Anda di halaman 1dari 43

Februari200

HBEF3103 Prinsip

Heinich, Molenda, Russel dan Samaldino (1999). Instructional media and technologies for learning. 6th.ed) Englewood Cliffs, NJ:Prentice Hall Jonassen, D.H. (1996). Computers in classroom:Mindtools for critical thinking. Englewood Cliffs, NJ:Prentice Hall 3.

Februari200

HBEF3103 Prinsip

Roblyer, M.D., Edwards, J. and Havriluk, M.A. (1997). Intergrating educational technology into teaching. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. Yusuf Hashim (1998). Teknologi pengajaran. Shah Alam: Penerbitan Fajar Bakti.

Februari200

HBEF3103 Prinsip

Februari200

HBEF3103 Prinsip

KONSEP TEKNOLOGI Adakah teknologi itu - mesin? - komputer? - peralatan moden? ** teknologi lebih dari itu.

Februari200

HBEF3103 Prinsip

Teknologi Berasal dari bahasa Yunani

Februari200

HBEF3103 Prinsip

the systematic application of scientific knowledge and other organized knowlwdge to practical tasks.
Galbraith (1967).

iaitu kemahiran menggunakan pengetahuan secara sistematik hingga terbitnya amalan untuk laksanakan sesuatu tugas.

Februari200

HBEF3103 Prinsip

Contohnya: Memasak air dapat membunuh kuman. - Apakah perbezaan amalan memasak air dulu dan sekarang? - Ini jelaslah bahawa teknologi bukan terletak kepada alat semata-mata

Februari200

HBEF3103 Prinsip

TEKNOLOGI ADALAH.. Satu PROSES Satu KAEDAH Satu IDEA

Februari200

HBEF3103 Prinsip

Teknologi bukan semata-mata alat atau mesin sahaja. Ia merangkumi proses dan idea. Kekuatannya terletak terutamanya pada proses dan idea, manakala kejayaaan untuk mencapai sesuatu maksud atau objektif terletak pada alat. Alat pula merupakan pemangkin ke arah mencapai kejayaan.
Heinich, Molenda dan Russel (1969)

Februari200

HBEF3103 Prinsip

Oleh itu: Teknologi adalah bagaimana kita menggunakan alat untuk memenuhi sesuatu keperluan.

Contohnya: Papan kapur.

Februari200

HBEF3103 Prinsip

KONSEP PENGAJARAN

Apakah itu pengajaran?

Februari200

HBEF3103 Prinsip

4 kategori pengajaran: i. Menyampaikan maklumat ii. Memindahkan maklumat iii. Mendorong pembelajaran iv. Membina manusia yang baik

32% pelajar

68% Wan Zah Wan Ali,(2000) pelajar

Februari200

HBEF3103 Prinsip

Proses bekerja bersama pelajar untuk membantu mereka berkebolehan dan berkemungkinan untuk belajar.
Ramsden, 1993; Trigwel, Prosser & Lyons, 1997)

Februari200

HBEF3103 Prinsip

Belajar: Bukan usaha mengembangkan minda dengan mengutip segala maklumat tanpa berfikir; Pembelajaran lebih bermakna apabila ilmu dapat diaplikasikan hingga menimbulkan kepuasan di jiwa

Februari200

HBEF3103 Prinsip

KONSEP TEKNOLOGI PENGAJARAN

Apakah makna teknologi pengajaran?

Februari200

HBEF3103 Prinsip

Teknologi pendidikan ialah proses yang kompleks dalam menganalisis keperluan pendidikan secara sistematik, saintifik dan rasional bertujuan untuk mereka bentuk dan mengaplikasikan secara sepadu idea, tenaga, sumber bahan, kaedah dan tatacara unruk mempertingkat keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran.
Persatuan Teknologi Pendidikan, 1998

Februari200

HBEF3103 Prinsip

Teknologi pendidikan ialah aplikasi media, sistem, pendekatan dan teknikteknik ke arah pencapaian pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.
Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Februari200

HBEF3103 Prinsip

Namun definisi ini tidak memasukkan elemen yang paling penting iaitu kemanusiaan.
Apalah erti teknologi tanpa kehidupan

Februari200

HBEF3103 Prinsip

Komputer itu tidak canggih tanpa gurunya.

Februari200

HBEF3103 Prinsip

Februari200

HBEF3103 Prinsip

Berdasarkan definisi TP AECT (Association for Educational Communication Technology (1979)

TP merupakan satu proses yang kompleks dan bersepadu yang melibatkan manusia, prosedur, idea, peralatan dan organisasi untuk menganalisis masalah serta mereka bentuk, menilai dan menguruskan penyelesaian kepada masalah dalam keadaan di mana pembelajaran itu adalah bermatlamat dan terkawal.
Petikan Yusuf Hashim, 1998

Domain 1977 terbahagi 3 fungsi: i. Fungsi pengurusan pengajaran ii. Fungsi pengembangan pengajaran iii. Fungsi sumber pengajaran

FUNGSI PENGURUSAN PENGAJARAN

FUNGSI PENGEMBANGAN PENGAJARAN Penyelidikan-Teori Rekabentuk Penerbitan Penilaian Pemilihan Logistik Penggunaan Pengedaran

FUNGSI SUMBER PEMBELAJARAN Mesej

Pengurusan Organisasi
Pengurusan kakitangan

Manusia
Bahan Peralatan Teknik Tempat

P E L A J A R

DOMAIN TP 1977

- dalam realiti, penyelesaian masalah tidaklah linear. - Biasanya pengembangan - sumber pengurusan

2.1.1 Fungsi Pengembangan Pengajaran Menganalisis masalah pembelajaran Terbahagi kepada peringkat:

Penyelidikan -Teori Untuk perolehi maklumat saintifik pelajar, P&P,sumber. Teori dan model diuji.

Rekabentuk - memilih objektif,strategi, dan media


Penerbitan Penilaian - menghasilkan media yang sesuai - Menilai dahulu media sebelum digunakan

Pemilihan
Logistik

- Pilih media yang terbaik


- tempat simpanan media dan dikatalog

Penggunaan - Media digunakan oleh pelajar Pengedaran - edar media untuk kegunaan umum

2.1.2 Fungsi Sumber Pembelajaran - Penyelesaian kepada masalah pembelajaran.

Apa itu Sumber pembelajaran? Apa sahaja yang menyimpan dan/atau menghantar maklumat kepada pelajar.

MESEJ - mengandungi maklumat MANUSIA - penyimpan dan penghantar mesej BAHAN - penyimpan mesej (buku dll) PERALATAN - menghantar maklumat TEKNIK - Cara menghantar mesej TEMPAT - persekitaran

Ingat! - Sumber tidak terhad apa yang dihasilkan khas untuk P&P. - Sumber lain juga boleh digunakan.

2.1.3 Fungsi Pengurusan Pengajaran - Menyelaras dan mengawal kedua-dua fungsi di atas. Pengurusan organisasi - mentadbir projek Pengurusan kakitangan - penyeliaan

Ini menunjukkan bahawa teknologi pengajaran dilaksana secara bersepadu iaitu manusia, prosedur dan idea.

2.2 DOMAIN TEKNOLOGI PENGAJARAN 1994 2.2.1 Definisi dan Tafsiran: Teknologi pengajaran adalah teori dan amalan tentang mereka bentuk, membangun, mengguna, mengurus dan menilai proses serta sumber untuk pembelajaran.
AECT (1994)

Apa itu TEORI? Konsep, konstruk, prinsip dan cadangan yang menyumbang kepada badan pengetahuan
Apa itu AMALAN? Pengggunaan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah.

Pelaksanaan teknologi pengajaran adalah tersusun dan sistematik.Tentunya melibatkan proses!


Apa itu proses? Siri aktiviti ke arah mencapai matlamat.

INPUT

TINDAKAN
PROSES

OUTPUT

Adakah proses mesti prosedur berurutan?

Kesemua teori, amalan, domain, sumber dan proses ditujukan untuk pembelajaran? Tujuan TP untuk mengubah dan memberi kesan terhadap pembelajaran. . Pembelajaran adalah matlamat . Pengajaran adalah cara.

2.2.2 Domain TP 1994


PEMBANGUNAN Teknologi percetakan PENGGUNAAN Penggunaan media Difusi dan inovasi Pelaksanaan Polisi dan peraturan TEORI AMALAN PENILAIAN Analisis masalah Pengukuran rujukan kriteria Penilaian formatif Penilaian sumatif

Teknologi audiovisual
Teknologi berasaskan komputer PENGURUSAN Pengurusan Projek Pengurusan Sumber Pengurusan sistem penyampaian Pengurusan maklumat Teknologi bersepadu

REKA BENTUK
Reka bentuk sistem pengajaran Reka bentuk mesej Strategi pengajaran Ciri-ciri pelajar

2.3 PERANAN TEKNOLOGI PENGAJARAN Abdul Rahim Selamat (1996) Abad 21 mengundang cabaran dan perubahan keperluan pendidikan. Kewujudan Teknologi Maklumat & Multimedia bawa 2 persoalan:

1. Kesesuaian ISI KANDUNGAN program pendidikan kini? 2. Kesesuaian KAEDAH pengajaran

Apakah penyelesaiannya? 1. Mengubah peringkat membuat keputusan- peringkat mengubal kurikulum 2. Mengubal sistem atau pendekatan - jadual waktu anjal KPM 1993 3. Mengubah pengalaman pembelajaran

RUMUSAN: Domain memberi gambaran konsep dan bidang TP agar tidak sekadar cantik dibaca tetapi tidak realistik dalam amalan.