Anda di halaman 1dari 16

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG)

MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN KEPUJIANKEPUJIAN

MODUL PPG

PKB 3103

PENGURUSAN TINGKAH LAKU

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3, BLOK 2200, PERSIARAN APEC, CYBER 6, 63000 CYBERJAYA Berkuat kuasa pada Jun 2011

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia


Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun,

ii

sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

MODUL PEMBELAJARAN INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL PEMBELAJARAN INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Jun 2011 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

iii

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafal Pendidikan Guru Hak Cipta kerajaan Kandungan Panduan Pelajar Pengenalan Agihan Tajuk (interaksi dan Modul)

ii ii iii iv- vi vii - ix x xi-xv

Tajuk 1 Pengenalan Kepada Pengurusan Tingkah laku Definisi dan konsep pengurusan tingkah laku Pengurusan tingkah laku Pengubahsuaian tingkah laku Konsep pengurusan tingkah laku Perspektif sejarah Perkembangan masa kini Faktor-faktor yang mempengaruhi salah laku Keturunan Persekitaran Pemakanan Kesan salah laku terhadap pembelajaran Masalah disiplin Keciciran Gejala sosial Kepentingan pengurusan tingkah laku di kalangan murid-murid berkeperluan khas Pengurusan diri iv

1-2

4-5

6 - 12

13

14-15

Pendidikan Sosialisasi

Tajuk 2

Teori dan Model Tingkah Laku


16-23 Teori Tingkah laku Teori Pelaziman Operan Teori Pembelajaran Sosial

Model-model Tingkah laku Model Psikodinamik Model Biofizikal Model Persekitaran Model tingkah laku

Tajuk 3

Jenis-jenis Tingkah laku Bermasalah Tingkah laku positif Tingkah laku negatif Penyelidikan mengenai tingkah laku 24 - 40

Tajuk 4

Prinsip-prinsip Pengurusan Tingkah laku Jenis Peneguhan Jadual Peneguhan Prinsip Peneguhan Pengurusan Tingkah laku 41-48

Tajuk 5 Proses perubahan Tingkah laku Mengenal pasti dan memilih tingkah laku 49-54

Mengumpul dan merekaod data Mengenalpasti dan menentukan peneguhan Melaksankan program intervensi Menilai keberkesanan intervensi

Tajuk 6 Strategi Pengurusan Tingkah laku Peningkatan Tingkah laku Pengurangan Tingkah laku

55-59

Tajuk 7 Isu dan Etika Pengurusan Tingkah laku Hak Asasi kanak-kanak Penglibatan Ibu bapa Penglibatan Komuniti 60-71

Bibliografi Panel Penulis Modul Panel Pemurni Modul Ikon Modul

72-73 74 75 76

vi

PANDUAN PELAJAR PENGENALAN Modul pembelajaran ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Modul pembelajaran ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran, sumbersumber pembelajaran, dan masa anda. PEMBELAJARAN ARAH KENDIRI Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. SASARAN KURSUS Pelajar Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang mendaftar dengan Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia (IPG KPM) di bawah Program Pensiswazahan Guru (PPG). JAM PEMBELAJARAN PELAJAR (JPP) Berdasarkan standard IPG KPM yang memerlukan pelajar mengumpulkan 40 jam pembelajaran bagi setiap jam kredit. Anggaran peruntukan jam pembelajaran adalah seperti dalam Jadual 1:

Agihan Jam pembelajaran Aktiviti-aktiviti Pembelajaran 3 Kredit


Tanpa Amali (3+0) Ada Amali (2+1) (1+2) (0+3)

Mengikut Kredit Kursus 2 Kredit


Tanpa Amali (2+0) Ada Amali (1+1) (0+2)

1 Kredit
Tanpa Amali (1+0) Ada Amali (0+1)

vii

Membaca modul pembelajaran dan menyiapkan latihan / tugasan terarah / amali Menghadiri kelas interaksi bersemuka (5 kali) Latihan Amali* Perbincangan Atas Talian Kerja Kursus Ulangkaji Amali/Peperiksaan Jumlah Jam Pembelajaran 10 7 20 10 2 120 10 10 7 20 10 2 5 5 20 10 2 80 5 8 5 20 10 2 5 5 15 5 2 40 5 5 5 15 5 2 70 60 70 62 70 65

* Latihan amali akan dijalankan pada hari Ahad atau melalui kursus intensif.

SUSUNAN TAJUK MODUL Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Anda boleh berbincang dengan pensyarah, tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. IKON Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat.

PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. Soalan peperiksaan akan meliputi semua tajuk dalam modul pembelajaran dan juga perbincangan Tip untuk membantu anda melalui kursus ini.

viii

1. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. 2. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. 3. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. 4. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. 5. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. Teliti maklumat yang diterima. 6. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna. 7. Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda.

ix

PENGENALAN
Modul ini merangkumi lima daripada lapan tajuk yang terdapat dalam Pro Forma PKB 3103 Pengurusan Tingkah laku. Kesemua tajuk yang terdapat dalam modul ini memberi pengetahuan asas tentang pengurusan tingkah laku kanak-kanak bermasalah pembelajaran. laku, Peserta kursus didedahkan kepada kepentingan pengurusan tingkah Penekanan diberi kepada

huraian teori dan model pengurusan tingkah laku.

strategi pengurusan tingkah laku yang sesuai digunakan untuk menguruskan tingkah laku kanak-kanak bermasalah pembelajaran. Bagi memudahkan pembaca memahami Modul pembelajaran ini, setiap unit dibahagikan kepada beberapa tajuk kecil. Unit 1 mengandungi lima tajuk kecil iaitu definisi dan konsep pengurusan tingkah laku,

konsep pengurusan tingkah laku, faktor-faktor yang mempengaruhi salah laku, kesan salah laku terhadap pembelajaran dan kepentingan pengurusan tingkah laku dalam kalangan murid-murid bermasalah pembelajaran. Unit 2 membincangkan tentang teori dan model tingkah laku yang mengandungi dua tajuk kecil iaitu teori tingkah laku dan model-model tingkah laku. Jenis-jenis tingkah laku bermasalah ada dibincangkan dalam Unit 3. Terdapat tiga tajuk kecil dalam unit ini iaitu tingkah laku positif, tingkah laku negatif dan penyelidikan mengenai tingkah laku. Dalam setiap unit disertakan dengan soalan-soalan latihan, tugasan dan praktis. Pada akhir unit akan diberi sekurang-kurangnya dua tajuk tugasan tutorial. Anda dikehendaki melaksanakan tugasan tersebut sebagai bahan tambahan dan pengukuhan bagi unitunit yang dikuliahkan secara interaksi. Anda digalakkan mendapat maklumat tambahan daripada pelbagai sumber rujukan seperti buku-buku rujukan dan laman-laman web yang dicadangkan, atau mana-mana bahan sumber yang difikirkan sesuai.

AGIHAN TAJUK

Kod & Nama Kursus: PKB 3103 PENGURUSAN TINGKAH LAKU Kandungan modul ini dibahagi kepada __7___ tajuk/topik. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul.
JUMLAH JAM MENGIKUT PRO FORMA KURSUS

INTERAKSI

TAJUK/TOPIK

-Pengenalan Kepada Pengurusan Tingkah Laku -Teori dan Model Tingkah Laku

2J

Jenis-jenis Tingkah Laku Bermasalah

2J

Prinsip-prinsip Asas Pengurusan Tingkah Laku

2J

-Proses Perubahan Tingkah Laku -Strategi Pengurusan Tingkah Laku

2J

Isu dan Etika Pengurusan Tingkah Laku

2J

JUMLAH

10J

xi

AGIHAN TAJUK Panduan kepada pengguna Kandungan modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka dan pembelajaran melalui modul.

Bil.

Tajuk/Topik

Interaksi Bersemuka (jam)

Teori 1 Pengenalan Kepada Pengurusan Tingkah laku Definisi dan konsep pengurusan tingkah laku Pengurusan tingkah laku Pengubahsuaian tingkah laku Konsep pengurusan tingkah laku Perspektif sejarah Perkembangan masa kini Faktor-faktor yang mempengaruhi salah laku Keturunan Persekitaran Pemakanan Kesan salah laku terhadap pembelajaran Masalah disiplin Keciciran Gejala sosial Kepentingan pengurusan tingkah laku di kalangan murid-murid berkeperluan khas Pengurusan diri Pendidikan Sosialisasi 2

xii

Bil.

Tajuk/Topik

Interaksi Bersemuka (jam)

Teori dan Model Tingkah Laku 2 1 Teori Tingkah Laku Teori Pelaziman Operan Teori Pembelajaran Sosial Model-model Tingkah Laku Model Psikodinamik Model Biofizikal Model Persekitaran Model Tingkah Laku

Jenis-jenis Tingkah laku Bermasalah 3 1 Tingkah laku positif Cepat belajar Suka mencuba Tingkah laku negatif Hiperaktif Distruktif Disruptif Agresif Temper tantrums Separation problems Overdependency Withdrawal Noncompliance Penyelidikan Mengenai Tingkah Laku Cross-sectional research Longitudinal research

xiii

Bil.

Tajuk/Topik

Interaksi Bersemuka (jam)

4.

Prinsip-prinsip Asas Pengurusan Tingkah Laku Pengurusan peneguhan Jenis peneguhan Jadual peneguhan Dokumentasi Jenis-jenis rekod / pemerhatian Prinsip pengurusan tingkah laku Kesegeraan peneguhan Jenis / bentuk peneguhan

5.

Proses Perubahan Tingkah Laku Langkah-langkah pelaksanaan perubahan tingkah laku Mengenal pasti dan memilih tingkah laku sasaran Mengumpul dan merekod data Mengenal pasti dan menentukan peneguhan Melaksanakan program intervensi dan merekod data Menilai keberkesanan intervensi

xiv

Bil.

Tajuk/Topik

Interaksi Bersemuka (jam)

Strategi Pengurusan Tingkah Laku 1 Peningkatan tingkah laku Peneguhan positif Pembentukan (shaping) Kontrak Ganjaran ekonomi Modelling Pengurangan tingkah laku Kejemuan (satiation) Overcorrection Redirection Time-out Pelupusan Hukuman Disensitisasi Strategi menurut model tingkah laku Biofizikal Psikodinamik Persekitaran Tingkah laku

Isu dan Etika Pengurusan Tingkah Laku Hak asasi kanak-kanak Normalisasi Keadilan Penghormatan Penglibatan Ibu Bapa Reaksi ibu bapa Keperluan latihan Hubungan rumah dengan sekolah Penglibatan komuniti Agensi kerajaan dan swasta Pertubuhan bukan kerajaan (NGO) 10 JAM Jumlah: 2

xv

xvi