Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN CONTOH

(1) Butiran am RPH sudah dimasukkan dalam blog Sambung-menyambung.


(2) Format asal RPH ini terdiri daripada empat lajur seperti yang di bawah
ini. Untuk meningkatkan kebolehbacaan di blog, dua lajur yang di sebelah
kanan diletakkan di bahagian atas.

Langka Huraian Hasil Aktiviti


h dan Pembelajaran (HHP) Pengajaran dan Catatan
Masa dan Kandungan Pembelajaran

Langkah dan Masa


Induksi Set, 3 minit

HHP dan Kandungan


(1) Kepentingan membuang sampah secara teratur.
(2) Penggunaan tong sampah.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan


1. Murid memerhatikan tong sampah yang o BBB: Tong
bertulis “Gunakan Saya” yang dibawa sampah, LCD,
oleh guru. video
2. Murid menonton video pemandangan o Nilai: Peka
sampah di luar tong sampah. terhadap
kebersihan
3. Murid menjawab soalan guru. persekitaran
• Di manakah kamu perlu membuang o Jika ada sampah
sampah? di dalam kelas,
• Apakah keburukan jika sampah tidak murid diminta
dimasukkan dengan baik ke dalam mengutip dan
tong sampah? membuangnya ke
dalam tong
• Jika kelas kamu kotor dan berbau, sampah
apakah perasaan kamu?
4. Guru mengaitkan aktiviti ini dengan tajuk
pelajaran.
Langkah dan Masa
Langkah 1, 15 minit

HHP dan Kandungan


1.1, Aras 1: Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami dan
didengar dengan menggunakan bahasa yang sesuai.
• Keadaan bersih dan kotor: rumah sendiri.
• Latihan menyatakan pengalaman sebagai asas berbual.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan


1. Guru bersoal jawab dengan murid o BBB: LCD,
berpandukan gambar digital. gambar digital
bilik/kawasan
2. Dua orang murid menceritakan rumah bersih dan
pengalaman mereka membersihkan kotor.
kawasan dalam rumah seperti bilik
sendiri. o Nilai: Kebersihan
tempat tinggal dan
3. Dua orang murid lagi menceritakan persekitaran,
pengalaman mereka membersihkan bertanggungjawab
kawasan luar rumah seperti halaman dan rajin
rumah dan longkang.
o Kontekstual:
4. Secara berpasangan atau bertiga, pelajar Menyatakan
berbual tentang kebersihan rumah pengalaman
masing-masing. sebagai asas
untuk berbual.

Langkah dan Masa


Langkah 2, 13 minit

HHP dan Kandungan


1.1, Aras 1: Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami dan
didengar dengan menggunakan bahasa yang sesuai.
7.2, Aras 1: Mengecam perkataan, istilah dan ayat dalam karya
prosa dan puisi yang dibaca.
• Keadaan bersih dan kotor: kawasan sekolah.
• Kata Adjektif: gembira, cantik, subur, indah, dan ceria.
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan
1. Membaca dialog Wahida dengan Shanti. o BBB: Teks
“Sekolahku Indah”
2. Guru bersoal jawab dengan murid
tentang kata adjektif yang terdapat dalam o Sistem Bahasa:
teks. Kata Adjektif
3. Guru bersoal jawab dengan murid o Nilai: Kesedaran
tentang keadaan sekolah, terutamanya tentang
dari segi kebersihan. pentingnya
kebersihan
4. Beberapa orang murid menceritakan
sekolah
keadaan sekolah, di hadapan kelas,
terutamanya dari segi kebersihan, o Pengelolaan:
berpasangan
5. Secara berpasangan atau bertiga, murid
berbual tentang kebersihan sekolah. o Pencapaian
objektif 1

Langkah dan Masa


Langkah 3, 15 minit

HHP dan Kandungan


1.1, Aras 1: Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami dan
didengar dengan menggunakan bahasa yang sesuai.
1.4, Aras 1 (i) Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang
sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan.
• Bergotong-royong menjaga kebersihan sekolah.
• Kosa kata: (umum) kuman, jangkitan; (istilah) taun, virus.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan


1. Mendengar rakaman dialog antara Cikgu o BBB: Rakaman
Normah dengan Wahida tanpa merujuk dialog
teks.
o Sistem Bahasa:
2. Guru dan murid berbincang tentang Kosa kata
lembaran kerja.
o Teknik: Main
3. Aktiviti kumpulan: kumpulan 4 – 5 orang peranan
murid berbincang tentang cara meminta o Nilai: Kesantunan
kebenaran daripada ibu bapa untuk semasa bercakap
menyertai gotong-royong. dengan ibu bapa
4. Main peranan: pasangan setiap o Kecerdasan
kumpulan melakonkan cara meminta Pelbagai: Verbal-
kebenaran daripada ibu bapa untuk linguistik
menyertai gotong-royong.
o Pencapaian
objektif 2

Langkah dan Masa


Langkah 4, 10 minit

HHP dan Kandungan


8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam
sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 1, i. Membina
ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan


1. Setiap murid menulis sekurang- o BBB: Lembaran 1
kurangnya empat ayat tunggal dalam dan gambar digital
borang pengurusan grafik tentang
keadaan bersih dan kotor tiga tempat di o Nilai: Kebersihan
kawasan sekolah. tempat tinggal,
kerjasama
2. Aktiviti pengayaan untuk kumpulan yang
siap awal dan aktiviti pemulihan untuk o KB: Membanding
pelajar yang telah dikenal pasti lebih beza keadaan
awal. bersih dengan
kotor
o Pencapaian
objektif 3

Langkah dan Masa


Penutup, 3 minit

HHP dan Kandungan


Kebersihan Persekitaran

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan


1. Berpandukan situasi yang dinyatakan o BBB: Gambar
oleh guru, murid membuat ramalan digital situasi
akibat bersih dan kotor. bersih dan kotor
2. Guru merumuskan kandungan pelajaran o KMD:
hari ini. Meramalkan
akibat sesuatu
situasi

Pengayaan: Lembaran Kerja 2.


Pemulihan: Lembaran Kerja 3.

Catatan/Refleksi:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lembaran Kerja 1

Nama: ________________________ Tarikh: _________


Arahan

Tulis satu ayat tunggal dalam setiap ruangan yang


disediakan.

Panduan: Ayat tunggal ialah ayat yang mengandungi satu


subjek (seperti “tong sampah” dan “sisa makanan”) dan
satu predikat (seperti “ada tutup” dan “di luar tong
sampah”).

Contoh
Perkara Keadaan Bersih Keadaan Kotor
Sisa makanan itu
Tong Tong sampah ada
di luar tong
sampah tutup.
sampah.

Perkara Keadaan Bersih Keadaan Kotor

Bilik
1.
darjah

2. Kantin

3. Tandas

(12 markah)
Lembaran Kerja 2 (Pengayaan)

Nama: ________________________ Tarikh: _________


Arahan

Tulis ayat tunggal atau ayat majmuk tentang keadaan


bersih atau kotor di tempat kamu tinggal. Kemudian
catatkan akibat keadaan yang bersih atau kotor itu.

Keadaan Bersih- Akibat Bersih-


Perkara
Kotor Kotor

1. Sampah

Tong
2.
sampah

Tanam-
3. tanaman
hiasan

Kedai
4.
makan

5. Tandas

Lembaran Kerja 3 (Pemulihan)


Nama: _______________________ Tarikh: _________
Arahan
Padankan ayat dengan gambar.

Gambar sekolah
11 Tandas di sekolah saya bersih. yang bersih
dan ceria.

Gambar Ali
22 Sekolah itu cantik. sedang menyapu
sampah.

33 Buang sampah ke dalam tong sampah. Gambar tandas.

44 Gambar
Sila jaga kebersihan kantin kita. tong sampah.

55 Ali menyapu sampah di bilik darjah. Gambar kantin


sekolah.

Anda mungkin juga menyukai