Anda di halaman 1dari 28

Latihan bermaksud proses pemindahan ilmu pengetahuan secara kemas dan berdisiplin, bertujuan menambah pengetahuan dan kemahiran

untuk memenuhi keperluan dan tuntutan semasa dalam organisasi. Ini dicapai melalui sebarang bentuk pembelajaran seperti kursus, latihan semasa bekerja dan program mentoring/coaching atau yang

seumpama dengannya yang menyumbang kepada pembangunan individu dan kecemerlangan organisasi;

Pembangunan Diri merujuk kepada peningkatan kemahiran, kebolehan dan kerjaya yang dapat dicapai dengan mempraktikkan pengetahuan, pendedahan kepada pelbagai idea dan pengalaman serta melalui latihan dan mentoring

Pembelajaran ialah proses perubahan hasil daripada pengalaman secara relatif ke atas pelakuan (behaviour). Ianya melibatkan setiap

individu menerima pembelajaran mengikut keperluan masing-masing sama ada mengikut kaedah eksperimen, analisis dan keupayaan menggunakan pengalaman seumur hidup

Pembelajaran Berterusan ialah proses mendapatkan ilmu pengetahuan sepanjang hayat yang melibatkan tiga elemen utama iaitu latihan, pembelajaran dan pembangunan diri

ASAS-ASAS KEPERLUAN DASAR LATIHAN


Dasar Wawasan Negara telah menetapkan matlamat pembangunan negara untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Bagi mencapai matlamat tersebut, Kerajaan telah memberi penekanan kepada semua aspek pembangunan, termasuklah pembangunan sumber manusia sektor awam.

Pelaksanaan Sistem Saraan Malaysia mulai 1 November 2002 yang berteraskan kompetensi dan pembelajaran berterusan adalah bertujuan untuk menggalakkan pembangunan diri, penguasaan pengetahuan, kemahiran, kreativiti dan inovasi.

DASAR DAN OBJEKTIF LATIHAN Menyedari pentingnya usaha-usaha pembangunan sumber manusia dalam sektor awam, Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam telah ditetapkan iaitu setiap anggota perkhidmatan awam perlu melengkapkan diri / dilengkapkan dengan sikap (attitude),

kemahiran (skills) dan pengetahuan (knowledge) yang bersesuaian, melalui program pembangunan sumber manusia yang terancang yang berteraskan pembangunan kompetensi dan pembelajaran berterusan.

Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam digubal untuk mencapai objektifobjektif berikut: i. Menyediakan anggota yang berkelayakan, berkebolehan dan berkompetensi; ii. Mencapai hasil kerja yang berkualiti / bermutu tinggi iii. Meningkatkan kompetensi dan produktiviti

iv. Membentuk nilai-nilai murni dan sikapsikap positif; v. Mewujudkan nilai cipta (valuecreation)

dan nilai tambah (value added) di dalam sektor awam; dan


VI. Menyediakan hala tuju kemajuan kerjaya. *

TANGGUNGJAWAB ANGGOTA PERKHIDMATAN AWAM


Setiap anggota perkhidmatan awam adalah bertanggungjawab ke atas perkara-perkara berikut:

i. Merancang keperluan kursus yang bersesuaian dengan tugas, objektif Jabatan dan pembangunan diri;

ii-Menghadiri dan mengikuti kursus yang diluluskan atau ditetapkan dengan penuh komitmen dan jaya.

iii-Menyedia dan mengemukakan laporan kursus kepada Ketua Jabatan masing-masing setelah selesai menjalani kursus berkaitan.

iv-Mengemukakan salinan sijil / dokumen berkaitan bagi tujuan pengesahan kehadiran kursus dan bagi tujuan rekod kepada Ketua Jabatan masing-masing sebaik sahaja tamat menghadiri kursus. *

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 6 TAHUN 2005

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA


( 2013 2025 )

KONSEP LET MANAGERS MANAGE

KURSUS

BENGKEL

TAKLIMAT PROFESIONAL

SEMINAR

INPUT INHOUSE

HARI PROFESIONAL

Pembacaan Buku Kaedah Pembacaan Buku Book Review adalah salah satu alternatif sekiranya kewajipan menghadiri kursus bagi semua kakitangan awam tidak dapat dipenuhi. Pembacaan buku dan bahan ilmiah perlu dibentangkan di mana 1 pembentangan bersamaan 1 hari berkursus.

Ianya perlu dirancang, dilaksana, penulisan sinopsis, kongsi ilmu, perekodan dan pelaporan. (Surat Pekeliling KPM) -Pembacaan buku-buku ilmiah dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris(Buku biasa/ bentuk fizikal atau e-book) dan Pembacaan Jurnal ilmiah/Laporan/Kajian dan lain-lain bahan ilmiah secara fizikal atau maya(virtual). Bahan yang ingin dibentangkan mendapat kelulusan Ketua Jabatan/Panel Khas di Bahagian/Jabatan

Pembelajaran melalui kaedah ePembelajaran bertujuan meningkatkan kompetensi individu secara school based. Sehubungan itu, ianya perlu dirancang, dilaksana, menyiapkan tugasan, pelaporan dan perekodan.

e-Pembelajaran Sektor Awam(EPSA) Pegawai yang berjaya menamatkan kursus akan diiktiraf telah menghadiri berkursus tertakluk kepada pengiraan 6 jam bersamaan 1 hari berkursus) - Portal (EPSA)- www.epsa.intan.my

A. Pengetahuan Profesional (60%)

B. Kemahiran Profesional (20%)

C. Nilai dan Amalan Profesional Keguruan (20%)

PEMBANGUNAN PROFESIONAL BERTERUSAN (Continuous Profesional Development )

CPD master plan SME / SISC + Penilaian Bersepadu Penilaian Kompetensi Kepimpinan Penilaian 360 Pemantapan Profesion Guru

ULKS JPN MELAKA MENYELARAS

Latihan : Dasar ( kssr,pra-sek,pbs,mbmmbi dll) NKRA (linus,PLC,PPGB,PPG,PGB dll ) Agensi Luar( IPT , IAB, IPG, dll ) * minit bebas
ULKS JPN MELAKA MENGELOLA KISSM / PTM POL MS : ISO

MULA PK06-1 Pegawai / DG PK06-2 Staf Sokongan / AKS EDARAN BORANG MATRIK KOMPETENSI PK06-1 DAN PK06-2

Memo Dalaman kepada yang belum menghantar

MENGUMPUL / MENGANALISIS BORANG MATRIK KOMPETENSI

KEMAHIRAN : Generik , Fungsian, Teknikal, Kemahiran ICT , Bahasa

KETETAPAN DAN PERANCANGAN LATIHAN / KURSUS

Surat permohonan dan Surat kebenaran dari Pengarah

PENGESAHAN KETUA JABATAN

Pemantauan Sijil Penyertaan / Penghargaan Kad Biru Edaran PK06-3 dan PK06-4

PELAKSANAAN LATIHAN / KURSUS

Analisis / Laporan Rumusan Keseluruhan

ANALISIS / LAPORAN KEBERKESANAN LATIHAN / KURSUS, PK06-3 DAN PK06-4

Mengedar borang kepada peserta. Mengumpul dan menganalisis Perancangan penambahbaikan dan pemantauan bersemuka

KEBERKESANAN LATIHAN PK06-5 / e-SPLKPM

PEMANTAUAN / PERANCANGAN

http://apps.moe.gov.my/splg

Pada masa kini SPLG boleh dilayari menerusi Link dibawah, sila klik pada gambar dibawah untuk mengakses ke Modul SULDP dan Modul Individu.
MODUL SULDP MODUL INDIVIDU

Sila klik pada logo di atas untuk mengakses ke aplikasi online Pengurusan Latihan Guru dan Kakitangan Kursus Kehadiran Luar (KKL) dan Book Review (BR) yang di 'Key Inmenerusi Modul Individu perlu disemak dan disokong oleh SULDP/ Ketua Jabatan bagi membolehkan ianya di paparkan dalam pelaporan Digital.

MENU UTAMA

+ Pengenalan PENGURUSAN -SPLG KURSUS TAWAR + Anjuran PPD KUMPULAN + Daftar Kursus + Senarai Kursus Daftar INDIVIDU Book Review (BR) + Daftar Kursus BR

+ Senarai Staf Terlibat BR Kehadiran Kursus Luar (KKL) + Daftar KKL + Senarai Staf KKL UTILITI PENGGUNA Pengguna : jpn04 + Tukar Katalaluan + Profil Pengguna Pengurusan Staf PPD/ JPN/ BHG - Manual + Daftar Staf + Senarai Staf ANALISA KEPERLUAN LATIHAN (TNA) 'TNA' Bahagian/ Sek Sendiri + Kumpulan Guru + Pegawai - PK06-1 + Kumpulan Pelaksana PK06-2 'TNA' Negeri (Sekolah) + Kumpulan Guru PK06-1 + Kumpulan Pelaksana PK06-2

Selamat Datang Aplikasi On-Line Sistem Pengurusan Latihan Guru (Modul Individu)

Login Pengguna Sistem

Kad Pengenalan Pengguna :