Anda di halaman 1dari 6

Modul Pengajaran & P embelaj aran

PENDIDIKAN S ENI V ISUAL

Pengenalan

Perubahan dalam arus pembangunan yang pesat dan lebih


bersifat global memberikan satu tamparan yang hebat dalam
arus kehidupan. Menyedari hakikat ini, maka generasi har i
ini perlu berganjak paradigma dan memindah minda untuk
merenung hari esok agar generasi baru mendapat bekalan
yang cukup untuk menghadapi cabaran dan perubahan.
Oleh yang demikian, pengajaran berasaskan Kajian Masa
PENGAJA RA N Depan diperkenalkan untuk membolehkan generasi baru
BERA SASKA N merancang dan mew ujudkan masyarakat Malaysia yang
KAJIA N M ASA berw aw asan, rasional, kreatif, dinamik serta boleh menerima
DEPA N dan menangani segala perubahan.

DEFINISI Pengajaran berasaskan Kajian Masa Depan (KMD)


merupakan satu cara untuk memperolehi gambaran tentang
masa depan dengan mengkaji sejarah atau apa yang telah
berlaku dan sedang berlaku. Seterusnya membuat
pertimbangan tentang apa yang akan berlaku.

RASIONAL KAJIA N Rasional pengajaran berasaskan Kajian Masa Depan


MASA DEPA N membolehkan murid menangani sebarang cabaran pada
masa depan dan bersedia menghadapi segala perubahan
yang tidak dijangka.

OBJEKTIF
Pengajaran berasaskan Kajian Masa Depan membolehkan
murid :

ƒ berfikir secara kritis dan kreatif


ƒ membuat keputusan tentang masa depan
ƒ membina sikap dan nil ai posit if tentang masa depan
ƒ berkomunikasi secara berkesan tentang masa depan
ƒ mempunyai pengetahuan tentang masa depan
ƒ membuat kajian dan menguruskan maklu mat tentang
masa depan

48
Modul Pengajaran & P embelaj aran
PENDIDIKAN S ENI V ISUAL

KEM AHIRA N ASAS KMD memberi kesedaran dan merangsang minda berfikir
KAJIA N M ASA DEPAN tentang isu, masala h dan peluang yang bakal dihadapi.

1 3
MEMBUAT MENGAWAL DAN
MENGENDALIKAN
RAMALAN
PERUBAHAN

MENJANGKA AKIBAT

1. Ramalan dibuat tentang trend dan perubahan yang


akan berlaku berdasarkan pengetahuan dan
maklumat yang sedia ada.
2. Menjangka kesan atau akibat sesuatu fenomena atau
trend.
3. Menggunakan sumber manusia dan sumber lain bagi
mengaw al, menangani serta mengendalikan
perubahan.
KEM AHIRA N KHUSUS Kemahiran Khusus Kajian Masa Depan
KAJIA N M ASA DEPAN
1. Pemahaman konsep Kajian Masa Depan
Segala tindakan dan peristiw a semasa ada kaitan
dengan masa lalu.

2. Pengumpulan Maklumat
Strategi sedia ada membolehkan kita memahami data
masa lalu dan masa kini untuk menentukan trend
masa depan.

3. Ramalan dan Analisis


Satu proses mengenalpasti kesan atau akibat yang
membolehkan kita membuat andaian tentang sesuatu
pembaharuan atau perubahan.

4. Imaginasi dan Kreativiti


Kemahiran ini membaw a kita kepada imaginasi yang
tiada had yang mampu menghasilkan idea inovatif.

5. Strategi Mengatasi Cabaran


Membantu murid membina rasa optimis dan
keyakinan dir i serta menangani masalah yang
dihadapi oleh mereka.

49
Modul Pengajaran & P embelaj aran
PENDIDIKAN S ENI V ISUAL

6. Proses Inovasi Sosial


Strategi ini bertujuan untuk mengajar kemahiran
penyelesian masalah.

7. Membina Senario
Teknik yang penting untuk membantu murid membina
gambaran jelas tentang situasi masa depan.

8. Penjelasan Nilai dan Masa Depan


Satu proses mengajar murid berfikir dan
mengamalkan nilai-nilai murni yang membaw a
implikasi positif pada generasi akan datang.

9. Dimensi Kemapanan
Ia merupakan keupayaan kita mencorakkan dan
membentuk masa depan dunia dan kesejahteraan
hidup.

1. Guru merancang aktiviti yang melibatkan teknik KMD.


CARA
MENJALANKAN 2. Memilih tajuk dan tema yang sesuai dengan teknik KMD.
PENGAJA RA N
BERA SASKA N 3. Berbincang dengan murid untuk memperkembangkan
KAJIA N M ASA idea secara kritis dan kreatif.
DEPA N
4. Membimbing murid mencapai kajian masa depan dalam
hasil kerja seni.

Contoh Pengajaran dan Pembelajaran.

Tahun 1.
Bidang : Membentuk dan membuat binaan.
Tajuk : Kenderaan Tahun 2020.

Murid diminta menggambarkan bentuk kereta pada masa


depan berasaskan pengalaman sedia ada atau dari
imbasan masa dahulu ( melalui media). Guru
membimbing dengan contoh gambar kereta masa dahulu
dengan masa sekarang. Kemudian murid menggunakan
kebolehan imaginasi untuk mereka bentuk kereta masa
depan.

50
Modul Pengajaran & P embelaj aran
PENDIDIKAN S ENI V ISUAL

Contoh Pengajaran dan Pembelajaran

Tahun 4
Bidang : Menggambar (catan)
Tajuk : Pemandangan Alam Sekitar.

Pengajaran KMD boleh diterapkan di baw ah tajuk ini


dengan memberi penekanan kepada isu ala m sekitar.
Perubahan alam sekitar masa dahulu dikaitkan dengan
masa sekarang (sebab/akibat). Guru berbincang tentang
kesan pencemaran alam sekitar yang tidak kaw al. Murid
menggambarkan tentang pemadangan alam sekitar yang
tidak ter kaw al pada masa depan.

Tingkatan 1
Bidang : Reka Bentuk grafik (ICT)
Tajuk : Kesihatan Diri

Murid diminta mereka satu poster berkaitan dengan


bahayanya merokok. Poster tersebut direka cipta untuk
kegunaan masa depan dengan fungsi yang lebih
canggih dan berkesan. Contohnya, poster yang di
lengkapi dengan sensor peka pada asap rokok atau
boleh mengeluarkan pancaran laser bagi memastikan
keberkesanannya.

Contoh Pengajaran dan Pembelajaran

Tingkatan 4
Bidang : Reka Bentuk
Tajuk : Hiasan dalaman di bil ik darjah.

Murid diminta menggambarkan suasana bil ik darjah


pada masa dahulu dan sekarang. Perubahan perlu
dibuat dari aspek ruang, kemudahan dan kemajuan
teknologi.

51
Modul Pengajaran & P embelaj aran
PENDIDIKAN S ENI V ISUAL

52
Modul Pengajaran & P embelaj aran
PENDIDIKAN S ENI V ISUAL

53