Anda di halaman 1dari 6

B1 D8 E1

oo

BORANG SENARAI SEMAK PELAJAR PENDIDIKAN MORAL


Nama :

Tingkatan

Tarikh :

BAND 1
Tandakan (
BIL
1
2
3
4
5
6

) pada pilihan jawapan anda

BUTIRAN
Saya rajin membaca buku
Saya rajin mengulangkaji pelajaran
Saya rajin bertanya kepada guru
Saya rajin membuat latih tubi
Saya rajin menghadiri kelas tambahan
Saya mendapat keputusan yang baik dalam peperiksaan

YA

TIDAK

Skala rubrik
Cemerlang
Baik
Memuaskan

Disahkan oleh:
______________
(En. Johnson Sim)

Pelajar menepati sekurang-kurangnya 5 kriteria yang


dinyatakan
Pelajar menepati sekurang-kurangnya 4 kriteria yang
dinyatakan
Pelajar menepati sekurang-kurangnya 2 kriteria yang
dinyatakan

B2 D8 E1

BORANG SENARAI SEMAK PELAJAR PENDIDIKAN MORAL


Nama :

Tingkatan

Tarikh :

BAND 2

Jawab soalan berikut:


1. Untuk berjaya, nyatakan sikap kerajinan yang anda lakukan ketika:
a) Di rumah
i)
_____________________________________________________
ii)
_____________________________________________________
iii)
_____________________________________________________
b) Di sekolah
i)
______________________________________________________
ii)
______________________________________________________
iii)
______________________________________________________
2. Apakah kebaikan daripada sikap kerajinan anda.
i)
_______________________________________________________
ii)
______________________________________________________

Skala rubrik
Cemerlang
Baik
Memuaskan
Disahkan oleh:
______________
(En. Johnson Sim)

Pelajar menepati sekurang-kurangnya 7 kriteria yang


dinyatakan
Pelajar menepati sekurang-kurangnya 5 kriteria yang
dinyatakan
Pelajar menepati sekurang-kurangnya 3 kriteria yang
dinyatakan

B3 D8 E1

BORANG SENARAI SEMAK PELAJAR PENDIDIKAN MORAL


Nama :

Tingkatan

Tarikh :

BAND 3
Tandakan () pada perlakuan yang BENAR tentang diri anda.
Butiran
Menentukan, merancang dan mencuba sedaya upaya untuk mencapai matlamat hidup anda
Memberi tumpuan yang sepenuhnya kepada apa yang anda lakukan
Melakukan sesuatu tanpa perancangan
Takut menerima kegagalan
Tidak berputus asa walaupun menghadapi masalah
Sanggup mencuba sesuatu yang baru
Menyiapkan apa yang telah anda mulakan
Berhenti sebelum menyelesaikan sesuatu walaupun anda boleh menyelesaikannya

Skala rubrik
Cemerlang
Baik
Memuaskan

Disahkan oleh:
________________
(En. Johnson Sim)

Pelajar menepati sekurang-kurangnya 4 kriteria yang


dinyatakan
Pelajar menepati sekurang-kurangnya 3 kriteria yang
dinyatakan
Pelajar menepati sekurang-kurangnya 2 kriteria yang
dinyatakan

B4 D8 E1
BORANG SENARAI SEMAK PELAJAR PENDIDIKAN MORAL
Nama :

Tingkatan

Tarikh :

BAND 4
Arahan : Di isi oleh guru pendidikan Moral. Sila tandakan ( )pada ruang yang berkenaan .

BIL BUTIRAN
1
Adakah pelajar ini seorang yang rajin?
2
Adakah pelajar ini sering bertanya soalan berkaitan mata
pelajaran diajar?
3
Adakah pelajar ini menyiapkan kerja sekolah dalam tempoh
yang diberi?
4
Adakah pelajar ini berusaha dengan gigih dalam sesuatu
subjek?
5
Adakah pelajar ini mengulang kaji pelajaran apabila ketiadaan
guru?
6
Adakah pelajar ini sering membantu rakan dalam pelajaran

YA

TIDAK

Skala rubrik
Cemerlang
Baik
Memuaskan

Disahkan oleh:
_______________
(En. Johnson Sim)

Pelajar menepati sekurang-kurangnya 5 kriteria yang


dinyatakan
Pelajar menepati sekurang-kurangnya 4 kriteria yang
dinyatakan
Pelajar menepati sekurang-kurangnya 2 kriteria yang
dinyatakan

B5 D8 E1

BORANG SENARAI SEMAK PELAJAR PENDIDIKAN MORAL


Nama :

Tingkatan

Tarikh :

BAND 5
(Bukti Luar)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Disahkan oleh:
___________________________
(En. Johnson Sim)

B6 D8 E1

BORANG SENARAI SEMAK PELAJAR PENDIDIKAN MORAL


Nama :

Tingkatan

Tarikh :

BAND 6
Pelajar yang bernama ______________________________ tingkatan _______________ telah menjadi
contoh dalam perlakuan____________________________. Dengan itu, saya mengesahkan bahawa
perlakuan pelajar di atas adalah BENAR.

Bil
1
2
3
4
5

Disahkan oleh:
_______________
(En. Johnson Sim)

Nama

No Kad Pengenalan