Anda di halaman 1dari 2
Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL
Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL
Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL
Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL
Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL
Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL

Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL

Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL
Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL
Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL
Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL
Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL

KEMAHIRAN BERFIKIR DAN STRATEGI BERFIKIR ( KBSB )

MATLAMAT
MATLAMAT

OBJEKTIF

BERFIKIR DAN STRATEGI BERFIKIR ( KBSB ) MATLAMAT OBJEKTIF DEFINISI STRATEGI BERFIKIR Pengenalan Penerapan KBSB dalam

DEFINISI

STRATEGI

BERFIKIR

Pengenalan

Penerapan KBSB dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual ( PSV ) amat penting selaras dengan tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. KBSB adalah antara unsur utama yang diberikan penekanan dan dinyatakan secara tersurat.

yang diberikan penekanan dan dinyatakan secara tersurat. Modul ini bertujuan memberi pemahaman dan panduan tentang

Modul ini bertujuan memberi pemahaman dan panduan tentang kemahiran berfikir dan pengoperasiannya agar guru dapat menerapkan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual.

Selepas mengikuti modul ini pendidik :

1. Memahami maksud dan konsep KBSB.

2. Menguasai teknik penerapan KBSB dalam pengajaran dan pembelajaran.

3. Menyebarkan konsep dan aplikasi KBSB dalam pengajaran dan pembelajaran.

4. Menyebarkan konsep dan aplikasi KBSB dalam pengajaran dan pembelajaran kepada guru lain.

5. Membina semangat untuk mendalami aplikasi KBSB dalam pengajaran dan pembelajaran serta dalam kehidupan seharian.

Berfikir merupakan proses menggunakan minda sama ada untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu, membuat pertimbangan dan keputusan atau menyelesaikan masaalah. Proses berfikir melibatkan interaksi antara pengetahuan, kemahiran kognitif serta sikap dan nilai dalam minda individu.

Kemahiran berfikir boleh dibahagikan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Kemahiran berfikir secara kritis ialah kebolehan untuk menilai kemunasabahan idea. Kemahiran berfikir secara kreatif ialah kebolehan untuk mencerna dan menghasilkan idea asli.

57

Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL
Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL
Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL
Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL
Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL
Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL

Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL

Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL
Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL
Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL
Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL
Modul Pengajaran & Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL

PROSES

BERFIKIR

& Pembelaj aran PENDIDIKAN SENI VISUAL PROSES BERFIKIR Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih

Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya. Ia melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah pula melibatkan beberapa kemahiran berfikir. Dalam proses mengkonsepsikan, menyelesaikan masalah atau membuat keputusan, kedua-dua KBSB secara kritis dan kreatif digunakan.

Kebiasaannya apabila anda berhadapan dengan sesuatu perkara misalnya sesuatu objek, soalan yang seringkali timbul di pemikiran anda ialah :

1. Apakah objek itu?

2. Apakah kegunaannya?

3. Bagaimanakah menggunakannya?

4. Adakah ia memberi manfaat?

Apabila anda menyoal diri sendiri dan mencari jaw apannya, anda sedang dalam proses berfikir. Untuk mencari jaw apan, anda menggunakan aspek yang berikut :

.

Pengetahuan- apa yang anda tahu tentang objek itu

.

Kemahiran

- menyoal diri sendiri tentang objek itu

.

Sikap / Nilai - keinginan untuk mengetahui tentang objek itu

Oleh yang demikian proses berfikir melibatkan interaksi antara pengetahuan, kemahiran kognitif dan sikap atau nilai seperti dalam rajah di baw ah.

PENGETAHUAN
PENGETAHUAN

KEMAHIRAN /

KOGNITIF

SIKAP / NILAI

Proses Berfikir

58