Anda di halaman 1dari 11

PKSR 2

Matematik Tahun 4 2013

Nama Kelas

: ___________________________________ : ___________________________________

Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan.


This question paper consists of 40 questions. Answer all questions. 1) 3505 + 478 = A B 2) 3 983 3 903 C D 3 908 3 098

Apakah nombor lima digit terbesar yang boleh dibentuk menggunakan kad nombor di bawah?
What isthe largest five-digit numbers can be formed using the number card below?

8
A B 3) 97 548 98 754

9
C D

7
96 547 95 674

2 370 3 = A B 760 790 C D 830 860

4)

471 x 9 = A B 4 392 4 923 C D 4 329 4 239

5)

890 567 + 188 = A B 511 521 C D 512 513

PKSR 2 6) Nyatakan
State

Matematik Tahun 4 2013 dalam bentuk termudah.

in the simplest form.

A B C D

7)

Cari hasil darab bagi nombor 7.8 dan 100.


Find the product of the numbers 7.8 and 100.

A B 8)

78 78.8

C D

780 7 800

97 + 3.92 = A B 196.2 163.9 C D 136.9 100.92

9)

98 420 sen = A B RM 98.42 RM 984.20 C D RM 9842.00 RM 894.20

10)

490 minit 7 = __________ jam _______ minit.


490 minutes 7 = ______hours _____ minutes.

A B C D

7 jam 10 minit 7 jam 9 minit 1 jam 10 minit 1 jam 9 minit

/ / / /

7 hours 10 minutes 7 hours 9 minutes 1 hours 10 minutes 1 hours 9 minutes

PKSR 2 11)

Matematik Tahun 4 2013

Piktograf di bawah menunjukkan bilangan buku yang dijual oleh penjual buku di kedai Fadhlin.
The pictographbelow shows thenumber of books sold by the book sellers at Fadhlins Store.

Jualan Buku / Books Sales Mastika Ilusi Dewan Pelajar Petunjuk : mewakili 10 buku / represent
10books Berapakah jumlah buku yang dijual di Kedai Fadhlin? How many book altogether sold by Fadhlins Store? A B 12) 150 140 C D 130 120

72 cm x 1000 = ____________ m A B 72 m 720 m C D 7 200 m 7.2 m

13)

Kelas piano Kim Meng bermula pada pukul 9:15 pagi dan berakhir pada pukul 10:45 pagi. Berapa lama tempoh masa dia bermain piano?
Kim Mengs piano lesson started at 9:15 a.m. and ended at 10 : 45 a..m. How long did his piano lesson last?

A B C D 14)

1 jam 30 minit 1 jam 35 minit 1 jam 40 minit 1 jam 45 minit

/ / / /

1 hour 30 minutes 1 hour 35 minutes 1 hour 40 minutes 1 hour 45 minutes

1.5 = __________m A B 15 000 m 1 500 m C D 150 m 15 m

PKSR 2 15) 25 mm + 9 mm = ______ cm A B 16) 0.034 cm 0.34 cm C D 3.4 cm 34 cm

Matematik Tahun 4 2013

Kalendar di dalam rajah 1 menunjukkan hari dan tarikh pada bulan Mei 2012. The calendar in the diagram shows the month of May 2012.

Mei 2012 A I S 1 6 13 20 27 7 14 21 28 8 15 22 29 R 2 9 16 23 30 K 3 10 17 24 31 J 4 11 18 25 S 5 12 19 26

Terdapat berapahari Rabu dalam Mei 2012? How many wednesday are there in May 2012? A B 2 3 C D 4 5

17)

PKSR 2 18) 9.61 3.23 = A B 6.38 5.38 C D 6.48 5.48

Matematik Tahun 4 2013

19)

Ada berapa harikah dalam tahun lompat?


How many days in leap year?

A B 20)

28 30

C D

365 366

390 cm x 6 = A B 1.84 cm 2.34 cm C D 1 840 cm 2 340 cm

21)

Panjang sehelai riben ialah 514 cm. John memotong 60 cm daripada riben itu. Berapakah panjang dalam m ,riben yang tinggal? The length of the ribbon is 514 cm. John cut 60 cm from the ribbon. How long in m , the ribbon left ? A B 4.94 4.54 C D 4.45 3.94

22)

Rajah 2 menunjukkan satu garis lurus .


Diagram 2 shows a number line.

2 900X

3 100

3 200Y

Cari beza antara X dan Y?


Find the difference between x and y?

A B

300 400

C D

500 600

PKSR 2 23) A B C D

Matematik Tahun 4 2013

24)

Rajah 3 menunjukkan harga bagi dua barang.


Diagram 3 shows the prices of two items.

RM 1 186

RM 43.90

Reena membeli kedua-dua barang tersebut untuk rumah barunya. Berapakah jumlah wang yang perlu dibayar olehnya?
Reena bought the two items for her new house. Find the total cost of the items.

A B C D

RM3 129.90 RM2 129.90 RM1 229.90 RM1 329.90

25)

32 tahun x 4 = _________ dekad ________ tahun.


32 years x 4 = _________ decades ________ years.

A B C D

12 dekad 4 tahun 12 dekad 5 tahun 12 dekad 6 tahun 12 dekad 8 tahun

/ / / /

12 decades 4 years 12 decades 5 years 12 decades 6 years 12 decades 8 years

PKSR 2 26)

Matematik Tahun 4 2013

Jadual di bawah menunjukkan aktiviti yang dijalankan oleh Sue Lin pada waktu petang.
The table shows Sue Lins evening activities. Aktiviti/ Activity Tuisyen Jogging Mula/ Start 3 : 30 ptg 5 : 10 ptg Tamat/ End 5.00 ptg 6:10 ptg

Berapa lama masa yang digunakan oleh Sue Lin untuk tuisyen?
How long does she spent on tution?

A B C D 27)

1 jam 30 minit 1 jam 50 minit 2 jam 40 minit 2 jam 50 minit

/ / / /

1 hours 30 minutes 1 hours 50 minutes

2 hours 40 minutes 2 hours 50 minutes

Bahagikan 33.68 dengan 8 A B 42.1 4.21

Find the quotient of 33.68 and 8

C D

0.42 0.21

28)

Jumlah masa untuk memenuhkan 5 bekas air ialah 325 minit. Cari masa yang diperuntukkan untuk memenuhkan satu bekas air tersebut.
The total time needed to fill 5 similar containers is 325 minutes. Find the time needed to fill each container. A 1 jam 5 minit / 1 hours 5 minutes

B C D 29)

1 jam 15 minit 1 jam 45 minit 1 jam 50 minit

/ / /

1 hours 15 minutes

1 hours 45 minutes 1 hours 50 minutes

8 kg 600 g 4 = ________g A B C D 2 060 2 050 2 150 2 250 8

PKSR 2 30) 40 cm + 8.7 m = ______m A B 31) 48.7 21.2 C D 13.4 9.1

Matematik Tahun 4 2013

Rajah 4 menunjukkan dusun Ahmad yang bentuk segiempat tepat Diagram 4 shows Ahmads orchard in the shape of a rectangle.

27 m

52 m
Ahmad menggunakan pagar dawai untuk memagarkan sekeliling kawasan dusun ini.Cari panjang pagar dawai yang digunakannya?
Ahmad has a wire fence around his orchard. Find the length of the wire fence.

A B 32)

148 m 158 m

C D

175 m 185 m

Perimeter bagi sekeping kadbod yang berbentuk segiempat tepat ialah 340 cm. Sekiranya lebar kadbod itu ialah 70 cm, cari panjang kadbod tersebut dalam cm.

The perimeter of a rectangular cardboard is 340 cm. If its width is 70 cm, find its length, in cm.

A B 33)

200 100

C D

50 25

Sebuah kelas terdiri daripada 26 orang murid lelaki dan 22 orang murid perempuan. 19 orang daripada mereka cermin mata. Berapakah murid yang tidak memakai cermin mata dalam kelas tersebut?
A classconsists of 26 boys and 22 girls.19 peopleout of them wear glasses. How many students who do not wear glasses in the class?

A B

9 19

C D 9

29 39

PKSR 2 34)

Matematik Tahun 4 2013

Yang manakah antara berikut mempunyai nilai yang sama dengan nilai 5.6 ditolak daripada 5.80?
Which of the following has the same value of take away 5.6 from 5.80?

35)

Tarmizi mempunyai

reben. Radha pula mempunyai reben yang

lebih panjang daripada reben Tarmizi. Berapakah panjang reben Radha?


Tarmizi had ribbon. Radha had more longer ribbon than Tarmizis ribbon. What is the length of Radhas ribbon?

A B

C D

36)

Rajah 5 menunjukkan garis lurus W X Y Z.


Diagram 5 shows a straight line W X Y Z.

27.2 m W X 96.91 m Cari panjang X Y dalam m.


Find the length of X Y, in m.

37.53 m Y Z

A B

30.16 31.09

C D

32.18 47.23

10

PKSR 2 37) Rajah 6 menunjukkan jisim sebiji nanas dan sebiji labu.
Diagram 6 shows the masses of a pineapple a pumpkin

Matematik Tahun 4 2013

Cari jumlah jisim kedua-dua biji buah tersebut dalam kg. Find the total mass of the fruits, in kg. A 3.05 C 4.30 B 38) 3.10 D 4.50

Sebuah kuboid mempunyai ukuran panjang 5 cm, berukuran lebar sepanjang 4 cm dan tingginya 2 cm. Cari isipadu bagi kuboid tersebut dalam cm3.
A cuboid is 5 cm long, 4 cm wide and 2 cm high. Find the volume of the cuboid, in cm3.

A B 39)

10 cm3 30 cm3

C D

40 cm3 50 cm3

Rajah 7 menunjukkan isipadu air dalam 3 bekas.


Diagram 7 shows a volume of water in 3 containers.

260m

60m

1060m

Asiah menuangkan kesemua air dalam 3 bekas tersebut ke dalam sebuah besen. Berapakah isipadu air dalam , dalam besen itu?
Asiah pour water in the 3 containers into a basin. What is the volume of water in , in the basin?

A B

1.38 1.46 11

C D

1.64 1.92

PKSR 2 40)

Matematik Tahun 4 2013

Piktograf di bawah menunjukkan hobi bagi sekumpulan murid-murid di sebuah sekolah.


The pictograph shows the hobbies of pupils in a school.

Badminton /
Badminton

Catur /
Chess

Bola sepak /
Football

Menyanyi /
Singing

mewakili 100 orang murid / represents 100 pupils Cari beza antara bilangan murid yang mempunyai hobi bermain badminton dengan bilangan murid yang suka bermain bola sepak.
Find the difference in number of pupils between those who like badminton and those who like football.

A B C D

500 400 300 200

------------------------------------ Kertas soalan tamat ----------------------------------------Disediakan oleh;


.. (RUSLAN BIN ABDUL HAMID)

Disemak oleh;
. (PUAN NORASLIMAH BT ALIAS)

Guru Matematik

Ketua Panitia Matematik Di sahkan oleh;

12