Anda di halaman 1dari 22

Teori Pemusatan Insan

1.0 Pengenalan

Teori Pemusatan Insan disebut juga sebagai teori konsep kendiri atau teori

fenomenologi yang digolongkan ke dalam psikologi kemanusiaan (humanistic), gestalt

dan kewujudan. Ia diasaskan oleh Carl Ransom Rogers di dalam tahun 40an yang

menamakannya kaunseling bukan-arahan atau kaunseling pusatan-klien. Ia mencabar

pendekatan-pendekatan pusatan-kaunselor dan kaunseling arahan yang mengandaikan

bahawa kaunselor itu dalam semua hal dan berkeupayaan membantu kliennya di dalam

semua bidang.

Ia mencabar teknik-teknik dan tatacara-tatacara yang berbentuk nasihat, saranan,

arahan kaunselor, pujukan, pengajaran, diagnosis dan pentafsiran oleh kaunselor. Cabaran

ini dilakukan oleh Rogers semata-mata kerana kepercayaan dan keyakinannya bahawa

manusia itu memang baik, memang boleh dipercayai, dan memang mempunyai

keupayaan yang banyak untuk memahami diri mereka sendiri serta menyelesaikan

masalah-masalah yang mereka alami sendiri, tanpa campur tangan secara langsung oleh

kaunselor. Ia berpendirian bahawa manusia itu boleh menuju ke arah penentuan kendiri,

jika mereka dibawa terlibat di dalam perhubungan kaunseling atau terapi. Baginya sifat-

sifat peribadi dan sikap kaunselor serta hubungan antara klien dengan kaunselor itu

adalah merupakan dua faktor utama bagi kejayaan sesuatu proses kaunseling tanpa

memerlukan arahan-arahan yang langsung dari kaunselor seperti yang dianjurkan

sebelum dan selepasnya. Kerana itulah tatacara dan teknik tidak penting baginya.

Melalui penglibatannya yang meluas di dalam kaunseling dan psikoterapi

individu, Rogers telah mengemukakan teori dan pendekatannya yang dinamakan terapi

1
Teori Pemusatan Insan

pusatan-klien di dalam tahun 1951. Teori ini terus diperbaikinya dan hasilnya diterbitkan

di dalam tahun 1962.

Teori dan pendekatan yang dikemukakan oleh Rogers ini mencetuskan minat yang

mendalam di kalangan para pendidik yang menekankan pengajaran pemusatan pelajar. Di

samping itu, Rogers juga telah mencuba teorinya untuk digunakan dengan kelompok-

kelompok, dan juga dalam kaunseling keluarga pada tahun 1970 dan 1972. Sejak

kebelakangan ini seolah-olah sudah muncul minat untuk menerapkan teorinya di dalam

bidang perhubungan antarabangsa dan politik.

2.0 Latar Belakang Tokoh

Carl Ransom Rogers dilahirkan pada 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois

Chicago. Rogers merupakan anak ke-empat dari enam orang adik beradik. Ayahnya

merupakan seorang kontraktor dan jurutera. Kedua-dua ibubapanya sangat kuat

berpegang kepada agama. Rogers mempunyai adik beradik seramai enam orang dan lima

daripada mereka adalah lelaki. Hubungan mereka adik beradik sangatlah rapat. Rogers

amat rapat dengan ibunya berbanding ayahnya.

Semasa kecil Rogers adalah seorang murid yang cerdik dan pintar. Walaupun

dilahirkan dalam keluarga yang ramai, Rogers merupakan seorang pelajar yang suka

mengasingkan diri dan pendiam di sekolah. Beliau sangat sensitif orangnya.

Rogers telah memasuki Universiti Wisconsin dan memperolehi pencapaian di

dalam bidang akademik yang sangat baik. Di universiti itu beliau mengambil bahagian

dalam pelbagai aktiviti, termasuk rombongan ke negeri China sebagai perwakilan dalam

2
Teori Pemusatan Insan

World Student Christian Federation Conference. Beliau mendapat Ijazah pertamanya

dalam bidang Sejarah pada tahun 1924. Beliau menerima Ijazah kedoktorannya pada

tahun 1931.

Pada tahun 1928, sebelum menerima ijazah kedoktorannya, beliau mula bekerja di

Rochester New York, terutamanya dengan kanak-kanak dan remaja yang bermasalah

yang dirujuk oleh mahkamah dan agensi-agensi kepada Child Study Department of the

Society for the Prevention of Cruelty to Children. Kemudian beliau dilantik menjadi

pengarah kepada Rochester Guidance Center. Pada tahun 1940 dia menjadi professor di

Ohio State University. Di antara tahun 1945 sehingga 1957 beliau terlibat secara

langsung dengan Counseling Center di University Of Chicago. Rogers kemudian

berpindah ke University Of Wisconsin. Pada tahun 1964 beliau menyertai Western

Behavioral Science Institute sebagai ‘resident fellow’. Dari tahun 1968 sehingga beliau

meninggal dunia, Rogers menjadi resident fellow di Center for studies di La Jolla,

California. Rogers telah menulis beberapa buah buku antara lain buku-buku yang

ditulisnya ialah Counseling and Psychotherapy (1942), Client-centered Therapy (1951),

On Becoming a Person (1961), Carls Rogers On Encounter Groups (1970).

Rogers banyak menerima penghormatan di sepanjang hidupnya. Beliau

merupakan orang pertama menjadi pengerusi kepada American Association for Applied

Psychology . Beliau bertugas sebagai pengerusi American Psychocogical Association

(APA) dari tahun 1946 – 1947 . Rogers meninggal dunia di La Jolla, California pada 4

Februari 1987 ketika berusia 85 tahun selepas menjalani pembedahan tulang punggung

yang patah akibat satu kemalangan.

3
Teori Pemusatan Insan

3.0 Pandangan Terapi Terhadap Kejadian Manusia

Menurut Amir Awang (1987), Carls Rogers mempunyai pandangan yang cukup

teguh mengenai sifat tabii manusia. Baginya manusia boleh berkembang secara positif

dan membina jika wujud perasaan percaya mempercayai, hormat menghormati yang

boleh dirasai dan dialami. Rogers menolak sekuat-kuatnya anggapan bahawa manusia itu

tidak boleh dipercayai dan pasif, dan menjadi mangsa sifat biologi atau persekitarannya.

Ia menolak anggapan kepercayaan bahawa manusia itu perlu diarah, didorong, diajar,

didera, diberi ganjaran, dikawal dan diuruskan hidupnya oleh orang lain. Ia yakin bahawa

manusia memang dari mula lagi sudah mempunyai kecenderungan dan keupayaan

semulajadi untuk berkembang peringkat demi peringkat menuju ke arah nirwana kendiri,

andainya wujud keadaan-keadaan yang sesuai.

Menurut Ee Ah Meng (1997), Carls Rogers dalam teori Pemusatan Insan

membuat andaian bahawa manusia adalah rasional, baik dan bertanggungjawab. Manusia

boleh membuat keputusan sendiri yang membawa keoada kebebasan dan berdikari. Sifat-

sifat yang ada pada manusia adalah seperti membina, bekerjasama, boleh dipercayai,

bersifat realistik dan sanggup bersosial. Perasaan-perasaan negatif yang terdapat pada

manusia seperti marah dan benci memang wujud akibat penafian keperluan seperti kasih

sayang, keselamatan dan penerimaan.

Andaian-andaian teori ini terhadap manusia adalah seperti :

1. Konsep kendiri adalah persepsi tentang diri individu berdasarkan interaksi kita

dengan orang-orang lain.

4
Teori Pemusatan Insan

2. Individu bertingkah laku dalam bentuk yang boleh meningkatkan konsep

kendirinya.

3. Masalah-masalah yang berlaku kerana timbul atau wujudnya antara konsep

kendiri dengan pengalaman-pengalaman yang lalu.

4. Hanya dengan pengalaman dan penghormatan barulah individu akan bersedia

untuk berkongsi masalahnya.

Menurut Suradi Salim (1996), manusia dianggap mempunyai sifat-sifat positif dan

mempunyai keinginan untuk berfungsi penuh, iaitu hidup dengan seberapa berkesan yang

boleh. Jika seseorang itu dibenarkan untuk berkembang dengan bebas, beliau akan

berkembang dengan sempurna dan akan menjadi individu yang positif dan berjaya.

Pandangan seseorang tentang dirinya dalam konteks persekitarannya menentukan tingkah

lakunya dan kepuasan peribadinya. Jika diberikan atau disediakan dengan persekitaran

yang menggalakkan, manusia akan berkembang dengan yakin ke arah nirwana kendiri –

menjadi apa sahaja yang dia inginkan. Jika manusia tidak menerima kasih sayang dan

sokongan orang yang penting baginya, kemungkinan besar manusia menganggap dirinya

tidak berharga dan menganggap orang lain tidak boleh dipercayai, serta mereka akan

bersikap mempertahankan diri dan perkembangan ke arah nirwana diri akan terhalang.

Persepsi seseorang tentang diri dan persekitaranya merupakan realiti baginya.

Bagi Rogers, untuk membolehkan seseorang itu berkembang secara positif dan

membina, mestilah wujud tiga suasana atau keadaan, iaitu;

1. Kejujuran, keikhlasan da kebenaran

2. Penerimaan tanpa syarat dan perasaan ambil berat

5
Teori Pemusatan Insan

3. Kefahaman yang mendalam

Jika ketiga-tiga keadaan ini dapat dirasai dan dialami oleh klien di dalam hubungannya

dengan kaunselor, ia juga akan mula menghayati sifat-sifat dan ciri-ciri ini dan seterusnya

lebih bersedia untuk menerima pengalaman-pengalaman yang dilaluinya.

4.0 Matlamat Terapi

Matlamat yang ingin dicapai di dalam kaunseling / Terapi Pemusatan Insan ini

bukanlah sekadar menyelesaikan masalah yang dihadapi atau dialami pada masa itu,

tetapi apa yang lebih diutamakan ialah untuk mencapai perasaan bebas dan besepadu bagi

diri seseorang individu itu.

Tujuan kaunseling adalah untuk membantu klien di dalam proses

perkembangannya, agar ia dapat menghadapi dan mengatasi masalah masa kini dan

masalah-masalah di masa hadapan.

Dengan berasaskan kepada matlamat yang ingin dicapai, maka klien haruslah

bersedia untuk memisahkan dirinya daripada apa yang selama ini telah sebati dengan

dirinya bagi membolehkan dirinya berhadapan dengan realiti. Menurut Amir Awang

(1987), terdapat beberapa perkara yang dapat diperhatikan dan dirasai oleh klien itu

sendiri untuk mencapai maksud yang ingin dituju di dalam kaunseling :

i) Klien bersedia menerima, merasai dan mengalami realiti yang sebenar, tanpa

mengherot-berotkannya untuk disesuaikan dengan struktur kendiri seseorang itu.

Klien tidak lagi bimbang atau takut untuk berhadapan dengan realiti. Ia sedia

6
Teori Pemusatan Insan

menerima dirinya sendiri – baik atau buruk, ia dapat mengalami hidup dengan

cara yang baru dan dapat terus berkembang.

ii) Klien akan merasa yakin pada diri sendiri. Biasanya klien tidak yakin yang ia

boleh mengemudikan hidupnya, kerana itu ia sering meminta dirinya dibimbing

dan diarah. Tetapi apabila ia sudah sedia menerima dirinya dan berhadapan

dengan kenyataan, ia pun akan mula mempunyai keyakinan dan keupayaan

sendiri untuk mengawal dan mengarah hidupnya.

iii) Klien akan dipandu dan diarah oleh perasaan dan pemikirannya sendiri. Walaupun

penting bagi seseorang untuk memberi perhatian kepada nilai-nilai dan norma-

norma masyarakat, individu perlu juga mempunyai nilai-nilai sendiri untuk

memandu dirinya. Ia harus bersifat inner directed dan tidak dikongkong oleh

outer directedness. Melalui inner directedness ini ia akan memperolehi kepuasan

kerana ia dapat membuat sesuatu keputusan berdasarkan pertimbangan sendiri.

iv) Klien dalam keadaan untuk terus berkembang. Apabila wujud di dalam diri klien

kesediaan untuk terus hidup, untuk terus mengalami peristiwa-peristiwa baru,

untuk terus menghadapi cabaran-cabaran dan masalah-masalah baru, maka

individu telah mencapai suatu tahap positif di dalam proses hidupnya. Dari sini ia

akan bersedia membuat ketetapan-ketetapan baru untuk dirinya, untuk mencari

matlamat-matlamat baru untuk hidupnya. Ia tidak lagi perlu bergantung kepada

orang lain untuk mengarah atau mengawal hidupnya. Ia sudah berupaya menuju

ke arah matlamat baru.

7
Teori Pemusatan Insan

5.0 Teknik Pemusatan Insan

Menurut Hansen, Stevic & Warner (1986), Kaunseling Pemusatan Insan

mengandaikan bahawa setiap individu mempunyai keinginan untuk berkembang, matang

dan mencapai atau menuju ke arah kesempurnaan kendiri. Ini adalah merupakan satu-

satunya pendekatan teraputik yang utama yang bergantung terhadap gerakan dalaman

klien untuk menuju ke arah pertumbuhan. Individu dilihat sebagai boleh memulihkan

diri, memerlukan kemesraan, dan persekitaran yang menyokong untuk mencapai

kepuasan kendiri pada tahap yang tinggi.

Menurut Gelso & Carter (1985), hubungan kaunselor dengan klien dilihat sebagai

ramuan yang penting di dalam psikoterapi. Dalam perhubungan kaunseling, komunikasi

difokuskan kepada individu yang mengalami masalah. Rogers (1986) menyarankan tiga

suasana yang fasilatatif iaitu :

i. Ketulenan sebenar atau kongruen

ii. Penerimaan, mengambil berat dan bersangka baik

iii. Mempunyai kefahaman empati

Kajian yang telah dibuat menunjukkan kaunseling pemusatan insan yang dicadangkan

oleh Rogers adalah sesuai untuk menggalakkan peningkatan penyesuaian psikologikal

pada diri klien. Melalui kaunseling pemusatan insan, klien telah meningkatkan

penghargaan kendiri. Menurut Carkhuff dan Berenson (1967), kajian-kajian telah

mengesahkan kepentingan sumbangan empati, penghormatan dan ketulenan dalam proses

kaunseling. Brammer dan Shostrom (1982), satu ciri utama yang membezakan kaunseling

8
Teori Pemusatan Insan

pemusatan insan dengan pendekatan lain ialah meningkatnya tahap tanggungjawab pada

diri klien berbanding dengan yang dijangkakan oleh kaunselor.

Amir Awang (1987), menjelaskan bahawa Rogers telah mengemukakan beberapa

sifat yang terdapat di dalam teori ini. Antaranya ialah teori ini dianggap sebagai fleksibel

dan sedia menerima perubahan dari semasa ke semasa. Ia memberi fokus kepada

keupayaan klien serta tanggungjawabnya untuk mencari jalan bagi menghadapi

kenyataan, dan seterusnya menghasilkan tingkahlaku yang sesuai dengan realiti.

Pendekatan teori ini memberi tumpuan utama kepada dunia fenomenologi klien sendiri.

Ini bermaksud setiap klien melihat kenyataan atau realiti menurut kaca mata dan

teropongnya sendiri. Manakala kaunselor harus bersedia untuk menerima persepsi

subjektif ini dan harus bersedia merasai dan mengalami apa yang dirasai dan dialami oleh

klien melalui proses empati. Kaunselor juga harus mengelak dari mencemuh,

menyangkal, mengkritik atau sebagainya.

Pendekatan teori ini boleh digunakan dengan semua jenis klien iaitu normal,

neurotik dan psikotik. Melalui hubungan yang dibina oleh kaunselor bersama klien yang

kongruen, menerima kliennya tanpa syarat dan mempunyai keupayaan untuk berempati,

klien dengan sendirinya akan menemui dirinya sendiri melalui proses kaunseling. Dengan

menggunakan teori ini kaunselor hendaklah ikhlas, jujur, mesra dan bersedia menerima

kliennya, serta mempunyai kebolehan untuk berempati secara tepat. Dengan sifat dan

kebolehan ini, klien bolehlah diajak untuk memberi fokus kepada apa yang dirasai dan

dialaminya masa kini dan pada ketika itu.

Sebagai suatu teori yang menekankan usaha bersama di antara kaunselor dan

klien untuk membolehkan klien berkembang, kaunselor dan klien terlibat secara langsung

9
Teori Pemusatan Insan

di dalam proses berkembang untuk menuju ke arah matlamat, manakala kuasa dan

kawalan tidak dipegang oleh kaunselor. Malah klienlah yang memilikinya, dan klien juga

yang menentukan bagaimana ia hendak menggunakan kuasa dan kawalan ini bagi

mengembangkan dirinya.(Rogers, 1977).

Antara teknik-teknik teori Pemusatan Insan ialah :

5.1 Penerimaan Tanpa Syarat

Teknik ini menekankan supaya kaunselor mempunyai sikap menerima klien tanpa

syarat iaitu tanpa menilai tingkahlaku, peristiwa atau perasaan klien sama ada

baik atau jahat. Dalam ertikata lain, kaunselor haruslah bersedia menerima

kliennya tanpa mengenakan apa-apa syarat ke atasnya. Ia harus bersedia

menerima kliennya tanpa prasangka atau sebarang penilaian. Kaunselor juga

haruslah juga sering berwaspada agar ia tidak memberi gambaran kepada kliennya

yang ia sedia menerima kliennya, agar kliennya rasa senang terhadapnya lantas

memuji, menyanjung atau menghargai kesediaanya menerima klien. Sikap ikatan

dua hala ini (double binding) hendaklah dielak bagi menghindarkan perasaan ada

udang disebalik batu. Tanpa mengenakan syarat seperti ini, klien akan dapat

merasa ketulenan kaunselor tadi untuk menolongnya dan dengan wujudnya

persepsi dan perasaan seperti ini, maka lebih mudahlah proses perubahan

personaliti berlaku, kerana tidak akan terasa sebarang ancaman.

10
Teori Pemusatan Insan

5.2 Empati

Sifat empati adalah kebolehan untuk merasa dan mengenalpasti perasaan

orang lain dan kemampuan memberitahu kepada klien daripada sudut

pandangannya, iaitu cuba masuk ke dalam ruang rujuk klien.

Di dalam teknik ini memerlukan kaunselor mempunyai kefahaman empati

yang tepat. Klien yang datang bersamanya membawa dunia subjektifnya, yang

tentu berbeza daripada dunia subjektif kaunselor itu sendiri. Dari huraian klien,

baik melalui bahasa mahupun melalui gerak-geri tubuh badannya, kaunselor

haruslah berusaha menyelami dunia subjektif kliennya, sehingga ia dapat merasai,

mempersepsi dan mengalami segala apa yang dirasai, dipersepsi dari alam

objektifnya dari realiti yang sebenar.

5.3 Ketulenan

Sifat jujur, ikhlas dan tulen harus ada pada kaunselor yang menggunakan

teknik ini. Ketulenan adalah kebolehan untuk menjadi sejati dan benar dengan

orang lain. Kaunselor tidak sepatutnya menyelewengkan komunikasi,

menyembunyikan motif atau bertindak dengan agenda yang tersembunyi,

berpura-pura dan mengelak.

Kaunselor haruslah bersikap terbuka dengan klienya. Ia tidak tersekat-sekat atau

teragak-agak untuk menyampaikan apa jua yang dirasainya, baik yang positif mahupun

negatif. Dengan yang demikian ia dapat menjadi sebagai contoh atau model kepada

11
Teori Pemusatan Insan

kliennya untuk juga bersifat terbuka, jujur dan ikhlas di dalam menyatakan perasaan dan

pengalamannya.

5.4 Aktif Mendengar dan berfikir

Mendengar merupakan satu kemahiran yang amat penting dalam sesi kaunseling.

Tumpuan yang penuh ataupun konsentrasi hendaklah diberikan kepada apa yang

klien cakap samada secara lisan atau bukan lisan. Tumpuan atau perhatian

merupakan prasyarat terhadap membantu. Pendengar yang aktif akan memberi

maklum balas tentang apa yang dicakapkan menggunakan perkataannya sendiri

untuk tiga sebab iaitu ;

a. ia akan memastikan ia betul-betul faham apa yang dicakapkan oleh kliennya

b. ia akan memastikan ia betul-betul telah mendengar

c. ia akan membantu klien membuat pendedahan kendiri

Mengenal pasti perasaan dapat memberitahu kepada klien bahawa kaunselor

sedang mendengar dan menggalakkan klien untuk bercakap lebih bebas. Ini boleh

membantu untuk merangka suatu ketetapan yang lebih memuaskan. Menurut Mc

Kay, Davis dan Fanning (1983) menyatakan bahawa mendengar dengan aktif

memerlukan kaunselor bekerjasama di dalam proses berkomunikasi. Ini

termasuklah parafrasa, menjelaskan dan maklum balas.

5.4.1 Parafrasa

Parafrasa bermaksud mengatakan dengan perkataan sendiri apa yang telah

dikatakan oleh klien seperti;

12
Teori Pemusatan Insan

 “apa yang saya faham”

 “dengan kata lain…”

Kaunselor harus memparafrasakan apabila klien menyebut sesuatu yang

penting kepadanya.

5.4.2 Penjelasan

Penjelasan bermaksud bertanyakan soalan untuk mendapatkan penjelasan

agar kaunselor boleh memahami kenyataan-kenyataan yang kabur.

Tujuannya ialah memahami dari konteks bagaimana cara berfikir klien dan

perasaannya terhadap sesuatu masalah.

5.4.3 Maklum Balas

Sewaktu temubual kaunseling maklum balas menyediakan peluang untuk

kaunselor berkongsi apa yang difikirkan, dirasakan dan untuk menyemak

persepsi. Untuk menyemak persepsi kaunselor merangka apa yang dia

dengar dan dipersepsikan ke dalam tentatif.

5.5 Kongruen

Kongruen memerlukan kaunselor bersifat telus terhadap klien, iaitu jika

kaunselor merasa marah terhadap cara klien berkomunikasi tetapi dia

menyembunyikannya. Ini menyebabkan berlakunya tidak kongruen. Adalah

13
Teori Pemusatan Insan

menjadi satu dilema untuk menjadi kongruen kerana ia kadangkala

bercanggah dengan sikap tidak menghukum.

5.6 Mendengar untuk merasa

Interaksi yang berkesan melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap

dunia seseorang dan menyatakan kefahaman itu kepada klien. Melalui

pendengaran dan tindakan yang tepat, halangan yang merintangi

persefahaman dua hala boleh dihindari. Dinkmeyer & Losoney, 1980,

mengenalpasti dan menyatakan perasaan dalam sesuatu mesej boleh dirangka

dalam bentuk;

 “perasaan kamu sekarang”

 jika apa yang saya dengar ini betul”

5.7 Mendengar dengan empati

Mendengar dengan empati bermaksud kaunselor menyedari bahawa walaupun

sesuatu perkara amat berat tetapi kaunselor perlu juga membantunya.

Kaunselor perlu bertanya diri sendiri bagaimana kepercayaan dan keputusan

walau pun ia mungkin gagal tetapi boleh mengurangkan kerisauan klien.

14
Teori Pemusatan Insan

5.8 Menghormati

Menghormati adalah kemahiran interpersonal yang menunjukkan penghargaan

tentang keunikan orang lain, toleransi terhadap perbezaan atau kelainan,

kemahuan dan keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain secara sama

rata.

5.9 Penerimaan yang mesra

Teknik ini merupakan keupayaan untuk bersifat terbuka, peramah dan

menerima menggunakan komunikasi bukan lisan yang boleh menyampaikan

isyarat-isyarat kongruen, keterbukaan dan kesudian untuk mendengar.

5.10 Konfrontasi

Konfrontasi merupakan keupayaan untuk memberitahu seseorang individu itu

tentang perselisihan tingkah laku dan kesannya terhadap dirinya sendiri,

dengan cara yang tidak agresif, tidak menghakimi, tidak kritikal atau tidak

defensif (mempertahankan diri). Ia bertujuan untuk menyedarkan individu

tersebut sama ada tingkah lakunya menggalakkan atau menghalang

perhubungan interpersonalnya.

15
Teori Pemusatan Insan

5.0 Peranan Kaunselor

Dengan adanya sikap dan kebolehan berempati, kaunselor haruslah berperanan

seperti yang dijelaskan oleh Corey (1996);

a. Kaunselor berfungsi sebagai fasilitator bagi perkembangan seseorang klien.

Kaunselor haruslah mewujudkan suasana teraputik iaitu mewujudkan suasana

yang tenang, selesa dan sesuai agar dapat menggalakkan klien mengalami

suatu rasa bebas untuk meneroka dan mengalami cabang-cabang hidup yang

disangkalnya. Oleh itu klien dapat dibantu supaya tidak bersifat defensif.

Kaunselor harus menganggap klien sama taraf dengan kaunselor dan berusaha

mengenali masalahnya.

b. Kaunselor perlu mewujudkan suasana iaitu kaunselor harus berada dalam

keadaan kongruen dan klien berada dalam keadaan tidak kongruen. Kaunselor

bersedia menerima tanpa syarat, prasangka dan tidak beranggapan buruk

terhadap klien. Kaunselor harus berempati bagi merasai dan mengalami apa

yang dirasai dan dialami oleh klien.

c. Kaunselor haruslah memperlihatkan kepada kliennya yang ia dianggap

sebagai sama taraf dengan dirinya dan secara bersama mereka akan berusaha

untuk mengenali masalah klien dan mengatasinya.

d. Kaunselor tidak akan mendiagnos masalah klien. Ia hanya menjadi sebagai

cermin yang akan membantu klien melihat dirinya dan masalahnya dengan

jelas.

16
Teori Pemusatan Insan

Untuk mempastikan tercapainya perkara-perkara yang disebutkan di atas, haruslah

wujud:

a. pertemuan, baik secara langsung atau tidak langsung, di antara kaunselor

dengan klien

b. kaunselor haruslah di dalam kongruen, dan klien pula berada di dalam

keadaan tidak kongruen

c. Kaunselor bersedia menerima kliennya tanpa syarat, tanpa sebarang prasangka

dan anggapan

d. Kaunselor boleh berempati bagi merasai dan mengalami apa yang dirasai dan

dialami oleh klien

e. Kaunselor haruslah bersifat jujur, ikhlas dan terbuka

f. Klien pula haruslah dapat melihat dan merasai, tak banyak sedikit, sifat-sifat

dan kebolehan-kebolehan di atas yang ada pada kaunselor

6.0 Peranan Klien

Untuk sesuatu sesi kaunseling itu mencapai kejayaan, klien juga tidak terlepas

memainkan peranannya; antara peranan-peranan klien adalah seperti:

a. Klien haruslah memutuskan bahawa dia memerlukan khidmat kaunseling dan

datang secara sukarela dan bukan atas dasar paksaan atau disuruh oleh orang

lain

b. Pada awalnya, klien menghadapi kebimbangan, percanggahan perasaan dan

fikiran

17
Teori Pemusatan Insan

c. Klien harus merasa bersedia untuk berbincang apabila merasa diterima dan

dapat menghayati perhubungan kaunselor dengan klien

d. Klien merasa lebih terbuka dan bebas meluahkan perasaan dan menjelajah diri

e. Klien akan cuba untuk mencari penyelesaian dengan bantuan klien sendiri

f. Klien akan menentukan pilihan dan tindakannya sendiri. Kaunselor hanya

bertindak membantu klien dalam membuat pilihan

g. Klien berupaya dan bersedia untuk berubah

h. Klien bersedia untuk terus berkembang dalam usaha mencari matlamat baru

7.0 Aplikasi teori dalam bidang kaunseling

Teori ini sangat sesuai digunakan di dalam seting sekolah kerana ia

menekankan kaedah pengajaran pemusatan pelajar. Ini bersesuaian kerana teknik-

teknik dan tatacara-tatacara yang digunakan adalah berbentuk nasihat, saranan,

pujukan dan pengajaran adalah sesuai untuk pelajar-pelajar di peringkat sekolah

rendah dan menengah. Teori ini juga sangat berkesan dalam mengubah tingkah

laku pelajar.

8.0 Kekuatan Terapi

Menurut Shertzer & Stone (1992), antara matlamat yang ingin dicapai ialah

membina individu agar dapat berkembang dengan sihat. Oleh itu antara kekuatan teori ini

menurut mereka ialah :

18
Teori Pemusatan Insan

a. menekankan kepentingan hubungan yang akrab antara kaunselor dengan klien

b. Menanamkan pendapat bahawa penerimaan, penghargaan serta kejujuran

kaunselor merupakan syarat-syarat yang amat penting bagi mewujudkan

perhubungan

c. Memupuk pendapat bahawa klien ialah rakan kongsi penuh dalam hubungan

dan bukan hanya sebagai rakan yang merendah diri

9.0 Limitasi Teori

Seperti teori-teori yang lain, terapi pemusatan insan ini juga mempunyai kekurangan dan

kelemahannya. Antara lain ialah ;

a. Terapi ini tidak mempunyai satu set teknik atau tatacara yang tertentu yang

terdapat di dalam setengah-setengah psikoterapi.

b. Terapi ini kurang menyediakan panduan tentang cara mewujudkan hubungan

kaunselor dengan klien

c. Kebanyakkan konsep di dalam terapi ini tidak dapat dibuktikan dan diukur

dengan mudah. Ianya terlalu abstrak.

19
Teori Pemusatan Insan

10.0 Kesimpulan

Secara positif, suatu sumbangan yang paling besar telah diberikan oleh Rogers

melalui teorinya ialah keyakinannya yang kuat tentang keupayaan dan kecenderungan

manusia untuk berkembang ke arah nirwana kendiri. Pendirian yang positif seperti ini

telah memberikan maruah dan darjat kepada manusia, yang akan berusaha mencerminkan

kepercayaan sedemikian.

Rogers juga secara tidak langsung mengutarakan nilai-nilai dan sikap-sikap

positif di dalam berinteraksi dengan orang lain dengan menegaskan betapa pentingnya

kita menerima orang lain tanpa syarat, bersedia mendengar dan memahami orang lain

dari kaca mata dan dunianya yang subjektif, serta menekankan pentingnya kejujuran,

keikhlasan dan ketulenan di dalam segala tindak tanduk kita, kerana melalui penghayatan

sikap dan nilai-nilai sebegini kita boleh menjadi contoh atau model yang berguna bagi

orang lain.

Tanpa mempunyai pendirian yang menghakim atau judgemental, klien akan lebih

bersedia untuk meluahkan isi hatinya kepada kita, kerana dia yakin bahawa apa juga yang

dikemukakan itu tidak akan diberi nilai, dan hal sebegini tidak dirasakan sebagai

mengancam dirinya.

Secara negatifnya, bolehlah dikatakan bahawa kebanyakkan konsep-konsep yang

dikemukakan itu tidak dapat diperhatikan dan tidak pula dapat diukur dengan mudah,

kerana ianya bersifat konsep yang abstrak.

Pergantungannya kepada laporan kendiri boleh membawa hasil yang tidak begitu

memuaskan kerana klien yang beremosi dan berfikiran kusut mungkin tidak berupaya

20
Teori Pemusatan Insan

untuk melahirkan isi hatinya dengan tenang dan teratur. Ini sudah tentu boleh

menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang juga tidak tepat.

Tanpa sedikit sebanyak panduan, arahan, manipulasi proses kaunseling akan

memakan masa yang amat panjang. Biar apa sekalipun kelemahan-kelemahan yang

terdapat di dalam teori ini, satu hal yang tidak dapat dinafikan ialah teori ini amat

memudahkan klien untuk meluahkan isi hatinya, kerana melalui perhubungan yang mesra

di antara kaunselor dan klien, klien begitu yakin yang kaunselor merupakan orang yang

boleh diharap dan memang bertanggungjawab serta bersunguh-sungguh akan berusaha

menolongnya.

21
Teori Pemusatan Insan

Bibliografi :

1. Sapora Sipon & Wan Anor Wan Sulaiman (2002), Pengantar Kaunseling. Kuala

Lumpur. Prentice Hall

2. Amir Awang (1987), Teori Dan Amalan Psikoterapi, Pulau Pinang. Universiti

Sains Malaysia.

3. Jess Feist & Grehory J.Feist (1998), Theories Of Personality Fourth Edition,

United States Of America . McGraw-Hill Companies.

22