P. 1
TEROWONG SMART

TEROWONG SMART

|Views: 2,363|Likes:
Dipublikasikan oleh Ikhsan

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Ikhsan on Jul 23, 2009
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/08/2012

pdf

text

original

TAJUK : IMPAK & PERMASALAHAN

TEROWONG SMART KUALA LUMPUR
MOHAMED NOOR IKHSAN BIN HUSIN
03 SPW 05 F501
POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM,
MUA’DZAM SHAH,06100 JITRA,
KEDAH DARUL AMAN
MODUL
SAINS PERSEKITARAN
C 2121

PENGENALAN PROJEK
■ SMART adalah singkatan kepada STORMWATER
MANAGEMENT AND ROAD TUNNEL dan iana telah !"la
di#"ka kepada "!"! pada 1$ Ma% 2&&'( Pe!#inaan
p)*+ek SMART T"nnel ini telah #e)!"la pada tah"n 2&&,
dengan k*s se#anak RM1(-, #illi*n "nt"k !eniapkanna(
SMART T"nnel ini +"ga !e)"pakan te)*.*ng pe)ta!a di
d"nia dilengkapi dengan lal"an kende)aan dan sal")an
ai)(

LATAR BELAKANG PROJEK
! Pan+ang kesel")"han SMART T"nnel ini adalah 115 "#
te)!as"k 3 k! te)*.*ng kende)aan 2 tingkat dan $%
"# sal")an ai)( Ini !e)"pakan p)*+ek te)*.*ng ang te)pan+ang di
Malasia( Sat" k*la! tadahan di Kampung Berembang/ 0alan
A!pang dan sat" k*la! si!panan ai) di Taman Desa telah disediakan
#agi !elengkapkan siste! penga.alan #an+i) ini(

■ SMART T"nnel ang #e)ga)is p"sat 13&6 # ini !e)"pakan ang
te)#esa) di Asia Tengga)a dan ked"a te)#esa) di Asia(
Te)*.*ng ini !e!p"nai d"a tingkat lal"an kende)aan dan 1 tingkat
sal")an ai)( 1ala"p"n #egit" sal")an ai) it" di+angka akan hana
dig"nakan se#anak 8 hingga 10 kali setah"n( Manakala lal"an
kende)aan p"la akan dit"t"p dan di+adikan sal")an ai) se#anak 3
hingga 5 tah"n sekali saha+a

■ Tiga +alan kel"a) !as"k ke te)*.*ng kende)aan telah di#ina iait"
di J'(') T*) R'+'" #e)ha!pi)an #"latan Ka!p"ng Pandan/ di J'(')
D',-. #e)ha!pi)an 2e)+aa Ti!es S3"a)e dan di L/0*12'3' KL4
S/2/#0') #e)se#elahan TUDM S"ngai 2esi(
■ P"sat 2anda)aa K"ala L"!p") te)letak di pe)te!"an Sg( 4*!#ak
dan Sg( Klang didala! ka.asan tadahan Le!#angan S"ngai Klang(
S"ngai Klang ang pan+angna ki)a5ki)a 1&0 "# #e)p"n%a da)i
2an+a)an Titi.angsa dan !engali) !e)entasi Nege)i Selang*) dan
1ilaah Pe)sek"t"an K"ala L"!p")( Le!#angan S"ngai Klang
!e!p"nai kel"asan se#anak 1,288 kilometer persegi dengan
+"!lah pend"d"k se)a!ai 3.75 juta *)ang dan !e)"pakan ka.asan
ang paling !a+" dengan kepadatan pend"d"k ang te)tinggi di
Malasia(
■ Me!andangkan pe!#ang"nan di ka.asan tadahan Le!#angan
S"ngai Klang telah +a"h !ele#ihi "n+")an ang dig"nakan dala!
pe)an%angan asal/ ke"paaan sal")an S"ngai Klang ang sediada
di ka.asan P"sat 2anda)aa K"ala L"!p") tidak lagi !a!p" "nt"k
!enal")kan ali)an #an+i) ang sedang diala!i( Seh"#"ngan
dengan ini/ Ke)a+aan/ setelah !enga!#ilki)a halangan5halangan dala!
sal")an s"ngai se)ta k*)id*) s"ngai ang se!pit di P"sat
2anda)aa K"ala L"!p")/ telah !e!"t"skan s"paa siste!
len%"ngan #an+i) dan siste! tak"ngan ai) #an+i) dilaksanakan "nt"k
!engatasi !asalah #an+i) di P"sat 2anda)aa K"ala L"!p")(

 
PELAN KUN5I
TAPAK KAJIAN

PELAN LOKASI
KAWASAN
TAPAK KAJIAN

GUNATANAH SEMASA
KL55
PUSAT MEMBELI BELAH

LOT 10

TIMES S6UARE

KAR7ANEKA
LAPANGAN TERBANG
TUDM
ISTANA
NEGARA
TAMAN 4 TAMAN
PERUMAHAN

LALUAN PINDAHAN AIR8ALTERNATI9E LALULINTAS
■ P)*+ek SMART !eli#atkan pe!indahan ai) la)ian da)i ka.asan
tadahan Sg( A!pang6 Sg( Klang !elal"i sat" te)*.*ng len%"ngan #an+i) dan
!enal")kanna ke S"ngai Klang di se#elah hili)( Melal"i kaedah ini/ ai)
la)ian #an+i) akan dilen%*ng da)i !en"+" ke P"sat 2anda)aa( Di sa!ping it"/
se#ahagian te)*.*ng te)se#"t akan dig"nakan se#agai lal"an alte)nati7e
t)a8ik "nt"k !eng")angkan kesesakan lal"lintas di lal"an !as"k ke K"ala
L"!p") di se#elah selatan #e)dekatan dengan lapangan te)#ang S"ngai
2esi(

KOMPONEN4KOMPONEN UTAMA PROJEK
SMART
■ Te)*.*ng len%"ngan #an+i) 9 8l**d #pass: dengan ga)is p"sat
11:# sepan+ang ki)a5ki)a $% "# ang #e)!"la da)i Ka!p"ng
2e)e!#ang/ A!pang dise#elah h"l" !en"+" ke a)ah selatan dan
#e)akhi) di k*la! #ekas l*!#*ng Ta!an Desa(
■ ;Ing)ess < Eg)ess %*nne%ti*n links= di tiga te!pat "nt"k
!engh"#"ngkan lal"an t)a8ik ini ke siste! +alan)aa sediada/ iait"
sa!#"ngan ke 0alan S"ltan Is!ail/ 0alan T"n Ra>ak dan Le#"h)aa KL5
Se)e!#an(
■ Pe!#inaan se#"ah k*la! penahanan 9h*lding p*nd: di Ka!p"ng
2e)e!#ang/ A!pang(
■ Menaikta)a8 k*la! #ekas l*!#*ng di Ta!an Desa "nt"k di+adikan
se#agai k*la! tak"ngan si!panan 9st*)age )ese)7*i):(
■ Pe!#inaan ;t.in #*? %"l7e)t *"tlet st)"%t")e= da)i k*la! Ta!an
Desa ke S"ngai Ke)a*ng(

■ Se#ahagian te)*.*ng te)se#"t 9"-2'4"-2' 3 "#: akan
!engga#"ngkan peng")"san te#atan #an+i) dan +alan)aa( 2ahagian ;
d"al "sage= ini adalah di #ahagian tengah te)*.*ng dan #e)!"la
#e)dekatan bulatan Kg. Pandan dan #e)akhi) di ebu!ra"a Kuala
umpur#$eremban #e)ha!pi)an pe)si!pangan +alan ke %stana
&egara( K*!p*nen +alan)aa ini #e)"pa +alan d"a tingkat dan dilengkapi
dengan ke!"dahan ali)an "da)a 97entilati*n sha8t: / pint" kel"a)
ke%e!asan 9es%ape e?its: ke pa)as !"ka#"!i pada setiap 1 "# dan
lal"an kel"a) ke%e!asan 9es%ape passages: pada +a)ak setiap &50 #(
@"ngsi ;d"al "sage= ini adalah ang pe)ta!a did"nia(
■ Siste! ;SCADA= ang !elip"ti siste! pengesanan #an+i) 98l**d
dete%ti*n sste!: "nt"k *pe)asi siste! SMART se#agai ;
st*)!.ate) %hannel= se)ta *pe)asi ka.alan t)a8ik(
■ Pe!#inaan st)"kt")5st)"kt") ka.alan6len%"ngan ai) #an+i) sepe)ti
;di7e)si*n .ei)/ *88take st)"%t")e/ t"nnel intake st)"%t")e/ *"t8all
st)"%t")e= dan lain5lain lagi(

GAMBARAN 5ARA PERLAKSANAAN PROJEK
SMART

OBJEKTIF PERLAKSANAAN
■ Unt"k !enangani !asalah #an+i) di P"sat 2anda)aa K"ala
L"!p") (
■ Unt"k !eng")angkan kesesakan lal"lintas di lal"an !as"k
ke K"ala L"!p") di se#elah selatan #e)dekatan lapangan
te)#ang S"ngai 2esi(

PENDEKATAN PERLAKSANAAN
■ P)*+ek SMART dilaksanakan *leh Sa)ikat Meng")"s Ai) 2an+i) dan
Te)*.*ng Sdn( 2hd( 9SMA2T S2: iait" se#"ah sa)ikat 0A anta)a
MMC Enginee)ing 4)*"p 2hd( dan 4a!"da 2hd( P)*+ek SMART ini te)di)i
da)ipada d"a k*!p*nen ia it" k*!p*nen peng")"san #an+i) dan
k*!p*nen +alan)aa( K*!p*nen peng")"san #an+i) akan
dilaksanakan se%a)a ;t")nke/ design and #"ild= dan )"ndingan te)"s
!anakala k*!p*nen +alan)aa akan dilaksanakan !ene)"si kaedah
pens.astaan(
■ Agensi pelaksana P)*+ek SMART adalah 0a#atan Pengai)an dan
Sali)an Malasia/ Ke!ente)ian S"!#e) Asli dan Ala! Sekita) 9 #agi
k*!p*nen peng")"san #an+i): dan Le!#aga Le#"h)aa Malasia/
Ke!ente)ian Ke)+a Raa 9 #agi k*!p*nen +alan)aa :(

PROFILE & S7ARIKAT PERLAKSANA
■ GAMUDA MALA7SIA S;) B1;( Me)"pakan sa)ikat ang
dia!anah !elaksanakan te)*.*ng te#atan #an+i) 9SMART:(
■ Telah dit"#"hkan pada B Okt*#e) 1-'B( Se#"ah sa)ikat ang
#e)*pe)asi di dala! dan di l"a) nega)a dan !e!p"nai #e#e)apa
sa)ikat anta)a#angsa di#a.ah na"nganna(
■ Pe)nah !e!enangi #e#e)apa an"ge)ah anta)a#angsa dala!
#idang pe!#inaan/ anta)ana ialah Sa)ikat Pe!#inaan Te)#aik Asia *leh
Ma+alah E")*!*ne pada tah"n 2&&&(

MISI & 9ISI S7ARIKAT
■ Me!#e)ikan pe)khid!atan ang in*7ati7e sa!ada dala!
pe!#ang"nan pe)"!ahan ata" #ang"nan ang #e)ta)a8 d"nia
kepada pelanggan dala! #idang ka+ian dan aspek pe!#ang"nan/
pe!#aikkan/ penelenga)aan se)ta ka+ian5ka+ian #e)skala #esa)(

9ISI
■ P2-).-< C Me!#e)ikan 1 k*nsep pe!#ang"nan dan
pe!#aikkan "nt"k !e!"dahkan pelanggan !enelesaikan !asalah(
■ P/2')') & T')==*)=>'?'0 C 2e)sa!a5sa!a #e)ganding #ah"
dengan setiap anak sa)ikat se)ta pelanggan dala! !e!#e)ikan
s"asana pe!#ang"nan ang #aik(
■ P/2*0'1') S/#'.' dengan sentiasa !e!#"at pe)"#ahan ang
e8esen se)ta #e)g"na sela)i dengan pe)!intaan se!asa(
■ M/#');')= K/1';'<') di dala! pe)niagaan dengan sentiasa
!e!#"at pe)"#ahan aga) sta#il di !asa hadapan(

PROJEK SEMASA & TERDAHULU
■ Le#"h)aa Kesas
■ Pe!#ang"nan Ladang
2"kit Ke!"nting/
Selang*)
■ Le#"h)aa Da!ansa)a
P"%h*ng 9LDP:
■ S"ngai Selang*) Phase ,
1ate) P)*+e%t 9SSP,:
■ P)*+ek Panaga)h Palsit
Le#"h)aa Selatan
2engal/ India
■ P)*+ek D")gap") di
2engal Selatan/ India
■ St*)!.ate) Manage!ent <
R*ad T"nnel 9SMART: P)*+e%t
■ Lapangan Te)#ang D*ha/
Data)
■ Le#"h)aa D"khan/ Data)
■ 2anda) N"sa+aa/ 0*h*)
2aha)"
■ Kah*si"ng Mass Rapid
T)ansit P)*+e%t/ Tai.an
■ Na! Th"en 1 Ed)*p*.e)
P)*+e%t/ Thailand
■ Fens* Pa)k/ Ean*i/ Aietna!

JADUAL PERLAKSANAAN
■ Ke)+a pe!#inaan p)*+ek SMART telah di!"lakan pada 1
0an"a)i 2&&, dan kesel")"han p)*+ek di+angka siap dala! te!p*h
e!pat 9$: tah"n/ iait" pada ,1 Dise!#e) 2&&B( 1ala"#agai!anap"n/
dise#a#kan *leh kele.atan penga!#ilan #alik tanah/ p)*+ek
SMART telah di#e)i lan+"tan !asa sela!a ena! 9B: #"lan/ dan
di+angka siap pada ,& 0"n 2&&'(
■ 1ala" #agai!anap"n p)*+ek SMART telah #e)+aa siap le#ih
a.al dan di#"ka kepada "!"! se%a)a )as!i pada +a! ,C&& petang
#e)ta)ikh1$ Mei 2&&'(

PERUNTUKAN
■ Pe)"nt"kan RMke 5- ang dil"l"skan #agi p)*+ek SMART ialah
RM 1%0 >*@'( Ini te)!as"k +"ga #aa)an #agi ke)+a5ke)+a di
Sg( Ke)a*ng ang sedang di+alankan(

IMPAK & PERMASALAHAN PROJEK
K/.') A('# S/"-@'2
■ Kesan p)*+ek SMART ke atas ala! sekita) adalah se!asa 8asa
pe!#inaan saha+a( Ini adalah ke)ana ka+ian =E n7i)*n!ental
I!pa%t Assess!ent/ EIA= telah di#"at se#el"! !e!"lakan
pe!#inaan dan segala kepe)l"an "nt"k pe!eliha)aan ala! sekita)
telah dia!#ilki)a dala! )eka#ent"k p)*+ek te)se#"t( 1ala"
#agi!anap"n/ kesan5kesan ke atas ala! sekita) adalah sepe)ti
#e)ik"t C

■ Pen'emaran (dara
S"!#e) "ta!a pen%e!a)an "da)a adalah ha#"k dan asap
ang #e)p"n%a da)ipada akti7iti peng*)ekan/ pena!#akan/ let"pan
#at"an/ pe!"nggahan/ pe)ge)akan +ente)a #e)at/ pengangk"tan
tanah dan akti7iti !e)*#*h #ang"nan( Se!"a #ang"nan ang
te)letak dala! +a+a)an pe!#inaan pe)l" di)*#*hkan "nt"k
!e!astikan ke)+a5ke)+a dilaksanakan dengan se!p")na
!engik"t )eka#ent"k(
■ )akisan tana!
Ke)+a5ke)+a pe!#inaan st)"kt") dipe)!"kaan tanah akan
!eni!#"lkan !asalah hakisan tanah( Ini te)!as"klah
pe!#inaan st)"kt") sepe)ti pengalihan 9di7e)si*n .ei):/ k*la!
penahan 9h*lding p*nd: dan tak"ngan si!panan( 1ala"#agai!ana
p"n/ pe!#inaan te)*.*ng SMART ang di+alankan di#a.ah tanah
hana !ene#a#kan hakisan tanah ang !ini!a saha+a
dika.asan =sha8t= ke te)*.*ng(

■ Pen'emaran *ir
Sisa pepe+al ang te)hasil da)ipada akti7iti pe!#inaan sepe)ti
pengorekan terowong dan letupan batu pengorekan terowong dan letupan batu ang te)lepas kedala!
s"ngai akan !en%e!a)kan k"aliti ai) s"ngai( 2egit" +"ga dengan
!inak !inak da)ipada !esin5!esin #e)at ang #anak te)dapat dala!
ka.asan pe!#inaan( Sisa pepe+al dan !inak akan !enggangg"
kehid"pan ak"atik dala! s"ngai se)ta !eng"#ah estetik ka.asan
pe)sekita)an s"ngai( 1ala"#agai!ana p"n/ se!"a p)*+ek !ega
disa)atkan s"paa !enediakan pe)angkap kel*dak "nt"k
!eng")angkan pen%e!a)an kel*dak didala! ai) s"ngai(
■ Bun"i Bising
Akti7iti pe!#inaan asas dengan %e)"%"k dan let"pan #at"
ang di+alankan akan !engaki#atkan #"ni #ising/ gega)an/ ha#"k/
se)ta #ahan #"angan ang #anak( Ini akan !endatangkan !asalah
kesihatan dan kesela!atan kepada peke)+a se)ta *)ang a.a!
disekita) ka.asan tapak #inaan(

■ $isa Pepejal
Unt"k p)*+ek SMART / te)dapat #anak sisa pepe+al ang
dihasilkan da)ipada akti7iti peng*)ekan te)*.*ng/ !e)*#*hkan
#ang"nan dan let"pan #at"( Ini !eni!#"lkan !asalah
peni!panan/ pengangk"tan dan pel"p"san sisa pepe+al( Oleh
it" pengangk"tan #ahan sisa pepe+al pe)l" di+alankan di .akt" ;
*885peak= dan #e)+ad"al "nt"k !eng")angkan kesesakan lal"lintas
ang se!e!angna senantiasa sesak di ka.asan K"ala L"!p")(
■ +eologi dan )idrogeologi
Sepe)ti ke#anakan p)*+ek te)*.*ng ang telah dilaksanakan/
akti7iti peng*)ekan te)*.*ng akan !e!#e)i i!pak ke atas
ge*l*gi dan hid)*ge*l*gi dika.asan +a+a)an p)*+ek da)i segi )esapan
ai)/ pen")"nan a)as ai) #a.ah tanah/ pe!endapan pe)!"kaan tanah
dan ;sink h*les=( Masalah5!asalah sepe)ti ini telah dika.al
dengan )api se%a)a pe!anta"an dengan teliti "nt"k p)*+ek
SMART (

LANGKAH4LANGKAH MENGATASI
■ Melak"kan #e#e)apa ka+ian !enel")"h te)hadap setiap
akti7iti #e)kaitan peng*)ekkan tanah(
■ Menga!#il tindakan te)hadap !ana5!ana sa)ikat ang tidak
!engik"t pia.aian dala! pe)an%angan(
■ Me!#e)i pene)angan dan latihan dala! %a)a5%a)a
pe)an%angan si)k"lasi +alan te)"ta!a ang #e)kaitan peng*)ekkan
tanah(
■ Sentiasa !e!anta" akti7iti peng*)ekkan tanah te)"ta!ana
di ka.asan pend"d"k #e)kapasiti padat #agi !en+a!in
kesela!atan dan pe)!asalahan di !asa hadapan(

RUMUSAN
■ 2e)dasa)kan kepada keadaan 8i>ikal tapak/ t"+"an/ k*nsep/ 2e)dasa)kan kepada keadaan 8i>ikal tapak/ t"+"an/ k*nsep/
+"sti8ikasi se)ta 8aedah ang dipe)*lehi da)ipada Cadangan +"sti8ikasi se)ta 8aedah ang dipe)*lehi da)ipada Cadangan
Pe!#ang"nan Te)*.*ng SMART/ K"ala L"!p")( Pe!#ang"nan Pe!#ang"nan Te)*.*ng SMART/ K"ala L"!p")( Pe!#ang"nan
ini adalah "nt"k kel"l"san ses"at" pe!#ang"nan ang ini adalah "nt"k kel"l"san ses"at" pe!#ang"nan ang
di)an%ang( di)an%ang(
■ Cadangan pe!#ang"nan ini di+angka akan !en+adi pelengkap Cadangan pe!#ang"nan ini di+angka akan !en+adi pelengkap
te)hadap pe!#ang"nan sekita) ang telah !e!#ang"n te)hadap pe!#ang"nan sekita) ang telah !e!#ang"n
dengan %*)ak pe!#ang"nan !*den dan #e)sepad"( dengan %*)ak pe!#ang"nan !*den dan #e)sepad"( Ked"d"kan Ked"d"kan
ka.asan tapak %adangan ini adalah st)ategik dan ka.asan tapak %adangan ini adalah st)ategik dan li!pahan t)en li!pahan t)en
pe!#ang"nan sekita)na ang akan te)"s pe!#ang"nan sekita)na ang akan te)"s #e)ke!#ang pesat( #e)ke!#ang pesat(
■ 0"ste)" it"/ penilaian ang se.a+a)na te)hadap %adangan 0"ste)" it"/ penilaian ang se.a+a)na te)hadap %adangan
pe!#ang"nan a!at dipe)l"kan se+a+a) dan !e!p"nai aspi)asi pe!#ang"nan a!at dipe)l"kan se+a+a) dan !e!p"nai aspi)asi
ang sei)ing dengan dasa) dan langkah ke)a+aan( ang sei)ing dengan dasa) dan langkah ke)a+aan(

■ DE1AN 2ANDARAFA KUALA LUMPUR
■ LEM2A4A LE2UERAFA MALAFSIA
■ KEMENTERIAN SUM2ER ASLI DAN ALAM SEKITAR MALAFSIA
■ INTERNET
SUMBER RUJUKAN

ikhs
an
SEKIAN TERIMA KASIH

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->