Anda di halaman 1dari 6

Modul Pengajaran & Pembelaj aran

PENDIDIKAN SENI VISUAL

PENGENALAN Apakah pembelajaran secara Konstruktivisme?


PEMBELAJARAN
SECARA “Jika kanak-kanak tidak dapat belajar dengan cara kita
KONSTRUKTIVISME mengajar, kita harus mengajar dengan cara mereka
belajar”.

Pembelajaran secara Konstruktivisme berdasarkan beberapa


pandangan baru tentang ilmu pengetahuan dan bagaimana
boleh diperolehi ilmu tersebut. Pembentukan pengetahuan
baru lahir daripada gabungan pembelajaran terlebih dahulu.
Pembelajaran ini menggalakkan murid mencipta penyelesaian
mereka sendiri dan menguji dengan menggunakan hippotesis-
hipotesis dan idea- idea baru. Pandangan ini bertolak daripada
teori pembelajaran daripada Behavioris me kepada
Kognitivisme dan seterusnya Konstruktivisme. Ciri teori
tersebut ditunjukkan seperti di baw ah:

Behaviorisme Kognitivisme Konstruktivisme


• Menekankan • Semua idea dan • Pengetahuan
tingkahlaku imej dalam dibina sendiri oleh
• Perlakuan boleh minda individu murid secara aktif
dikukuh/dihentikan diw akili melalui berdasarkan
melalui ganjaran skema pengetahuan sedia
• Pengajaran • Jika maklumat ada
berdasarkan baru secocok,
objektif perlakuan diterima. Jika
-boleh diukur tidak maklumat
• Pengetahuan diolah atau
sedia ada dan dibuat
perubahan yang pengubahsuaian
berlaku dalam skema
minda tidak perlu
diambil tahu

DEFINISI

Konstruktivisme adalah satu faham an bahawa


m urid membina sendiri pengetahuan atau
konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan
dan pengalam an sedia ada. Dalam proses ini,
m urid akan menyesuaikan pengetahuan yang
diterim a dengan pengetahuan sedia ada untuk
membina pengetahuan baru

8
Modul Pengajaran & Pembelaj aran
PENDIDIKAN SENI VISUAL

Interaksi
dengan objek
atau idea

Bermakna/tidak
Sintesis
pengalaman &
bentuk peraturan
melalui refleksi

Menginterpretasi
secocok dengan
peraturan
Pengalaman/
pengetahuan
sedia ada

pengetahuan
baru

OBJ EKTIF Selepas menggunakan modul pembelajaran secara


konstruktivis me dalam Pendidikan Seni Visual ini guru dapat
membantu murid :
1. membina kefahaman dan pengetahuan baru.
2. menyelesaikan masalah berkaitan tugasan melalui
kefahaman tentang konstruktivis me.
3. membuat interpretasi berkaitan maklumat yang sedia
ada dan maklumat baru diterima.
4. mengaplikasi pengetahuan yang baru dalam kerja seni
yang berkaitan.
5. membina kefahaman sendiri dalam pembelajaran seni
visual.

9
Modul Pengajaran & Pembelaj aran
PENDIDIKAN SENI VISUAL

CIRI Memberi
Mengambilkira peluang kepada
PEMBELAJARAN dapatan kajian murid membi na
SECARA bagaimana murid pengetahuan
belajar s esuatu baru mel alui
KONSTRUKTIVISME idea penglibatan
Menggalakkan dalam duni a
soalan/idea yang sebenar Menyokong
dimul akan oleh murid pembel ajaran
dan menggunakannya secara koperatif
sebagai panduan
merancang pengajaran
Ciri-ciri pembelajaran
secara Mengambilkira
konstruktivisme sikap dan
pembawaan
Menggalakkan &
menerima daya murid
usaha & autonomi
murid
Menggalak
kan murid Menganggap
bertanya pembel ajaran
Menggalakkan dan sebagai s uatu
proses inkuiri berdialog proses yang
murid mel alui dengan sama penti ng
kajian dan murid & dengan hasil
eks perimen guru pembel ajaran

Berfikir Dalam proses membina pengetahuan


baru, murid berfikir untuk menyelesaikan
masalah, menjana idea dan membuat
keputusan.
KEL EBIHAN Faham Oleh kerana murid terlibat secara
PEMBELAJARAN langsung dalam mebina pengetahuan
SECARA baru, mereka akan lebih faham dan
KONSTRUKTIVISME boleh mengapliksikannya dalam semua
situasi.
Ingat Oleh kerana murid terlibat secara
langsung dengan aktif, mereka akan
ingat lebih lama semua konsep.
Yakin Murid melalui pendekatan ini membina
sendiri kefahaman mereka. Justeru
mereka lebih yakin menghadapi dan
menyelesaikan masalah dalam situasi
baru.
Kemahiran sosial Kemahiran sosial diperolehi apabila
berinteraksi dengan rakan dan guru
dalam membina pengetahuan baru.
Seronok Oleh kerana mereka terlibat secara
terus, mereka faham, ingat, yakin dan
berinteraksi dengan sihat, maka mereka
akan berasa seronok belajar dalam
membina pengetahuan baru.

10
Modul Pengajaran & Pembelaj aran
PENDIDIKAN SENI VISUAL

STRAT EGI-STRAT EGI • Menggalak, menghor mati idea-idea, menggalakkan fikiran


PENGAJARAN GURU bebas murid dan menerima autonomi serta initiatif murid.
• Membantu murid memperoleh identiti intelek dan memupuk
perasaan hak milik (ow nership) mereka sendiri.
• Menggunakan data mentah dan sumber-sumber asas
bersama dengan manipulatif-manipulatif, bahan-bahan
interaktif dan fizikal.
• Menggunakan ter minologi kognitif seperti ‘klasifikasi’,
‘analisis’, ‘meramal’ dan ‘mencipta’ dengan berleluasa bila
hendak merangkakan sesuatu tugas.
• Membenarkan murid memberi sambutan kepada pelajaran
gerakan (drive lesson), mengalik strategi-strategi yang
bersifat ajaran atau bimbingan serta mengubah kandungan
pelajaran.
• Menggalak murid terlibat dalam dialog dengan guru dan
sesama rakan dan membina pengetahuan personal.
• Menggalak murid membuat siasatan melalui soalan-soalan
yang penuh dengan fikiran (thoughtful) dan tidak terhad
(open-ended) .
• Melibatkan murid dalam pengalaman yang akan mencabar
atau bercanggah dengan hipotesis-hipotesis per mulaan
mereka dan menggalakkan perbincangan serta belajar
daripada kesilapan diri.
• Memberi peluang kepada mur id berfikir bagi membina
hubungan-hubungan dan mencipta metafora-metafora
antara pengetahuan baru dengan pengetahuan sedia ada.
• Menekankan pembelajaran berpusatkan murid melalui
konsep-konsep pendedahan, ramalan, penyelidikan serta
penyiasatan.
• Mencungkil pengetahuan sedia ada murid mengenai
sesuatu konsep.
• Pengajaran guru harus diseimbangkan dengan
pengetahuan sedia ada murid.

11
Modul Pengajaran & Pembelaj aran
PENDIDIKAN SENI VISUAL

Contoh:
Contoh pertam a: Kandungan – Reka Bentuk Hiasan Dalam an
Tingkatan 4
Definisi ruang dalam an (interior space)
Reka Bentuk Hiasan
Dalam an Ruang dalam diertikan sebagai ruang kongkongan (dw elling)
yang terbina melalui unsur-unsur asas seperti tiang, dinding,
Ruang kediaman siling dan atap yang dikenali sebagai ‘Architectural Design of
Ruang awam Building’. Konsep ‘interior design’ bertujuan menggunakan
elemen-elemen hiasan untuk mengubah dan menaikan status
Pengalaman sedia ada: ruang yang didiami, ter masuk ruang anjung kediaman. Susunan
• Pengetahuan fizikal ruang dan gubahan rekaletak hiasan dalaman serta
tentang unsur aksesori yang sempurna akan memberikan kepuasan fizikal dan
seperti garisan, emosi, keselesaan serta keselamatan penghuninya.
ruang, warna,
dan prinsip
rekaan seperti
Konsep aw al yang mereka akan bentuk dalam fikiran
imbangan, mereka ialah:
kontra, harmoni,
ke satuan dan • apakah elemen dan prinsip yang
reka letak. mempengaruhi reka bentuk hiasan
• Kemahiran dalam an?
melakar atau
melukis dengan Dalam hal ini murid akan mengaitkan pengalaman tentang
perspektif prinsip rekaan dalam pemikiran mereka untuk menggubah reka
sebenar. bentuk hiasan dalam yang ditugaskan guru. Antaranya murid
tentu akan fikirkan tentang im bangan. Bagaimana mereka
Pengetahuan yang
diterima:
mengolah dan menyusun idea untuk mendapatkan imbangan
• Konsep reka (sama ada simetri atau asimetri) dalam reka bentuk hiasan
bentuk hiasan dalam rumah di ruang-ruang tertentu. Lakaran idea
dalaman bagi diterjemahkan dalam bentuk visual dengan pelbagai sudut
ruang terpilih. pandangan. Interpretasi mereka perlu secocok dengan disiplin
reka bentuk hiasan dalaman itu sendiri.
Pengetahuan baru:
• Mengolah dan
menyusun objek
utama dan juga
aksesori secara Mungkin begini……………….
terancang. Imbangan asimetri mengguna dan menggabungkan serta
• Membuat menyusun ele men hiasan yang tidak serupa sama ada dari
keputusan segi je nis, saiz dan kualiti.
• Menggubah satu
reka bentuk
hiasan dalaman
yang
mengambilkira
pelbagai faktor
estetik dan
fungsional
termasuk faktor
ergonomik.

12
Modul Pengajaran & Pembelaj aran
PENDIDIKAN SENI VISUAL

Im bangan
asimetri
Dalam masa yang sama, sewaktu konsep imbangan dipelajari,
lakaran murid turut boleh diarah kepada nilai garisan, ruang
dan rupa menggunakan pengetahuan dan kefahaman
berkaitan perspektif. Dengan ini murid bukan sahaja cuba
memahami pengertian imbangan malah mengukuhkan
kefahaman lain yang berkait dengan reka bentuk hiasan dalam
itu sendiri. Dalam hal ini guru perlu memahami ciri-ciri
pembelajaran secara konstruktivisme agar proses
pembelajaran berjalan dengan lancar tanpa menimbul
sebarang rasa tercabar peranan guru sendiri.

Satu lagi perkara yang berkait dengan reka bentuk hiasan


dalaman ialah pr insip penegasan. Seperti imbangan,
penegasan juga per lu difahami konsepnya. Dengan bantuan
guru, murid mungkin diminta mendapatkan beberapa contoh
berkaitan kefahaman mereka mengenai penegasan
(emphasis).

Secara amnya, titik penegasan dapat diw ujudkan melalui


perbezaan saiz, rupa, w arna dan nilai. Tanpa elemen ‘unggul’
sesuatu rekabentuk akan membosankan. Kontras rupa boleh
menarik perhatian pada sesuatu komposisi. Sesi penerangan
guru boleh menggunakan bahan sokongan bagi memudahkan
murid membuat tanggapan ber kaitan konsep yang ingin
ditonjolkan. Mungkin gambar di baw ah boleh membantu murid
membuat refleksi terhadap keadaan sekitar dan pengalaman
sedia ada mereka untuk menjana idea bagi memperolehi
pengetahuan baru berkaitan penegasan dalam hiasan
dalaman.

13