Anda di halaman 1dari 21

DESKRIPSI SKOR INSTRUMEN ANNEX PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI

JEMAAH NAZIR & JAMINAN KUALITI ( KPM ) NEGERI JOHOR

DESKRIPSI SKOR INSTRUMEN ANNEX PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI

DESKRIPSI SKOR INSTRUMEN ANNEX PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI

1 Aspek 1.1 Kriteria Kritikal SKOR SKOR 6

Standard 1: PENGURUSAN KURIKULUM MURID BERKEPERLUAN KHAS DI PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI Jawatankuasa Pendidikan Khas Jawatankuasa ditubuhkan bagi mengurus pelaksanaan Program Pendidikan Khas Integrasi dengan berkesan DESKRIPSI SKOR Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 dipenuhi. Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yang menambah nilai pada usaha-usaha meningkatkan keseimbangan dan keselesaan guru bagi mengurus pelaksanaan Kurikulum dalam Program Pendidikan Khas Integrasi dengan berkesan. Jawatankuasa Pendidikan Khas dipengerusi oleh Pengetua/Guru Besar dan berfungsi merancang Program Integrasi selaras dengan perancangan strategik sekolah. Pengetua/Guru Besar melaksanakan penyeliaan P&P terhadap semua guru pendidikan khas dan merekodkan secara kemas kini. Pengurusan sekolah melaksanakan program Pendidikan Khas mematuhi Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997 dan arahan-arahan yang berkuatkuasa. Ketetapan berkaitan pelaksanaaan kurikulum Program Pendidikan Khas Integrasi disediakan dengan lengkap mengikut keperluan murid. Aktiviti pembelajaran Murid Berkeperluan Khas dirancang mengikut tahap keupayaan murid.

SKOR 5

SKOR 4

Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5. Jawatankuasa Pendidikan Khas berfungsi merancang Program Integrasi selaras dengan perancangan strategik sekolah. Pengetua/Guru Besar melaksanakan penyeliaan P&P terhadap kebanyakan guru pendidikan khas. Pengurusan sekolah melaksanakan program Pendidikan Khas mematuhi Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997 dan arahan-arahan yang berkuatkuasa. Aktiviti pembelajaran Murid Berkeperluan Khas dirancang mengikut tahap keupayaan murid.

SKOR 3

SKOR 2

Terdapat sedikit kekuatan tetapi masih banyak kelemahan yang nyata dan belum mencapai deskripsi skor 3 Jawatankuasa Pendidikan Khas tidak berfungsi menggerakkan program pendidikan khas. Pengurusan sekolah tidak mematuhi sepenuhnya Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997 dan arahan-arahan yang berkuatkuasa dalam melaksanakan program Pendidikan Khas Aktiviti pembelajaran Murid Berkeperluan Khas tidak dirancang mengikut tahap keupayaan murid.

SKOR 1

Aspek 1.2

Rancangan Pendidikan Individu (RPI)

Kriteria Kritikal SKOR

Guru melaksanakan RPI bagi memenuhi keperluan pembelajaran murid

DESKRIPSI SKOR Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 dipenuhi. Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yang menambah nilai pada usaha-usaha meningkatkan pencapaian murid yang membawa kepada memenuhi keperluan pembelajaran murid. Usaha seumpama ini sesuai ditanda aras oleh sekolah lain. Jawatankuasa RPI dibentuk bagi menyediakan perancangan untuk setiap Murid Berkeperluan Khas secara komprehensif. Jawatankuasa RPI melibatkan ibu bapa/penjaga dan kumpulan multidisplinari dan berfungsi dengan berkesan . RPI dilaksanakan secara terancang oleh semua guru pendidikan khas untuk semua Murid Berkeperluan Khas. RPI yang disediakan menyokong dasar pelaksanaan Program Pendidikan Khas. Strategi yang tepat dan jelas dirangka untuk membolehkan sasaran yang ditetapkan tercapai. RPI dirujuk oleh warga sekolah secara menyeluruh untuk tujuan P&P. Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5. Jawatankuasa RPI melibatkan ibu bapa dan berfungsi dengan berkesan. RPI dilaksanakan secara terancang oleh kebanyakan guru pendidikan khas untuk Murid Berkeperluan Khas. Strategi yang tepat dan jelas dirangka untuk membolehkan sasaran yang ditetapkan tercapai. RPI dirujuk oleh kebanyakan warga sekolah untuk tujuan P&P. Terdapat sedikit kekuatan tetapi masih banyak kelemahan yang nyata dan belum mencapai deskripsi skor 3 RPI dilaksanakan tanpa perancangan yang sistematik dan tiada rujukan yang boleh dijadikan panduan oleh warga sekolah. Strategi yang dirangka tidak jelas untuk membolehkan sasaran tercapai. RPI tidak dirujuk oleh warga sekolah secara menyeluruh

SKOR 6

SKOR 5

SKOR 4

SKOR 3

SKOR 2

SKOR 1

Aspek 1.3 Kriteria Kritikal SKOR

Penilaian Kemajuan Murid Berkeperluan Khas Diagnostik dan Penilaian kemajuan murid diurus untuk mengesan masalah pembelajaran dan pencapaian murid. DESKRIPSI SKOR Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 dipenuhi. Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yang menambah nilai pada usaha-usaha meningkatkan kemajuan murid yang membawa kepada peningkatan pencapaian Murid Berkeperluan Khas. Usaha seumpama ini sesuai ditanda aras oleh sekolah lain. Diagnostik dan penilaian kemajuan Murid Berkeperluan Khas dilaksanakan secara terancang mengikut keupayaan murid. Skema pemarkahan diagnostik dan penilaian disediakan berdasarkan tahap keupayaan murid yang pelbagai. Penilaian dibuat pada semua murid dengan mengambil kira tahap keupayaan murid yang pelbagai. Hasil diagnostik dan penilaian semua murid direkod dan dianalisis bagi mengesan kemajuan Murid Berkeperluan Khas. Kekuatan dan kelemahan Murid Berkeperluan Khas digunakan sebagai asas untuk membuat tindakan penambahbaikan. Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5. Diagnostik dan penilaian kemajuan Murid Berkeperluan Khas dilaksanakan secara terancang mengikut keupayaan murid. Diagnostik dan penilaian dibuat pada kebanyakan murid dengan mengambil kira tahap keupayaan murid yang pelbagai. Hasil diagnostik dan penilaian kebanyakan murid direkod dan dianalisis bagi mengesan kemajuan Murid Berkeperluan Khas. Kekuatan dan kelemahan Murid Berkeperluan Khas digunakan sebagai asas tindakan penambahbaikan. Terdapat sedikit kekuatan tetapi masih banyak kelemahan yang nyata dan belum mencapai deskripsi skor 3 Diagnostik dan penilaian kemajuan Murid Berkeperluan Khas tidak dilaksanakan. Hasil diagnostik dan penilaian kemajuan murid tidak direkodkan. Pencapaian murid tidak dianalisis bagi mengesan kemajuan Murid Berkeperluan Khas.

SKOR 6

SKOR 5

SKOR 4

SKOR 3

SKOR 2

SKOR 1

Aspek 1.4 Kriteria Kritikal SKOR

Pengurusan Kelas Murid Berkeperluan Khas Pihak pengurusan sekolah menyediakan kemudahan kelas yang bersesuaian dengan keperluan Murid Berkeperluan Khas. DESKRIPSI SKOR Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 dipenuhi. Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yang menambah nilai pada usaha-usaha meningkatkan kemudahan kelas bersesuaian dengan keperluan Murid Berkeperluan Khas yang membawa kepada kecemerlangan Program Pendidikan Khas Integrasi. Usaha seumpama ini sesuai ditanda aras oleh sekolah lain. Kemudahan fizikal dan kelengkapan asas kelas pendidikan khas integrasi mencukupi dan disusun atur mengikut kesesuaian dan keperluan murid. Kemudahan fizikal dan kelengkapan asas kelas pendidikan khas integrasi diselenggara bagi memastikan keselesaan dan keselamatan Murid Berkeperluan Khas. Kepimpinan sekolah memastikan saiz dan lokasi bilik darjah selesa, selamat dan membolehkan hampir keseluruhan aktiviti P&P dilaksanakan secara berkesan. Maklumat tentang spesifikasi kelas, guru, murid, kemudahan dan penyelenggaraan disediakan dengan lengkap. Pemantauan dilaksanakan oleh kepimpinan sekolah secara terancang sebagai asas untuk tindakan pembetulan/penambahbaikan. Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5. Kemudahan fizikal dan kelengkapan asas kelas pendidikan khas integrasi mencukupi dan disusun atur mengikut kesesuaian dan keperluan kebanyakan murid. Kepimpinan sekolah memastikan saiz dan lokasi bilik darjah selesa, selamat dan membolehkan kebanyakan aktiviti P&P dilaksanakan secara berkesan. Maklumat tentang spesifikasi kelas, guru, murid, kemudahan dan penyelenggaraan disediakan. Kepimpinan sekolah melaksanakan pemantauan terhadap pengurusan Program Pendidikan Khas Integrasi.

SKOR 6

SKOR 5

SKOR 4

SKOR 3

SKOR 2

Terdapat sedikit kekuatan tetapi masih banyak kelemahan yang nyata dan belum mencapai deskripsi skor 3 Kepimpinan sekolah kurang memberi perhatian terhadap kemudahan fizikal, saiz dan lokasi bilik darjah kelas pendidikan khas integrasi. Keperluan individu Murid Berkeperluan Khas kurang diambil kira oleh Pengetua/Guru Besar dalam menyediakan kemudahan fizikal sekolah. Kemudahan fizikal dan kelengkapan asas kelas pendidikan khas integrasi yang disediakan tidak sesuai dengan keperluan murid.

SKOR 1

Aspek 1.5 Kriteria Kritikal SKOR

Peruntukan Masa Kepimpinan sekolah mematuhi peruntukan masa yang ditetapkan dan menyediakan jadual waktu secara fleksibel sesuai dengan keperluan murid. DESKRIPSI SKOR Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 dipenuhi. Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yang menambah nilai pada usaha-usaha meningkatkan potensi murid bersesuaian dengan keperluan Murid Berkeperluan Khas yang membawa kepada kecemerlangan Program Pendidikan Khas Integrasi. Usaha seumpama ini sesuai ditanda aras oleh sekolah lain. Kepimpinan sekolah menyediakan Jadual Waktu Induk, Jadual Waktu kelas Pendidikan Khas dan Jadual Pesendirian Guru Pendidikan Khas sesuai dengan keperluan murid. Jadual waktu disediakan mengikut peruntukan masa berdasarkan Peraturan-peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997 dan Surat Pekeliling Ikhtisas yang berkuatkuasa. Jadual waktu disediakan mengikut tahap keupayaan hampir keseluruhan Murid Berkeperluan Khas sesuai dengan peruntukan masa dan kemudahan bilik yang disediakan. Hampir keseluruhan guru mengajar mematuhi jadual waktu dan peruntukan masa yang ditetapkan serta komponen mata pelajaran yang dipilih. Kepimpinan sekolah mengesahkan hampir keseluruhan jadual waktu yang disediakan dan membuat pemantauan terhadap kepatuhan guru kepada peruntukan jadual waktu yang ditetapkan.

SKOR 6

SKOR 5

SKOR 4

Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5. Jadual waktu disediakan mengikut peruntukan masa berdasarkan Peraturan-peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997 dan Surat Pekeliling Ikhtisas yang berkuatkuasa. Jadual waktu disediakan mengikut tahap keupayaan kebanyakan Murid Berkeperluan Khas sesuai dengan peruntukan masa dan kemudahan bilik yang disediakan. Kebanyakan guru mengajar mematuhi jadual waktu dan peruntukan masa yang ditetapkan. Kepimpinan sekolah mengesahkan kebanyakan jadual waktu kelas yang disediakan oleh guru.

SKOR 3

SKOR 2

Terdapat sedikit kekuatan tetapi masih banyak kelemahan yang nyata dan belum mencapai deskripsi skor 3 Guru tidak melaksanakan P&P mengikut peruntukan waktu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997 dan Surat Pekeliling Ikhtisas yang berkuatkuasa. Keperluan individu Murid Berkeperluan Khas kurang diambil kira oleh guru dalam menyediakan Jadual Waktu.

SKOR 1

Aspek 1.6 Kriteria Kritikal SKOR

Pengurusan Kewangan Kepimpinan sekolah mengurus kewangan Program Pendidikan Khas Integrasi secara telus.

DESKRIPSI SKOR Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 dipenuhi. Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yang menambah nilai pada usaha-usaha meningkatkan pengurusan kewangan Murid Berkeperluan Khas yang membawa kepada kecemerlangan Program Integrasi Pendidikan Khas. Kepimpinan sekolah menerima peruntukan pendidikan khas mengikut pekeliling kewangan Bil.2/2005. Perbelanjaan tahunan dirancang dan disediakan berdasarkan peruntukan kewangan pendidikan khas yang diperoleh. Hampir keseluruhan guru maklum tentang kewangan berkaitan agihan, peruntukan dan perbelanjaan di Program Integrasi Pendidikan Khas . Hampir keseluruhan peruntukan kewangan pendidikan khas digunakan untuk meningkatkan potensi murid . Hampir keseluruhan maklumat berkaitan perancangan kewangan direkodkan secara kemas kini.

SKOR 6

SKOR 5

SKOR 4

Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5. Kepimpinan sekolah menerima peruntukan pendidikan khas mengikut pekeliling kewangan Bil.2/2005. Kebanyakan guru maklum tentang kewangan berkaitan agihan, peruntukan dan perbelanjaan di Program Integrasi Pendidikan Khas. Kebanyakan peruntukan kewangan pendidikan khas digunakan untuk meningkatkan potensi murid . Kebanyakan maklumat berkaitan perancangan dan pengurusan kewangan direkodkan .

SKOR 3

SKOR 2

Terdapat sedikit kekuatan tetapi masih banyak kelemahan yang nyata dan belum mencapai deskripsi skor 3 Kepimpinan sekolah kurang memberi perhatian terhadap pengurusan Kewangan Program Pendidikan Khas Integrasi. Peruntukan kewangan pendidikan khas kurang digunakan untuk meningkatkan potensi murid Keperluan individu Murid Berkeperluan Khas kurang diambil kira oleh kepimpinan sekolah dalam merancang peruntukan kewangan pendidikan khas

SKOR 1

2 Aspek 2.1

Standard 2: PENGURUSAN KOKURIKULUM MURID BERKEPERLUAN KHAS DI PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI Pengurusan Badan Beruniform Murid Berkeperluan Khas Badan Beruniform Murid Berkeperluan Khas diurus oleh guru pendidikan khas selaras dengan Pengurusan Kokurikulum Sekolah untuk memastikan penglibatan Murid Berkeperluan Khas secara menyeluruh dan sebagai pengukuhan terhadap pembangunan perwatakan murid dari segi fizikal, mental dan emosi. DESKRIPSI SKOR Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 dipenuhi. Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yang menambah nilai pada usaha-usaha meningkatkan pengurusan kokurikulum (badan berunifom) Murid Berkeperluan Khas di Program Pendidikan Khas Integrasi dengan berkesan. Usaha seumpama ini sesuai ditanda aras oleh sekolah lain. Jawatankuasa Pendidikan Khas merancang program kokurikulum(badan berunifom) Murid Berkeperluan Khas dengan mengambil kira potensi dan minat murid. Program kokurikulum (badan berunifom) Murid Berkeperluan Khas dirancang selaras dengan perancangan Kokurikulum(badan berunifom) Sekolah. Hampir keseluruhan Murid Berkeperluan Khas dilibatkan dengan aktiviti kokurikulum selaras dengan keupayaan murid Pencapaian kokurikulum(badan berunifom) hampir keseluruhan Murid Berkeperluan Khas dianalisis sebagai asas untuk penambahbaikan. Hampir keseluruhan Program kokurikulum(badan berunifom) Murid Berkeperluan Khas dilaksanakan untuk menggalakkan integrasi antara Murid Berkeperluan Khas dan murid arus perdana (tipikal) Hampir keseluruhan warga sekolah menyokong pelaksanaan program kokurikulum (badan berunifom) pendidikan khas. Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5. Jawatankuasa Pendidikan Khas merancang program kokurikulum(badan berunifom) Murid Berkeperluan Khas dengan mengambil kira potensi dan minat murid. Kebanyakan Murid Berkeperluan Khas dilibatkan dengan aktiviti kokurikulum (badan berunifom) selaras dengan keupayaan murid. Kebanyakan Program kokurikulum (badan berunifom) Murid Berkeperluan Khas dilaksanakan untuk menggalakkan integrasi antara Murid Berkeperluan Khas dan murid tipikal. Kebanyakan warga sekolah menyokong pelaksanaan program kokurikulum (badan berunifom) pendidikan khas . Terdapat sedikit kekuatan tetapi masih banyak kelemahan yang nyata dan belum mencapai deskripsi skor 3 Sejumlah kecil Murid Berkeperluan Khas terlibat dengan aktiviti kokurikulum (badan berunifom). Sejumlah kecil warga sekolah menyokong pelaksanaan program kokurikulum (badan berunifom) pendidikan khas.

Kriteria Kritikal

SKOR

SKOR 6

SKOR 5

SKOR 4

SKOR 3

SKOR 2

SKOR 1

Aspek 2.2

Pengurusan Sukan dan Kecemerlangan Sukan Murid Berkeperluan Khas Program sukan dan kecemerlangan diurus untuk mengesan dan memperkembangkan bakat serta potensi Murid Berkeperluan Khas ke arah pencapaian dan peningkatan sukan pendidikan khas.

Kriteria Kritikal

SKOR

DESKRIPSI SKOR Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 dipenuhi. Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yang menambah nilai pada usaha-usaha meningkatkan Pengurusan Sukan dan Kecemerlangan Sukan Murid Pendidikan Khas. Kepimpinan sekolah merancang penglibatan hampir keseluruhan Murid Berkeperluan Khas dalam Program Sukan dan Kecemerlangan Sukan berdasarkan SPI Bil 16/2010 dengan mengambil kira minat dan potensi murid secara menyeluruh. Kepimpinan sekolah melaksanakan pemantauan terhadap aktiviti Sukan dan Kecemerlangan Sukan Murid Berkeperluan Khas. Hampir keseluruhan Program Sukan dan Kecemerlangan Sukan Murid Berkeperluan Khas dilaksanakan untuk menggalakkan integrasi antara Murid Berkeperluan Khas dan murid arus perdana (tipikal). Hampir keseluruhan Murid Berkeperluan Khas terlibat dalam aktiviti sukan. Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5. Pengurusan sekolah merancang penglibatan kebanyakan Murid Berkeperluan Khas dalam Program Sukan dan Kecemerlangan Sukan dengan mengambil kira minat dan potensi murid secara menyeluruh. Kepimpinan sekolah melaksanakan pemantauan terhadap aktiviti kokurikulum Murid Berkeperluan Khas. Kebanyakan Program Sukan dan Kecemerlangan Sukan Murid Berkeperluan Khas dilaksanakan untuk menggalakkan integrasi antara Murid Berkeperluan Khas dan murid arus perdana (tipikal). Kebanyakan Murid Berkeperluan Khas terlibat dalam aktiviti sukan. Terdapat sedikit kekuatan tetapi masih banyak kelemahan yang nyata dan belum mencapai deskripsi skor 3 Sangat sedikitMurid Berkeperluan Khas terlibat dalam aktiviti sukan. Program Sukan dan Kecemerlangan Sukan Murid Berkeperluan Khas tidak dirancang mengikut tahap keupayaan murid. Kepimpinan sekolah tidak melaksanakan pemantauan terhadap aktiviti Sukan dan Kecemerlangan Sukan Murid Berkeperluan Khas.

SKOR 6

SKOR 5

SKOR 4

SKOR 3

SKOR 2

SKOR 1

Aspek 2.3 Kriteria Kritikal SKOR

Pengurusan Penilaian Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Murid Berkeperluan Khas Penilaian kegiatan kokurikulum dan sukan diurus untuk mengesan pencapaian Murid Berkeperluan Khas. DESKRIPSI SKOR Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 dipenuhi. Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yang menambah nilai pada usaha-usaha mengesan pencapaian Murid Berkeperluan Khas. Hampir keseluruhan Murid Berkeperluan Khas dinilai pencapaian mereka dalam aktiviti kokurikulum dan sukan berdasarkan minat dan potensi murid. Hampir keseluruhan pencapaian Murid Berkeperluan Khas dalam kokurikulum dan sukan direkodkan secara kemas kini dan disimpan secara sistematik. Pengurusan sekolah memastikan pencapaian Murid Berkeperluan Khas secara menyeluruh dianalisis bagi merancang program pengukuhan terhadap pembangunan fizikal, sosial dan emosi murid. Hasil penilaian pencapaian Murid Berkeperluan Khas dimaklumkan kepada warga sekolah dan ibu bapa/penjaga murid. Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5. Kebanyakan Murid Berkeperluan Khas dinilai pencapaian mereka dalam aktiviti kokurikulum dan sukan berdasarkan minat dan potensi murid. Kebanyakan pencapaian Murid Berkeperluan Khas dalam kokurikulum dan sukan direkodkan secara kemas kini. Hasil penilaian pencapaian Murid Berkeperluan Khas dimaklumkan kepada warga sekolah dan ibu bapa/penjaga murid. Terdapat sedikit kekuatan tetapi masih banyak kelemahan yang nyata dan belum mencapai deskripsi skor 3 Sangat sedikitMurid Berkeperluan Khas dinilai pencapaian mereka dalam aktiviti kokurikulum dan sukan berdasarkan minat dan potensi murid. Pencapaian Murid Berkeperluan Khas dalam kokurikulum dan sukan tidak direkodkan secara kemas kini. Hasil penilaian pencapaian Murid Berkeperluan Khas tidak dimaklumkan kepada ibu bapa/penjaga murid.

SKOR 6

SKOR 5

SKOR 4

SKOR 3

SKOR 2

SKOR 1

10

3 Aspek 3.1 Kriteria Kritikal SKOR SKOR 6

Standard 3: PENGURUSAN HAL EHWAL MURID BERKEPERLUAN KHAS DI PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI Elaun Murid Khas (EMK) Pengurusan dan pemberian elaun EMK diurus mengikut ketetapan dan prosedur

DESKRIPSI SKOR Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 dipenuhi. Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yang menambah nilai pada usaha-usaha meningkatkan Pengurusan Hal Ehwal Murid Berkeperluan Khas di Program Pendidikan Khas Integrasi dengan berkesan. Hampir keseluruhan Murid Berkeperluan Khas didaftarkan sebagai Orang Kurang Upaya (OKU) dan memperoleh elaun EMK. Pihak pengurusan sekolah memastikan elaun EMK digunakan sepenuhnya oleh murid untuk keperluan murid. Maklumat tentang elaun murid berkaitan agihan, peruntukan dan perbelanjaan dimaklumkan kepada guru dan ibu bapa/penjaga murid. Maklumat berkaitan elaun murid direkodkan secara kemas kini. Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5. Kebanyakan Murid Berkeperluan Khas didaftarkan sebagai OKU dan memperoleh elaun EMK. Pihak pengurusan sekolah memastikan elaun EMK digunakan sepenuhnya oleh murid untuk tujuan meningkatkan potensi individu murid. Maklumat berkaitan elaun murid direkodkan secara kemas kini. Terdapat sedikit kekuatan tetapi masih banyak kelemahan yang nyata dan belum mencapai deskripsi skor 3 Sangat sedikit Murid Berkeperluan Khas didaftarkan sebagai OKU dan memperoleh elaun EMK. Maklumat berkaitan elaun murid tidak direkodkan secara kemas kini.

SKOR 5

SKOR 4

SKOR 3

SKOR 2

SKOR 1

Aspek 3.2

Penglibatan Warga Sekolah dan Ibu bapa/penjaga serta Pasukan Pelbagai Disiplin (Multi Disciplinary Team) Kepimpinan sekolah mewujudkan hubungan dan kerjasama baik antara guru pendidikan khas, warga sekolah dan ibu bapa/penjaga murid dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM), hospital, NGO dan masyarakat setempat. DESKRIPSI SKOR Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 dipenuhi. Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yang menambah nilai pada usaha-usaha meningkatkan penglibatan warga sekolah dengan ibu bapa/penjaga dan pasukan pelbagai disiplin Murid Berkeperluan Khas di Program Pendidikan Khas Integrasi dengan berkesan. Perancangan Program Hal Ehwal Murid melibatkan sebahagian besar warga sekolah dan ibu bapa/penjaga dengan pasukan pelbagai disiplin. 11

Kriteria Kritikal SKOR

SKOR 6

SKOR 5

Kepimpinan sekolah memastikan program Hal Ehwal Murid Berkeperluan Khas dilaksanakan dengan mengambil kira pandangan dan sokongan ibu bapa/penjaga dan pasukan pelbagai disiplin. Kepimpinan sekolah memastikan maklumat berkaitan program bersama ibu bapa/penjaga dan pasukan pelbagai disiplin dicatat dan direkodkan secara kemas kini.

SKOR 4

Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5. Perancangan Program Hal Ehwal Murid melibatkan kebanyakan warga sekolah dan ibu bapa/penjaga dengan pasukan pelbagai disiplin. Kepimpinan sekolah memastikan program Hal Ehwal Murid Berkeperluan Khas dilaksanakan dengan mengambil kira pandangan dan sokongan kebanyakan ibu bapa/penjaga dan pasukan pelbagai disiplin. Kepimpinan sekolah memastikan maklumat berkaitan program bersama ibu bapa/penjaga dan pasukan pelbagai disiplin dicatat dan direkodkan.

SKOR 3

SKOR 2

Terdapat sedikit kekuatan tetapi masih banyak kelemahan yang nyata dan belum mencapai deskripsi skor 3 Perancangan Program Hal Ehwal Murid melibatkan sebahagian kecil warga sekolah dan ibu bapa/penjaga dengan pasukan pelbagai disiplin. Maklumat berkaitan program bersama ibu bapa/penjaga dan pasukan pelbagai disiplin tidak direkodkan.

SKOR 1

Aspek 3.3 Kriteria Kritikal SKOR

Kebajikan, Kesihatan dan Keselamatan Murid Perkhidmatan kebajikan, kesihatan dan keselamatan disediakan untuk memastikan kesejahteraan murid berkeperluan khas. DESKRIPSI SKOR Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 dipenuhi. Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yang menambah nilai pada usaha-usaha meningkatkan Perkhidmatan Kebajikan, Kesihatan dan Keselamatan Murid Berkeperluan Khas di Program Pendidikan Khas Integrasi dengan berkesan. Keperluan setiap Murid Berkeperluan Khas dikenal pasti dan bantuan diberi berdasarkan kriteria kelayakan yang ditetapkan. Hampir keseluruhan murid menerima bantuan dan dipantau untuk tindakan penambahbaikan. Program kesihatan dan keselamatan dirancang dan dilaksanakan sepenuhnya. Maklumat berkaitan wabak atau penyakit yang berjangkit disebar luas untuk memberi kesedaran dan membolehkan masalah ditangani segera Hampir keseluruhan rekod kesihatan murid diurus dengan sistematik dan kemas kini. Maklumat mengenai pelbagai insentif kerajaan khusus kepada golongan OKU disebarkan kepada ibu bapa/penjaga Murid Berkeperluan Khas Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5. Keperluan setiap murid dikenal pasti dan bantuan diberi berdasarkan kriteria kelayakan yang ditetapkan. Program kesihatan dan keselamatan dirancang dan dilaksanakan. Maklumat berkaitan wabak atau penyakit yang berjangkit disebar luas untuk memberi kesedaran dan membolehkan masalah ditangani segera. Kebanyakan rekod kesihatan murid diurus dengan baik. 12

SKOR 6

SKOR 5

SKOR 4

SKOR 3

SKOR 2

Terdapat sedikit kekuatan tetapi masih banyak kelemahan yang nyata dan belum mencapai deskripsi skor 3 Bantuan diberi tanpa mengikut kriteria yang ditetapkan. Program kesihatan dan keselamatan dilaksanakan secara ad hoc. Rekod kesihatan murid tidak sistematik dan tidak kemas kini.

SKOR 1

STANDARD 4 Aspek 4.1 Kriteria Kritikal SKOR SKOR 6 Penglibatan Murid

PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

Penglibatan aktif murid membolehkan berlakunya pembelajaran berkesan DESKRIPSI SKOR Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 dipenuhi. Terdapat unsur kreativiti yang menambah nilai pada usaha-usaha meningkatkan pembelajaran murid. Hampir keseluruhan murid terlibat dalam aktiviti pembelajaran seperti perbincangan/ memberi respons terhadap soalan guru/membuat catatan/ membuat gerakan fizikal atau arahan lain guru (cth: bahasa isyarat) Hampir keseluruhan murid berinteraksi secara aktif dalam pelbagai hala seperti murid dengan murid, murid dengan guru atau murid dengan bahan. Hampir keseluruhan murid memberi tumpuan terhadap pelajaran . Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5. Kebanyakan murid terlibat secara aktif dalam aktiviti pembelajaran seperti perbincangan/ memberi respons terhadap soalan guru/membuat catatan/ membuat gerakan fizikal atau arahan lain guru. Kebanyakan murid berinteraksi secara aktif dalam pelbagai hala seperti murid dengan murid, murid dengan guru atau murid dengan bahan. Kebanyakan murid sentiasa memberi tumpuan terhadap pelajaran. Terdapat sedikit kekuatan tetapi masih banyak kelemahan yang nyata dan belum mencapai deskripsi skor 3 Sangat sedikit murid terlibat secara aktif seperti perbincangan/ memberi respons terhadap soalan guru/membuat catatan/ membuat gerakan fizikal atau arahan lain guru Sangat sedikit murid berinteraksi secara aktif dalam pelbagai hala seperti murid dengan murid, murid dengan guru atau murid dengan bahan. Sangat sedikit murid memberi tumpuan terhadap pelajaran sepanjang waktu pembelajaran.

SKOR 5

SKOR 4

SKOR 3

SKOR 2

SKOR 1

13

Aspek 4.2 Kriteria Kritikal SKOR SKOR 6

Penguasaan Pembelajaran Murid Penguasaan pembelajaran murid selaras dengan objektif yang ditetapkan. DESKRIPSI SKOR Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 dipenuhi. Terdapat unsur kreativiti yang menambah nilai pada usaha-usaha meningkatkan pembelajaran murid. Hampir keseluruhan murid dapat memberi respons dengan tepat terhadap arahan/soalan guru. Hampir keseluruhan murid memberi respons / pandangan atau idea yang sesuai dan berkaitan tajuk pelajaran. Hampir keseluruhan murid berupaya melakukan tugasan diberikan. Hampir keseluruhan murid dapat mencapai objektif pembelajaran . Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5. Kebanyakan murid dapat memberi respons dengan tepat terhadap arahan/soalan guru. Kebanyakan murid memberi respons / pandangan atau idea yang sesuai dan berkaitan tajuk pelajaran. Kebanyakan murid dapat mencapai objektif pembelajaran . Terdapat sedikit kekuatan tetapi masih banyak kelemahan yang nyata dan belum mencapai deskripsi skor 3 Sangat sedikit murid memberi respon terhadap arahan/soalan guru. Sangat sedikit murid dapat mencapai objektif pembelajaran .

SKOR 5

SKOR 4

SKOR 3

SKOR 2 SKOR 1

Aspek 4.3 Kriteria Kritikal SKOR SKOR 6

Hasil Kerja Murid Hasil kerja murid yang berkualiti dapat mengukuhkan pembelajaran DESKRIPSI SKOR Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 dipenuhi. Terdapat unsur kreativiti yang menambah nilai pada usaha-usaha meningkatkan pembelajaran murid. Hampir keseluruhan murid menghasilkan tugasan hands on / latihan mematuhi format dan prosedur. Hampir keseluruhan murid menyiapkan tugasan hands on /latihan yang diberikan. Hampir keseluruhan murid melakukan pembetulan bagi tugasan /latihan secara konsisten. Jumlah dan kekerapan tugasan hands on / latihan yang dibuat sesuai dengan keupayaan murid. Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5. Kebanyakan murid menghasilkan tugasan hands on / latihan mematuhi format dan prosedur. Kebanyakan murid menyiapkan semua tugasan hands on / latihan yang diberikan. 14

SKOR 5

SKOR 4

SKOR 3

Kebanyakan murid melakukan pembetulan bagi tugasan /latihan secara konsisten. Jumlah dan kekerapan tugasan/ hands on / latihan yang dibuat sesuai dengan keupayaan murid. SKOR 2 Terdapat sedikit kekuatan tetapi masih banyak kelemahan yang nyata dan belum mencapai deskripsi skor 3 Sangat sedikit murid menghasilkan tugasan hands on / latihan mematuhi format dan prosedur. Sangat sedikit murid menyiapkan semua tugasan hands on / latihan yang diberikan. Sangat sedikit murid melakukan pembetulan bagi tugasan /latihan secara konsisten. Jumlah dan kekerapan tugasan hands on / latihan yang dibuat tidak sesuai dengan keupayaan murid.

SKOR 1

Aspek 4.4 Kriteria Kritikal SKOR

Perancangan Dan Persediaan Guru Perancangan dan persediaan yang rapi meningkatkan keberkesanan pengajaran. DESKRIPSI SKOR Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 dipenuhi. Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yang menambah nilai pada usaha-usaha meningkatkan pencapaian murid. Kesungguhan guru untuk memastikan murid menguasai pelajaran sangat menyerlah Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) yang disediakan meliputi sepanjang tahun persekolahan berdasarkan sukatan dan huraian sukatan pelajaran (standard kurikulum) terkini dan memenuhi keperluan murid dengan pelbagai tahap keupayaan. Rancangan Pelajaran Harian (RPH) yang disediakan berdasarkan RPT. Objektif pelajaran dinyatakan dalam bentuk perlakuan, boleh diukur dan sesuai dengan keupayaan murid. Aktiviti yang dirancang terarah untuk mencapai objektif pembelajaran.. Refleksi dicatat bagi setiap pelajaran dengan merujuk kepada objektif pembelajaran.. Refleksi P&P digunakan sebagai panduan untuk merancang RPH yang seterusnya. Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5. RPT yang disediakan meliputi sepanjang tahun persekolahan berdasarkan sukatan dan huraian sukatan pelajaran (standard kurikulum) terkini . RPH yang disediakan berdasarkan RPT. Objektif pelajaran dinyatakan dalam bentuk perlakuan. Aktiviti yang dirancang untuk mencapai objektif pembelajaran.. Refleksi dicatat bagi setiap pelajaran . Terdapat sedikit kekuatan tetapi masih banyak kelemahan yang nyata dan belum mencapai deskripsi skor 3 RPT tidak disediakan. RPH tidak disediakan.

SKOR 6

SKOR 5

SKOR 4

SKOR 3

SKOR 2 SKOR 1

15

Aspek 4.5 Kriteria Kritikal SKOR

Kaedah Penyampaian Kaedah penyampaian yang sesuai meningkatkan pencapaian objektif pelajaran DESKRIPSI SKOR Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 dipenuhi. Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yang menambah nilai pada usaha-usaha meningkatkan pencapaian murid. Kesungguhan guru untuk memastikan murid menguasai pelajaran sangat menyerlah. Guru mewujudkan kesediaan belajar dalam kalangan murid . Kaedah pengajaran sesuai dengan keperluan, keupayaan hampir keseluruhan murid. Hampir keseluruhan aktiviti yang dilaksanakan berkait rapat dengan pengalaman atau pengetahuan murid . Guru mengamalkan prinsip-prinsip pengajaran asas (mudah kepada kompleks, konkrit kepada abstrak). Hampir keseluruhan aktiviti yang dijalankan menarik dan menjurus kepada pencapaian objektif pembelajaran. Hampir keseluruhan aktiviti pembelajaran merangsang pemikiran kreatif dan kritis serta memupuk nilai dalam kalangan murid. Aktiviti pemulihan atau pengayaan dilaksanakan secara terancang . Guru menyampaikan pelajaran secara fleksible mengikut situasi. Masa pengajaran digunakan secara optimum. Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5. Guru mewujudkan kesediaan belajar dalam kalangan murid . Kaedah pengajaran sesuai dengan keperluan, keupayaan murid. Aktiviti yang dilaksanakan berkait rapat dengan pengalaman atau pengetahuan murid . Guru mengamalkan prinsip-prinsip pengajaran asas (mudah kepada kompleks, konkrit kepada abstrak). Aktiviti pemulihan atau pengayaan dilaksanakan . Masa pengajaran digunakan secara optimum. Terdapat sedikit kekuatan tetapi masih banyak kelemahan yang nyata dan belum mencapai deskripsi skor 3 Guru tidak berjaya mewujudkan kesediaan murid belajar. Kaedah pengajaran kurang sesuai dengan keperluan dan tahap pembelajaran murid. Aktiviti pembelajaran yang dilaksanakan tidak dapat menarik perhatian murid. Masa pelajaran tidak digunakan secara optimum.

SKOR 6

SKOR 5

SKOR 4

SKOR 3

SKOR 2

SKOR 1

Aspek 4.6 Kriteria Kritikal SKOR

Kemahiran Komunikasi Komunikasi berkesan memudahkan pemahaman dan menggalakkan pembelajaran murid. DESKRIPSI SKOR Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 dipenuhi. Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yang menambah nilai pada usaha-usaha meningkatkan pencapaian murid. Kesungguhan guru untuk memastikan murid menguasai pelajaran sangat menyerlah. 16

SKOR 6

SKOR 5

Guru berkomunikasi dengan bahasa /bahasa isyarat yang betul, mudah difahami, sebutan /isyarat yang jelas, tepat serta nada suara yang sesuai. Guru berkemahiran mendengar dan memberi maklum balas yang relevan secara lisan atau bukan lisan dengan berkesan. Guru berjaya memotivasikan hampir keseluruhan murid dengan memberi pujian, galakan. Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5. Guru berkomunikasi dengan bahasa /bahasa isyarat yang betul dan sebutan /isyarat yang jelas. Guru berkemahiran mendengar/memahami bahasa isyarat dan memberi maklum balas secara lisan/isyarat. Guru memotivasikan kebanyakan murid dengan memberi pujian dan galakan. Terdapat sedikit kekuatan tetapi masih banyak kelemahan yang nyata dan belum mencapai deskripsi skor 3 Guru kurang kemahiran mendengar/memahami bahasa isyarat dan tidak memberikan maklum balas. Guru tidak memotivasikan murid untuk melibatkan diri dalam aktiviti P&P.

SKOR 4

SKOR 3

SKOR 2

SKOR 1

Aspek 4.7 Kriteria Kritikal SKOR

Penggunaan Sumber Pendidikan Penggunaan sumber pendidikan yang berkesan membantu mengukuhkan pembelajaran murid DESKRIPSI SKOR Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 dipenuhi. Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yang menambah nilai pada usaha-usaha meningkatkan pencapaian murid. Kesungguhan guru untuk memastikan murid menguasai pelajaran sangat menyerlah Guru memilih/menyediakan sumber pendidikan yang sesuai, menarik dan merangsang pemikiran murid. Penggunaan sumber pendidikan mewujudkan suasana pembelajaran yang menarik dan meningkatkan minathampir keseluruhan murid untuk terlibat dalam pembelajaran. Guru memberi penekanan kepada cara penggunaan yang betul dan aspek keselamatan dalam penggunaan sumber pendidikan yang berkaitan. Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5. Guru memilih/menyediakan sumber pendidikan yang sesuai. Penggunaan sumber pendidikan meningkatkan minat kebanyakan murid untuk terlibat dalam pembelajaran. Guru memberi penekanan kepada cara penggunaan dengan betul dan aspek keselamatan dalam penggunaan sumber pendidikan yang berkaitan. Terdapat sedikit kekuatan tetapi masih banyak kelemahan yang nyata dan belum mencapai deskripsi skor 3 Aktiviti P&P yang dilaksanakan tidak disokong dengan penggunaan sumber pendidikan yang sesuai.

SKOR 6

SKOR 5

SKOR 4

SKOR 3

SKOR 2

SKOR 1

17

Aspek 4.8 Kriteria Kritikal SKOR

Penilaian Penilaian yang berterusan meningkatkan keberkesanan P&P DESKRIPSI SKOR Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 dipenuhi. Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yang menambah nilai pada usaha-usaha meningkatkan pencapaian murid. Kesungguhan guru untuk memastikan murid menguasai pelajaran sangat menyerlah Guru menggunakan pelbagai kaedah untuk membuat penilaian formatif semasa P&P untuk mengukur dan mengesan kemajuan hampir keseluruhan murid serta memastikan objektif/hasil pembelajaran tercapai. Guru menggunakan maklum balas penilaian formatif untuk tindakan pembetulan/ penambahbaikan segera dalam P&P. Hampir keseluruhan hasil kerja murid disemak secara konstruktif dan konsisten. Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5. Guru membuat penilaian formatif semasa P&P untuk mengukur dan mengesan kemajuan kebanyakan murid. Guru menggunakan maklum balas penilaian formatif untuk tindakan pembetulan dalam P&P. Kebanyakan hasil kerja murid disemak secara konsisten. Terdapat sedikit kekuatan tetapi masih banyak kelemahan yang nyata dan belum mencapai deskripsi skor 3 Guru kurang membuat penilaian formatif semasa P&P. Hasil kerja muridtidak disemak.

SKOR 6

SKOR 5

SKOR 4

SKOR 3

SKOR 2 SKOR 1

Aspek 4.9 Kriteria Kritikal SKOR

Teknik Penyoalan Kepelbagaian teknik penyoalan meningkatkan pemahaman murid. DESKRIPSI SKOR Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 dipenuhi. Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yang menambah nilai pada usaha-usaha meningkatkan pencapaian murid. Kesungguhan guru untuk memastikan murid menguasai pelajaran sangat menyerlah Guru mengemukakan soalan yang mudah difahami, bertumpu, bercapah meliputi pelbagai aras kognitif dan disebarkan ke seluruh kelas. Guru memberi respons yang sesuai terhadap hampir keseluruhan jawapan murid. Soalan yang dikemukakan berjaya meningkatkan minat hampir keseluruhan murid untuk terlibat dalam P&P. Soalan yang dikemukakan dapat mencetuskan pemikiran kreatif dan kritis. Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5. Guru mengemukakan soalan yang mudah difahami dan disebarkan ke seluruh kelas. Guru memberi respons yang sesuai terhadap kebanyakan jawapan murid. 18

SKOR 6

SKOR 5

SKOR 4

SKOR 3

Soalan yang dikemukakan dapat meningkatkan minat kebanyakan murid untuk terlibat dalam P&P. SKOR 2 Terdapat sedikit kekuatan tetapi masih banyak kelemahan yang nyata dan belum mencapai deskripsi skor 3 Aras soalan guru tidak sesuai dengan kebolehan murid dan sebaran soalan tidak menyeluruh. Guru tidak memberi respons terhadap jawapan yang diberikan oleh murid.

SKOR 1

Aspek 4.10 Kriteria Kritikal SKOR

Penguasaan Isi Kandungan Penguasaan isi kandungan yang mendalam membolehkan pelajaran disampaikan dengan yakin, jelas dan tepat. DESKRIPSI SKOR Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 dipenuhi. Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yang menambah nilai pada usaha-usaha meningkatkan pencapaian murid. Kesungguhan guru untuk memastikan murid menguasai pelajaran sangat menyerlah Guru dapat menyampaikan isi pelajaran sesuai dengan objektif pembelajaran. Guru dapat menjelaskan konsep/ fakta atau memberi jawapan dengan yakin ,jelas dan tepat. Guru menghuraikan isi pelajaran dengan mengaitkannya dengan situasi semasa atau pengalaman murid. Guru berkemahiran memeringkatkan isi pelajaran mengikut potensi murid. Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5. Guru dapat menyampaikan isi pelajaran sesuai dengan objektif pembelajaran. Guru dapat menjelaskan konsep/ fakta. Guru mengaitkan isi pelajaran dengan dengan situasi semasa. Terdapat sedikit kekuatan tetapi masih banyak kelemahan yang nyata dan belum mencapai deskripsi skor 3 Isi pelajaran yang disampaikan tidak menepati objektif pembelajaran.. Konsep dan fakta yang dihuraikan terhad dan tidak jelas. Isi pelajaran tidak dikaitkan dengan situasi semasa/pengalaman murid.

SKOR 6

SKOR 5

SKOR 4

SKOR 3

SKOR 2

SKOR 1

Aspek 4.11 Kriteria Kritikal SKOR

Pengurusan Kelas (Bilik Darjah/ Makmal/ Bengkel/Padang) Pengurusan kelas yang cekap mewujudkan suasana yang kondusif untuk meningkatkan keberkesanan P&P DESKRIPSI SKOR Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 dipenuhi. Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yang menambah nilai pada usaha-usaha meningkatkan pencapaian murid. Kesungguhan guru untuk memastikan murid menguasai pelajaran sangat menyerlah Guru memastikan kelas berada dalam keadaan kondusif untuk proses P&P. Guru dapat mengawal tingkah laku murid dengan menegaskan pematuhan pada 19

SKOR 6

SKOR 5

peraturan serta memastikan hampir keseluruhan murid memberi tumpuan terhadap pelajaran. Guru menegur salah laku murid (jika berlaku) dengan serta merta tanpa menjejaskan maruah mereka. Susun atur kedudukan murid sesuai dengan aktiviti yang dilaksanakan dan ruang kelas digunakan secara optimum untuk tujuan pembelajaran. SKOR 4 Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5. Guru memastikan kelas berada dalam keadaan kondusif untuk proses P&P. Guru dapat mengawal tingkah laku murid dan memastikan kebanyakan murid memberi perhatian terhadap pelajaran. Guru menegur salah laku murid (jika berlaku). Terdapat sedikit kekuatan tetapi masih banyak kelemahan yang nyata dan belum mencapai deskripsi skor 3 Guru tidak memastikan kelas berada dalam keadaan kondusif untuk proses P&P. Guru gagal mengawal tingkah laku murid.

SKOR 3

SKOR 2 SKOR 1

Aspek 4.12 Kriteria Kritikal SKOR

Amalan Profesionalisme Keguruan Pematuhan etika kerja dan amalan nilai yang positif mewujudkan keyakinan dan kepercayaan murid terhadap guru DESKRIPSI SKOR Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 dipenuhi. Terdapat unsur inovasi dan kreativiti yang menambah nilai pada usaha-usaha meningkatkan pencapaian murid. Kesungguhan guru untuk memastikan murid menguasai pelajaran sangat menyerlah Guru menunjukkan semangat dan kesungguhan dalam menyampaikan pelajaran. Guru prihatin terhadap pendidikan murid dan bersikap adil serta bertimbang rasa terhadap setiap murid dalam kelasnya. Guru menepati masa. Guru bersikap mesra, sabar, empati, simpati dan mudah didekati. Guru memperlihatkan perwatakan positif dan mengamalkan nilai murni yang boleh dicontohi murid. Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5. Guru mempunyi kesungguhan dalam menyampaikan pelajaran. Guru menepati masa. Guru memperlihatkan perwatakan positif dan mengamalkan nilai murni yang boleh dicontohi murid. Terdapat sedikit kekuatan tetapi masih banyak kelemahan yang nyata dan belum mencapai deskripsi skor 3 Guru tidak bersungguh-sungguh dalam menyampaikan pelajaran. Guru kurang prihatin terhadap pendidikan murid. Guru tidak menepati masa.

SKOR 6

SKOR 5

SKOR 4

SKOR 3

SKOR 2

SKOR 1

20

STANDARD 5 SKOR SKOR 6

KEMENJADIAN MURID DALAM KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN SAHSIAH DESKRIPSI SKOR Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 dipenuhi. Terdapat unsur kreativiti yang menambah nilai pada usaha-usaha meningkatkan pembelajaran murid. * Mana-mana lima daripada deskripsi berikut Hampir keseluruhan murid berupaya menguasai kemahiran berkomunikasi (bertutur/menggunakan bahasa isyarat) Hampir keseluruhan murid memperlihatkan peningkatan dalam pembelajaran Hampir keseluruhan murid mematuhi arahan Hampir keseluruhan murid menunjukkan tingkah laku yang positif Hampir keseluruhan murid boleh mengurus diri dan berdikari Hampir keseluruhan murid boleh menunjukkan bakat mengikut keupayaan (seperti bersukan/ bercerita/ menyanyi/ tilawah/menari/ melukis) dan lain-lain. Hampir keseluruhan murid menguasai kemahiran motor kasar dan motor halus (seperti mewarna/melukis/menulis/ menggunting/ melompat/dll.) Hampir keseluruhan murid memberi tumpuan terhadap pelajaran . Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5. * Mana-mana tiga daripada deskripsi berikut Kebanyakan murid berupaya menguasai kemahiran berkomunikasi (bertutur/menggunakan bahasa isyarat) Kebanyakan murid memperlihatkan peningkatan dalam pembelajaran Kebanyakan murid mematuhi arahan Kebanyakan murid menunjukkan tingkah laku yang positif Kebanyakan murid boleh mengurus diri dan berdikari Kebanyakan murid boleh menunjukkan bakat mengikut keupayaan (seperti bersukan/ bercerita/ menyanyi/ tilawah/menari/ melukis dll.) Kebanyakan murid menguasai kemahiran motor kasar dan motor halus (seperti mewarna/melukis/menulis/ menggunting/ melompat/dll.) Kebanyakan murid memberi tumpuan terhadap pelajaran . Terdapat sedikit kekuatan tetapi masih banyak kelemahan yang nyata dan belum mencapai deskripsi skor 3 Sangat sedikit murid berupaya menguasai kemahiran berkomunikasi (bertutur/menggunakan bahasa isyarat) Sangat sedikit murid memperlihatkan peningkatan dalam pembelajaran Sangat sedikit murid mematuhi arahan Sangat sedikit murid menunjukkan tingkah laku yang positif Sangat sedikit murid boleh mengurus diri dan berdikari Sangat sedikit murid boleh menunjukkan bakat mengikut keupayaan (seperti bersukan/ bercerita/ menyanyi/ tilawah/menari/ melukis dll.) Sangat sedikit murid menguasai kemahiran motor kasar dan motor halus (mewarna/melukis/menulis/ menggunting/ melompat/dll.) Sangat sedikit murid memberi tumpuan terhadap pelajaran

SKOR 5

SKOR 4

SKOR 3

SKOR 2

SKOR 1

21