SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 1 (TK1) BAGI PEGAWAI SAINS GRED C41 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA 1.

Matlamat Sukatan Peperiksaan Mengetahui dan memahami dalam melaksanakan aktiviti operasi dan sokongan perkhidmatan kesihatan. 2. Tujuan Peperiksaan Untuk menguji kebolehan dan kecekapan pegawai sebagai salah satu syarat anjakan gaji dan kenaikan pangkat. 3. Pegawai Yang Layak Menduduki Peperiksaan Ini. Pegawai Sains Gred C41 yang telah disahkan dalam perkhidmatan dan telah berkhidmat sekurang-kurangnya dua tahun. 4. Sukatan peperiksaan Bidang sukatan peperiksaan adalah merangkumi Kompetensi Umum dan Kompetensi Khusus.

1

BAHAGIAN I

4.1

KOMPETENSI UMUM

4.1.1. PENGURUSAN PERSONEL

i.

Pengetahuan tentang peraturan dan urusan tatakelakuan dan tindakan tatatertib.

ii.

Pengetahuan tentang tatacara pengurusan kemudahan pegawai awam seperti kemudahan perjalanan, pertukaran, kursus, cuti, rumah kerajaan, rawatan dan perubatan.

4.1.2. PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN ORGANISASI i. Pengetahuan tentang dan pengurusan program ke arah

penambah-baikan

pemantapan

pembangunan

sesebuah organisasi. Ini meliputi penambahbaikan sistem pengurusan dan pembangunan kemahiran di sektor awam. Ia merangkumi aspek-aspek berikut :-

a) Panduan

mengenai

Peningkatan

Produktiviti

Dalam

Perkhidmatan Awam – PKPA Bil. 6/91. b) Panduan mengenai Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK) – Bil. 7/91. c) Panduan Mengenai Prosedur Kerja Dan Fail Meja – PKPA Bil. 8/91. d) Panduan Mengenai Piagam Pelanggan – PKPA Bil. 3/93.

2

4.1.3.

DASAR PEMBANGUNAN NEGARA

Pengetahuan tentang tujuan, rasional, konsep, pelaksanaan dan kesan-kesan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan seperti:• • • • Dasar Pembangunan Nasional Dasar Sains dan Teknologi Dasar Bersih, Cekap dan Amanah Dasar Wawasan 2020

4.1.4.

KEUTUHAN PERIBADI

Nilai-nilai murni yang perlu diamalkan oleh kakitangan awam ke arah meningkatkan kualiti dan produktivi perkhidmatan awam seperti:-

• • • •

Nilai-nilai Utama dalam Perkhidmatan Awam Tonggak 12 Etika Perkhidmatan Awam Budaya Korporat Kementerian Kesihatan Malaysia

3

4.1.5.

KOMUNIKASI

Ciri dan jenis komunikasi, sehala dan dua hala, menegak, mendatar, grapevine (rahsia dan khabar angin/informal)

• •

Kemahiran berkomunikasi Komunikasi Interpersonal

4.1.6. KEWANGAN • • Sistem Belanjawan Negara Tatacara Pungutan Hasil

4.1.7. ICT • • • • Word Excel Access Power Point

4

4.1.8. PENTADBIRAN ORGANISASI DALAM PENGURUSAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

• • •

Visi Kementerian Kesihatan Malaysia Misi Kementerian Kesihatan Malaysia Fungsi asas Bahagian dan Jabatan di Kementerian Kesihatan Malaysia

Struktur Organisasi Kementerian Kesihatan Malaysia

4.1.9. PENGETAHUAN AM BERKAITAN BIDANG KESIHATAN DAN PERUBATAN i Kempen Cara Hidup Sihat a) Kebersihan Dan Keselamatan Kediaman b) Promosi Makan Untuk Kesihatan (1997) c) Promosi Kesihatan Mental d) Promosi Sihat Sepanjang Hayat e) Kempen TAK NAK

ii

Isu-isu semasa berkaitan kesihatan dan Pembangunan Kesihatan

5

Bahan Rujukan 1. 2. 3. 4. 5. Arahan Perkhidmatan. Surat Pekeliling Perbendaharaan 2/91 – Garis Panduan Bagi Penyediaan Cadangan Perbelanjaan Tahun 1992. Surat Pekeliling Perbendaharaan 2/80 – Pindaan ke atas Arahan Perbendaharaan 280 (A) (1) dan 326 (B) (II) Acara Hapuskira. Arahan Keselamatan Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam (PKPA) a) Panduan mengenai Peningkatan Produktiviti Dalam Perkhidmatan Awam – PKPA Bil. 6/91. b) Panduan mengenai Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK) – Bil. 7/91. c) Panduan Mengenai Prosedur Kerja Dan Fail Meja – PKPA Bil. 8/91. d) Panduan Mengenai Piagam Pelanggan – PKPA Bil. 3/93. 6. Perintah Am Bab A, B , C, E , F , dan G

7. Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. 8. Peraturan-Peraturan Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Awam (P.U.A 151 tahun 1986) 9. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7/93 – Peraturan Mengenai Pemangkuan dan Penanggungan Kerja dan Surat Pekelilling Perkhidmatan berkaitan. 10. Arahan Perbendaharaan. 11. Tonggak 12. 12. Buku Nilai dan Etika – INTAN Citra Karya. 13. Panduan Perkhidmatan Cemerlang – Etika Perkhidmatan Awam. 14. Malaysia Kita.

6

BAHAGIAN II 4.2. 4.2.1. 4.2.1.1 KOMPETENSI KHUSUS Kompetensi Khusus Pegawai Sains (Fizik) Kawalan Keselamatan Sinaran dan Penguatkuasaan • Prinsip Perlindungan dan Keselamatan Sinaran o Asas-asas perlindungan sinaran dari segi masa, jarak dan perisai. o Prinsip Perlindungan Sinaran. o Unit-unit Pengiraan dan Had Dos • Akta 304 dan Peraturan-peraturan dibawahnya o Kawalan dan Perlesenan o Pengelasan lesen o Pembatalan, pembaharuan lesen o Syarat-syarat am bagi mendapatkan lesen o Prosedur permohonan baru, pembaharuan dan pindaan lesen o Keperluan dan kriteria permohonan lesen o Fee permohonan dan fee lesen o Pengawalan radioaktif perubatan o Tanggungjawab pemegang lesen, pegawai perlindungan sinaran dan pekerja. dan dalam radas penggunaan penyinaran bahan-bahan untuk tujuan penggantungan dan

7

o Had dedahan dos untuk pekerja dan orang awam serta jenis-jenis dedahan. o Konsep kawasan kawalan, kawasan seliaan dan kawasan bersih. • Peralatan penyinaran, peralatan pengujian, peralatan

pengesanan dan QAP o Jenis-jenis peralatan penyinaran dan fungsinya yang digunakan dalam Radioterapi, Perubatan Nuklear dan Radiologi o Jenis serta fungsi peralatan peralatan pengesanan dan peralatan pengujian o Prosedur pengendalian, penyimpanan, pengujian peralatan penyinaran dan peralatan pengesanan o Pengurusan QAP • Pembangunan Kod dan standard • Kepentingan kod dan standard o Kaedah menjalankan kajian : o Sorotan literature • • Kaedah Pengumpulan data/maklumat Tatacara Penyediaan kod / standard / garispanduan / peraturan / akta • Pemantauan & penyiasatan • • • • Jenis-jenis pemantauan Elemen-elemen senarai semak Prosidur lawatan & penyiasatan Barang kes/ rantaian penjagaan barang kes

8

• • • • • • •

Penyediaan laporan dan tindakan susulan

Asas Sinaran Tak Mengion (NIR) Punca-punca dan klasifikasi NIR Kesan biologi dan kesihatan Dosimetri Konsep kawalan dan perlindungan Had dos untuk pekerja dan orang awam

Perkhidmatan Fizik Perubatan dalam Radioterapi • Perkidmatan Dosimetri Mengetahui kaedah dosimetri : Pengiraan dos Pengiraan monitor unit. Prosedur pengumpulan data. • Mengetahui pinsip-prinsip asas fizik sinaran : Konsep penghasilan sinaran mengion serta ciri-cirinya. Tindakbalas sinaran mengion dengan bahan. • Perancangan Rawatan Berkomputer Mengetahui teknik-teknik perancangan rawatan berkomputer untuk : Brakiterapi Ekternal terapi

9

Mengetahui penggunaan program perancangan serta peralatanperalatan yang berkaitan denganya. Mengetahui : Asas-asas anatomi. Istilah PTV,GTV,CTV. Had dos untuk organ kritikal Mengetahui perancangan konsep penghasilan isodos di dalam berkomputer.

Kawalan penjaminan mutu Mengetahui takrif tujuan serta petunjuk-petunjuk asas kawalan kualiti. Mengetahui peralatan-peralatan radioterapi yang memerlukan kawalan kualiti. Mengetahui prosedur untuk menjalankan ujian kawalan kualiti. Mengetahui pelaratan tambahan yang diperlukan untuk kawalan mutu perawatan pesakit.

Keselamatan dan Perlindungan Sinaran Mengetahui tatacara penyediaan peralatan pemonitoran anggota dan pesakit. Mengetahui prosedur , polisi dan akta yang terlibat dalam perlidungan sinaran pesakit, anggota dan orang awam. Mengetahui pengiraan perisai standard untuk perlindungan sinaran pesakit dan anggota.

Perkhidmatan Fizik Perubatan dalam Perubatan Nuklear

10

Keselamatan dan Perlindungan Sinaran Menjalankan kerja-kerja pelaksanaan keselamatan dan perlindungan sinaran berdasarkan Akta 304 dan peraturanperaturan di bawahnya Merangkumi Bungkusan/Pengangkutan bahan radiofarmaseutikal Personel Pesakit

Pengukuran dosimetri Melaksanakan kerja-kerja pengukuran dosimetri terhadap anggota personel dan pesakit Mengumpul dan merekod data

Kawalan Keyakinan Mutu (QA) Menjalankan prosedur Kawalan Kualiti Peralatan (QC) berdasarkan NEMA/IAEA / Akta 304 dan Peraturan di bawahnya. Generator Radiofarmaseutikal Dose Calibrator Kamera Gamma PET Cyclotron Mengumpul dan merekod data Memproses data

4.2.1.4.

Perkhidmatan Fizik Perubatan Dalam Radiologi

11

Prinsip Perlindungan dan Keselamatan Sinaran Asas-asas perlindungan sinaran dari segi masa, jarak dan perisai. Prinsip Perlindungan Sinaran. Unit-unit Pengiraan dan Had Dos

Program Penjaminan Mutu (QAP) Konsep dan komponen QAP dalam Radiologi Faktor-faktor mempengaruhi dos terhadap pesakit, pekerja dan orang awam Faktor-faktor mempengaruhi kualiti imej Filem, prosessor dan radas penyinaran Kaedah kajian/pengukuran dos

Kawalan Mutu (QC) radas penyinaran dan kemudahan berkaitan Pengujian dan prestasi radas penyinaran Parameter dan had-had tolerensi Peralatan pengujian prestasi/pengesanan Parameter-parameter peralatan dalam penyediaan spesifikasi

Program Perlindungan Sinaran Tugas dan Tanggungjawab RPO Tugas dan Tanggungjawab Jawatankuasa Perlindungan Sinaran Prosidur kecemasan & kemalangan radiology

Keperluan perundangan dalam pengawalan dalam penggunaan bahan-bahan radioaktif dan radas penyinaran untuk tujuan perubatan

12

13

4.2.2 Kompetensi Pegawai Sains (Genetik) A. Pengenalan kepada asas genetik. • • • • • • • • • • B. C. D. Pewarisan maklumat genetik Bahan Genetik Struktur dan komposisi kromosom Genetik Mendel Penentu seks Mutasi Aberasi Koromosom Pereplikaan DNA Sintesis protein Rangkaian pindah silang dan pemetaan

Peranan genetik dalam bidang perubatan. Pengetahuan berkenaan jenis-jenis penyakit-penyakit genetik Prosedur dan teknik dalam pengesanan penyakit genetik    Sitogenetik Molekular Sitogenetik Molekular Genetik

E.

Persampelan Jenis-jenis sampel Pengendalian penyimpanan sampel – pengumpulan, penghantaran,

14

F.

Pengetahuan tentang peraturan ISCN (internationalSystem for Human Cytogenetic Nomenclature) dalam bidang sitogenetik dan molekular sitogenetik dari segi : - Analisis kromosom - Kriteria pengumpulan dan penyusunan kromosom - Klasifikasi keabnormalan kromosom dari segi : a) Struktur kromosom b) Bilangan kromosom Pengetahuan tentang polimorfisam. Interpretasi laporan keputusan

G

Pengedalian sisa klinikal

15

4.2.3 Kompetensi Pegawai Sains Kaji Kuman (Hospital, Makmal Kesihatan Awam dan Kesihatan Alam Sekitar) A. B. Pengurusan Sisa Klinikal Kerahsiaan keputusan ujian - HIV - STD C. Mikrobiologi asas - Bakteriologi - Serologi - Immunologi - Mikologi - Parasitologi - Virologi D. Bakteriologi Normal flora patogen Pengutan,pengendalian, penghantaran dan penyimpanan spesimen. Pengedalian spesimen ke Makmal Rujukan Langkah-langkah yang terlibat dalam pemprosesan Pengkulturan dan pengenalpastian Ujian Kepekaan antibiotik Interpretasi keputusan kultur Kaedah pensterilan dan disinfeksi • • • • • Haba (lembab dan kering) Kimia Fizikal Radiasi Ujian Efesiensi Pensterilan 16

E.

Serologi / Imunologi - Jenis-jenis tindakbalas antibodi-antigen • • • • • • Enzyme Immunoassay Immunoflourescence Precipitation Flocculation Radial Immunodiffussion Agglutination Agglutination – Haemagglutination & Particle

F.

Virologi • Pungutan,pengendalian dan penyimpanan spesimen virologi kaedah ujian – pengesanan antigen/antibody, mikroskop Elektron, Kultur, Tisu.

G.

Mikologi • • • • • Pungutan dan pengendalian specimen mikologi Wet smear & pewarnaan India Ink Pengesanan antigen Pengkulturan dan pengenalpastian

H.

Parasitologi      Malaria – Pewarnaan Giemsa Ova dan cyst – wet smear Trichomonas vaginalis Giardia intestinalis Helminth

17

I. -

Kesihatan Alam Sekitar Pengenalan kepada Program Kawalan Mutu Air Minum (KMAM) I. Pemantauan Kualiti Air Minum Sistem Bekalan Air Awam II. Pemantauan Kualiti Air Minum Sistem Bekalan Air Ladang III. Pemantauan Kualiti Air Minum Pulau / Pusat Pelancongan Pengenalan kepada program Kesihatan Alam Sekitar (KAS) Pengetahuan am Piawaian Mutu Air Minum Kebangsaan

J.

Peningkatan Perlaksanaan elemen-elemen Program KMAM     Kajian Kebersihan Sistem Bekalan Air Penilaian Risiko Kesihatan Loji Rawatan Air Program Penjaminan Mutu Air Minum (QAP) Prosedur Penyiasatan Perlanggaran

K.

Analisis Sampel Air Program KMAM • • • Pemantauan Penggunaan Peralatan Persampelan dan Protokol Persampelan Air Penyediaan bahan Pengawet

L.

Keselamatan Makmal dan Kesihatan Pekerja Peraturan umum / kod etika keselamatan makmal Bahaya / Hazard dan kemalangan di makmal Pengendalian peralatan makmal berisiko Pengurusan insiden di makmal Panduan khas keselamatan unit-unit makmal Immunosasi

18

-

Plan kontigensi keselamatan

M.

Kawalan Kualiti Kaedah kawalan kualiti media / reagen / penyelenggaraan peralatan. Program kualiti dalaman (IQA) Program kualiti luaran (EQA) Organisma kontrol

N.

Kawalan Infeksi. ‘Standard precaution’ survelen enviroment kawalan infeksi

Pengendalian wabak Kaedah pensterilan • • • • • Haba (lembab dan kering) Kimia Fizikal Radiasi Ujian Efesiensi Pensterilan

-

Polisi disinfektan

19

4.2.4. Kompetensi Pegawai Sains (Kaji Serangga) A. Prinsip-prinsip dan aktiviti kawalan vektor  Pengawasan vector seperti Aedes, anopheles, Culex, Mansonia dan sebagainya        B. • • C. • • • D. Semburan residual Pencelupan kelambu berubat Semburan Asap atau fogging Kawalan larva (jentik-jentik) Tangkapan roden Kajian larva (jentik-jentik) Indikator contoh Aedes Indeks, Breteau Indeks dan lain-lain

Teknik-teknik dan aktiviti pengawasan vektor Tangkapan nyamuk (Landing Catch, Human Bait, Animal Bait, Light trap dan lain-lain Pemprosesan sampel (pengenalan,pembedahan) Perkhidmatan makmal dan Insektarium Prosedur pengawetan sampel Prosedur ‘mounting’ dan penyimpanan spesimen Rumah haiwan Penggunaan Peralatan dan Bahan-bahan Kawalan (seperti racun serangga)      Jenis dan kegunaan Dosej Formulasi Aspek Keselamatan Penyimpanan 20

E.

Penguatkuasaan Undang-undang - Akta APSPP (DBIA)1975 (Pindaan 2000)

21

4.2.5 Kompetensi

Pegawai

Sains

Kimia

Hayat

(Hospital,

Makmal

Kesihatan Awam dan Kesihatan Alam Sekitar A. Peranan dan Pekhidmatan     B. Peranan dan tugas Ahli Kimiahayat Pengurusan Perkhidmatan Pelanggan dan Keperluan Pelanggan Proses Kerja – Aktiviti Teras dan Aktiviti Sokongan

Pengurusan Peralatan     Jenis-jenis Peralatan Prinsip Peralatan Penyelenggaraan dan Kalibrasi Peralatan Kalibrasi ujian dan Bahan Kalibrasi

C.

Persampelan • • • • Jenis –jenis Sampel Pengambilan, Pengendalian dan Identifikasi Penyimpanan Bahan awet & anticoagulant

D.

Analisis   Pre-analitikal dan Variasi Analisis Metodologi

E.

Laporan • • Interpretasi Asas Validasi dan verifikasi keputusan

22

F.

Program Kawalan Kualiti(QC)     Konsep Kualiti Internal QC ExternalQC Statistik

G.

Akreditasi, Dokumentasi dan Odit • • • Pengetahuan Asas Tentang Keperluan Akreditasi Penyediaan Dokumen Odit dalaman

H.

Keselamatan • • Hazard & Langkah Keselamatan Pengendalian sisa

I.

Kesihatan Alam Sekitar Pengenalan kepada Program Kawalan Mutu Air Minum (KMAM) I. Pemantauan Kualiti Air Minum Sistem Bekalan Air Awam II. Pemantauan Kualiti Air Minum Sistem Bekalan Air Ladang III. Pemantauan Kualiti Air Minum Pulau / Pusat Pelancongan Pengenalan kepada Program Kesihatan Alam Sekitar (KAS) Pengetahuan am Piawaian Mutu Air Minum Kebangsaan

J.

Peningkatan Perlaksanaan Elemen-Elemen Program KMAM Kajian Kebersihan Sistem Bekalan Air Penilaian Risiko Kesihatan Loji Rawatan Air Program Perjaminan Mutu Air Minum (QAP) Prosedur Penyiasatan perlanggaran

23

L.

Analisis Sampel Air Program KMAM Pemantauan Penggunaan Peralatan Persampelan dan Protokol Persampelan Air Penyediaan Bahan Pengawet

24

4.2.6 Kompetensi Pegawai Sains (Zat Makanan) A. Pengawasan Pemakanan B. Pengetahuan pengambilan dan penafsiran ukuran antropometri Pengetahuan penggunaan dan kalibrasi peralatan antropometri Pengetahuan teknik analisa dan penafsiran indikator status pemakanan Pengetahuan penggunaan Carta Tumbesaran Kanak-kanak

Perancangan Pelaksanaan Program Pemakanan Pengetahuan tentang Pelan Tindakan Pemakanan Kebangsaan Malaysia (NPANM). Pengetahuan langkah-langkah penyediaan pelan pelaksanaan program Pengetahuan teknik pemantauan dan penilaian program

C.

Promosi Pemakanan Promosi Penyusuan Susu Ibu • • • • Pengetahuan Polisi Penyusuan Susu Ibu Kebangsaan. Pengetahuan Pengurusan Laktasi Pengetahuan Tata Etika Produk Susu Formula Bayi dan pemantauannya. Pengetahuan langkah-langkah pelaksanaan, pengiktirafan dan pemantauan Inisiatif Hospital Rakan Bayi. Promosi Makan Secara Sihat Pengetahuan Garis Panduan Diet Malaysia Kefahaman konsep dan panduan Piramid Makanan Kebolehan merancang menu sihat Pengetahuan Pemakanan 25 pelaksanaan aktiviti sambutan Bulan

-

Pendidikan Pemakanan Berkebolehan menyampaikan ceramah Kefahaman penggunaan Jadual Komposisi Zat Makanan Pengetahuan garis panduan pemakanan mengikut kumpulan umur

D.

Pemulihan Pemakanan Pengetahuan Garis Panduan Program Makanan Tambahan Susu Tepung Penuh Krim, Program Pemulihan Kanak-Kanak KZM, Program Kawalan dan Pencegahan IDD, Program Pemulihan Ibu Mengandung Miskin. Kefahaman mengendalikan kes kekurangan zat makanan.

E.

Aktiviti Latihan Pengetahuan penyediaan bahan-bahan mengajar Pengetahuan penggunaan peralatan bantuan mengajar Kefahaman menyediakan pelan pembelajaran

F.

Aktiviti Penyelidikan Pengetahuan tentang teknik-teknik pengumpulan data Pengetahuan tentang aplikasi statistik Pengetahuan analisis statistik

G.

Sekretariat Codex (Pemakanan) Pengetahuan tentang Standard Codex dan Peraturan-peraturan Makanan Pengetahuan dalam prosedur mendapatkan maklum balas Codex Menyediakan dokumen berkaitan untuk mesyuarat antarabangsa.

26

5. Soalan

: Bahagian I (Kompetensi Umum) 8 Soalan jawab 5 soalan. Bentuk peperiksaan : Esei Bahagian II (Kompetensi Khusus) 8 soalan jawab 5 Soalan (mengikut kepelbagaian bidang) Bentuk peperiksaan : Esei

6. 7. 8. 9.

Masa Tahap kesukaran Rujukan Bahan Pengecualian

: Bahagian I : Bahagian II :

2 ½ jam 2 ½ jam

: Pengetahuan dan kefahaman : Calon tidak dibenarkan merujuk bahan bacaan semasa peperiksaan : Calon-calon yang telah lulus manamana bahagian dikecualikan dari menduduki peperiksaan bahagian berkenaan : Aras I Aras II Aras III Aras IV : Jawatankuasa Peperiksaan, Kementerian Kesihatan Malaysia Bahasa Malaysia Soalan: Bahasa Malaysia Jawapan: B. Malaysia : Urusetia Peperiksaan, Bhg. Kompetensi Kementerian Kesihatan Malaysia : Urusetia Peperiksaan, Bhg. Kompetensi Kementerian Kesihatan Malaysia : Sekurang-kurangnya sekali setahun : 1 bulan sebelum tarikh peperiksaan

10. Keputusan

11. Pemeriksa dilantik oleh 12. Bahasa (Soalan dan Jawapan) 13. Permohonan di kemukakan kepada 14. Pusat peperiksaan ditetapkan oleh 15. Kekerapan Peperiksaan

16. Permohonan

27

Senarai Rujukan Bahagian I (Kompetensi umum) 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Arahan Perkhidmatan. Surat Pekeliling Perbendaharaan 2/91 – Garis Panduan Bagi Penyediaan Cadangan Perbelanjaan Tahun 1992. Surat Pekeliling Perbendaharaan 2/80 – Pindaan ke atas Arahan Perbendaharaan 280 (A) (1) dan 326 (B) (II) Acara Hapuskira. Arahan Keselamatan Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam (PKPA) Perintah Am Bab A, B , C, E , F , dan G Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Peraturan-Peraturan Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Awam (P.U.A 151 tahun 1986) Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7/93 – Peraturan Mengenai Pemangkuan dan Penanggungan Kerja berkaitan. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Akta Pencen. Pekeliling Perkhidmatan / Surat Pekeliling Perkhidmatan Yang Berkaitan. Arahan Perbendaharaan. Tatacara Pengurusan Stor. Komputer / majalah / buku / jurnal berkaitan dengan teknologi maklumat. Tonggak 12. Buku Nilai dan Etika – INTAN Citra Karya. Panduan Perkhidmatan Cemerlang – Etika Perkhidmatan Awam. Malaysia Kita. Lain-lain Penerbitan / majalah / buku yang berkaitan. dan Surat Pekelilling Perkhidmatan

28

Bahagian II (Kompetensi khusus) Pegawai Sains (Fizik) A) Kawalan Keselamatan Sinaran dan Penguatkuasaan

1. Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304) 2. Peraturan-peraturan Perlindungan Sinaran (Perlesenan) 1986 3. Peraturan-peraturan Perlindungan Sinaran (Standard Keselamatan Asas) 1988 4. Radiation Protection and Safety (Medical, Dental and Veterinary Usage of Radiation) Regulation 200_ 5. MS838 -Code of Pratice for Radiation Protection (Medical X – Ray Diagnosis) 6. Pekeliling Keperluan Tambahan Perlesenan 1999 7. Manual Pemeriksaan dan Penyiasatan di bawah Akta 304 8. Manual Perlaksanaan Serbuan, Penggeledahan dan Penyiasatan di bawah Akta 304 9. Akta Keterangan 10. Kanun Acara Jenayah 11. Nota Kursus-kursus Pengendalian Barang Kes, Penyiasatan dan Pendakwaan - ILKAP 12. Physical Principles of Medical Imaging – Perry Sprawls, Jr, Medical Physics Publishing,Madison,Winsconsin 13. Principle of Radiation Protection - Robert E.Krieger Publiching Company, Huntington, New York 14. Guide Notes for Radiation Protection Officers 15. WHO Fact Sheet 182 – Physical Properties and Effects on Biological Systems 16. 17. WHO Fact Sheet 183 – Health Effects on RF Fields WHO Fact Sheet 205 – Extremely Low Frequency (ELF)

29

B)

Perkhidmatan Fizik Perubatan dalam Radioterapi

C) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. D)

Perkhidmatan Fizik Perubatan dalam Perubatan Nuklear Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 Peraturan-Peraturan Perlindungan Sinaran (Perlsenan) 1986 Peraturan-peraturan Perlindungan Sinaran (Standard Keselamatan Asas) 1988 Peraturan-Peraturan Perlindungan Sinaran (Pengankutan) 1989 Indang-Undang Malaysia, Perintah Perintah Am Kerajaan – Tahun 1996 Peraturan peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan tatatertib) 2002 Arahan Perkhidmatan – Bab 1 – Bab 8 (10hb. Mac 1995) Surat Pekeliling Kerajaan Bil. 7 Tahun 1996 – Pengubahsuaian Sistem Baru Penilaian Prestasi Perkhidmatan Awam Malaysia. Surat Pekeliling Perbendaharaan, Bil 4 Tahun 2002 Surat Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA yang berkaitan. Radiation Protection – ICRP Publication 53, Published for The International Commission on Radiological Protection. Annals of the ICRP, 1990 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection, Pergamon Press. Basic Safety Standard for Radiation Protection 1982 Edition bt International Atomic Energy Agency, Vienna 1982 Buku Perlindungan Sinaran, Hak Cipta MINT 2002 Quality Control of Nuclear Medicine Instruments IAEA TecDoc317,International Atomic Energy Agency, Vienna. 1984 Nuclear Medicine Technology and Techniques – Third Edition 1994, edited by : Bernier Chiristian Langan, Cetakan Mosby – Year Book, Inc. Perkhidmatan Fizik Perubatan dalam Radiologi

30

1. Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304) 2. Peraturan-peraturan Perlindungan Sinaran (Perlesenan) 1986 3. Peraturan-peraturan Perlindungan Sinaran (Standard Keselamatan Asas) 1988 4. Radiation Protection and Safety (Medical, Dental and Veterinary Usage of Radiation) Regulation 200_ 5. MS838 -Code of Pratice for Radiation Protection (Medical X – Ray Diagnosis) 6. Pekeliling Keperluan Tambahan Perlesenan 1999 7. Physical Principles of Medical Imaging – Perry Sprawls, Jr, Medical Physics Publishing,Madison,Winsconsin 8. Principle of Radiation Protection - Robert E.Krieger Publiching Company, Huntington, New York 9. Guide Notes for Radiation Protection Officers

31

Pegawai Sains (Genetik) 1. 2. The AGT Cytogenetic Laboratory Manual. Third Edition. Margaret J. Barch, turid Knutsen, Jacj L. Spurbeck. Lippincott-Raven, New York, 1997 Essential Medical Genetics. Conner & Ferguson Smith.

32

Pegawai Sains (Kajikuman) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Monica Cheeseborough, Laboratory manual for Tropical Diseases Vol.2 Monica Cheeseborough,Laboratory Manual for Parasitology Vol.1 Manual of Clinical Microbiology by American Society of Microbiology WHO Strategy of HIV testing levels 1,2,3 & 4 Waste Management KKM Sterilisation and Disinfection Policies KKM WHO Guidelines in the Control Of Hospital Associated Infections. Guidelines on handling and management of clinical waste in Malaysia, Department of environment Ministry of Science Technonogy and Environment, 2002. 9. 10. 11. Code of practice for the prevention of infection and accidents in hospital laboratories and postmortem room, 1992. Standard precaution AIDS / STD, KKM. 2002 Infection control policies, KKM, 2003

33

Pegawai Sains (Kajikuman) (KAS) 1. National Guidelines for Drinking Water Quality / 1987 – Garispanduan Kebangsaan Mutu Air Minum – Menerangkan langkag-langkah yang diambil dari segala aspek untuk Program KMAM 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. National Drinking Water Quality Surveillance Programme / 1987 – Program Kebangsaan Pengawasan Mutu Air Minum National Drinking Water Quality Surveillance Programme / 2000 Drinking Water Quality Surveillance Manual, 1983 (November) / Buku Panduan Pengawasan Mutu Air Minum 1987 (Disember) Quality Assurance Programme – The National Indicator Approach 1995 – Manual WQS (Water Quality Surveillance) – Penggunaan software komputer Persampelan dan Pengawetan Sampel Air Program KMAM Prinsip Kajian Kebersihan Sistem Bekalan Air Senarai Semak Kajian Kebersihatan Sistem Bekalan Air Health Risk Assessment of A Water Supply System

34

Pegawai Sains (Kajiserangga) 1. 2. 3. 4. 5. Semua garispanduan yang berkaitan dengan program kawalan Penyakit Bawaan Vektor. The Mosquito , Compilation by Academy Sciene 2000 Buku Akta APSPP 1975 (Pindaan 2000) WHO Entomology Technique Taxonomy Keys by IMR

35

Pegawai Sains (Kimiahayat - Hospital dan Makmal Kesihatan Awam) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Clinical Chemistry, Principles and Technics, Richard J Henry, Donald C. Cannon, James W. Winkelman. Teitz Texbook of Clinical Chemistry, Burtis CA & Ashwood ER Clinical Chemistry in Diagnosis and Treatment, Joan F. Zilva & P.R. Pannal A. guide to Diagnostic Clinical Chemistry, R. N. Walmsley and G. H. White ISO 9000 Standard ISO/IEC 17025 Standard Clinical Chemistry : Theory analysis and correlation, Kaplan L .A, Pesce J. A Garis Panduan Pengesanan Dadah Dalam Air Kencing. Kementerian Keishatan Malaysia, Tahun 2003

36

Pegawai Sains (Kimiahayat, Kesihatan Alam Sekitar) 1. National Guidelines for Drinking Water Quality / 1987 – Garispanduan Kebangsaan Mutu Air Minum – menerangkan langkah-langkah yang diambil dari segala aspek untuk Program KMAM 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. National Drinking Water Quality Surveillance Programme / 1987 –Program Kebangsaan Pengawasan Mutu Air Minum National Drinking Water Quality Survillance Programme / 2000 1983 (November) – Drinking Water Quality Surveillance Manual / 1987 (Disember) – buku Panduan Pengawasan Mutu Air Minum Quality Assurance Proggramme – The National Indicator Approach 1995 – Manual WQS (Water Quality Surveillance) – Penggunaan software komputer Persamplean dan Pengawetan Sampel Air Program KMAM Prinsip Kajian Kebersihan Sistem Bekalan Air Senarai Semak Kajian Kebersihan Sistem Bekalan Air Health Risk Assessment of A Water Supply System 1990 – national Guidelines for.

37

Pegawai Sains (Zat Makanan) 1. Modul Pemakanan – Taraf Pemakanan, Makanan Seimbang,

Keselamatan, Makanan, Pemprosesan & Kawalan Mutu Makanan Dan Gaya Hidup Sihat. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Modul Latihan Program Pencegahan dan Pengawalan “Iodine Defeciency Disorder” (IDD) Pelan Tindakan Pemakanan Kebangsaan (NPANM) Buku Panduan Sistem Maklumat Kesihatan Keluarga, Sistem Kecil Program Pemulihan Kanak-Kanak Kekuranga Zat Makanan, Okt 1993. Garis Panduan Program Kanak-Kanak KZM, 1989 Tata Etika Produk Susu Formula Bayi “Monitoring Tool – Baby Friendly Hospital Initiative’ Modul Pengurusan Laktasi 18 jam Modul Kaunseling Penyusuan Ibu 40 Jam Manual Mesej Utama dan Sokongan Makan Untuk Kesihatan, 1997 Garis Panduan Diet Malaysia ‘Introducing Codex Alimentarius’ ‘Understanding the Codex Alimentarius : 2002 Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan Makanan 1985 Panduan Pengawasan Tata Etika Produk Susu Formula Bayi Modul Pemakanan Untuk Kakitangan Kesihatan, 1992 Jadual Komposisi Zat Makanan Buku Asas Statistik

38

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 2 (TK2) BAGI PEGAWAI SAINS GRED C41 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA 1. Matlamat Sukatan Peperiksaan Memahami dan mengaplikasi dalam melaksanakan aktiviti operasi dan sokongan perkhidmatan kesihatan. 2. Tujuan Peperiksaan Untuk menguji kebolehan dan kecekapan pegawai sebagai salah satu syarat anjakan gaji dan pertimbangan kenaikan pangkat. 3. Pegawai Yang Layak Menduduki Peperiksaan Ini. Pegawai Sains Gred C41 yang berada di P2 dalam tempoh sekurangkurangnya satu tahun. 4. Sukatan peperiksaan Bidang sukatan peperiksaan adalah merangkumi Kompetensi Umum dan Kompetensi Khusus.

39

BAHAGIAN I

4.1

KOMPETENSI UMUM

4.1.1. PENGURUSAN PERSONEL

i.

Pengetahuan tentang peraturan dan urusan tatakelakuan dan tindakan tatatertib.

iii.

Pengetahuan tentang tatacara pengurusan kemudahan pegawai awam seperti kemudahan perjalanan, pertukaran, kursus, cuti, rumah kerajaan, rawatan dan perubatan.

4.1.2. PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN ORGANISASI i. Pengetahuan tentang dan pengurusan program ke arah

penambah-baikan

pemantapan

pembangunan

sesebuah organisasi. Ini meliputi penambahbaikan sistem pengurusan dan pembangunan kemahiran di sektor awam. Ia merangkumi aspek-aspek berikut :-

e) Panduan

mengenai

Peningkatan

Produktiviti

Dalam

Perkhidmatan Awam – PKPA Bil. 6/91. f) Panduan mengenai Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK) – Bil. 7/91. g) Panduan Mengenai Prosedur Kerja Dan Fail Meja – PKPA Bil. 8/91. h) Panduan Mengenai Piagam Pelanggan – PKPA Bil. 3/93. 40

4.1.3.

DASAR PEMBANGUNAN NEGARA

Pengetahuan tentang tujuan, rasional, konsep, pelaksanaan dan kesan-kesan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan seperti:• • • • Dasar Pembangunan Nasional Dasar Sains dan Teknologi Dasar Bersih, Cekap dan Amanah Dasar Wawasan 2020

4.1.4.

KEUTUHAN PERIBADI

Nilai-nilai murni yang perlu diamalkan oleh kakitangan awam ke arah meningkatkan kualiti dan produktivi perkhidmatan awam seperti:-

• • • •

Nilai-nilai Utama dalam Perkhidmatan Awam Tonggak 12 Etika Perkhidmatan Awam Budaya Korporat Kementerian Kesihatan Malaysia

41

4.1.5.

KOMUNIKASI

Ciri dan jenis komunikasi, sehala dan dua hala, menegak, mendatar, grapevine (rahsia dan khabar angin/informal)

• • •

Kemahiran berkomunikasi Komunikasi Interpersonal Menghadapi halangan komunikasi

4.1.6. KEWANGAN • • • Sistem Belanjawan Negara Tatacara Pungutan Hasil Penyediaan / pengurusan bajet

4.1.7. ICT • • • • Word Excel Access Power Point

42

4.1.9. PENTADBIRAN ORGANISASI DALAM PENGURUSAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

• • •

Visi Kementerian Kesihatan Malaysia Misi Kementerian Kesihatan Malaysia Fungsi asas Bahagian dan Jabatan di Kementerian Kesihatan Malaysia

Struktur Organisasi Kementerian Kesihatan Malaysia

4.1.9. PENGETAHUAN AM BERKAITAN BIDANG PERUBATAN DAN KESIHATAN i Kempen Cara Hidup Sihat f) Kebersihan Dan Keselamatan Kediaman g) Promosi Makan Untuk Kesihatan (1997) h) Promosi Kesihatan Mental i) Promosi Sihat Sepanjang Hayat j) Kempen TAK NAK

ii

Isu-isu semasa berkaitan Pembangunan Kesihatan

43

Bahan Rujukan 1. 2. 3. 4. 5. Arahan Perkhidmatan. Surat Pekeliling Perbendaharaan 2/91 – Garis Panduan Bagi Penyediaan Cadangan Perbelanjaan Tahun 1992. Surat Pekeliling Perbendaharaan 2/80 – Pindaan ke atas Arahan Perbendaharaan 280 (A) (1) dan 326 (B) (II) Acara Hapuskira. Arahan Keselamatan Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam (PKPA) a) Panduan mengenai Peningkatan Produktiviti Dalam Perkhidmatan Awam – PKPA Bil. 6/91. b) Panduan mengenai Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK) – Bil. 7/91. c) Panduan Mengenai Prosedur Kerja Dan Fail Meja – PKPA Bil. 8/91. d) Panduan Mengenai Piagam Pelanggan – PKPA Bil. 3/93. 6. Perintah Am Bab A, B , C, E , F , dan G

7. Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. 8. Peraturan-Peraturan Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Awam (P.U.A 151 tahun 1986) 9. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7/93 – Peraturan Mengenai Pemangkuan dan Penanggungan Kerja dan Surat Pekelilling Perkhidmatan berkaitan. 10. Arahan Perbendaharaan. 11. Tonggak 12. 12. Buku Nilai dan Etika – INTAN Citra Karya. 13. Panduan Perkhidmatan Cemerlang – Etika Perkhidmatan Awam. 14. Malaysia Kita.

44

4.2. 4.2.1. 4.2.1.1. •

KOMPETENSI KHUSUS Kompetensi Khusus Pegawai Sains (Fizik) Kawalan Keselamatan Sinaran dan Penguatkuasaan Prinsip Perlindungan Dan Keselamatan Sinaran Asas-asas perlindungan sinaran dari segi masa, jarak dan perisai. Prinsip Perlindungan Sinaran. Unit-unit Pengiraan dan Had Dos • Akta 304 dan Peraturan-peraturan dibawahnya Kawalan dan Perlesenan Pengelasan lesen Pembatalan, penggantungan dan pembaharuan lesen Syarat-syarat am bagi mendapatkan lesen Prosedur permohonan baru, pembaharuan dan pindaan lesen Keperluan dan kriteria permohonan lesen Fee permohonan dan fee lesen Pengawalan dalam penggunaan bahan-bahan radioaktif dan radas penyinaran untuk tujuan perubatan Tanggungjawab pemegang lesen, pegawai perlindungan sinaran dan pekerja. Had dedahan dos untuk pekerja dan orang awam serta jenis-jenis dedahan. Konsep kawasan kawalan, kawasan seliaan dan kawasan bersih.

45

Peralatan penyinaran, peralatan pengujian, peralatan pengesanan dan QAP Jenis-jenis peralatan penyinaran dan fungsinya yang digunakan dalam Radioterapi, Perubatan Nuklear dan Radiologi Jenis serta fungsi peralatan peralatan pengesanan dan peralatan pengujian Prosedur pengendalian, penyimpanan, pengujian peralatan penyinaran dan peralatan pengesanan Pengurusan QAP Jenis serta fungsi peralatan peralatan pengesanan dan peralatan pengujian • Prosedur pengendalian, penyimpanan peralatan peralatan pengujian dan pengesanan • Pembangunan Kod dan standard Kepentingan pembangunan kod dan standard Kaedah menjalankan kajian : Sorotan literature Kaedah Pengumpulan data/maklumat Tatacara Penyediaan kod/standard/garispanduan/peraturan/akta • Pemantauan & penyiasatan Jenis-jenis pemantauan Elemen-elemen senarai semak Prosidur lawatan & penyiasatan Barang kes/ rantaian penjagaan barang kes Penyediaan laporan dan tindakan susulan 46

Tatacara Mahkamah Pendaftaran kes/pertuduhan Saman/sapina Proses pendakwaan – kes pendakwaan, kes pembelaan, penghujahan & jenis hukuman Prosidur selepas perbicaraan – rayuan, lucut hak

Asas sinaran tak mengion (NIR) Punca-punca dan klasifikasi NIR Kesan biologi dan kesihatan Dosimetri Konsep kawalan dan perlindungan Had dos untuk pekerja dan orang awam

4.2.1.2

Perkhidmatan Fizik Perubatan dalam Radioterapi • Perkidmatan Dosimetri Mengetahui kaedah dosimetri : Pengiraan dos Pengiraan monitor unit. Prosedur pengumpulan data. • Mengetahui pinsip-prinsip asas fizik sinaran : Konsep penghasilan sinaran mengion serta ciri-cirinya. Tindakbalas sinaran mengion dengan bahan.

47

Perancangan Rawatan Berkomputer Mengetahui teknik-teknik perancangan rawatan berkomputer untuk : Brakiterapi Ekternal terapi

Mengetahui penggunaan program perancangan serta peralatanperalatan yang berkaitan dengannya. Mengetahui : Asas-asas anatomi. Istilah PTV,GTV,CTV. Had dos untuk organ kritikal Mengetahui perancangan konsep penghasilan isodos di dalam berkomputer.

Kawalan penjaminan mutu Mengetahui takrif tujuan serta petunjuk-petunjuk asas kawalan kualiti. Mengetahui peralatan-peralatan radioterapi yang memerlukan kawalan kualiti. Mengetahui prosedur untuk menjalankan ujian kawalan kualiti. Mengetahui pelaratan tambahan yang diperlukan untuk kawalan mutu perawatan pesakit.

48

Keselamatan dan Perlindungan Sinaran Mengetahui tatacara penyediaan peralatan pemonitoran anggota dan pesakit. Mengetahui prosedur , polisi dan akta yang terlibat dalam perlidungan sinaran pesakit, anggota dan orang awam. Mengetahui pengiraan perisai standard untuk perlindungan sinaran pesakit dan anggota.

4.2.1.3

Perkhidmatan Fizik Perubatan dalam Perubatan Nuklear • Keselamatan dan Perlindungan Sinaran Menjalankan kerja-kerja pelaksanaan keselamatan dan perlindungan sinaran berdasarkan Akta 304 dan peraturanperaturan dibawahnya merangkumi bungkusab/pengankutan bahan radiofarmaseutikal personel pesakit.. • Pengukuran dosimetri Melaksanakan kerja-kerja pengukuran dosimetri terhadap anggota personel dan pesakit mengumpul dan merekod data • Kawalan Keyakinan Mutu (QA) Menjalankan prosedur Kawalan Kualiti Peralatan (QC) berdasarkan NEMA/IAEA / Akta 304 dan Peraturan di bawahnya. Generator Radiofarmaseutikal 49

Dose Calibrator Kamera Gamma PET Cyclotron Mengumpul dan merekod data Memproses data

4.2.1.4 •

Perkhidmatan Fizik Perubatan dalam Radiologi Prinsip Perlindungan dan Keselamatan Sinaran Asas-asas perlindungan sinaran dari segi masa, jarak dan perisai. Prinsip Perlindungan Sinaran. Unit-unit Pengiraan dan Had Dos

Program Penjaminan Mutu (QAP) Konsep dan komponen QAP dalam Radiologi Faktor-faktor mempengaruhi dos terhadap pesakit, pekerja dan orang awam Faktor-faktor mempengaruhi kualiti imej Filem, prosessor dan radas penyinaran Kaedah kajian/pengukuran dos

Kawalan Mutu (QC) radas penyinaran dan kemudahan berkaitan Pengujian dan prestasi radas penyinaran Parameter dan had-had tolerensi Peralatan pengujian prestasi/pengesanan Parameter-parameter peralatan dalam penyediaan spesifikasi

50

Program Perlindungan Sinaran Tugas dan Tanggungjawab RPO Tugas dan Tanggungjawab Jawatankuasa Perlindungan Sinaran • Keperluan perundangan dalam pengawalan dalam

penggunaan bahan-bahan radioaktif dan radas penyinaran untuk tujuan perubatan

51

4.2.2 Kompetensi Pegawai Sains (Genetik) B. Pengenalan kepada asas genetik. • • • • • • • • • • B. C. D. Pewarisan maklumat genetik Bahan Genetik Struktur dan komposisi kromosom Genetik Mendel Penentu seks Mutasi Aberasi Koromosom Pereplikaan DNA Sintesis protein Rangkaian pindah silang dan pemetaan

Peranan genetik dalam bidang perubatan. Pengetahuan berkenaan jenis-jenis penyakit-penyakit genetik Prosedur dan teknik dalam pengesanan penyakit genetik    Sitogenetik Molekular Sitogenetik Molekular Genetik

E.

Persampelan Jenis-jenis sampel Pengendalian penyimpanan sampel – pengumpulan, penghantaran,

52

F.

Pengetahuan tentang peraturan ISCN (internationalSystem for Human Cytogenetic Nomenclature) dalam bidang sitogenetik dan molekular sitogenetik dari segi : - Analisis kromosom - Kriteria pengumpulan dan penyusunan kromosom - Klasifikasi keabnormalan kromosom dari segi : a) Struktur kromosom b) Bilangan kromosom Pengetahuan tentang polimorfisam. Interpretasi laporan keputusan

G

Pengedalian sisa klinikal

53

4.2.3 Kompetensi Pegawai Sains Kaji Kuman (Hospital, Makmal Kesihatan Awam dan Kesihatan Alam Sekitar) A. B. Pengurusan Sisa Klinikal Kerahsiaan keputusan ujian - HIV - STD C. Nikrobiologi asas - Bakteriologi - Serologi - Immunologi - Mikologi - Parasitologi - Virologi D. Bakteriologi - Normal flora patogen - Pengutan,pengendalian, penghantaran dan penyimpanan spesimen. - Pengedalian spesimen ke Makmal Rujukan • • • • • - Kaedah pensterilan dan disinfeksi • • • Haba (lembab dan kering) Kimia Fizikal Langkah-langkah yang terlibat dalam pemprosesan Pengkulturan dan pengenalpastian Ujian Kepekaan antibiotik Interpretasi keputusan kultur

54

• • E. Serologi / Imunologi

Radiasi Ujian Efesiensi Pensterilan

- Jenis-jenis tindakbalas antibodi-antigen • • • • • • Enzyme Immunoassay Immunoflourescence Precipitation Flocculation Radial Immunodiffussion Agglutination Agglutination F. Virologi • Pungutan,pengendalian dan penyimpanan spesimen virologi kaedah ujian – pengesanan antigen/antibody, mikroskop Elektron, Kultur, Tisu. G. Mikologi • • • • • H. Parasitologi    Malaria – Pewarnaan Giemsa Ova dan cyst – wet smear Trichomonas vaginalis Pungutan dan pengendalian specimen mikologi Wet smear & pewarnaan India Ink Pengesanan antigen Pengkulturan dan pengenalpastian – Haemagglutination & Particle

55

  II. -

Giardia intestinalis Helminth

Kesihatan Alam Sekitar Pengenalan kepada Program Kawalan Mutu Air Minum (KMAM) I. Pemantauan Kualiti Air Minum Sistem Bekalan Air Awam II. Pemantauan Kualiti Air Minum Sistem Bekalan Air Ladang III. Pemantauan Kualiti Air Minum Pulau / Pusat Pelancongan Pengenalan kepada program Kesihatan Alam Sekitar (KAS) Pengetahuan am Piawaian Mutu Air Minum Kebangsaan

J.

Peningkatan Perlaksanaan elemen-elemen Program KMAM     Kajian Kebersihan Sistem Bekalan Air Penilaian Risiko Kesihatan Loji Rawatan Air Program Penjaminan Mutu Air Minum (QAP) Prosedur Penyiasatan Perlanggaran

K.

Analisis Sampel Air Program KMAM • • • Pemantauan Penggunaan Peralatan Persampelan dan Protokol Persampelan Air Penyediaan bahan Pengawet

56

4.2.4. Kompetensi Pegawai Sains (Kaji Serangga) A. Prinsip-prinsip dan aktiviti kawalan vektor  Pengawasan vektor seperti Aedes, anopheles, Culex, Mansonia dan sebagainya        B. • • C. • • • D. Semburan residual Pencelupan kelambu berubat Semburan Asap atau fogging Kawalan larva (jentik-jentik) Tangkapan roden Kajian larva (jentik-jentik) Indikator contoh Aedes Indeks, Breteau Indeks dan lain-lain

Teknik-teknik dan aktiviti pengawasan vektor Tangkapan nyamuk (Landing Catch, Human Bait, Animal Bait, Light trap dan lain-lain Pemprosesan sampel (pengenalan,pembedahan) Perkhidmatan makmal dan Insektarium Prosedur pengawetan sampel Prosedur ‘mounting’ dan penyimpanan spesimen Rumah haiwan Penggunaan Peralatan dan Bahan-bahan Kawalan (seperti racun serangga)      Jenis dan kegunaan Dosej Formulasi Aspek Keselamatan Penyimpanan 57

E.

Penguatkuasaan Undang-undang - Akta APSPP (DBIA)1975 (Pindaan 2000)

4.2.5 Kompetensi

Pegawai

Sains

Kimia

Hayat

(Hospital,

Makmal

Kesihatan Awam dan Kesihatan Alam Sekitar

A.

Peranan dan Pekhidmatan     Peranan dan tugas Ahli Kimiahayat Pengurusan Perkhidmatan Pelanggan dan Keperluan Pelanggan Proses Kerja – Aktiviti Teras dan Aktiviti Sokongan

B.

Pengurusan Peralatan     Jenis-jenis Peralatan Prinsip Peralatan Penyelenggaraan dan Kalibrasi Peralatan Kalibrasi ujian dan Bahan Kalibrasi

C.

Persampelan • • • • Jenis –jenis Sampel Pengambilan, Pengendalian dan Identifikasi Penyimpanan Bahan awet & anticoagulant

D.

Analisis   Pre-analitikal dan Variasi Analisis Metodologi

E.

Laporan 58

• •

Interpretasi Asas Validasi dan verifikasi keputusan

59

F.

Program Kawalan Kualiti(QC)     Konsep Kualiti Internal QC ExternalQC Statistik

G.

Akreditasi, Dokumentasi dan Odit • • • Pengetahuan Asas Tentang Keperluan Akreditasi Penyediaan Dokumen Odit dalaman

H.

Keselamatan • • Hazard & Langkah Keselamatan Pengendalian sisa

I.

Kesihatan Alam Sekitar I. II. III. Pengenalan kepada Program Kawalan Mutu Air Minum (KMAM) Pemantauan Kualiti Air Minum Sistem Bekalan Air Awam Pemantauan Kualiti Air Minum Sistem Bekalan Air Ladang Pemantauan Kualiti Air Minum Pulau / Pusat Pelancongan Pengenalan kepada Program Kesihatan Alam Sekitar (KAS) Pengetahuan am Piawaian Mutu Air Minum Kebangsaan

J.

Peningkatan Perlaksanaan Elemen-Elemen Program KMAM Kajian Kebersihan Sistem Bekalan Air Penilaian Risiko Kesihatan Loji Rawatan Air Program Perjaminan Mutu Air Minum (QAP)

60

L.

Prosedur Penyiasatan perlanggaran

Analisis Sampel Air Program KMAM Pemantauan Penggunaan Peralatan Persampelan dan Protokol Persampelan Air Penyediaan Bahan Pengawet

A. B.

Pengurusan Sisa Klinikal Kerahsiaan keputusan ujian - HIV - STD

C.

Nikrobiologi asas - Bakteriologi - Serologi - Immunologi - Mikologi - Parasitologi - Virologi

D.

Bakteriologi - Normal flora patogen - Pengutan,pengendalian, penghantaran dan penyimpanan spesimen. - Pengedalian spesimen ke Makmal Rujukan • • • • Langkah-langkah yang terlibat dalam pemprosesan Pengkulturan dan pengenalpastian Ujian Kepekaan antibiotik Interpretasi keputusan kultur •

- Kaedah pensterilan dan disinfeksi Haba (lembab dan kering) 61

• • • • E. Serologi / Imunologi

Kimia Fizikal Radiasi Ujian Efesiensi Pensterilan

- Jenis-jenis tindakbalas antibodi-antigen • • • • • • Enzyme Immunoassay Immunoflourescence Precipitation Flocculation Radial Immunodiffussion Agglutination Agglutination F. Virologi • Pungutan,pengendalian dan penyimpanan spesimen virologi kaedah ujian – pengesanan antigen/antibody, mikroskop Elektron, Kultur, Tisu. G. Mikologi • • • • • H. Parasitologi  Malaria – Pewarnaan Giemsa Pungutan dan pengendalian specimen mikologi Wet smear & pewarnaan India Ink Pengesanan antigen Pengkulturan dan pengenalpastian – Haemagglutination & Particle

62

    III. -

Ova dan cyst – wet smear Trichomonas vaginalis Giardia intestinalis Helminth

Kesihatan Alam Sekitar Pengenalan kepada Program Kawalan Mutu Air Minum (KMAM) I. Pemantauan Kualiti Air Minum Sistem Bekalan Air Awam II. Pemantauan Kualiti Air Minum Sistem Bekalan Air Ladang III. Pemantauan Kualiti Air Minum Pulau / Pusat Pelancongan Pengenalan kepada program Kesihatan Alam Sekitar (KAS) Pengetahuan am Piawaian Mutu Air Minum Kebangsaan

J.

Peningkatan Perlaksanaan elemen-elemen Program KMAM     Kajian Kebersihan Sistem Bekalan Air Penilaian Risiko Kesihatan Loji Rawatan Air Program Penjaminan Mutu Air Minum (QAP) Prosedur Penyiasatan Perlanggaran

K.

Analisis Sampel Air Program KMAM • • • Pemantauan Penggunaan Peralatan Persampelan dan Protokol Persampelan Air Penyediaan bahan Pengawet

L.

Keselamatan Makmal dan Kesihatan Pekerja Peraturan umum / kod etika keselamatan makmal Bahaya / Hazard dan kemalangan di makmal Pengendalian peralatan makmal berisiko

63

M.

Pengurusan insiden di makmal Panduan khas keselamatan unit-unit makmal Immunosasi Plan kontigensi keselamatan

Kawalan Kualiti Kaedah kawalan kualiti media / reagen / penyelenggaraan peralatan. Program kualiti dalaman (IQA) Program kualiti luaran (EQA) Organisma kontrol

N.

Kawalan Infeksi. ‘Standard precaution’ survelen enviroment kawalan infeksi

Pengendalian wabak Kaedah pensterilan • • • • • Haba (lembab dan kering) Kimia Fizikal Radiasi Ujian Efesiensi Pensterilan

-

Polisi disinfektan

64

4.2.6 Kompetensi Pegawai Sains (Zat Makanan) A. Pengawasan Pemakanan Kefahaman tentang pengambilan dan penafsiran ukuran antropometri Kefahaman dalam penggunaan dan kalibrasi peralatan antropometri. Kefahaman dalam menggunakan Carta Tumbesaran Kanak-kanak . Mengaplikasi Pemakanan. data pemakanan dalam perancangan Program

B.

Perancangan Pelaksanaan Program Pemakanan Kefahaman tentang Pelan Tindakan Pemakanan Kebangsaan Malaysia (NPANM). Kefahaman mengenai langkah-langkah penyediaan pelan pelaksanaan program Kefahaman teknik pemantauan dan penilaian program

C.

Promosi Pemakanan Promosi Penyusuan Susu Ibu • • • • Kefahaman Kebangsaan. Kefahaman dalam Pengurusan Laktasi Kefahaman dalam pelaksanaan dan pemantauan Tata Etika Produk Susu Formula Bayi. Memahami dan mengaplikasi konsep Inisiatif Hospital Rakan Bayi. Promosi Makan Secara Sihat Kefahaman Garis Panduan Diet Malaysia Kefahaman konsep dan panduan Piramid Makanan Kebolehan merancang menu sihat 65 mengenai Polisi Penyusuan Susu Ibu

-

Kefahaman Pemakanan

pelaksanaan

aktiviti

sambutan

Bulan

-

Pendidikan Pemakanan Berkebolehan menyampaikan ceramah Kefahaman penggunaan Jadual Komposisi Zat Makanan Kefahaman dalam garis panduan pemakanan mengikut kumpulan umur

D.

Pemulihan Pemakanan Kefahaman tentang Garis Panduan Program Makanan Tambahan Susu Tepung Penuh Krim, Program Pemulihan Kanak-Kanak KZM, Program Kawalan dan Pencegahan IDD, Program Pemulihan Ibu Mengandung Miskin. Mengaplikasi pengetahuan dalam mengendalikan kes kekurangan zat makanan.

E.

Aktiviti Latihan Pengetahuan penggunaan peralatan bantuan mengajar Kemahiran menyediakan pelan pembelajaran Kemahiran mengajar

F.

Aktiviti Penyelidikan Kemahiran tentang teknik-teknik pengumpulan data Kefahaman tentang aplikasi statistik Kefahaman tentang analisis statistik

G.

Sekretariat Codex (Pemakanan) Kefahaman Makanan tentang Standard Codex dan Peraturan-peraturan

66

-

Kefahaman dalam prosedur mendapatkan maklum balas Codex Kefahaman dalam menyediakan dokumen berkaitan untuk mesyuarat antarabangsa.

67

5. Soalan

: Bahagian I (Kompetensi Umum) 8 Soalan jawab 5 soalan. Bentuk peperiksaaan : Esei Bahagian II (Kompetensi Khusus) 8 soalan jawab 5 Soalan (mengikut kepelbagaian bidang) Bentuk peperiksaan : Esei

6. 7. 8. 9.

Masa Tahap kesukaran Rujukan Bahan Pengecualian

: Bahagian I : 2 ½ jam Bahagian II : 2 ½ jam : Kefahaman dan aplikasi : Calon tidak dibenarkan merujuk bahan bacaan semasa peperiksaan : Calon-calon yang telah lulus mana-mana bahagian dikecualikan dari menduduki peperiksaan bahagian berkenaan : Aras I Aras II Aras III Aras IV : Jawatankuasa Peperiksaan, Kementerian Kesihatan Malaysia : Bahasa Malaysia Soalan: Bahasa Malaysia Jawapan: B. Malaysia : Urusetia Peperiksaan, Bhg. Kompetensi Kementerian Kesihatan Malaysia : Urusetia Peperiksaan, Bhg. Kompetensi Kompetensi Kementerian Kesihatan : Sekurang-kurangnya sekali setahun : 1 bulan sebelum tarikh peperiksaan

10. Keputusan

11. Pemeriksa dilantik oleh 12. Bahasa (Soalan dan Jawapan) 13. Permohonan di kemukakan kepada 14. Pusat peperiksaan ditetapkan oleh 16. Kekerapan Peperiksaan

16. Permohonan

68

Senarai Rujukan Senarai Rujukan Bagi Bahagian I (Kompetensi Umum) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Arahan Perkhidmatan. Surat Pekeliling Perbendaharaan 2/91 – Garis Panduan Bagi Penyediaan Cadangan Perbelanjaan Tahun 1992. Surat Pekeliling Perbendaharaan 2/80 – Pindaan ke atas Arahan Perbendaharaan 280 (A) (1) dan 326 (B) (II) Acara Hapuskira. Arahan Keselamatan Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam (PKPA) Perintah Am Bab A, B , C, E , F , dan G Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Peraturan-Peraturan Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Awam (P.U.A 151 tahun 1986) Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7/93 – Peraturan Mengenai Pemangkuan dan Penanggungan Kerja berkaitan. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Akta Pencen. Pekeliling Perkhidmatan / Surat Pekeliling Perkhidmatan Yang Berkaitan. Arahan Perbendaharaan. Tatacara Pengurusan Stor. Komputer / majalah / buku / jurnal berkaitan dengan teknologi maklumat. Tonggak 12. Buku Nilai dan Etika – INTAN Citra Karya. Panduan Perkhidmatan Cemerlang – Etika Perkhidmatan Awam. Malaysia Kita. Lain-lain Penerbitan / majalah / buku yang berkaitan. dan Surat Pekelilling Perkhidmatan

69

70

Senarai Rujukan Bahagian II (Kompetensi Khusus) Pegawai Sains (Fizik) A) Kawalan Keselamatan Sinaran dan Penguatkuasaan

1. Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304) 2. Peraturan-peraturan Perlindungan Sinaran (Perlesenan) 1986 3. Peraturan-peraturan Perlindungan Sinaran (Standard Keselamatan Asas) 1988 4. Radiation Protection and Safety (Medical, Dental and Veterinary Usage of Radiation) Regulation 200_ 5. MS838 -Code of Pratice for Radiation Protection (Medical X – Ray Diagnosis) 6. Pekeliling Keperluan Tambahan Perlesenan 1999 7. Manual Pemeriksaan dan Penyiasatan di bawah Akta 304 8. Manual Perlaksanaan Serbuan, Penggeledahan dan Penyiasatan di bawah Akta 304 9. Akta Keterangan 10. Kanun Acara Jenayah 11. Nota Kursus-kursus Pengendalian Barang Kes, Penyiasatan, dan Pendakwaan - ILKAP 12. Physical Principles of Medical Imaging – Perry Sprawls, Jr, Medical Physics Publishing,Madison,Winsconsin 13. Principle of Radiation Protection - Robert E.Krieger Publiching Company, Huntington, New York 14. Guide Notes for Radiation Protection Officers 15. WHO Fact Sheet 182 – Physical Properties and Effects on Biological Systems 16. WHO Fact Sheet 183 – Health Effects on RF Fields 17. WHO Fact Sheet 205 – Extremely Low Frequency (ELF)

71

B.

Perkhidmatan Fizik Perubatan dalam Radioterapi

C. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Perkhidmatan Fizik Perubatan dalam Perubatan Nuklear Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 Peraturan-Peraturan Perlindungan Sinaran (Perlsenan) 1986 Peraturan-peraturan Perlindungan Sinaran (Standard Keselamatan Asas) 1988 Peraturan-Peraturan Perlindungan Sinaran (Pengankutan) 1989 Undang-Undang Malaysia, Perintah Perintah Am Kerajaan – Tahun 1996 Peraturan peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan tatatertib) 2002 Arahan Perkhidmatan – Bab 1 – Bab 8 (10hb. Mac 1995) Surat Pekeliling Kerajaan Bil. 7 Tahun 1996 – Pengubahsuaian Sistem Baru Penilaian Prestasi Perkhidmatan Awam Malaysia. Surat Pekeliling Perbendaharaan, Bil 4 Tahun 2002 Surat Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA yang berkaitan. Radiation Protection – ICRP Publication 53, Published for The International Commission on Radiological Protection. Annals of the ICRP, 1990 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection, Pergamon Press. Basic Safety Standard for Radiation Protection 1982 Edition bt International Atomic Energy Agency, Vienna 1982 Buku Perlindungan Sinaran, Hak Cipta MINT 2002 Quality Control of Nuclear Medicine Instruments IAEA TecDoc317,International Atomic Energy Agency, Vienna. 1984 Nuclear Medicine Technology and Techniques – Third Edition 1994, edited by : Bernier Chiristian Langan, Cetakan Mosby – Year Book, Inc.

D.

Perkhidmatan Fizik Perubatan Dalam Radiologi

72

1. Akta Perlesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304) 2. Peraturan-peraturan Perlindungan Sinaran (Perlesenan) 1986 3. Peraturan-peraturan Perlindungan Sinaran (Standard Keselamatan Asas) 1988 4. Radiation Protection and Safety (Medical, Dental and Veterinary Usage of Radiation) Regulation 200_ 5. MS838 -Code of Pratice for Radiation Protection (Medical X – Ray Diagnosis) 6. Pekeliling Keperluan Tambahan Perlesenan 1999 7. Physical Principles of Medical Imaging – Perry Sprawls, Jr, Medical Physics Publishing,Madison,Winsconsin 8. Principle of Radiation Protection - Robert E.Krieger Publiching Company, Huntington, New York 9. Guide Notes for Radiation Protection Officers

73

Pegawai Sains (Genetik) 1. 2. The AGT Cytogenetic Laboratory Manual. Third Edition. Margaret J. Barch, turid Knutsen, Jacj L. Spurbeck. Lippincott-Raven, New York, 1997 Essential Medical Genetics. Conner & Ferguson Smith.

74

Pegawai Sains (Kajikuman) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Monica Cheeseborough, Laboratory manual for Tropical Diseases Vol.2 Monica Cheeseborough,Laboratory Manual for Parasitology Vol.1 Manual of Clinical Microbiology by American Society of Microbiology WHO Strategy of HIV testing levels 1,2,3 & 4 Waste Management KKM Sterilisation and Disinfection Policies KKM WHO Guidelines in the Control Of Hospital Associated Infections. Guidelines on handling and management of clinical waste in Malaysia, Department of environment Ministry of Science Technonogy and Environment, 2002. 9. 10. 11. Code of practice for the prevention of infection and accidents in hospital laboratories and postmortem room, 1992. Standard precaution AIDS / STD, KKM. 2002 Infection control policies, KKM, 2003

75

Pegawai Sains (Kajikuman) (KAS) 1. National Guidelines for Drinking Water Quality / 1987 – Garispanduan Kebangsaan Mutu Air Minum – Menerangkan langkag-langkah yang diambil dari segala aspek untuk Program KMAM 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. National Drinking Water Quality Surveillance Programme / 1987 – Program Kebangsaan Pengawasan Mutu Air Minum National Drinking Water Quality Surveillance Programme / 2000 Drinking Water Quality Surveillance Manual, 1983 (November) / Buku Panduan Pengawasan Mutu Air Minum 1987 (Disember) Quality Assurance Programme – The National Indicator Approach 1995 – Manual WQS (Water Quality Surveillance) – Penggunaan software komputer Persampelan dan Pengawetan Sampel Air Program KMAM Prinsip Kajian Kebersihan Sistem Bekalan Air Senarai Semak Kajian Kebersihatan Sistem Bekalan Air Health Risk Assessment of A Water Supply System

76

Pegawai Sains (Kajiserangga) 1. 2. 3. 4. 5. Semua garispanduan yang berkaitan dengan program kawalan Penyakit Bawaan Vektor. The Mosquito , Compilation by Academy Sciene 2000 Buku Akta APSPP 1975 (Pindaan 2000) WHO Entomology Technique Taxonomy Keys by IMR

77

Pegawai Sains (Kimiahayat - Hospital dan Makmal Kesihatan Awam) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Clinical Chemistry, Principles and Technics, Richard J Henry, Donald C. Cannon, James W. Winkelman. Teitz Texbook of Clinical Chemistry, Burtis CA & Ashwood ER Clinical Chemistry in Diagnosis and Treatment, Joan F. Zilva & P.R. Pannal A. guide to Diagnostic Clinical Chemistry, R. N. Walmsley and G. H. White ISO 9000 Standard ISO/IEC 17025 Standard Clinical Chemistry : Theory analysis and correlation, Kaplan L .A, Pesce J. A Garis Panduan Pengesanan Dadah Dalam Air Kencing. Kementerian Keishatan Malaysia, Tahun 2003

78

Pegawai Sains (Kimiahayat, Kesihatan Alam Sekitar) 1. National Guidelines for Drinking Water Quality / 1987 – Garispanduan Kebangsaan Mutu Air Minum – menerangkan langkah-langkah yang diambil dari segala aspek untuk Program KMAM 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. National Drinking Water Quality Surveillance Programme / 1987 –Program Kebangsaan Pengawasan Mutu Air Minum National Drinking Water Quality Survillance Programme / 2000 1983 (November) – Drinking Water Quality Surveillance Manual / 1987 (Disember) – buku Panduan Pengawasan Mutu Air Minum Quality Assurance Proggramme – The National Indicator Approach 1995 – Manual WQS (Water Quality Surveillance) – Penggunaan software komputer Persampelan dan Pengawetan Sampel Air Program KMAM Prinsip Kajian Kebersihan Sistem Bekalan Air Senarai Semak Kajian Kebersihan Sistem Bekalan Air Health Risk Assessment of A Water Supply System 1990 – national Guidelines for.

79

Pegawai Sains (Zat Makanan) 1. Modul Pemakanan – Taraf Pemakanan, Makanan Seimbang,

Keselamatan, Makanan, Pemprosesan & Kawalan Mutu Makanan Dan Gaya Hidup Sihat. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Modul Latihan Program Pencegahan dan Pengawalan “Iodine Defeciency Disorder” (IDD) Pelan Tindakan Pemakanan Kebangsaan (NPANM) Buku Panduan Sistem Maklumat Kesihatan Keluarga, Sistem Kecil Program Pemulihan Kanak-Kanak Kekuranga Zat Makanan, Okt 1993. Garis Panduan Program Kanak-Kanak KZM, 1989 Tata Etika Produk Susu Formula Bayi “Monitoring Tool – Baby Friendly Hospital Initiative’ Modul Pengurusan Laktasi 18 jam Modul Kaunseling Penyusuan Ibu 40 Jam Manual Mesej Utama dan Sokongan Makan Untuk Kesihatan, 1997 Garis Panduan Diet Malaysia ‘Introducing Codex Alimentarius’ ‘Understanding the Codex Alimentarius : 2002 Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan Makanan 1985 Panduan Pengawasan Tata Etika Produk Susu Formula Bayi Modul Pemakanan Untuk Kakitangan Kesihatan, 1992 Jadual Komposisi Zat Makanan Buku Asas Statistik

80