Anda di halaman 1dari 10

Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggong Ibrahim Pentaksiran Kerja Kursus - Projek (Jadual Spesifikasi Tugasan, Soalan Tugasan

dan Rubrik Pemarkahan)

Kursus

MTE3106

Tempoh : 6 minggu

Tarikh Mula : 13 Julai 2013 Tarikh Serahan : 7 September 2013

Program Disediakan oleh : Disahkan oleh Nama & Tandatangan Tarikh

PPG

Tahun/ Semester Ariston Shah bin Muhaimin

2013 / Semester 3

Penyelaras Kursus

Ketua Jabatan

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN PROJEK JABATAN : MATEMATIK MATA PELAJARAN : RESOS DALAM MATEMATIK KUMPULAN : PPG SEMESTER : 3 Tarikh Mula 13 Julai 2013 Tarikh Hantar 7 September 2013

Hasil Pembelajaran Kursus : 1. Memilih resos Matematik yang sesuai dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik. 2. Menunjukkan kefahaman dalam penguasaan resos. 3. Menghasilkan bahan-bahan manipulatif yang kreatif untuk menyokong pengajaran dan pembelajaran matematik. 4. Menganalisis keberkesanan kemahiran pengurusan dalam perancangan dan pengendalian resos matematik . Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1,2 dan 3. Objektif Projek : Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut: 1. Memilih tiga jenis bahan bercetak yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran Matematik. Seterusnya menulis abstrak atau ringkasan bagi tiga bahan cetakan tersebut. 2. Memilih salah satu tajuk dalam Matematik Tahun 1-6 dan menghasilkan satu Resos Pengajaran dan Pembelajaran yang menggunakan perisian computer - video. 3. Menyediakan sebahagian manual / rancangan pembelajaran yang relevan dengan resos p&p yang disediakan seperti diatas.

4. Menghasilkan satu penulisan refleksi berkaitan dengan tugasan.


Spesifikasi Tugasan

Tajuk 1. Bahan Cetak 2. Video kreatif 1. Bahan Cetak

Tugasan

Wajaran

Catatan

penulisan abstrak atau ringkasan bagi sebarang tajuk matematik yang dipilih dari dari tiga jenis bahan cetak yang berbeza ; buku, jurnal dan artikel 1000-1500 perkataan (tidak lebih 10 muka surat)

50%

2. Video Kreatif Memilih salah satu tajuk matematik dari tahun 1-6. Membina resos pengajaran dan pembelajaran menggunakan video yang sela masanya 5 hingga 8 minit. Menulis manual / rancangan P&P bagi penggunaan resos tersebut. Persembahan di dalam kelas. 30%

Kriteria penilaian keseluruhan Kandungan Perbincangan Kritikal dan Reflektif Susunan Kreativiti dan keaslian Rujukan dan bahan-bahan sokongan Komitmen Menunjukkan kesungguhan dan penglibatan penuh dalam tugasan. Berusaha mencari bahan rujukan relevan dan terkini.

3. Penulisan Refleksi Kebolehan menganalisis pengalaman yang dilalui sepanjang melengkapkan tugasan. Pengetahuan baharu yang diperolehi

20%

Refleksi Menunjukkan keupayaan pemikiran reflektif dan mencatat reflektif dengan kaedah penulisan reflektif yang bermutu.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM TUGASAN PROJEK


TAJUK PROGRAM : PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) KOD DAN NAMA KURSUS : MTE3106 (RESOS DALAM MATEMATIK) TARIKH MULA : 13 JULAI2013 NAMA PELAJAR :

SEMESTER : 3 (KOHORT 3)

TARIKH HANTAR : 7 SEPTEMBER 2013

Hasil Pembelajaran Kursus : 1. Memilih resos Matematik yang sesuai dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik. 2. Menunjukkan kefahaman dalam penguasaan resos. 3. Menghasilkan bahan-bahan manipulatif yang kreatif untuk menyokong pengajaran dan pembelajaran matematik. 4. Menganalisis keberkesanan kemahiran pengurusan dalam perancangan dan pengendalian resos matematik . Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1,2 dan 3. Objektif Projek : Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut: 1. Memilih tiga jenis bahan bercetak yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran Matematik. Seterusnya menulis abstrak atau ringkasan bagi tiga bahan cetakan tersebut.

2. Memilih salah satu tajuk dalam Matematik Tahun 1-6 dan menghasilkan satu Resos Pengajaran dan Pembelajaran yang menggunakan perisian computer - video. 3. Menyediakan sebahagian manual / rancangan pembelajaran yang relevan dengan resos p&p yang disediakan seperti diatas. 4. Menghasilkan satu penulisan refleksi berkaitan dengan tugasan. Tugasan Projek (100%) Sebagai seorang guru matematik, anda perlu mengaplikasikan konsep dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran matematik yang dipelajari dalam kursus ini. 1. Pilih tiga jenis bahan bercetak yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran Matematik. Seterusnya menulis abstrak atau ringkasan bagi tiga bahan cetakan tersebut. (50%) 2. Pilih salah satu tajuk dalam Matematik Tahun 1-6 dan menghasilkan satu Resos Pengajaran dan Pembelajaran yang menggunakan perisian computer - video. (30%) Sediakan sebahagian manual / rancangan pembelajaran yang relevan dengan resos p&p yang disediakan seperti diatas. 3. Hasilkan satu penulisan refleksi berkaitan dengan tugasan. (20%)

Panduan Perlaksanaan Projek 1. Projek ini perlu diselesaikan secara kumpulan . Setiap kumpulan terdiri daripada dua atau tiga orang pelajar. 2. Anda boleh bergerak secara kolaboratif untuk mengumpul maklumat. 3. Format penulisan tugasan adalah seperti berikut : 3.1 Muka hadapan hendaklah mengikut templat terkini

3.2 Fon Arial 3.3 Saiz huruf - 11 3.4 Langkau 1.5 baris 3.5 Rujukan mengikut APA (American Psychological Association) 4. Panjang tugasan adalah antara 2000-3000 perkataan 5. Rujukan tidak termasuk dalam jumlah pengiraan perkataan. 6. Amalan plagiat tidak dibenarkan sama sekali. 7. Tugasan ini membawa markah 100% dan wajaran 50%. Tugasan yang baik harus menunjukkan kriteria yang berikut : 1. Liputan isi kandungan yang menyeluruh , konsistensi dan terperinci. 2. Tugasan anda haruslah meliputi perkara yang berikut : a. Pengenalan yang menarik dan dapat mengupas bacaan bahan cetak; buku, jurnal dan artikel b. Perkembangan. c. Kelebihan menggunakan resos d. Implikasi e. Rumusan,cadangan dan menjawab persoalan tugasan. 3. Bukti-bukti dan bahan-bahan yang dapat menyokong hujah-hujah anda hendaklah dikemukakan. 4. Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan ketulenan dengan sokongan ilmiah. 5. Format dan organisasi laporan perlu jelas dan koheren. 6. Penulisan tugasan harus menunjukkan kematangan hujah, kefasihan bahasa, laras bahasa yang sesuai dan tiada kesalahan ejaan. 7. Rujukan perlulah daripada pelbagai sumber yang tepat dan sahih serta memenuhi kehendak tugasan (sekurangkurangnya sumber daripada 3 buah buku, 3 internet, 3 jurnal dan 3 bahan bercetak yang lain). Tugasan disediakan oleh : Disemak oleh: ......................................... (ARISTON SHAH MUHAIMIN) Penyelaras Kursus MTE 3106 Jabatan Matematik ................................... Pakar Bidang (SME) Jabatan Matematik

IPG Kampus Temenggong Ibrahim Disahkan oleh: ...........................................

IPG Kampus Temenggong Ibrahim

RUBRIK PEMARKAHAN ANALITIK Kriteria Aras pembelajaran, Aspek yang dinilai dan pemberatan. Komponen tugasan dan aspek dinilai Lemah (0 - 1) (0 3) (0 - 6) Sederhana (2-3) (4-7) (7 - 13) Cemerlang (4-5) (8-10) (14-20)

1. Bahan Cetak (40%) Kepelbagaian maklumat/resos (15%) Skop isi kandungan (20%) Mengumpul maklumat daripada beberapa sumber (buku, jurnal dan artikel) Ringkasan idea dan faktor yang perlu dipertimbangkan bila menggunakan resos dalam Matematik Menghubungkait konsep matematik dan kemahiran kepada tugasan yang diberi. Sedikit maklumat yang relevan. 2 atau kurang daripada 3 sumber rujukan Ada Ringkasan dan huraian idea- idea . Makluman relevan yang mencukupi. 3 sumber rujukan. Maklumat yang luas dan relevan Lebih darpada 3 sumber rujukan Ringkasan yang komprehensif dan analtikal. Ada ideaidea yang pelbagai dan kreatif Dapat menggunakan maklumat untuk membuat perancangan tugasan secara rasional dan bermakna

Ringkasan yang komprehensif. Ada idea- idea yang pelbagai . Dapat menggunakan maklumat untuk membuat perancangan tugasan secara umum

Memahami maklumat(15%)

Penggunaan maklumat untuk membuat perancangan tugasan kurang jelas.

2. Video Kreatif Menyedia bahan resos video kreatif Kemahir an sebagai bahan bantu menguruskan bahan resos (10%) belajar Bahan bantu belajar dan resos kurang sesuai untuk tajuk matematik yang dipilih Langkah-langkah penggunaan bahan dan resos kurang jelas

Bahan bantu belajar dan resos sesuai dan Bahan bantu belajar menarik untuk tajuk dan resos sesuai matematik yang untuk tajuk matematik dipilih yang dipilih Langkah-langkah penggunaan bahan dan resos jelas dan mudah digunakan Resos yang menarik asli dan kreatif berasaskan perisian computer ditunjukkan Dapat membantu murid belajar sesuatu konsep dengan jelas Bahan dan resos boleh di gunakan dalam situasi pengajaran dan pembelajaran yang lain, Kos pembinaan berpatutan dengan penggunaannya dan menampakkan ciri-ciri keaslian.

Kemahiran aplikasi Menyedia panduan / rancangan bahan(10%) pengajaran menggunakan video kreatif yang dihasilkan. Aplikasi teori dalam konteks (5%) Demonstrasi penggunaan video pembelajaran

Langkah-langkah penggunaan bahan dan resos jelas .

Resos berasaskan perisian computer ditunjukkan..

Resos berasaskan perisian computer ditunjukkan. Dapat membantu murid belajar sesuatu konsep dengan jelas Bahan dan resos boleh di gunakan dalam situasi pengajaran dan pembelajaran yang lain, Kos pembinaan berpatutan dengan penggunaannya.

Hasil (5%)

Bahan dan Resos mempunyai ciri-ciri: - Pelbagai kegunaan - Kos yang Munasabah - Keaslian

Bahan dan resos boleh di gunakan dalam situasi pengajaran dan pembelajaran yang lain.

3. SIKAP DAN PERSONALITI (20%) Komitmen Refleksi Kolaborasi

Komitmen Refleksi Individu Kolaborasi

Tahap Komitmen yang rendah. Ada refleksi yanalitik Ada Kolaborasi .

Tahap Komitmen yang sederhana. Refleksi yang analitik Kolaborasi yang baik

Tahap Komitmen yang tinggi. Refleksi yang analitik dengan idea-idea untuk peningkatan etika kerja diri. Kolaborasi yang sangat baik.