Anda di halaman 1dari 3

ICT UNTUK PEMBELAJARAN TUTORIAL

ICT dikatakan untuk pembelajaran pelajaran tutorial tutorial apabila digunakan yang untuk telah

menyampaikan

kandungan

berdasarkan ini

urutan

ditetapkan.Pembelajaran

merangkumi

pembelajaran

ekspositori,demontrasi sesuatu fenomena yang ditunjukkan dan dikawal urutan babaknya oleh sistem dan latihan atau latihtubi yang disampai dan dikawal oleh sistem. ICT dapat digunakan melalui pembelajaran tutorial dengan menggunakan alat ICT yang selalu diguna untuk pembelajaran tutorial seperti komputer dan perisian pendidikan sama ada yang disimpan di dalam CD-ROM, cakera keras ataupun laman web.Istilah Computer Assisted komputer Instruction(CAI) dalam diguna untuk istilah

menggambarkan

penggunaan

p&p.Kemudiannya

Intelligent Computer Assisted Instruction@Intelligent Tutoring System pula digunakan.Pembaharuan ini seiring dengan perkembangan yang berlaku dalam reka bentuk perisian pendidikan berciri kecerdasan.Ciri ini melahirkan perisian pendidikan yang berupaya menyesuai maklumat yang disampai dengan kemampuan dan keperluan murid. Dengan perkembangan ICT, perisian kursus yang ada pada hari ini kebanyakannya berciri multimedia.

Secara umum, setiap perisian pendidikan mengandungi satu atau lebih daripada komponen seperti berikut iaitu mempersembahkan maklumat, membimbing, menyediakan, member latihan dan menilai pencapaian. Sebahagian besar perisian pendidikan yang diguna dalam pembelajaran tutorial direka bentuk berdasakan kepada model tradisional p&p, model transmisi, yang melihat guru sebagai penerima.Perisian pendidikan seperti ini lebih mudah diadaptasi oleh guru (Clack dan Sun,1996). Bagaimanapun, guru berhati-hati dalam melaksanakan pendekatan ini. Kesilapan dalam memberikan pertimbangan boleh mengakibat pembaziran masa dan tenaga, menghalang penggunaan kemudahan ICT yang lebih produktif, menjurus ke arah penyalahgunaan kemudahan ICT, mengakibatkan lebih banyak masa diperlukan oleh murid untuk belajar sesuatu bidang ilmu. Sebelum guru mengguna pendekatan ini, perkara-perkaraberikut perlu diberi pertimbangan iaitu ada

perisian pendidikan yang sesuai. Untuk tujuan ini, guru perlu terlebih dahulu menilai setiap perisian pendidikan yang hendak diguna oleh murid, ada peralatan ICT yang sesuai untuk melaksana perisian,ada kemahiran mengendali peralatan ICT, ada keperluan untuk mengguna ICT (penggunaan ICT dapat membantu murid memahami dan menguasai pengetahuan yang dikehendaki). Setelah pasti benarbenar wujud keperluan, guru hendaklah merancang penggunaan ICT, bukan dibuat secara bidan terjun.Perancangan ini perlu mengambil kira perkara-perkara berikut

iaitu lokasi peralatan ICT (dalam kelas atau di luar kelas), penggunaan secara berkumpulan atau individu dan penggunaan di dalam atau di luar waktu persekolahan. Penggunaan ICT untuk pembelajaran tutorial sesuai diguna dalam situasi seperti berikut iaitu ketika kelas yang mengandungi murid yang ramai dengan kemampuan belajar yang berbeza.Dalam situasi ini, guru boleh memberi tumpuan kepada sebahagian murid sementara sebahagian yang lain mengguna komputer.Selain itu, kaedah ini juga sesuai digunaka jika seseorang guru itu terpaksa bertugas di luar dan kelas diselia oleh guru ganti. Dalam situasi ini, guru tersebut boleh merancang pembelajaran mengguna komputer. Kaedah ini juga sesuai digunaka ketika terdapat murid yang sukar untuk mengikuti pengajaran guru.Dalam situasi ini, guru oleh menggunakan perisian pendidikan yang khusus untuk pemulihan dan akhir sekali kadah ini juga sesuai ketika terdapat murid cerdik yang memerlukan aktiviti pengayaan.Dalam situasi ini, perisian pendidikan yang mencabar minda boleh diberikan kepada mereka.