelajaran baru. 7. Beri maklum balas untuk mengukuhkan pemahaman

6.
Mengingat semula Menjawab soalan tugasan

7.
Generalisasi Perlakuan Membuat
pemindahan
pembelajaran

8. Taksir perlakuan pembelajaran pelajar.

8.
Maklum balas Pengukuhan

9. Tingkatkan ingatan dan pemindahan pembelajaran.

TEORI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME

KONSTRUKTIVISME

Pembinaan pengetahuan.

Individu sentiasa membina pengetahuan sendiri berasaskan premis pengetahuan/pengalaman sedia ada kepada pengetahuan/ pengalaman baru.

Mempunyai asas teori kognitif dengan penekanan diberikan dalam membina dan mengorganisasi pengetahuan.

TEORI KONSTRUKTIVISME PSIKOLOGI/INDIVIDU/KOGNITIF (JEAN PIAGET)


Proses membuat pengubahsuaian dan penyesuaian ini sama seperti otak kita mengubah skema untuk mengakomodasi maklumat baharu. Keupayaan mengurus maklumat dan pengetahuan berlaku secara berperingkat.

Bermula pengetahuan sedia ada yang menjadi asas tingkah laku ialah skema.

Skema yang semakin kompleks membentuk struktur kognitif ( proses irganisasi secara hierarki dan susunan umum kepada khusus).

JEAN PIAGET (1896-1980)

Maklumat baru diserap masuk atau disesuaikan dalam struktur kognitif mellaui proses adaptasi.

Kedua-dua proses ini berlaku sepanjang hayat.

Adaptasi ada dua proses iaitu asimilasi dan akomodasi.

Adaptasi proses untuk mendapatkan keseimbangan antara skema dengan persekitaran (equilibrasi).

ASIMILASI - maklumat baharu -mempunyai ciri-ciri persamaan dengan maklumat sedia ada dalam skema -diserap mudah dalam struktur kognitif. - menyebabkan keseimbangan berlaku.

AKOMODASI - ubah suai skema sebelum maklumat baharu dapat diserap.

ADAPTASI

Skema premis sedia ada

Adaptasi Proses pemyesuaian

Asimilasi Serap masuk maklumat serupa skema

Akomodasi Ubah suai skema sebelum maklumat baharu dapat diserap

Equilibrasi

Disequilibrasi

TEORI KONSTRUKTIVISME SOSIAL

TEORI KONSTRUKTIVISME SOSIAL oleh Lev Vygotsky (1896-1934)

Pembelajaran manusia dalam konteks sosio-budaya. Menekankan hubungan dan bimbingan orang lain ke atas pembelajaran individu.

Berlaku melalui bermain, penyampaian secara formal, kerjasama anatara pelajar. Mudah dikuasai pelajar jika berasaskan skema/ pengetahuan sedia ada. Isi pelajaran yang berada di luar zon aras bawah bermakna pelajar sudah menguasai isi pelajaran. Menngunakan teknik Scaffholding.

Proses membimbing dan membantu pembelajara n.

Peringkat bimbingan dan sokongan dilakukan mengikut keperluan pelajar.

Bimbingan dikurangka n pabila menguasai peringkat demi peringkat.

Bimbingan dilepasaka n apabila murid murid dapat melakukan sendiri.

Secara penjelasan verbal, soal jawab, prompting, cueing dan tanda isyarat.

SCAFFHOLDING

PRINSIP-PRINSIP KONSTRUKTIVISME

Berpusatkan murid

Berlaku melalui proses aplikasi pengetahauan.

Melibatkan interaksi dengan orang lain.

Dapat diajar dan dibimbing melalui proses scaffholding.

Membina pengetahuan yang bermakna.

Pembelajaran baharu bergantung pada pengetahuan sedia ada.

Bermula dengan premis atau pengetahuan sedia ada.

Interaksi sosial

Guru dan rakan pelajar sebagai fasilatator pembelajaran.

Persembahan isi pelajaran yang pelbagai.

Pelajar bertanggungjawab terhadap pembelajaran sendiri.

IMPLIKASI TEORI KONSTRUKTIVISME KEPADA PENGAJARAN


Guru merancang p&p dengan teliti. Guru mengenal pasti ZPD melalui penyediaan beberapa aktiviti yang berkaitan. Pilih pelajar yang berkemahiran untuk mengajar.

Gunakan ZPD

Penerangan guru hendaklah jelas.

Guru mengaitkan isi pelajaran dengan situasi sebenar.

Guru menyediakan banyak contoh dan bahan.

Galakkan pelajar menggunakan private speech.

Adakan gerak kerja berkumpulan.

KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN

PERBINCANGAN BERCERITA

SUMBANG SARAN

Suasana perbincangan yang kondusif.

Pelajar digalakkan mengembangkan satu-satu idea.

KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN

Semua idea dicatat dan idea orang lain dibenarkan.

Melatih pelajar mengemukakan idea atau pandangan yang bernas.

Dapat memupuk semangat sosial.

Penilaian idea dibuat pada peringkat akhir.

Satu aktiviti perbincangan.

Prinsip-prinsip
Masa mengemukakan idea terkawal.

Persekitaran pembelajaran yang aktif.

SUMBANG SARAN
Pelajar diberi peluang untuk memberikan idea. Topik perbincangan sesuai dengan kebolehan murid.

Teknik pembinaan kemahiran yang mudah dan berkesan jika satu tahap kreativiti tinggi dalm pembelajaran yang diingini dapat dicapai.

Dapat melibatkan semua murid.

Kurang sesuai untuk pelajar lemah.

Pelajar dapat menghayati nilainilai murni. berdasarkan watakwatak yang ditonjolkan dalam cerita.

Satu susunan kejadian atau peristiwa sama ada benar atau rekaan.

Pelajar dapat mengenali kehidupan masyarakat sekitar mereka.

BERCERITA

Mencernakan daya kreatif dan imaginasi pelajar.

Menggalakkan pelajar berkomunikasi.

Melatih pelajar tentang pelbagai kemahiran dan kecekapan bahasa. Satu cabang seni dan sumber hiburan rakyat.

PRINSIP-PRINSIP

Aktiviti susulan diadakan untuk berbincang-nilai-nilai murni dan pengajaran cerita.

Suasana bilik darjah haruslah bersesuaian dengan cerita.

Cerita dipilih hendaklah sesuai dengan kebolehan pelajar.

Digalakkan penggunaan BBB -boneka.

Gerak geri dan isyarat lisan mestilah sesuai dengan cerita.

Bahasa yang digunakan adalah mudah.

4. Pemilihan topik dan aplikasi - Terdiri daripada tugasan atau pengajaran secara berterusan. - Topik yang dipilih relevan dan dapat 3. Susun atur merangsang minat pelajar

- Pelajar duduk menghadap dan tidak diganggu aktiviti lain. - Berbentuk bulatan, separa bulatan dan berbentuk U.

2. Saiz dan kumpulan yang ideal - Mempengaruhi penglibatan pelajar. - Satu kumpulan sesuai untuk 6 hingga orang pelajar sahaja.

Satu proses aktif yang melibatkan guru dan pelajar dalam persekitaran pembelajaran.

1. Matlamat dan objektif - Pelajar melibatkan diri dalam perkembangan kemahiran dan sikap dalam perbincangan .kumpulan.

PERBINCANGAN

Digunakan untuk mencapai tiga objektif pengajaran:

2. Merangsang penglibatan 3. Membantu pelajar menguasai kemahiran komunikasi dan proses pemikiran. 1. meningkatkan kemahiran pemikiran dan membantu pelajar membina kefahaman kandungan.