Anda di halaman 1dari 22

DISEDIAKAN OLEH : RUSLIZA BINTI AWANG (PGSR BM 2008-2012)

REFLEKSI P&P

Kesukaran murid menguasai kemahiran membaca. Kurang minat untuk membaca. Lambat menguasai kemahiran asas membaca.

Meningkatkan kemahiran membaca murid pemulihan Membantu murid menguasai kemahiran membaca menggunakan teknik permainan Money Drop

OBJEKTIF
1.Sejauhmanakah murid-murid dapat menguasai kemahiran membaca suku kata KVKVK?

1.Mengenal pasti kemampuan murid-murid dalam menguasai kemahiran membaca suku kata KVKVK

Analisis Dokumen (ujian Diagnostik)

2. Meningkatkan penguasaan

murid-murid pemulihan dalam membaca perkataan KVKVK.

2. 3.Adakah penggunaan teknik Money Drop berkesan dalam penguasaan murid-murid pemulihan membaca sukukata KVKVK?

Ujian Pra Ujian Pos

3.Mengesan minat murid dalam membaca menggunakan teknik Money Drop.

Adakah teknik Money Drop dapat meningkatkan minat membaca.?

Soal Selidik

Sampel

Populasi

Responden

Murid Pemulihan Tahun 2

5 Orang Responden 3 Murid Lelaki dan 2 Murid


Perempuan

Kenal pasti masalah

RancangTeknik Money Drop

MEREFLEK

MERANCANG

MEMERHATI

MELAKSANA

Analisis Laporan

- Sebelum - Semasa - Selepas

Diadaptasi daripada Model Kajian Tindakan Kemmis & Mactaggart (1988)

MINGGU 1

Mereflek

MINGGU 2

Merancang

MINGGU 3-8

Melaksana

MINGGU 9-10

Memerhati

ANALISIS DOKUMEN

UJIAN PRA UJIAN PASCA

SOAL SELIDIK

Jadual : Skala pencapaian Ujian Diagnostik

Pencapaian
0 - 39 40 - 59 60 - 79 80 - 89 90 - 100

Bilangan Soalan
3 2 5 0 0

Peratus
30 20 50 0 0

Tahap
Lemah Sederhana Memuaskan Baik Cemerlang

Analisis ujian diagnostik menunjukkan murid masih lemah dalam kemahiran membaca. Teknik Money Drop telah digunakan untuk mengatasi masalah ini.

Peningkatan min peratusan = 36% daripada 46% ujian pra kepada 81 % ujian pasca. Menilai Tahap Penguasaan Responden Terhadap Penguasaan Suku Kata KVKVK Wujud perubahan peningkatan prestasi setelah pengajaran menggunakan teknik Money Drop.

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Responden 1 Responden 2 Responden 3 Responden 4 Responden 5

Peningkatan peratusan markah setiap responden setelah menjalankan intervensi

Melihat Keberkesanan Pengajaran Menggunakan Teknik Money Drop


Peningkatan peratusan markah dari 68% hingga 95%

Markah (%)

120 100 80 60 40 20 0
Res 1 Res 2 Res 3 Res 4 Res 5

Keseluruhan murid menjawab sangat minat belajar menggunakan teknik Money Drop
Mengkaji Sama Ada Penggunaan TeknikMoney Drop Membantu Menilai tahap peningkatan minat murid dalam kemahiran membaca

UJIAN PRA UJIAN DIAGNOSTIK

PASCA
SOAL SELIDIK

Berjaya menjawab ketiga-tiga objektif kajian

Terbukti bahawa penggunaan teknik Money Drop berjaya membantu responden menguasai kemahiran membaca perkataan kvkvk.

Objektif 1 dicapai dengan menggunakan instrumen analisis dokumen. Hasil analisis ujian diagnostik menunjukkan bahawa murid masih tidak dapat menguasai kemahiran membaca KVKVK

Objektif 2 dicapai dengan menggunakan instrumen ujian pra dan ujian pasca. Hasil analisis data menunjukkan peningkatan pencapaian murid. (Perbezaan markah ujian pra dan pasca menunjukkan keberkesanan teknik Money Drop)

Objektif 3 dicapai dengan menggunakan instrumen soal selidik. Rumusan analisis soal selidik menunjukkan murid sangat berminat untuk membaca menggunakan teknik Money Drop

Objektif-objektif kajian telah tercapai melalui intervensi Teknik Money Drop.


Dapat menguasai kemahiran suku kata KVKVK.
Belajar melalui bermain terbukti sebagai amalan terbaik dalam pendidikan teknik berkesan berdasarkan fitrah kanak-kanak. Dapat meningkatkan minat dan motivasi responden dalam pengajaran dan pembelajaran

Mempelbagaikan aktiviti sesi pengajaran dan pembelajaran Tempoh pelaksanaan kajian dipanjangkan. Penggunaan gambaran visual perlu di pelbagaikan Mempelbagaikan cara, teknik, dan kaedah penyampaian teknik Money Drop.

Perancangan ditukar : merisaukan pengkaji berjaya diatasi.

Berpuas hati penningkatan prestasi yang ditunjukkan oleh responden.


Banyak kelemahan dan kekurangan data sokongan yang diperlukan : bantuan daripada penyelia. Pengajaran dan kesedaran : Sesuatu masalah itu boleh diselesaikan seandainya ada keinginan untuk mencari jalan penyelesaian

GAMBAR AKTIVITI

RUJUKAN

JADUAL PELAKSANAAN

BAHAN INTERVENSI

Ahmad Nazlan B. Mohamed. Saidi B. Mohd (2011). Permainan Roda Impian dalam Meningkatkan Kemahiran Menyebut Suku Kata Tertutup Jawi. [Atas Talian] http://ojs.cakna.net/index.php/ar/article/view/363/361. Diakses pada 4 Ogos 2012. Atan Long (1979). Membina Minat Membaca Di Kalangan Kanak-kanak Dalam Kertas Kerja Seminar Kanak-kanak Dengan Pembacaan. Shah Alam: Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Ab Rahim Selamat.(1993). Siri Pendidikan Guru : Teknologi Sistem Pengajaran. Fajar Bakti Sdn Bhd : Kuala Lumpur. Bahagian Pembangunan Kurikulum (2009). Dokumen Standard; KurikulumStandard Prasekolah Kebangsaan. Putra Jaya : Kementerian Pelajaran Malaysia. Baker, W.D. (1974), A Reading Skill (2nd. Ed). New Jersey: Prentice Hall Inc. Bandura, A. (1986 ). Social Foundation Of Thought and Action : A Social Cognitive Theory. Englewoods Cliffs, NJ : Prentice-Hall. Blair, R., Jones, M., & Simpson, E. (1991). Frame Of Mind: The Theory Of Hill, Inc. Multiple.New York: Mc Graw

Collin,J.E. (1961), The Effects Of Remedial Education, New York: Random House.
Ee Ah Meng.1990.Pedagogi satu pendekatan bersepadu.Edisi Kedua. Kuala Lumpur: Penerbitan Fajar Bakti Sdn Bhd. Haigh, G. (1977). Teaching Slow Learners, London: Temple Smith. Intan Azlina, Hajah Mahanee, Hajah Sharina & Asiah Saad (2007). Persepsi Guru-guru Prasekolah Terhadap Amalan Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Prasekolah di Daerah Padang / Pendang. Kedah. 11-41. Kertas Kerja Seminar Kanak-kanak. Shah Alam: Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Ismail Zain. (2002). Aplikasi Multimedia dalam Pengajaran : Siri Pengajaran dan Pendidikan Utusan. Utusan Publications and Distributors Sdn Bhd. Kuala Lumpur.

Jamalludin Harun. (2005). Multimedia Dalam Pendidikan : PTS Publication and Distributors Sdn Bhd. Kuala Lumpur.

Kamarudin Hj Husin. (1999). Pengajaran Lisan : Kemahiran Mendengar dan Bertutur. Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Kuala Lumpur. Kementerian Pendidikan Malaysia. (1994). Buku Penerangan KBSR. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Kementerian Pendidikan Malaysia. (2003). Buku Panduan Program Pemulihan Khas Tahap Satu : Jabatan Pendidikan Khas : Kuala Lumpur.

Kemmis, Stephen and Robin McTaggart.( 1988). The action research lanner. Deakin University Press.

Victoria, Australia:

Kusairi Mustapha (1989), Kebolehan Membaca Murid-murid Sekolah Rendah. Jurnal KSLP Bacaan dan penulisan. Bil. 3. Perak: Universiti Pendidikan Sultan Idris. Ku Jok Kien (2006). Prosiding Seminar Penyelidikan Pendidikan Peringkat Institut 2006 : Pedagogi & Pengurusan Disiplin dalam Bilik Darjah. Kuala Lumpur : Jabatan Penyelidikan & Pembangunan.Vol 1,93.

Liza Rozy Anak Ulok. (2009). Kaedah Elektik dan Oral-Aural Dalam Membantu Murid Tahun 3 Menguasai Suku Kata KV dan KVKV. Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang, Sarawak: Joleksi Kertas Kerja Seminar Penyelidikan. Bil 180-188.

Mok Song Sang. (2000). Siri Pendidikan Perguruan : Pedagogi Pelaksanaan Pengajaran. Kuala Lumpur. Kumpulan Budiman Sdn Bhd.

Mok, S.S. (2008). Perkembangan Kanak-kanak. Perak. Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd. Mohd Sharani Ahmad. (2008). Mengurus Kanak-kanak yang Susah Belajar. Kuala Lumpur. PTS Profesional Publishing Sdn. Bhd. Md. Nasir Bin Hj.Ibrahim. (1997) Pendidikkan seni 2: Prinsip Pendidikan Selangor Darul Ehsan. Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Nor Hashimah Hasyim & Yahya Che Lah (2003).Panduan Pendidikan Prasekolah.Pahang: PTS Professional Publishing Sdn.Bhd. Poh, S. H. (2010). Kemahiran Berfikir. Kuala Lumpur. Kumpulan Budiman Sdn. Bhd Publications.

)pen University Malaysia . (2009). HBEF 2503. Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan Kuala Lumpur: UNITEM Sdn Bhd. Othman Lebar (2011). Kajian Tindakan Dalam Pendidikan teori dan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Rohani Abdullah,Nani Menon & Mohd Sharani Ahmad (2007). Panduan Prasekolah. Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn.Bhd. Amalan. Perak:

Kurikulum

Robiah Kulop Hamzah (1997), Guru Khas Pemulihan: Fungsi dan Masalah, Satu kajian. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Song Seng That. (2006). Kajian Tindakan Dalam Pendidikan:Trend.Metologi dan Prospek. Seminar Kajian Tindakan Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang: Pulau Pinang : Unit Penyelidikan Dasar,BPPDP . Kementerian Pelajaran Malaysia.

Wan Norliza Wan Bakar (2006). Journal of Academic Minds; Merangsang Kemahiran Berfikir Matematik Mengikut Peringkat Perkembangan Kognitif Individu, , Universiti Teknologi Mara Kelantan: Vol 4, 63-71