Anda di halaman 1dari 17

INTEGRASI

Pengenalan

KONSEP INTERGRASI DALAM KURIKULUM DIAMALKAN SECARA MELUAS DI NEGARA MAJU.


BERBAGAI PENGERTIAN INTEGRASI

SUDUT PSIKOLOGI, SOSIOLOGI DAN PEDAGOGI.


INTEGRASI 2

10/15/2013

Pengenalan

INTEGRASI PSIKOLOGI INDIVIDU MEMPUNYAI UNSUR INTEGRASI DARI ASPEK JASMANI, ROHANI, EMOSI, INTELEK DAN SOSIAL INTERGRASI SOSIOLOGI HUBUNGAN INTERPERSONAL SERTA HUBUNGAN INDIVIDU DENGAN MASYARAKAT INTEGRASI PEDAGOGI PELBAGAI KAEDAH DAN TEKNIK MENGAJAR MELIPUTI ISI PELAJARAN, KEMAHIRAN DAN BIDANG
INTEGRASI 3

10/15/2013

Jenis Integrasi

5P
PENGGABUNGJALINAN PENYERAPAN PENERAPAN PENGAYAAN PEMULIHAN
10/15/2013

INTEGRASI

Jenis Integrasi

PENGGABUNGJALINAN MENGINTEGRASIKAN PELBAGAI BIDANG KEMAHIRAN BAGIMEWUJUDKAN SATU PELAJARAN YANG INTEGRATIF DAN MENYELURUH.

10/15/2013

INTEGRASI

Jenis Integrasi

PENYERAPAN PROSES MENYEBATI DAN MENYATUPADUKAN PENGETAHUAN ATAU UNSUR ISI PENGETHUAN DARI SATU MATAPELAJARAN LAIN KE DALAM ISI PELAJARAN BAGI SATU MATA PELAJARAN YANG DIAJAR. LEBIH KEPADA UNSUR PENGETAHUAN
INTEGRASI 6

10/15/2013

Jenis Integrasi

PENERAPAN PROSES MENERAPKAN NILAI-NILAI DALAM PELAKSANAAN KURIKULUM DAN KOKURIKULUM 2 PENDEKATAN IAITU IMPLISIT DAN EKSPLISIT

10/15/2013

INTEGRASI

Jenis Integrasi

PENGAYAAN SATU AKTIVITI KHUSUS BERTUJUAN UNTUK MEMBANTU PELAJAR YANG PENCAPAIAN MELEBIHI SEDERHANA DAN PINTAR CERDAS

BENTUK PENGAYAAN -PENGUKUHAN DAN PENGEMBANGAN


INTEGRASI 8

10/15/2013

Jenis Integrasi

PEMULIHAN SATU AKTIVITI KHUSUS BERTUJUAN UNTUK MEMBANTU PELAJAR YANG MENGALAMI MASALAH PEMBELAJARAN

10/15/2013

INTEGRASI

Isu dan Cabaran Integrasi

JADUAL WAKTU YANG PADAT MENYEBABKAN SEKOLAH KEBERATAN UNTUK TAMBAH LAGI JUMLAH MATA PELAJARAN.
BILA SATU BIDANG BARU DIPERKENALKAN PIHAK SEKOLAH AKAN LAKSANAKAN CARA DENGAN MENGELUARKAN MATA PELAJARAN TERTENTU YANG DIANGGAP KURANG PENTING DARI SEGI AKADEMIK.
INTEGRASI 10

10/15/2013

Integrasi Seni Visual,Muzik dan Pergerakan

KESEMUA MATAPELAJARAN SENI VISUAL,MUZIK DAN PERGERAKAN BOLEH DIINTEGRASIKAN KERANA KETIGA-TIGA MATA PELAJARAN INI MEMPUNYAI TUJUAN YANG SAMA. DENGAN ADANYA PENGINTERGRASIAN MATA PELAJARAN INI AKAN MEMPERKUKUH DAN MEMANTAPKAN LAGI KEFAHAMAN PELAJAR TENTANG TAJK YANG HENDAK DIAJAR.
INTEGRASI 11

10/15/2013

Kelebihan Integrasi

KEPELBAGAIAN DAN KESERAGAMAN AKTIVITI DALAM BENTUK UNIT-UNIT KERJA. PELAJAR BERTAMBAH PELUANG UNTUK MENCEBURI AKTIVITI PEMBELAJARAN TAHAP KEBOLEHAN PELAJAR UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH DALAM SATU UNIT KERJA AKAN MENINGKAT.
12

10/15/2013

INTEGRASI

Kelebihan Integrasi

MEMPUNYAI RUANG UNTUK MENAMPUNG KEPELBAGAIAN AKTIVITI SENI DALAM PENDIDIKAN.

10/15/2013

INTEGRASI

13

Kelebihan Integrasi

MEMPUNYAI RUANG UNTUK MENAMPUNG SKOP PERPADUAN YANG LUAS. INTEGRASI DILIHAT SEBAGAI SATU PROGRAM DI SEKOLAH BUKAN TERASING/TERPISAH

10/15/2013

INTEGRASI

14

Integrasi Seni Visual,Muzik dan Pergerakan Dengan Mata Pelajaran Lain


TUNJUK CARA JENIS INTEGRASI DALAM MATA PELAJARAN YANG SAMA MERENTAS MATA PELAJARAN GABUNGAN BEBERAPA M/PELAJARAN

10/15/2013

INTEGRASI

15

AKTIVITI INTEGRASI

KONSEP DAN JENIS INTEGRASI


TUNJUK CARA JENIS INTEGRASI I) DALAM MATA PELAJARAN YANG SAMA II) MERENTAS MATA PELAJARAN III) GABUNGAN BEBERAPA M/PELAJARAN

10/15/2013

INTEGRASI

16

Integrasi Seni Visual.Muzik dan Pergerakan Denga Mata Pelajaran Lain

KAJIAN SOSIAL YANG LAIN SEPERTI KAJIAN TEMPATAN,SEJARAH,GEOGRAFI DAN LAINLAIN

10/15/2013

INTEGRASI

17