Anda di halaman 1dari 34

Fail Meja PSS_BSB

PENGENALAN Fail Meja merupakan satu set panduan kerja yang disediakan khusus untuk setiap ahli jawatankuasa pusat sumber sekolah (PSS). Ia menjadi sumber utama bagi memahami bidang tugas, prosedur-prosedur kerja, dan segala dokumen termasuk borang-borang, peraturanperaturan, carta aliran kerja dan sebagainya yang berkaitan dengan bidang tugas seseorang ahli jawatankuasa. Penyediaan Fail Meja ini akan lebih memudahkan setiap ahli jawatankuasa menjalankan tugas masing-masing. Seterusnya pengurusan dan pentadbiran PSS akan lebih terancang dan sistematik.

KONSEP PUSAT SUMBER SEKOLAH Pusat Sumber Sekolah merupakan satu tempat yang mengumpul, memproses dan menyebarkan bahan atau sumber-sumber maklumat. Ia termasuklah keseluruhan koleksi bahan bercetak dan bukan cetak meliputi alatan teknologi terkini. PSS turut dilihat sebagai pusat sokongan ke arah kecemerlangan pengajaran dan pembelajaran. Di samping itu, ia perlu memenuhi keperluan kegiatan pelajar-pelajar dalam pendidikan mereka termasuk dalam kegiatan ko-kurikulum. Justeru itu, PSS wajar memiliki koleksi bahan dan alatan yang mencukupi dan dipertingkatkan dari semasa ke semasa bagi memenuhi keperluan tersebut.

PROFIL PUSAT SUMBER SEKOLAH - Sejarah - Kemudahan fizikal - Kemudahan sumber manusia - Bilangan pelanggan Pusat Sumber Sekolah akan cuba merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pembinaan dan berusaha memperkembangkan potensi pelajar secara menyeluruh dari segi intelek, rohani, jasmani dan emosi. Pusat Sumber Sekolah akan cuba merancang beberapa strategik pengajaran dan pembelajaran yang lebih aktif. PSS berkeyakinan bahawa pelajar masih mampu meneroka pelbagai ilmu pengetahuan yang diperolehi melalui penggunaan kemahiran-kemahiran belajar yang dipupuk dan dikembangkan secara berterusan.Pengguna gemar menggunakan perkhidmatan supermarket kerana keselesaan diperolehi seperti mutu layanan, kekemasan susunan, harga barangan dan sebagainya. Peranan Pusat Sumber Sekolah ini boleh ditunjukkan seperti berikut :

1.

PUSAT ILM U Sebagai Pusat Ilmu PSS perlu membuat perancangan rapi dan penggunaan teratur terhadap pelbagai sumber maklumat itu.
1

Fail Meja PSS_BSB

2.

PUSAT PENEMUAN Adalah diharapkan melalui pengetahuan yang diperolehi di sekolah seharusnya dapat melengkapkan diri pelajar dengan masyarakat yang penuh dengan cabaran. Pelajar sekolah ini perlu disediakan untuk menghadapi cabaran perubahan dengan penuh kritis. Segala aktiviti PSS ini adalah diharapkan dapat memainkan peranan aktif untuk mengembangkan pemikiran, daya kreativiti, imiginasi dan inivatif dalam kalangan pelajar-pelajar dan guru di sekolah ini.

3.

PUSAT PEMBELAJARAN Terdapat sekolah yang lebih banyak menjalankan aktiviti mengajar tetapi kurang menumpukan aktiviti belajar. Sekolah sebagai pusat pembelajaran perlu menyediakan pelbagai peluang pembelajaran untuk menampung keperluan belajar kepada pelajar yang berbagai-bagai minat, kecenderungan, kebolehan dan keupayaan. PSS memberi peluang yang lebih banyak kepada pelajar untuk belajar melalui pelbagai sumber dan perkhidmatan yang disediakan.

4.

PUSAT PENGAJARAN Pusat Sumber Sekolah bukan sahaja menyediakan tempat guru mengajar dengan berkesan melalui kemudahan yang ada, tetapi menggalakkan guru berinteraksi dengan lebih kerap dan teratur dengan guru lain dan dengan pelajar.

5.

PUSAT PROFESIONAL Aktiviti-aktiviti PSS meningkatkan taraf profesionalisme guru, antaranya menerusi cara bekerja berkumpulan dan rancangan latihan dalaman menerusi program yang dijalankan dari semasa ke semasa.

6.

PUSAT HUBUNGAN MASYARAKAT PSS sebagai penggunaan sumber masyarakat yang berkesan supaya dapat mewujudkan hubungan dua hala yang erat dan bermakna antara sekolah dan masyarakat sesuai dengan peranan sekolah sebagai institusi masyarakat. Segala matlamat di atas pasti sangat berguna kepada masyarakat sekolah ini. Oleh itu semua pengguna perlukan menjalankan tanggungjawab masing-masing dengan memaparkan sikap yang wajar dan matang serta amalan-amalan positif dalam menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh Pusat Sumber Sekolah ini. Pengguna PSS digalakkan berjumpa dan berbincang dengan pegawai di Pusat Sumber jika mengadapi sebarang masalah.

Fail Meja PSS_BSB

VISI PSS Membudayakan teknologi pendidikan selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara

MISI PSS Menjadikan Pusat Sumber Sekolah pusat penyebaran ilmu dan maklumat

MOTTO PSS Pusat Sumber Sekolah Ke arah Kecemerlangan Budaya Ilmu

MATLAMAT PSS Meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Membentuk profesion perguruan yang berilmu, dinamis, kreatif, inovatif dan berdisiplin untuk membantu pembinaan sahsiah guru-guru supaya dapat memainkan peranan yang berkesan dalam pembangunan negara, bangsa dan agama. Membentuk golongan pelajar yang berilmu, kreatif dan berdisiplin untuk membantu sahsiah pelajar supaya dapat memainkan peranan positif dan mendedahkan pelajar dengan pengetahuan teknologi maklumat menerusi penggunaan komputer. Mempertingkatkan mutu pendidikan di sekolah-sekolah dibawah pentadbiran Yayasan Islam Kelantan. Membentuk profesion perguruan yang berilmu, dinamis, kreatif, inovatif dan berdisiplin untuk membentu pembinaan sahsiah mulia guru-guru supaya mereka dapat memainkan peranan yang berkesan dalam pembangunan negara, bangsa dan agama. Membentuk golongan pelajar berilmu, dinamis, kreatif dan berdisiplin untuk membantu pembinaan sahsiah mulia pelajar itu sendiri supaya dapat memainkan yang peranan yang positif apabila mereka tamat persekolahan nanti dan balik ke pangkuan masyarakat. Merapatkan jurang perbezaan kemudahan-kemudahan pendidikan antara sekolah-sekolah bantuan dengan sekolah-sekolah kawalan kerajaan di bandar mahupun di luar bandar.

Fail Meja PSS_BSB

OBJEKTIF PSS Menyediakan sumber-sumber bagi kemudahan guru dan pelajar. Menyediakan tempat untuk guru-guru merancang dan menghasilkan sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran Meningkatkan profesionalisme guru Mengumpul, menyimpan dan mengedar pelbagai jenis maklumat. Membina program media untuk pengajaran dan pembelajaran. Menyediakan perisian pendidikan untuk kegunaan guru dan pelajar.

ORGANISASI PUSAT SUMBER SEKOLAH a. b. c. d. Carta organisasi Jawatankuasa Induk Pusat Sumber Sekolah Carta organisasi Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber Sekolah Senarai tugas Jawatankuasa Induk Pusat Sumber Sekolah Senarai tugas Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber Sekolah

Fail Meja PSS_BSB

CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA INDUK PUSAT SUMBER SEKOLAH

PENGERUSI Hj Suhaimi bin Sulaiman TIMBALAN PENGERUSI I Ust. Mushrahimi bin Suhaimi

TIMBALAN PENGERUSI II Khalil bin Hanipah

SETIAUSAHA UNIT PSS Pn. Suhaibatul Asriniah bt. Abdullah

AHLI JAWATANKUASA PSS 1. 2. 3. 4. 5. Abd Rahman bin Mat Yasin Azli bin Amri Mohamad Hilmi bin Ismail Fatimah bt Jusoh Nurul Azren bt Che Cob

Fail Meja PSS_BSB

CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA KERJA PUSAT SUMBER SEKOLAH

PENGERUSI Hj Suhaimi bin Sulaiman

TIMBALAN PENGERUSI I Mushrahimi bin Suhaimi

TIMBALAN PENGERUSI II Khalil bin Hanipah

SETIAUSAHA UNIT PSS Suhaibatul Asriniah bt Abdullah

AHLI JAWATANKUASA PSS 1. 2. 3. 4. 5. Abd Rahman bin Mat Yasin Azli bin Amri Mohamad Hilmi bin Ismail Fatimah bt Jusoh Nurul Azren bt Che Cob

Fail Meja PSS_BSB

SENARAI TUGAS JAWATANKUASA INDUK PUSAT SUMBER SEKOLAH

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7.

Merancang pengwujudan PSS dan merangka peranan, kepentingan dan strategi perkembangannya. Menentukan sumber kewangan PSS. Mengagih dan menyelaraskan peruntukan dalam pembelian bahan-bahan PSS seperti bahan cetak (buku dan lain-lain), media teknologi dan bahanbahan bantu mengajar/ belajar. Melakukan anggaran perbelanjaan mengurus PSS yang dikemukakan oleh Jawatankuasa Kerja. Bertanggungjawab dalam pengurusan penggunaan. Contohnya: menentukan jadual tugas, jadual waktu penggunaan PSS, peruntukan masa pinjaman dan lain-lain Merangka strategi perkembangan PSS iaitu membuat unjuran mengenai keperluankeperluan di masa akan datang. Contoh-contohnya: keperluan fizikal, keperluan bahanbahan dan kegiatan-kegiatan lain seperti pameran dan sebagainya. Merancang untuk mendapatkan bantuan daripada pihak-pihak tertentu dalam bentuk moral dan material. Contohnya: wang tunai, buku-buku, bahan bantu mengajar, bahan media teknologi, kepakaran tertentu dan sebagainya.

SENARAI TUGAS JAWATANKUASA KERJA PUSAT SUMBER SEKOLAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Menyelaraskan semua program media yang dirancang dan dilaksanakan. Mendapatkan peruntukan perbelanjaan pengurusan dan pembangunan Pusat Sumber. Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan PSS untuk dimajukan ke Jawatankuasa Induk. Menyediakan laporan tahunan Pusat Sumber Sekolah. Merancang dan melaksanakan program perkembangan kakitangan. Memberi khidmat nasihat dan kepakaran kepada pihak yang memerlukan. Menggalakkan guru dan pelajar menggunakan pelbagai media pendidikan yang terdapat di Pusat Sumber. Bertindak sebagai penghubung antara pihak sekolah dengan agensiagensi kerajaan dan swasta dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan aktiviti Pusat Sumber.

Fail Meja PSS_BSB

SENARAI TUGAS a. b. d. Guru Perpustakaan Pengawas PSS Ketua Panitia

SENARAI TUGAS SETIAUSAHA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Membantu dalam pengelolaan, pentadbiran dan penggunaan Mentadbir, menyelaras perkhidmatan PSS Merancang skim latihan untuk guru-guru PSS, guru-guru lain, Kerani PSS dan Pengawas PSS Memilih dan melatih Pengawas PSS, Pelajar dan Pembantu PSS Menyediakan Bibliografi untuk kegunaan guru dan pelajar Merancang bersama AJK PSS segala aktiviti PSS untuk sepanjang tahun Menyediakan laporan, taklimat dan memaklumkan kepada semua pihak yang berkenaan mengenai perkhidmatan PSS Menguruskan mesyuarat-mesyuarat J/Kuasa Induk dan Kerja PSS Menyediakan perancangan dalam penggunaan dan pembangunan PSS dan mengemukakannya kepada J/Kuasa Induk pentadbiran PSS Mengurus perbelanjaan dan rekod kewangan PSS Merangka dan menghasilkan Program Lima Tahun PSS bersama AJK PSS Menjadi Setiausaha J/Kuasa pentadbiran PSS Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar/Pengetua/GPK 1 Bertanggungjawab terhadap pengurusan rekod dan fail berkaitan PSS Memastikan semua aktiviti yang dirancang berjalan dan dilaksanakan mengikut perancangan GURU PERPUSTAKAAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Membantu Penyelaras dalam pengurusan dan pentadbiran PSS Mengkelas, merekod dan mengkatalog koleksi bahan perpustakaan Menjalankan kerja-kerja membaikpulih, menyemak dan menghapuskira koleksi/bahan perpustakaan Menceriakan suasana perpustakaan supaya dapat menarik minat pelajar menggunakan perpustakaan Menyediakan rancangan pembangunan fizikal, perabot dan koleksi bahan Menyediakan perancangan dan melakukan promosi aktiviti perpustakaan yang bersesuaian dengan objektif PSS Menubuhkan J/Kuasa Guru Pembantu Perpustakaan dan pengagihan bidang tugas Mengadakan orientasi bagi pelajar-pelajar baru supaya mereka tahu menggunakan PSS dengan baik dan betul Mempromosi dan mempamerkan koleksi bahan-bahan baru yang diterima untuk makluman guru dan pelajar
8

Fail Meja PSS_BSB

10. 11. 12. 13.

14. 15.

Mengatur jadual waktu penggunaan perpustakaan mengikut keperluan di sekolah Melatih dan menyelia Kerani dan Pengawas Perpustakaan untuk membantu menguruskan perpustakaan Memberi khidmat nasihat dan kepakaran kepada pihak yang memerlukan Memperoleh dan menyemak Bibliografi-bibliografi, Katalog-katalog daripada penerbit penerbit atau punca-punca tertentu untuk mengetahui jenis-jenis buku yang perlu dan dapat dibeli. Mengajar kemahiran pengendalian maklumat kepada guru-guru, dan pelajar mengikut keperluan. Menjalankan kerja menyemak stok pada hujung tahun

12. 13.

Mengenalpasti dan mencadangkan kemasukan alat/ teknologi baru mengikut keperluan dan kemampuan sekolah. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Penolong Kanan Pentadbiran dan Pengetua

SENARAI TUGAS PENGAWAS PUSAT SUMBER 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Membantu dalam pengedaran bahan buku (peminjaman dan pemulangan) Membantu dalam penyusunan bahan-bahan di rak dan lain-lain Menyimpan dan menyusun bahan-bahan yang telah digunakan oleh para pengguna ke tempat asal Menjaga kebersihan PSS termasuk tugas kemas-mengemas Membantu melakukan kerja memproses bahan-bahan seperti melabel, cop hak milik dan sebagainya Membantu dalam penyemakan buku-buku, majalah, akhbar yang diterima daripada pembekal Membantu menguruskan fail tegak/buku skrap Membantu menguruskan alat pandang dengar termasuk perkakasan dan bahan perisian Membantu mempromosikan PSS Seranta dan mewujudkan perhubungan dengan para pengguna Membantu pelanggan dalam penggunaan PSS Membantu membaikpulih bahan-bahan rosak Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru PSS

GURU PANITIA MATAPELAJARAN / PENASIHAT KELAB 1. 2. 3. 4. Membantu J/Kuasa PSS memilih dan mendapatkan alat dan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk kegunaan guru dan pelajar Membantu J/Kuasa PSS menilai keberkesanan alat dan bahan media yang dibeli atau dihasilkan sendiri Menjalankan tugas-tugas lain seperti yang diarahkan oleh Pengetua Merancang pembangunan koleksi bahan mengikut mata pelajaran.
9

Fail Meja PSS_BSB

5.

Membantu menyusun, mempromosi dan menyediakan senarai alat/bahan mengikut kemudahan guru-guru.

PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH


A. 1. 2. 3. 4. PENGAWAS Pengawas dilantik daripada para pelajar tingkatan 2,3,4 dan 5 Perlantikan Pengawas dilantik oleh AJK PSS dan Guru-guru. Bilangan Pengawas PSS bergantung kepada keperluan PSS. Sediakan jadual bertugas Pengawas PSS

Contoh :- (Rujuk lampiran)

B.

WAKTU BERTUGAS WAKTU REHAT I (TING. 1-5) 10.45 pagi 11.15 pagi

HARI AHAD - KHAMIS

C.

PERATURAN PENGAWAS PSS

PAKAIAN SERAGAM PSS 1. 2. 3. Pakaian seragam PSS seperti yang ditetapkan oleh AJK Induk/Kerja PSS dan dipersetujui oleh pihak Pentadbir. Majlis Perlantikan : Pengawas PSS diberi surat perlantikan dan lencana Pengawas PSS Sekiranya diwujudkan AJK Pengawas PSS, senarai tugas yang dicadangkan adalah seperti :-

10

Fail Meja PSS_BSB

D.

SENARAI TUGAS KEBERSIHAN HARI TUGAS SUSUN BUKU SAPU/LAP LANTAI LAP TINGKAP SUSUN KERUSI MEJA CATATAN

AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS (Tandakan sekiranya dilakukan)

TUGAS JAWATANKUASA PENGAWAS PSS AJK / KETUA PSS Mempengerusikan setiap mesyuarat J/K Pengawas Bertanggungjawab di atas perjalanan Lembaga PSS Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh Guru Penasihat AJK / NAIB KETUA PSS Mempengerusikan mesyuarat jika tiada Ketua PSS Menjalannkan tugas-tugas khas yang diarahkan oleh Guru Penasihat PSS Menanggung bersama perjalanan Lembaga PSS AJK / SETIAUSAHA Menyediakan agenda dan minitmesyuarat Menyediakan surat menyurat Menyediakan Laporan aktiviti untuk direkodkan AJK / NAIB SETIAUSAHA Menjalan tugas S/U semasa ketiadaannya Menyediakan agenda dan minit mesyuarat Menyediakan surat menyurat Meyediakan laopran aktiviti dan untuk direkodkan AJK / BENDAHARI Menerima wang yang dikutip daripada hasil denda, computer dan aktiviti yang dijalankan Menyerahkan wang kepada Guru Penasihat Menyediakan Laporan Kewangan
11

Fail Meja PSS_BSB

AJK / AJK HARIAN Memastikan PSS yang bertugas dibawahnya melaksanakan semua tugas yang diberi Mencatat kedatangan Pengawas Menyediakan Laporan kehadiran Pengawas PSS AJK / BIRO KECERIAAN Memastikan suasana PSS sentiasa ceria Menghias dan menyediakan Sudut Pameran Memberi idea atau pandangan untuk menceriakan PSS

AJK / BIRO DISPILIN Memastikan Pengawas PSS berdisplin Menyediakan Fail Displin Mengedarkan surat amaran pertama, kedua dan ketiga Menyediakan laporan displin kepada Guru Penasihat AJK / INVENTORI Merekod peralatan yang terdapat di PSS Mengeluarkan peralatan yang diperlukan kepada AJK Harian Menyemak atau perabot pada akhir tahun

AJK / PROMOSI Mempromosikan buku-buku baru Mempamerkan buku-buku baru di Perpustakaan Menyediakan bahan-bahan promosi untuk setiap aktiviti PSS Mengambil gambar bagi setiap aktiviti bagi tujuan dokumentasi

12

Fail Meja PSS_BSB

SISTEM PINJAMAN DAN PEMULANGAN (BAHAN PERPUSTAKAAN) a. 1. 2. Pinjaman Buku Rak Terbuka Pastikan nama yang tertera dikad perpustakaan yang digunakan adalah kepunyaan si peminjam. Pastikan peminjam berkenaan tidak berhutang apa-apa dengan perpustakaan Contoh :Buku-buku yang dipinjam telah dipulangkan dan denda telah dibayar (jika ada). Peminjam yang masih berhutang tidak boleh meminjam apa-apa dari perpustakaan sehingga beliau menjelaskan hutangnya. Isikan butir-butir pinjaman dalam kad pinjaman (Kad Merah) dan Cop Tarikh pemulangan buku. Masukkan Kad Merah berkenaan kedalam Kad Perpustakaan peminjam. Masukkan kad berkenaan kedalam kotak kad pinjaman (mengikut tarikh pulang). Cop tarikh pemulangan buku pada helaian kertas 'Tarikh Pulang' (dibelakang buku). Serahkan buku kepada si peminjam. Catatkan butir-butir peminjam ke dalam 'Rekod Peminjam Buku Pelajar'.

3. 4. 5. 6. 7. 8.

PERINGATAN Tempoh pinjaman sebuah buku ialah 2 minggu. Seorang pelajar dibenarkan meminjam 2 buah buku sahaja pada satusatu masa (kecuali PPSS) Pinjaman buku rak terbuka boleh dilakukan pada waktu rehat dan juga selepas waktu sekolah. (Dalam kes-kes tertentu, pelajar boleh meminjam di luar waktu pinjaman melalui gur atau Kerani Perpsutakaan) Seorang guru hanya dibenarkan dibenarkan meminjam maksimum 5 buku pada satu-satu masa. Bagi peminjaman seterusnya, beliau mestilah memulangkan buku-buku yang dipinjam sebelumnya. Pengawas PSS yang bertugas di kaunter mesti menjalankan tugas dengan tenang dan senyap Pelajar mestilah beratur dengan senyap dihadapan kaunter peminjaman dan pelajar yang ingkar tidak akan dilayan b. 1. 2. 3. 4. 5. c. Pemulangan Buku Rak Terbuka Pastikan tarikh buku dipulangka tidak lewat daripada 'Tarikh Pulang' yang sepatutnya Jika buku lewat dipulangkan, peminjam akan didenda (Sila rujuk jadual denda) Jika peminjam berkenaan tidak dapat membayar dendanya pada waktu itu, beliau boleh membayar di lain hari Setiap kutipan denda hendaklah dicatat dalam ;Buku Denda' dan wang diserahkan kepada Bendahari pada hari yang sama Jika buku yang dipinjam hilang, peminjam diminta membayar harga asal buku berkenaan Waktu Peminjaman dan Pemulangan
13

Fail Meja PSS_BSB

Waktu Peminjaman Mengikut waktu penggunaan Perpustakaan. Contoh Waktu Perpustakaan : (Rujuk lampiran) HARI AHAD - KHAMIS WAKTU REHAT (TING. 1-5) 10.45 pagi 11.15 pagi

d.

Peraturan Pinjaman * * * * * Kad tidak boleh dipindah hak milik Tanggungjawab pelajar menjaga buku yang dipinjam. Jika hilang, pelajar wajib membayar balik mengikut harga asal buku tersebut. Sila beratur semasa melakukan proses pinjaman dan pastikan dalam keadaan senyap. Sila pastikan tarikh pemulangan tidak lewat dari 'tarikh pulang'. Jila lewat, tindakan akan diambil. Kertas soalan Tahun Lepas/Bank Soalan - Jika didapati pelajar mencoteng atau menghilangkannya, pelajar wajib membayar harga fotostat untuk setiap muka surat. Sekiranya melanggar peraturan yang ditetapkan, kad pelajar akan ditahan.

e.

Kad Pinjaman * * * Menggunakan kad yang ditetapkan oleh PSS. Sistem Kad. Cara pengedaran Kad PSS ditentukan oleh Setiausaha PSS.

Contoh kad :

14

Fail Meja PSS_BSB

Pandangan Hadapan PERPUSTAKAAN SMU (A) TARBIAH DINIAH BUNUT SARANG BURUNG

Pandangan Belakang PERATURAN PERPUSTAKAAN 1. Buku hanya boleh dipinjam selama dua minggu sahaja. 2. Buku yamg lewat dipulangkan akan dibenda 30 sen sehari. 3. Peminjam adalah bertanggungjawab ke atas buku yang dipinjam.Jika ia dapati rosak/ hilang,peminjam dikehendaki membayar harga buku atau menggantikan dengan yang baru. 4. Kad ini tidak boleh dipindah milik.

GAMBAR

Nama : . Tahun Tingkatan

LAMBANG SEKOLAH

15

Fail Meja PSS_BSB

PERATURAN PSS a. b. Peraturan penggunaan Perpustakaan Peraturan penggunaan PSS untuk Guru

PERATURAN-PERATURAN PENGGUNAAN PERPUSTAKAAN Disiplin 1. Pelajar diminta senyap apabila memasuki perpustakaan. 2. Pelajar mesti beratur semasa meminjam atau memulangkan buku. 3. Pelajar tidak dibenarkan makan, minum atau tidur di dalam Perpustakaan. 4. Pelajar tidak dibenarkan membuka tutup suis-suis dan mengubah kedudukan kerusi meja di dalam perpustakaan tanpa kebenaran guru PSS. 5. Pelajar dikehendaki duduk di tempat-tempat yang disediakan dan tidak dibenarkan berhimpun di rak-rak, pintu dan kaunter. 6. Pelajar dikehendaki memasukkan kembali kerusi ke bawah meja dengan kemas selepas digunakan. 7. Pelajar tidak boleh mengadakan mesyuarat atau perjumpaan di dalam perpustakaan tanpa kebenaran. 8. Pelajar tidak dibenarkan masuk ke perpustakaan semasa sesi pembelajaran tanpa diiringi guru. 9. Pelajar dikehendaki meletakkan beg mereka di luar perpustakaan di tempat yang disediakan. Bahan-bahan Perpustakaan 1. 2. 3. Pelajar mesti menggantikan kos buku-buku yang dihilangkan, diconteng atau dirosakkan. Akhbar atau majalah hendaklah dikembalikan ke tempat asal dan tidak dibenarkan dibawa keluar dari Perpustakaan. Buku-buku yang selesai digunakan hendaklah diletakkan di tempat disediakan.

Pakaian 1. 2. Pakaian mestilah kemas dan lengkap sewaktu berada dalam perpustakaan. Jaket, baju panas dan lain-lain pakaian selain pakaian sekolah adalah tidak dibenarkan dipakai atau dibawa masuk ke Perpustakaan.

Peringatan: Tindakan boleh diambil pada pelajar-pelajar yang melanggar peraturan Perpustakaan.

Pakaian 1. Pakaian mestilah kemas dan lengkap sewaktu berada dalam bilik audio visual.

16

Fail Meja PSS_BSB

2.

Jaket, baju panas dan lain-lain pakaian selain pakaian sekolah adalah tidak dibenarkan dipakai atau dibawa masuk ke bilik audio visual.

PERATURAN PENGGUNAAN PSS UNTUK GURU 1. 2. 3. 4. 5. 6. Guru-guru perlu mengisi Buku Penggunaan bilik semasa menggunakan bilik Pusat Sumber (Perpustakaan atau Bilik Audio Visual.) Guru-guru pengiring perlu mengawal disiplin pelajar di dalam bilik-bilik Pusat Sumber. Sebarang tempahan penggunaan bilik perlu dibuat sekurang-kurangnya sehari sebelum hari penggunaan. Semua peminjaman bahan dan buku perlu dibuat dengan pengawasan Pengawas Pusat Sumber bertugas atau Guru PSS. Guru-guru perlu memastikan semua suis ditutup dengan elok dan bilik dikunci selepas menggunakan bilik-bilik Pusat Sumber. Sebarang mesyuarat atau perjumpaan tidak dibenarkan diadakan kecuali dengan kebenaran Guru Perpustakaan.

17

Fail Meja PSS_BSB

PEMBELIAN BUKU Dasar pemilihan buku Dasar Pemilihan bahan-bahan seperti berikut hendaklah dipertimbangkan : A. Panduan Am 1. Konsep 2. Keaslian/Ketulenan 3. Kesesuaian 4. Olahan 5. Memupuk minat 6. Organisasi Pengolahan 7. Aspek Teknikal 8. Aspek Khas 9. Faedahnya 10. Harga Alat Pemilihan Bahan-bahan Alat Bantuan Memilih Bahan itu termasuk :1. Dasar Pelajaran Kebangsaan - Akta Pelajaran 2. Laporan J/Kuasa Kabinet mengenai Pelaksanaan Dasar Pelajaran Malaysia 3. Risalah, Katalog dan edaran dari penerbit, pembekal swasta dan agensi pendidikan Senarai Buku Bahasa Malaysia untuk Perpustakaan Sekolah Menengah dan Rendah terbitan Unit Perpustakaan Sekolah, Kem. Pendidikan Malaysia Buletin Sebaran Pendidikan, terbitan Bhg. BTP, Kem. Pendidikan Malaysia Senarai Buku-buku dalam Bahasa Malaysia, terbitan Perpustakaan Negara Malaysia Berita Buku Baru DBP Berita Perpustakaan, Unit Perpsutakaan Sekolah, Kem. Pendidikan Malaysia 4. Cadangan-cadangan oleh Panitia Matapelajaran disekolah 5. Sukatan Pelajaran

B.

* Rujuk lampiran

18

Fail Meja PSS_BSB

PENERIMAAN BUKU

A)

INVOIS Guru akan menerima buku/bahan dari pembekal bersama dengan borang pesanan dan invois. Selepas penyemakan dilakukan dan semuanya tercatat seperti yang diterima, maka pembayaran akan dilakukan. Salinan Invois akan dimasukkan ke dalam Fail Invois.

B)

BUKU STOK Buku Perolehan Buku Buku peralatan pejabat (Kew. 315) Rekod perolehan majalah dan suratkhabar

C)

SENARAI PEMBEKAL (Nama dan alamat pembekal perlu dicatatkan di sini.) Rujuk lampiran.

SUMBER KEWANGAN Peruntukan kewangan diperoleh daripada : Wang Kerajaan Bantuan Pusat Sumber Pendidikan Wang SUWA Sumbangan PIBG Sumbangan individu/syarikat Projek Khas

Butiran peruntukan kewangan boleh diperolehi daripada kerani sekolah. (Lihat Lampiran). Sumber kewangan untuk perpustakaan (Nyatakan ikut yang sebenar. Jumlah boleh diperolehi daripada kerani kewangan sekolah.): I. II. III. IV. Geran Perpustakaan mengikut kadar perkapita .. Wang SUWA .. Sumbangan PIBG .. Tabung Perpustakaan . RMxxxxxxx RMxxxxxxx RMxxxxxxx RMxxxxxxx ___________ JUMLAH .. RM xxxxxxx ___________

19

Fail Meja PSS_BSB

JENIS-JENIS TABUNG Tabung PSS - Tabung yang diwujudkan khusus untuk membiayai aktiviti PSS. Contoh sumber kewangan : Jualan surat khabar/majalah Jualan cenderamata PSS Jualan Hari Kantin

Tabung Pengawas Pusat Sumber Sekolah (PPS) - Tabung yang diwujudkan khusus untuk keperluan menjayakan aktiviti sosial dan kebajikan pengawas.

TANGGUNGJAWAB Penyelaras Bendahari PPS Setiausaha PSS/Guru Perpustakaan

BELANJAWAN Anggaran belanjawan perlu merujuk kepada 'Blue Print' yang telah dihasilkan REKOD PENDAPATAN/PERBELANJAAN Buku Akuan Perbelanjaan - Kerani Sekolah Buku rekod tabung kewangan - Penyelaras/Bendahari PSS

SISTEM FAIL FAIL-FAIL PUSAT SUMBER. Sebagai rujukan : 1. 2. 3. 4. Fail Jawantankuasa Induk - Carta Organisasi Fail Jawatankuasa Kerja - Senarai AJK Fail Jawatankuasa Pengawas - Minit Mesyuarat Fail Meja
20

Fail Meja PSS_BSB

5. 6.

7. 8. 9. 10.

SenaraiTugas - Senarai Semak Prosedur Kerja - Buku Catatan Tugas Seharian Fail Invois Fail Aktiviti Laporan aktiviti yang dijalankan Perancangan Fail PSPN / PKG Surat keluar/masuk PSPN/PKG Fail Surat-surat Rasmi PSS Fail Maklumat J/K PSS Fail Rancangan Tahunan Rancangan untuk 1 Tahun yang telah dipersetujui oleh AJK Setiap fail ini perlu mengikut Sistem Fail setiap sekolah * Tertakluk kepada keperluan semasa pihak PSS.(Rujuk lampiran)

REKOD PSS REKOD PEROLEHAN BUKU REKOD PEROLEHAN BAHAN BUKAN BUKU REKOD PINJAMAN BUKU HARIAN BULANAN PELAJAR GURU REKOD PENGGUNAAN KELAS DI PSS REKOD AKTIVITI PSS REKOD MAJALAH REKOD AKHBAR REKOD PENGGUNAAN BILIK PERPUSTAKAAN KURSUS MESYUARAT P&P BUKU AKAUN TABUNG PSS BUKU PELAWAT

* Tertakluk kepada keperluan semasa pihak PSS.(Rujuk lampiran)

21

Fail Meja PSS_BSB

PROMOSI PSS Cadangan cara promosi : a. b. c. d. e. f. Brosur Pusat Sumber Sekolah Orientasi Perpustakaan Pameran / publisiti Intergrasi penggunaan alat / bahan dengan pengajaran dan pembelajaran Kerja-kerja projek Pertandingan

(Guru perlu sertakan brosur yang disediakan serta segala kertas kerja dan laporan program yang dilaksanakan.) 1. Brosur Contoh isi kandungan: a. Untuk pelajar b. Peraturan-peraturan penggunaan Pusat Sumber Sistem peminjaman dan pemulangan bahan buku Sistem peminjaman dan pemulangan bahan bukan buku Susun atur Pusat Sumber Alamat-alamat laman web untuk penyelidikan Waktu perkhidmatan Alamat laman web Pusat Sumber Sekolah E-mel sekolah/ Pusat Sumber Sekolah

Untuk guru-guru/ pelawat Visi, Misi, Motto, Matlamat & Objektif Pusat Sumber Koleksi bahan cetak Koleksi bahan bukan buku Kemudahan Perkhidmatan Susun atur Pusat Sumber Waktu perkhidmatan Aktiviti tahunan Susun atur Pusat Sumber Carta organisasi Jawatankuasa Induk Alamat laman web Pusat Sumber Sekolah E-mel sekolah/ Pusat Sumber Sekolah

2.

Orientasi PSS Pada awal tahun untuk pelajar-pelajar Pengenalan sistem peminjaman dan penggunaan Pusat Sumber Perkhidmatan PSS
22

Fail Meja PSS_BSB

3.

Aktiviti Promosi PSS Pameran/ publisiti Papan kenyataan Buletin Papan kenyataan Promosi bahan baru Promosi sudut

PROSEDUR PENYEDIAAN AKTIVITI PSS

a. AKTIVITI DIRANCANG PADA AKHIR TAHUN

b. SETIAUSAHA DAN J/KUASA KERJA AKAN MERANCANG AKTIVITI

c. LAPORAN SETIAP AKTIVITI MESTI DISIAPKAN

d. LAPORAN TAHUNAN HARUS DISEDIAKAN DAN DIHANTAR KEPADA PSPN (YIK)

23

Fail Meja PSS_BSB

PROSEDUR PENYEDIAAN AKTIVITI PSS PROGRAM-PROGRAM / AKTIVITI-AKTIVITI PERPUSTAKAAN

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 Bulan Membaca

AKTIVITI

KOS (RM)

PUNCA KEWANGAN

CATATAN

5 Minit Bersama Buku Kuiz Maklumat Buletin PSS Minggu PSS Jualan Akhbar Lama Cabutan Bertuah Lawatan Ke PSS Contoh Perpustakaan Awam Kelantan

9 10 11

Laluan Ilmu Pertandingan Melukis Poster Ceramah kemahiran Belajar

24

Fail Meja PSS_BSB

PENTADBIRAN PSS MAKTABAH VISI Merealisasikan falsafah SMU (A) TARBIAH DINIAH BUNUT SARANG BURUNG

MISI Badan Maktabah SMU (A) Tarbiah Diniah Bunut Sarang Burung beriltizam untuk menjadi model sebuah organisasi terulung yang menggerakkan seluruh potensi pelajar bagi melahirkan generasi an-namuzaji melalui penyebaran dan pemanfaatan ilmu pengetahuan.

25

Fail Meja PSS_BSB

CARTA ORGANISASI BADAN MAKTABAH

GURU PENASIHAT Hj Suhaimi bin Sulaiman

PEN. GURU PENASIHAT Mushrahimi bin Mohd Suhaimi

PENGERUSI Khalil bin Hanipah

SETIAUSAHA Suhaibatul Asriniah bt Abdullah TIMB. SETIAUSAHA I Nurul Azren bt Che Cob

BENDAHARI Azli bin Amri TIMB. BENDAHARI Mohamad Hilmi bin Ismail

TIMB. SETIAUSAHA II Fatimah bt Jusoh

SISTEM FAIL
26

Fail Meja PSS_BSB

FAIL-FAIL PUSAT SUMBER. Sebagai rujukan : 1. 2. 3. 4. Fail Jawantankuasa Induk - Carta Organisasi Fail Jawatankuasa Kerja - Senarai AJK Fail Jawatankuasa Pengawas - Minit Mesyuarat Fail Meja SenaraiTugas - Senarai Semak Prosedur Kerja - Buku Catatan Tugas Seharian Fail Invois Fail Aktiviti Laporan aktiviti yang dijalankan Perancangan Fail PSPN / PKG Surat keluar/masuk PSPN/PKG Fail Perkhidmatan Komputer ( Jika Perlu ) Fail Surat-surat Rasmi PSS Fail Jadual Waktu Siaran TV. Pendidikan Fail Maklumat J/K PSS Fail Rancangan Tahunan Rancangan untuk 1 Tahun yang telah dipersetujui oleh AJK Carta Gantt. Setiap fail ini perlu mengikut Sistem Fail setiap sekolah * Tertakluk kepada keperluan semasa pihak PSS.(Rujuk lampiran)

5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12.

REKOD PSS REKOD PEROLEHAN BUKU REKOD PEROLEHAN BAHAN BUKAN BUKU REKOD PINJAMAN BUKU HARIAN BULANAN PELAJAR GURU REKOD PENGGUNAAN KELAS DI PSS REKOD PINJAMAN BERBEKAL (BULK LOAN) REKOD PINJAMAN BAHAN (Contoh : Radio, Kaset, Pita Video dll) REKOD AKTIVITI PSS REKOD MAJALAH REKOD AKHBAR REKOD PENGGUNAAN BILIK PERPUSTAKAAN KURSUS
27

Fail Meja PSS_BSB

MESYUARAT BUKU AKAUN TABUNG PSS BUKU PELAWAT

* Tertakluk kepada keperluan semasa pihak PSS.(Rujuk lampiran)

PROMOSI PSS Cadangan cara promosi : a. b. c. e. f. Brosur Pusat Sumber Sekolah Orientasi Perpustakaan Pameran / publisiti Kerja-kerja projek Pertandingan

(Guru perlu sertakan brosur yang disediakan serta segala kertas kerja dan laporan program yang dilaksanakan.) 1. Brosur Contoh isi kandungan: a. Untuk pelajar b. Peraturan-peraturan penggunaan Pusat Sumber Sistem peminjaman dan pemulangan bahan buku Sistem peminjaman dan pemulangan bahan bukan buku Susun atur Pusat Sumber Alamat-alamat laman web untuk penyelidikan Waktu perkhidmatan Alamat laman web Pusat Sumber Sekolah E-mel sekolah/ Pusat Sumber Sekolah

Untuk guru-guru/ pelawat Visi, Misi, Motto, Matlamat & Objektif Pusat Sumber Koleksi bahan cetak Koleksi bahan bukan buku Kemudahan Perkhidmatan Susun atur Pusat Sumber Waktu perkhidmatan
28

Fail Meja PSS_BSB

2.

Aktiviti tahunan Susun atur Pusat Sumber Carta organisasi Jawatankuasa Induk Alamat laman web Pusat Sumber Sekolah E-mel sekolah/ Pusat Sumber Sekolah

Orientasi PSS Pada awal tahun untuk pelajar-pelajar Pengenalan sistem peminjaman dan penggunaan Pusat Sumber Perkhidmatan PSS Aktiviti Promosi PSS Pameran/ publisiti Papan kenyataan Buletin Papan kenyataan Promosi bahan baru Promosi sudut

3.

JADUAL TUGAS PENGAWAS MAKTABAH WAKTU REHAT HARI AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS * lantik seorang ketua & seorang penolong ketua harian untuk setiap sesi NAMA KELAS

UNIT-UNIT DALAM MAKTABAH (PENGAWAS) 1. Unit Penyusunan dan Perkhidmatan Pengguna : Wan Muhammad Faizat Unit Rekod dan Pengkatalogan : Muhammad Fikri Unit Penerbitan dan Koleksi : Muhammad Firdaus
29

2.

3.

Fail Meja PSS_BSB

4.

Unit Keselamatan dan Keceriaan : Mohammad Bukhari Unit Pendaftaran dan Pinjaman : Muhamad Aiman Hassani

5.

SENARAI NAMA PENGAWAS MAKTABAH 2013 Bil. Nama 1 Abdul Basit bin Abd Hadi 2 Mohd Amin bin Yushaa 3 Mohamadan Syahiedan bin Abd Rahman 4 Muhammad Hisyamuddin bin Mohd Razali 5 Nik Mohd Afzam bin Hafiz 6 Muhammad Azam bin Wan Abd Aziz 7 Ahmad Shamsul Ikhwan 8 Ahmad Afifan Rifqi bin Mohd Rozi 9 Ahmad Rasyidi bin Mohamad 10 Muhammad Harith Syakir bin Mohd Baharuddin 11 Che Muhammad Afiq bin Che Aziz 12 Wan Ayyub bin Wan Rohadi 13 Muhammad Bukhari bin Mohd Zolkifli 14 Muhammad Fikri Bin Basri 15 Mohamad Afif Fauzan bin Mohd Anuar 16 Muhammad Syahmi bin Saifuddin 17 Muhammad Firdaus bin Zakaria 18 Mohd Syahmi bin Saifuddin 19 Wan Mohd Ikhwan bin Wan Rosidi 20 Wan Muhammad Faizat bin Wan Mohamad 21 Muhammad Aiman Hassani binNor Azizi 22 Muhammad Mustaqim bin Ibrahim 23 Muhammad Muzakkir bin Azmi 24 Muhd Abd Rahman bin Mohd Jamil 25 Muhd Zofir bin Azmi 26 Ahmad Aqif bin Ikhwan 27 Wan Mohd Jadid bin Wan Norudin * Pengambilan pengawas Maktabah tertakluk kepada keperluan semasa.

TATACARA PEMILIHAN PUSTAKAWAN


30

Fail Meja PSS_BSB

1. 2. 3.

Pelajar diberi penerangan ringkas mengenai tugas-tugas pustakawan dan waktu-waktu bertugas. Pelajar yang berminat memberikan nama. Guru maktabah akan bertanya pendapat dan komen guru-guru lain yang lebih mengenali pelajar-pelajar berkenaan. Guru-guru diminta mencadangkan nama pelajar yang berkelayakan dan temuduga dilakukan.

JADUAL BERTUGAS MAKTABAH

AHAD Mohd Amin bin Yushaa (K) Abdul Basit bin Abd Hadi Mohamadan Syahiedan bin Abd Rahman Muhammad Hisyamuddin bin Mohd Razali Nik Mohd Afzam bin Hafiz SELASA Muhammad Bukhari bin Mohd Zolkifli (K) Wan Ayyub bin Wan Rohadi Ahmad Rasyidi bin Mohamad Muhammad Fikri Bin Basri Muhammad Syahmi bin Saifuddin KHAMIS Wan Mohd Jadid bin Wan Norudin (K) Muhammad Mustaqim bin Ibrahim Muhammad Muzakkir bin Azmi Muhd Zofir bin Azmi Ahmad Aqif bin Ikhwan
K : Ketua Waktu Rehat

ISNIN Che Muhammad Afiq bin Che Aziz (K) Muhammad Azam bin Wan Abd Aziz Ahmad Shamsul Ikhwan Ahmad Afifan Rifqi bin Mohd Rozi Muhammad Harith Syakir bin Mohd Baharuddin RABU Wan Muhammad Faizat bin Wan Mohamad (K) Mohamad Afif Fauzan bin Mohd Anuar Muhammad Firdaus bin Zakaria Wan Mohd Ikhwan bin Wan Rosidi Muhammad Aiman Hassani binNor Azizi

* Rujuk lampiran
31

Fail Meja PSS_BSB

AGIHAN BELANJAWAN MAKTABAH Peruntukan Kerajaan : RM xxxxxx Peruntukan Suwa : RM xxxxxx __________ JUMLAH : RM xxxxxx _________ PERBELANJAAN 1. 2. 3. 4. 5. Buku : RM xxxxx

Akhbar dan majalah : RM xxxxx Keceriaan Perabot Lain-lain keperluan JUMLAH : RM xxxxx : RM xxxxx : RM xxxxx __________ RM xxxxxx __________

BAHAN-BAHAN BACAAN YANG TERDAPAT DI MAKTABAH BIL 1 2 3 4 5 6 7 JENIS


Buku Fiksyen Buku Bukan Fiksyen Majalah Pendidikan Buku Rujukan Buku Panduan Khas Surat Khabar Ensiklopedia

JUMLAH

32

Fail Meja PSS_BSB

AGIHAN BELANJAWAN MAKTABAH Peruntukan Kerajaan : RM xxxxxx Peruntukan Suwa : RM xxxxxx __________ JUMLAH : RM xxxxxx _________ PERBELANJAAN 1. 2. 3. 4. 5. Buku : RM xxxxx

Akhbar dan majalah : RM xxxxx Keceriaan Perabot Lain-lain keperluan JUMLAH : RM xxxxx : RM xxxxx : RM xxxxx __________ RM xxxxxx __________

BAHAN-BAHAN BACAAN YANG TERDAPAT DI MAKTABAH BIL 1 2 3 4 5 6 7 JENIS


Buku Fiksyen Buku Bukan Fiksyen Majalah Pendidikan Buku Rujukan Buku Panduan Khas Surat Khabar Ensiklopedia

JUMLAH

SENARAI ALATAN DI MAKTABAH BIL 1 2 3 4 5 8 ITEM/ALATAN


Meja Panjang Meja Pelajar Kerusi Rak Buku Kipas Angin Jam Dinding

KUANTITI

33

Fail Meja PSS_BSB

34