Anda di halaman 1dari 14

Pengenalan terhadap Konsep Seni Seni merupakan unsur budaya manusia keberadaan yang telah mengalami perkembangan dalam

kurun waktu yang sangat panjang dan unsur ini bukannya selalu indah kerana ianya bergantung kepada intuisi seseorang. Intuitisi yang dimaksudkan boleh disinonimkan sebagai idea (melibatkan gabungan kebijaksanaan dalam melahirkan sesuatu karya), ilham, kalbu, ataupun minda baru sedar.

Idea Seni

Seni
Pengolahan
Idea Seni yang dimaksudkan di atas ialah sesuatu yang bersifat batiniah (melibatkan mental dan spiritual seseorang individu) manakala pengolahan pula bermaksud kemampuan jasmaniah (melibatkan fizikal dan mekanisme gerakan seseorang individu).

Lim Jhin Horng

Kimberley Ho Maggi Too

Liew Kee Fung

Pengenalan terhadap Konsep Seni

Jenis-jenis SENI

Muzik

(David Ewen) Ilmu pengetahuan dan seni tentang kombinasi ritmik dari nada, vokal, instrumen

(Corrie Hartong) Gerakan yang berpandukan bentuk & ritmis dari badan di dalam ruang

Tari

Teater

Aktiviti yang meliputi seluruh panca indera di mana pada akhirnya menyentuh fikiran, perasaan dan khayalan

Karya yang diserap dan dinikmati dengan menggunakan penglihatan

Rupa

Lim Jhin Horng

Kimberley Ho Maggi Too

Liew Kee Fung

Pengenalan terhadap Konsep Seni

Istilah SENI
11

Bahasa Indonesia

Asal: Bahasa Sanskrit Erti: permintaan / pencarian

Bahasa Inggeris

Dipetik daripada Sofyan Salam, 2001 Erti: kemahiran, kegiatan atau hasil pernyataan perasaan keindahan manusia

Bahasa Sanskrit

Cilpa --> berwarna (kata adjektif), pewarnaan (kata nama) Su-cilpa --> dihiasi dengan indah Cilpacastra --> buku atau pedoman para seniman Itali --> l' arte Perancis --> l' ar Sepanyol --> elarte Pencantuman dari segi kehalusan, keindahan dan sebagainya untuk membuat karya bermutu

Perkembangan lanjutan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud, 1989)

Lim Jhin Horng

Kimberley Ho Maggi Too

Liew Kee Fung

Pengenalan terhadap Konsep Seni


Syed Ahmad Jamal
Melalui buku berjudul "Rupa dan Jiwa" Mempunyai titian antara realiti zahir dan batin Melibatkan pembahagian kepada seni baik dan seni tidak baik

Akhdiat Kartamiharga

Pemikiran manusia yang merefleksikan kenyataan secara realiti Ini menunjukkan peranan jiwa seseorang seniman sewaktu berkarya atau menilai

Plato, ahli philosophy Yunani Plotinusi

Hasil tiruan alam

Sesuatu yang bukan sahaja menyalin alam nyata, malah meningkatkan prinsipnya melalui penyatuan jiwa, rohani dan emosi yang kudus

Pierre Proudhon

Penguturaan akal secara ideal

Suzanna K. Langer

Sesuatu yang mampu menggambarkan bentuk perasaan manusia, tetapi masih belum mengecapi perluahan perasaan melalui gambaran seni

Herbert Read

Kegiatan untuk mencipta sesuatu bentuk yang menyenangkan

Robin George Collingwood

Sesuatu pernyataan yang dianggap imaginatif

Ki Hadjar Dewantara, Tokoh Pendidikan Nasional

Perbuatan manusia yang berasaskan perasaannya yang bersifat indah Mampu menggerakkan jiwa dan perasaan manusia Buatan manusia untuk menimbulkan kesan-kesan psikologi ke atas manusia yang melihatnya

Thomas Munro, Ahli Seni dan philosopfy Amerika


Benedetto Croce, ahli philosophy Itali Ida Herawati, 1999

Ungkapan kesan-kesan Memiliki kebebasan untuk mengungkapkan segala intuitif yang terkumpul Kegiatanmanusia dalam menghubungkan pengalaman batiniah dengan orang lain Perhubungan dalam tatasusunan indah dan menarik sehingga mampu mendatangkan kepuasan semasa menghayatinya

Sorhardjo A. J., 1990

Merasakan nikmat tanpa persempadan

Ahdiat Karta Miharja

Kegiatan rohani yang merefleksikan jasmani dan keupayaan untuk membangkitkan perasaan orang lain

Rumusan

Merangkumi 3 aspek, iaitu

Seniman Karya Seni Pengamat seni

Lim Jhin Horng Maggi Too

Kimberley Ho

Liew Kee Fung

Pengenalan terhadap Konsep Seni

Definisi KARYA SENI


Clive Bell Objek yang memilik sifat tertentu bagi melahirkan emosi yang khusus, seperti emosi estetik Vischer - Pernyataan jiwa yang melibatkan tatacara dan isi yang bermakna - Pernyataan bahawa sesuatu yang bersifat batiniah selain nilai-nilai kehidupan (kebiasaannya daripada intuisi)

Fungsi SENI
Ritual: pertunjukan untuk upacara berhubungan upacara kelahiran, kematian, pernikahan etc. Pendidikan: media pendidikan bagi menarik perhatian pelajar Komunikasi: media komunikasi dan kritikan social melalui media seni Hiburan: pertunjukan yang mengutamakan kandungan berbentuk hiburan dan kesenian tanpa dikaitkan dengan sebuah upacara kesenian yang lain Artistik: media ekspresi seniman dalam menyediakan karyanya tanpa niat untuk berkomersial Gunaan: karya seni yang dibuat tanpa menghitung kegunaannya kecuali sebagai media ekspresi karya seni murni Kesihatan: terapi muzik bagi menenangkan pesakit yang mempunyai gangguan mental (Siegel, 1999)

Lim Jhin Horng

Kimberley Ho Maggi Too

Liew Kee Fung

Pengenalan terhadap Konsep Seni

Konsep Seni

MIMESIS FICTIONALITY REPRESENTATIONAL NATURALISMA

Konsep MIMESIS
Konsep MIMESIS yang melibatkan imitasi seringkali mendapat perhatian daripada para pengkaji bidang seni. Hal ini disebabkan oleh imitasi yang terkandung dalam MIMESIS berkait rapat dengan seni lalu hubungan antara imitasi dan seni sentiasa mendapat perhatian khusus dalam kajian berkenaan proses kreatif. Disebabkan konsep ini lebih bergantung kepada imitasi, oleh itu, konsep ini menjadi lebih subjektif dan peribadi jika dibandingkan dengan konsep yang lain. Hal ini disebabkan oleh konsep imitasi melibatkan perasaan tersendiri terhadap sesuatu perkara yang diimitasi.

Lim Jhin Horng

Kimberley Ho Maggi Too

Liew Kee Fung

Pengenalan terhadap Konsep Seni Pandangan Plato

Representasi

Mimesis
Imitasi

Pandangan Aristoteles Melalui buku bertajuk Classical Literary Criticism, On the Art of Poetry, deklarasi bahawa naluri manusia untuk berimitasi bermula sejak kelahirannya dan manusia adalah berlainan dengan haiwan-haiwan liar yang lain kerana mereka merupakan organisma yang mempunyai kepakaran untuk mengimitasi yang tertinggi. Mereka mempelajari melalui proses imitasi lalu secara semulajadi manusia kian menggemari dan membiasai diri dengan karya-karya yang diperolehi melalui imitasi. Oleh itu, kaedah imitasi merupakan satu kaedah terpenting dalam penghasilan sesebuah karya seni.

Lim Jhin Horng

Kimberley Ho Maggi Too

Liew Kee Fung

Pengenalan terhadap Konsep Seni

Konsep FICTIONALITY
Konsep ini melibatkan konsep magic realism Menurut pandangan Mohd Affandi Jassan, 1992, konsep FICTIONALITY yang menekankan khayalan dan imaginasi sesuatu rekaan dan ciptaan manusia yang berbakat seni. Hal ini digemari oleh ahli falsafah seni Barat terutamanya.

Konsep REPRESENTATIONAL
Konsep REPRESENTATIONAL melibatkan seni penggunaan alat-alat petunjuk. Konsep ini berkait rapat dengan nilai estetik berunsur seni dan nilai semiotic berunsur penggunaan isyarat. Pandangan Mitchell Konsep REPRESENTATIONAL adalah satu konsep yang sangat elastik sehinggakan mampu menterjemahkan batu yang mewakili seseorang individu kepada novel yang mewakili kehidupan harian beberapa orang Dublin.

Aliran NATURALISMA
Satu usaha untuk menampilkan objek realistik melalui penekanan terhadap kondisi semasa alam sekitar. Aliran ini merupakan satu usaha kemapanan romantisme. William Bliss Baker Merupakan contoh pelukis berasaskan aliran naturalism. Beliau berpendapat bahawa bahagian utama dalam aliran naturalism ialah dari gerakan naturalis yang bergantung kepada pandangan Darwinisme mengenai hidup dan kerosakan yang ditimbulkan manusia terhadap alam

Lim Jhin Horng

Kimberley Ho Maggi Too

Liew Kee Fung

Pengenalan terhadap Konsep Seni

Konsep SENI UNTUK SENI (Seni Syok Sendiri)


Orang yang mencipta karya tersebut SAHAJA memahaminya dan penciptaannya itu hanyalah melalui rangsangan, rencana, keindahan semasa semata-mata Realiti dalam sesebuah karya seni adalah TERPISAH daripada kehidupan harian sebenar (e.g. imaginasi dan mimpi) Bersifat dualisma yang boleh ditafsirkan sebagai fahaman bahawa setiap realiti merangkumi 2 prinsip utama, iaitu MIND AND BODY dan FORM AND CONTENT.

Komentar - Melibatkan kepuasan peribadi sahaja - Kurang daya kreativiti - Tidak JELAS dari segi hala tujunya - kenikmatan dan kepuasan intelek bersifat sementara sahaja - Lebih kepada perasaan individualistik dan egoistic Individualistik Egoistik Perlakuan Menegaskan kebebasan dari segi Merasakan kepentingan diri tekanan daripada piawaian melebihi kepentingan umum kumpulan Penegasan Pencapaian individu dalam Kepentingan diri diberi perhatian pencapaian kolektif KHUSUS Kebolehfikiran Lebih rasional TIDAK RASIONAL Menyedari kepentingan perlunya TIDAK mengenali kepentingan dan tindakan kolektif selagi sukarela kewujudan orang lain

Pandangan Sidek Gazalba - orang yang menhasilkan seni mempunyai kebebasan untuk menghasilkan sesuatu karya yang berunsur baik ataupun tidak baik.

Konsep SENI UNTUK MASYARAKAT - sesuatu karya yang boleh dikongsi bersama dan bertujuan untuk mendidik antara satu sama lain

Lim Jhin Horng

Kimberley Ho Maggi Too

Liew Kee Fung

Pengenalan terhadap Konsep Seni

TEORITEORI Seni

MIMESIS INSTRUMENTAL FORMALISTIS ABAD 20

Teori MIMESIS - berpijak pada pemikiran bahawa seni adalah suatu usaha untuk menciptakan tiruan alam

Plato

Perkataan berasal dari Yunani


Dicetuskan oleh Plato Penterjemahan yang tepat agak sukar kerana teori ini bukan sahaja digunapakai di seni rupa SAHAJA

Kepentingan

Dihidupkan kembali dalam seni Renaissance

Perkembangan seni naturalis baik secara formal sebagai PENGENALAN PENGALAMAN


Teori INSTRUMENTAL
Teori berpijak pada pemikiran bahawa seni mempunyai tujuan tertentu dan fungsi serta aktiviti seni sangat menentukan dalam sesuatu karya seni (e.g. berpaksikan pendidikan, propaganda, agama etc) Cabang lain seni sebagai alat penyampai perasaan, emosi dan sebagainya Kimberley Ho Maggi Too Liew Kee Fung

Lim Jhin Horng

Pengenalan terhadap Konsep Seni

Teori FORMALISTIS
Reaksi kepada 2 teori di atas (MIMESIS, INSTRUMENTAL) kerana 2 teori di atas dianggap tidak memberikan garis penilaian estetik. Berpendapat bahawa elemen bentuk pada suatu karya seni memancarkan nilai estetika.

Teori ABAD 20 - Lebih praktikal dan menitikberatkan kritikan dan apresiasi terhadap sesuatu karya seni - Seni dianggap sebagai sesuatu tindakan yang kreatif o Sesuatu yang dicipta berasaskan realiti o Mampu memberikan kesempatan dan kemampuan dalam penghayatan estetik.

Lim Jhin Horng

Kimberley Ho Maggi Too

Liew Kee Fung

Pengenalan terhadap Konsep Seni

Jenis-jenis Seni

Seni Baik

Seni Tidak Baik

Lim Jhin Horng Maggi Too

Kimberley Ho

Liew Kee Fung

Pengenalan terhadap Konsep Seni

Seni BAIK
Brian Gross, San Francisco Seni yang melibatkan penggunaan sesuatu konsep yang unik dan dilaksanakan dengan baik De Witt Cheng, California (Dipetik daripada Jorge Luis Borges) Muzik merangkumi unsur kebahagiaan, mitos, cabaran dihadapi, senjakala dan pergerakan tertentu Semua ini cuba memberitahu kita sesuatu yang kita tidak seharusnya terlepas atau tidak dapat dihasilkan, seperti realiti estetik Seni baik kelihatan menarik, tetapi jika ditinjau kembali, maka seni baik ini menjadi satu unsur yang jelas diperlukan dan tidak dapat dielakkan, tetapi ianya juga boleh menjadi sesuatu yang mengejutkan Cheryl Haines, San Francisco Mempunyai niat yang jelas, berdedikasi, bersabar, tabah, mempunyai kesedaran diri dan garis panduan tersendiri Rumusan Karya yang mampu memberi inspirasi kepada seniman yang lain Karya yang mampu meningkatkan kualiti dalaman seseorang individu

Lim Jhin Horng Maggi Too

Kimberley Ho

Liew Kee Fung

Pengenalan terhadap Konsep Seni

Seni TIDAK BAIK 1. Karya seni yang teruk sehinggakan anda berasa loya selepas anda melihatnya. 2. Karya seni yang sememangnya membosankan dan tidak mudah diingati selepas anda melihatnya. 3. Karya seni yang mempunyai sedikit unsur kepalsuan dari segi warna, perspektif, pembahagian atau rupa bentuk, dan ketidaksempurnaan yang minimal yang menyakitkan hati anda. 4. Karya seni yang dianggap menarik dan hebat di mata orang lain, tetapi anda tidak mengetahui bagaimana caranya untuk menghargai karya tersebut. 5. Karya keluaran anda sendiri di mana anda berasa paling Berjaya yang pernah anda lakukan, tetapi tiada siapa yang berminat sehingga anda tertanya-tanya pandangan estetika dan perspektif anda dalam seni.

Lim Jhin Horng Maggi Too

Kimberley Ho

Liew Kee Fung