Anda di halaman 1dari 29

3.0 KEMAHIRAN BERTUTUR Bertutur adalah kegiatan melafazkan bunyi-bunyi yang dilahirkan daripada alat-alat sebutan (artikulator) manusia.

Ia merupakan kemahiran berinteraksi dalam suasana berbahasa. Kemahiran bertutur berlaku di peringkat produksi. Ia bukan dicipta oleh pelajar tetapi ditiru dan diajuk. Oleh kerana itu, model-model yang diperdengarkan haruslah modelmodel yang baik yang membolehkan pelajar-pelajar bertutur secara berkesan.

3.1 KONSEP BERTUTUR Pertuturan adalah gabungan daripada bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan. Proses pertuturan berlaku di peringkat produksi. la berlaku setelah si penutur itu dapat mendengar dan memahami dengan baik apa yang didengarnya. Individu banyak belajar bertutur melalui pengalaman daripada kecerdasan otaknya. Kemahiran bertutur dipengaruhi aspek fizikal, kesihatan, persekitaran, dan jantina. Pertuturan yang baik boleh dikuasai dengan memberi tumpuan kepada aspek fonologi, struktur, intonasi dan penguasaan sistem bunyi yang lain.

32

Objektif Kemahiran Bertutur

Kemahiran bertutur diajarkan untuk membolehkan murid bertutur dan mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang sesuai dalam pelbagai keadaan perhubungan seperti perbualan dengan rakanrakan, guru, ibu bapa serta dalam aktiviti perbahasan dan syarahan. Dalam menguasai kemahiran tersebut, guru haruslah memastikan murid boleh bertutur dengan betul dari segi sebutan, intonasi serta menggunakan perkataan dan ayat dengan tepat.

Pengajaran Dan Pembelajaran Bertutur Haruslah Membolehkan Murid: Menyebut dengan jelas Menyampaikan atau melahirkan pendapat peribadi Menunjukkan arah Bertemu ramah Memberikan penerangan dan memberi alasan Membina soalan untuk mencari maklumat Bertukar-tukar pendapat dan maklumat Melaporkan peristiwa dan member sesuatu huraian dengan tepat 33 Bertutur secara bertatasusila Bertutur menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai dengan pendengar dan situasi

3.2 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUTURAN Ada beberapa faktor yang boleh mempengaruhi pertuturan iaitu :a) Faktor Kecerdasan: Ini bermaksud kecerdasan otak yang dihubungkan dengan kemampuan menghasilkan bahasa. b) Faktor Kesihatan: Ini bermaksud jika seseorang kanak-kanak itu mendapat sakit berlanjutan di masa kecil, penguasaan bahasa mereka akan terganggu. Biasanya kanak-kanak yang lemah dan sakit tidak mempunyai kekuatan untuk berfikir dan bercakap. c) Faktor Fizikal: Pertuturan biasanya terhasil daripada organ-organ vokal manusia. Jika secara fizikalnya didapati organ-organ ini rosak atau tidak lagi berfungsi maka sudah pasti kanak-kanak itu tidak boleh bertutur dengan baik. d) Faktor Alam Sekeliling: Biasanya faktor taraf sosioekonomi dan perhubungan keluarga boleh mempengaruhi perkembangan bahasa kanak-kanak. e) Faktor Jantina: Melalui kajian-kajian yang telah dijalankan didapati kanak-kanak perempuan lebih dahulu bercakap daripada kanakkanak lelaki. Ini disebabkan oleh perkembangan jasmani kanakkanak perempuan yang berkaitan dengan urat saraf pertuturan mereka berlaku lebih cepat daripada kanak-kanak lelaki.

Faktor Dwibahasa: Kanak-kanak ekabahasa biasanya boleh bertutur lebih baik berbanding dengan kanak-kanak dwibahasa. Ini 34

3.3 ASPEK-ASPEK PERTUTURAN Ada beberapa aspek penting yang harus diberi perhatian dalam kemahiran bertutur. Antaranya ialah sebutan, tekanan, mora, jeda, intonasi, nada, tatabahasa, kelancaran dan laras bahasa. i. Sebutan: Dari segi sebutan, murid-murid diajar mengenal huruf dan bunyi-bunyi setiap huruf, suku kata, perkataan, rangkai kata dan ayat-ayat. Ini bertujuan melatih mereka menyebut sesuatu dengan tepat dan jelas. Mereka juga harus menyebut dengan betul mengikut bunyi, ejaan dan makna. ii. Tekanan: Tekanan adalah cara menyebut perkataan, rangkai kata atau ayat dengan memberikan tekanan pada tempat-tempat tertentu. Biasanya tekanan dilakukan pada suku kata dan ia bertujuan untuk menandakan keras atau lembut sesuatu pengucapan. iii. Mora (panjang-pendek): Mora atau panjang-pendek adalah kadar sesuatu bunyi itu dilafazkan. Konsepnya sama dengan 'harakat' dalam bahasa Arab. Unsur ini biasanya tidak jelas dalam Bahasa Melayu dan kalau ada pun ia tidak membezakan makna. Penggunaan unsur ini agak lebih ketara dalam Bahasa Inggeris dan Arab. iv. Jeda (persendian): Unsur ini disebut juga sebagai persendian. la digunakan untuk memisahkan elemen-elemen linguistik seperti perkataan, rangkai kata, atau ayat-ayat. Dalam sesebuah ayat yang diucapkan, jeda digunakan sebagai hentian sebentar. Unsur ini boleh membawa makna yang berbeza jika ia digunakan. 35

v.

Intonasi: Intonasi adalah keadaan bunyi yang menaik atau menurun sewaktu sesuatu ayat itu dilafazkan. la kadangkala disebut sebagai nada suara. Intonasi ayat dalam bahasa Melayu biasanya tidak sama dan berbeza-beza mengikut jenis ayat yang dituturkan. la boleh menaik, menurun, boleh mendatar dan sebagainya. Ayat tanya biasanya mempunyai intonasi menaik di akhir ayat manakala ayat penyata pula mempunyai intonasi yang menurun.

vi.

Nada: Nada adalah keadaan bunyi yang menaik atau menurun sewaktu sesuatu perkataan atau suku kata itu diucapkan. Dalam bidang muzik, kita dapati ada lapan nada iaitu Do, Re, Mi, Fa, So, La, Ti, dan Do. Setiap nada ini mewakili satu suku kata. Dalam bahasa Melayu, nada tidak bersifat fonemik. Kewujudannya lebih ketara dalam Bahasa Cina.

vii.

Tatabahasa: Tatabahasa adalah satu sistem, peraturan atau undang-undang menggabungkan kata untuk membentuk ayat. Peraturan-peraturan ini mempunyai kaedah dan formula tertentu. la terdiri daripada aspek fonologi, morfologi dan sintaksis. Dalam bahasa pertuturan, walaupun lumrahnya aspek tatabahasa tidak begitu dipentingkan tetapi untuk memperolehi kebiasaan bertutur atau bercakap dengan baik dan berkesan aspek ini haruslah ditekankan.

viii.

Kelancaran: Kelancaran bermaksud murid-murid boleh bertutur atau bercakap dengan baik, kemas dan teratur. Waktu bercakap mereka tidak menghadapi sebarang masalah dan tiada gangguan semasa percakapan itu berlangsung.

36

ix.

Kefasihan: Kefasihan bererti murid-murid boleh bercakap bukan sahaja dalam bentuk yang kemas, teratur dan lancar tetapi mereka juga boleh membunyikan kata atau menyebut perkataan dan ayatayat yang dituturkan itu secara jelas dan tepat. Mereka boleh bercakap seperti seorang penutur jati yang terpelajar.

x.

Laras bahasa: Laras bahasa dalam konteks ini ialah murid-murid boleh menggunakan bahasa dalam berbagai-bagai konteks, suasana dan situasi yang sesuai. Tujuannya ialah supaya muridmurid boleh menggunakan bahasa itu untuk tujuan-tujuan berkomunikasi secara berkesan.

f) disebabkan oleh gangguan-gangguan bahasa ibunda (pertama).

3.4 PERINGKAT-PERINGKAT KEMAHIRAN BERTUTUR

PERINGKAT AWAL
a) Melafazkan pengucapan bertatasusila. b) Mengajuk perkataan dan ayat-ayat yang didengar. c) Menyoal untuk mendapatkan maklumat . d) Membuat teguran atau kenyataan mengenai sesuatu situasi. e) Menyoal soalan-soalan mudah berdasarkan situasi-situasi tertentu. f) Bertindak terhadap soalan-soalan mudah. g) Memberi arahan. h) Membuat ayat-ayat mengenai diri sendiri, rakan, ibu bapa dan sebagainya. i) Membuat ayat-ayat daripada gambar-gambar.

PERINGKAT PERTENGAHAN
a) Membuat deskripsi tentang objek atau gambar. 37

b) Bercerita berdasarkan satu siri gambar atau gambar-gambar bersiri. c) Mendeskripsi pengalaman atau sesuatu peristiwa. d) Memberi satu siri arahan untuk membuat sesuatu. e) Menyoal dan menjawab soalan-soalan berhubung dengan peribadi seseorang, sebagainya. f) Membaca iklan dan peraturan-peraturan. g) Memberi ucapan pendek dan mudah. h) Mengambil bahagian dalam perbualan mudah. i) Memberi komen secara mudah. j) Membuat ulasan, memberi pendapat atau pandangan secara mudah. masa bersekolah, persekitaran, di rumah dan

PERINGKAT MAJU
a) Mendeskripsi sesuatu peristiwa, kejadian, pengalaman, objek, permainan, proses dan sebagainya. b) Bercerita dengan menggunakan alat pandang atau tanpa menggunakannya. c) Mengambil bahagian dalam perbincangan, perbualan atau dialog. d) Bertanya untuk mendapatkan maklumat. e) Menerangkan proses, kejadian, prosedur dan peraturan. f) Memberitahu arah atau hala sesuatu tempat. g) Memberi ceramah dan syarahan (yang disediakan). h) Mengambil bahagian dalam perbahasan, diskusi, forum, perbincangan, seminar dan lain-lain. i) Mengambil bahagian dalam drama atau lakonan. j) Mendeklamasi puisi. k) Menyampaikan komen, laporan atau ulasan. l) Mengkritik cerpen, pendapat, puisi, novel dan sebagainya.

38

3. 5 Pemilihan Bahan Kemahiran Bertutur Guru boleh memilih alat atau bahan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan kriteria yang berikut; a) Bahan yang sedia ada b) Kesesuaian dengan objektif pengajaran c) Keberkesanannya.

Alat atau bahan bantuan mengajar boleh dibahagikan kepada tujuh kategori iaitu; a) Guru, Murid dan Bilik darjah Gerak laku guru dan murid boleh dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membantu Proses pengajaran dan pembelajaran, misalnya;

i.

Guru menaikkan dan menurunkan tangan kanan atau menggerakan kepala bagi menunjukkan perbezaan intonasi dalam pertuturan.

ii. iii.

Guru menunjukkan cara membunyikan sesuatu sebutan Guru menggunakan papan tulisuntuk mencatat perkataan atau frasa yang perlu digunakan oleh murid apabila bertutur.

b) Objek Sebenar

39

Objek yang biasa digunakan sehari-hari boleh dijadikan alat dan bahan pengajaran yang berkesan, untuk membolehkan murid;

i.

Mengaitkan pelbagai

konsep kenderaan,

dengan

bunyi,

contohnya, dan air

bunyi dengan

mergastua

menggunakan alat audio seperti radio dan pita rakaman. ii. Mengaitkan situasi dengan pertuturan sebenar yang sedang berlaku. Contohnya, pertuturan sekumpulan manusia di stesen bas berbeza dengan pertuturan di pasar. Contoh ini boleh ditunjukkan atau didengar melalui alat audio dan visual seperti television, video, filem dan transperansi. iii. Bahan sebenar seperti tiket bas, menu, butang baju pelbagai warna dan saiz, buku, majalah, kalendar dan borang adalah bahan yang boleh digunakan secara kreatif sebagai bahan bertutur.

c) Gambar Guru digalakkan mempunyai fail untuk menyimpan gambar yang boleh digunakan dalam pengjaran dan pembelajaran bertutur. Sama ada gambar tunggal atau gambar bersiri boleh digunakan sebagai bahan rangsangan untuk murid-murid bercerita, berlakon, berpuisi dan berdialog. Gambar-gambar yang digunakan hendaklah sesuai dari segisaiz, terang dan jelas.

3.6 AKTIVITI-AKTIVITI BERTUTUR Aktiviti lisan seperti perbualan, dialog, lakonan, wawancara, temu40

ramah atau temubual dan lain-lain seumpamanya adalah bentuk-bentuk aktiviti yang membolehkan murid-murid mengamalkan atau menggunakan bahasa dalam bidang komunikasi yang paling dekat dengan situasi kehidupan sehari-hari. Latihan sebutan, penggunaan tatabahasa dan ciri-ciri prosodi dapat dipraktikkan. Aktiviti-aktiviti di atas bolehlah dijadikan rangsangan atau model aktiviti lisan sebagai aktiviti lanjutan di dalam kelas.

1. Aktiviti Perbualan Guru menjalankan aktiviti perbualan sebaik-baiknya berdasarkan sesuatu tajuk. Kemungkinan tidak semua murid akan dapat peluang berbual dengan guru tersebut, oleh kerana itu bolehlah guru menyusun atau meminta murid-murid sendiri memilih kawannya. Dalam masa perbincangan dengan guru, tidak semestinya murid itu sendiri yang menceritakan hal dirinya atau keluarganya atau lain-lain mengikut tajuk yang telah ditetapkan tetapi murid yang dilawan berbual itu akan menceritakan semula apa yang telah diceritakan oleh rakan bualannya itu. Ketika murid bercerita atau selesai bercerita, guru menyusun strategi: 1. Guru menyenaraikan isi-isi yang telah disebutkan oleh murid-murid dalam perbualan itu. 2. Pilih satu daripada isi penting yang terdapat dalam senarai itu untuk dibincangkan dengan secara lebih mendalam. Sebaiknya guru merancang tajuk dan jika tajuk itu tidak disebut oleh murid, guru bolehlah kemukakan soalan yang boleh menerbitkan tajuk yang dirancangkan itu.

41

Contoh:

Tajuk: Pekerjaan bapa saya sebagai Ketua Pejabat Pos i. Kemukakan beberapa soalan yang boleh menerbitkan hal-hal yang berkaitan dengannya. Misalnya, gelaran atau panggilan kepada pekerja di bahagian-bahagian tertentu seperti posman, kerani, penjual setem, juruwang, penerima bungkusan dan lain-lain lagi. ii. Guru siapkan juga benda-benda yang diperlukan ada di pejabat pos seperti setem, bungkusan-bungkusan, surat, gam, buku simpanan wang, borang telegram dan sebagainya. iii. Guru boleh membina sebuah pejabat pos olok-olok di dalam kelas: Letakkan semua label di kaunter-kaunter yang berkenaan, seperti setem, telegram, bungkusan dan lain-lain. Letakkan murid sebagai pekerja di tiap-tiap kaunter. Tetapkan murid-murid yang akan memegang peranan sebagai pembeli, penghantar surat, penghantar bungkusan dan sebagainya. Tetapkan perbualan-perbualan yang dikehendaki misalnya: -

Minta beli setem. Bertanyakan harga setem. Minta borang telegram. Hendak menyimpan wang. Hendak mengeluarkan wang dan sebagainya.

iv.

Perkenalkan barang-barang yang hendak digunakan itu seperti 42

setem dengan harga-harganya (misalnya 5 sen, 10 sen, 20 sen, 75 sen, $1.00) dan seterusnya setakat yang sesuai dengan pengetahuan membilang dan mengenal angka yang telah sedia ada pada murid-murid. v. vi. Bincangkan bentuk dan ragam ayat yang hendak digunakan. Daftarkan di papan hitam atau kad imbasan perkataan-perkataan yang diperlukan dalam aktiviti yang akan dijalankan. vii. Mengadakan latihan menggunakan ayat-ayat yang hendak

digunakan di dalam aktiviti itu. viii. Menggunakan ayat-ayat di atas dalam situasi sebenar di pejabat pos tadi. ix. Minta tiap-tiap orang murid yang telah mengambil bahagian tadi menceritakan semula apa yang telah dibuatnya di pejabat pas sebentar tadi. x. Guru boleh bersaal jawab dengan murid-murid lain yang mengambil bahagian tentang apa yang telah dilakukan oleh rakan-rakan mereka sebentar tadi. xi. Guru boleh menyediakan dialog pendek sebagai rangsangan pelajaran lisan untuk aktiviti selanjutnya. Aktiviti lisan seperti ini boleh juga dijalankan dengan menggunakan tajuk-tajuk seperti pasar, kedai makan, kedai buah-buahan, kedai buku dan kedai runcit.

43

2.

Aktiviti Bercerita

Dalam pengajaran lisan, bercerita memainkan peranan yang penting, bukan sahaja di kalangan kanak-kanak malah juga di kalangan orangorang dewasa.

o OBJEKTIF BERCERITA
a) Menyuburkan daya imaginasi kanak-kanak: Kanak-kanak boleh secara imaginasi memasuki alam cerita tersebut dan menggambarkan seolah-olah mereka yang terlibat. Misalnya, menjadi angkasawan, gergasi dan haiwan. b) Membina rasa hati: Dalam cerita sering Keadaan didapati ini watak-wataknya dapat membantu menemui dalam kejayaan atau mengalami bahaya-bahaya yang menyebabkan penderitaan. perkembangan emosi kanak-kanak. Sikap mereka terhadap manusia, pendapat-pendapat, perkara-perkara dan lain-lain dalam kehidupan secara am boleh diubah dengan cara guru membawa mereka kepada tema cerita itu. c) Menyuburkan akal dan kecerdasan murid-murid: Semasa cerita disampaikan, minat dan rasa hairan murid-murid dibangkitkan. Mereka digalakkan menyoal, mengemukakan pandangan dan memberi komen terhadap peristiwa dan watakwatak dalam cerita tersebut. Aktiviti ini boleh diikuti dengan perbincangan selanjutnya. d) Menggalakkan perkembangan bahasa murid-murid:

44

Dengan cara memperkenalkan perkataan-perkataan baru, ayat, peribahasa, teka-teki dan sebagainya perbendaharaan kata murid-murid boleh diperluaskan. e) Asas untuk pendidikan agama: Ada sesetengah cerita mempunyai pengajaran atau contoh yang baik. Melalui cerita-cerita seperti ini, terutama cerita-cerita yang mengandungi pendidikan moral dan akhlak, tingkah laku dan sikap yang baik akan dapat disemai di kalangan muridmurid.

PRINSIP-PRINSIP BERCERITA

Cerita harus mempunyai tema yang sesuai dan bermakna cerita dari segi tema atau jalan cerita, bahasa dan lain-lain hendaklah bersesuaian dengan umur, latar belakang dan pengalaman murid-murid. a) Cerita harus menggunakan bahasa yang sesuai. lni bermaksud bahasa perlulah mudah, tepat dan jelas serta tidak mengandungi perkataan atau rangkai kata yang boleh mengelirukan. Perkataan atau rangkai kata yang mengandungi beberapa pengertian harus juga dielakkan. b) Plot cerita dan penyampaiannya perlu menarik. Episod tersusun dan ada kesudahan. Semasa menyampaikannya, guru perlu menggunakan sebagainya. c) Penglibatan murid-murid sepenuhnya adalah juga penting. Libatkan intelek, emosi dan kadang-kadang fizikal murid semasa sesi bercerita. lni diikuti dengan aktiviti-aktiviti sebagai gerakerja 45 aneka gaya, menggunakan gerak isyarat, pergerakan, pernyataan, menggunakan cakap ajuk, lakonan dan

lanjutan.

o KEMAHIRAN BERCERITA
Berbagai-bagai kemahiran digunakan dalam kemahiran bercerita. Kemahiran-kemahiran ini boleh dikumpulkan kepada dua komponen iaitu :a) Komponen struktur. b) Komponen penyampaian. Komponen Struktur Komponen struktur ini boleh dibahagikan kepada tiga iaitu : Permulaan Pembentukan Penutup

i.

PERMULAAN

a) Guru harus menarik perhatian murid dan keadaan ini sebaikbaiknya dapat dikekalkan sehingga ke akhir sesuatu pembelajaran. Keadaan ini selalunya boleh didapati melalui penggunaan gerak isyarat yang sesuai, pernyataan muka, gambar, perhubungan penglihatan, media dan sebagainya. b) Guru harus menunjukkan minat dan kecenderungannya untuk membentuk satu perhubungan yang baik dengan kelas.

ii.

PEMBENTUKAN

46

a) Bahasa yang sesuai: Bahasa yang digunakan mestilah mudah, sesuai supaya maksud cerita dapat disampaikan dan difahami. Penggunaan cakap ajuk di tempat-tempat yang boleh menambahkan memberi kesan dan menjadikan pendengar-pendengar lebih banyak

perhatian kepada cerita hendaklah selalu diadakan. Perkataanperkataan dan rangkai kata yang kabur patut dielakkan dan jika ada perkara-perkara baru, ia patut digambarkan sarna ada melalui lisan atau dengan cara menggunakan gambar.

b) Kelancaran pertuturan: Ini penting untuk perkembangan cerita yang licin. Kefahaman murid-murid akan lebih baik dan berkesan. c) Suara guru: Cerita akan menjadi lebih menarik dan boleh berbentuk hiburan jika ada perubahan-perubahan dalam suara guru. Ini ditegaskan dari segi nada, intonasi, ketinggian, kekuatan dan sebagainya. Ini biasanya berlaku pada tempat-tempat yang sesuai, secocok dengan peristiwa-peristiwa dalam cerita itu. d) Gerak-geri dan pernyataan yang sesuai: Gerak isyarat dan pernyataan yang sesuai dan bermakna membantu menerangkan atau menyampaikan maksud atau kandungan sesebuah cerita. la juga membangkitkan minat dan memberi kefahaman yang lebih kepada murid-murid. e) Rangsangan yang tepat: Semasa bercerita rangsangan yang berbeza boleh digunakan untuk mengarahkan minat dan perhatian murid kepada cerita keseluruhannya; misalnya, media yang sesuai digunakan, soalan47

soalan

boleh

dikemukakan,

atau

cadangan-cadangan

dan

pendapat muridmurid di mana-mana yang sesuai boleh diterima dan disesuaikan dengan cerita. f) Aturan perkembangan cerita: Peringkat-peringkat kemudian'. g) Penjelasan tema cerita: Ini harus dibentuk dengan baik supaya pendengarpendengar boleh membincangkan plot cerita, watak-watak utama dan dapat membuat gambaran mengenai moral cerita tersebut. h) Penglibatan murid-murid: Semasa membentuk cerita, murid-murid boleh terlibat sama secara efektif, kognitif dan kadang-kadang fizikal. Mereka boleh terlibat secara lisan, atau dengan melakukan sesuatu, atau memberi pandangan dan pendapat atau sebagainya. atau bahagian-bahagian cerita yang membentuk keseluruhan cerita mesti dalam susunan 'dahulu-

iii.

PENUTUP a) Cerita mempunyai kesudahan: Ini perlu untuk memenuhi objektif guru. b) Penyediaan gerak kerja atau aktiviti lanjutan. Pelbagai bentuk aktiviti boleh mengikut sesi bercerita. Murid-murid boleh dilibatkan dalam perbincangan, lakonan, ekspresi, bersoal jawab dan sebagainya.

48

Komponen Penyampaian Komponen penyampaian ini bertujuan untuk menyampaikan cerita dengan lebih berkesan lagi, pelbagai kemahiran boleh digunakan oleh guru. Di antaranya ialah: i. Penggunaan bahasa: a) Bahasa mestilah jelas. Perkataan yang sesuai adalah mustahak. Bahasa juga harus mudah, elakkan perkataan dan rangkai kata yang kabur. Kata-kata penghubung digunakan untuk membantu dalam perkembangan cerita. b) Suara: Jelas dan terdapat perubahan dalam nada dan intonasi. Ini mustahak kerana ia boleh menjadikan cerita lebih hidup, menarik, bermakna dan dramatis. ii. Keceriaan guru: a) Penggunaan gerak isyarat/pernyataan: Pergerakan yang bermakna dapat membentuk minat dan kefahaman yang lebih. la dapat menyampaikan maksud yang sebenar. b) Penggunaan pergerakan: Perhatian dapat dibuat dengan pencerita bergerak tetapi dia harus pasti yang pergerakannya mempunyai tujuan dan bersesuaian pula untuk membentuk kesan yang diper1ukan. iii. Penglibatan murid-murid: a) Pergerakan murid: Semasa sesi bercerita, murid-murid boleh dipanggil untuk melakonkan sesuatu babak, situasi atau peristiwa dalam cerita. Pergerakan yang bertujuan itu membantu dalam pembentukan cerita dan dapat mengurangkan rasa bosan. Secara tidak langsung ia menambah penglibatan murid-murid.

49

b) Jawapan murid-murid: Ini menjadi maklumat balik terhadap cerita si pencerita. Dengan maklumat ini, guru dapat menyediakan gerak laju yang sesuai dan mengubah ceritanya di tempat tertentu. iv. Penggunaan alat bantuan: a) Media alat pandang-dengar: Media pandang-dengar yang dipilih mestilah berkaitan dengan situasi cerita dan digunakan untuk membangkitkan minat serta memberi kefahaman yang lebih baik kepada murid-murid. b) Contoh-contoh: Contoh-contoh yang sesuai boleh menolong murid-murid meluaskan lagi kefahaman mereka serta berpeluang menikmati cerita itu sepenuhnya. v. Peneguhan: a) Lisan: Pencerita boleh menggunakan ulangan di mana-mana yang perlu. Idea murid-murid, kata-kata galakan serta komen mereka perlu diberi perhatian dan ini penting dari segi peneguhan kognitif dan efektif. b) Pernyataan gerak isyarat: Gerak-geri, pernyataan muka dan badan, jika digunakan dengan betul, akan membantu menjadikan cerita lebih jelas, hidup dan bermakna. vi. Perkembangan cerita: a) Langkah: Harus ada gerak laju yang sesuai semasa bercerita. lni bergantung kepada bagaimana ia disampaikan; dengan perkataan lain, ia mengikuti satu corak atau aturan yang sesuai untuk mengembangkan cerita. b) Perkaitan: Peringkat-peringkat tertentu dalam cerita dikaitkan dalam cara yang lain. Kata penghubung yang betul penggunaannya, akan memastikan tidak ada sekatan dalam aliran cerita. 50

c) Hentian: Ini memberi peluang kepada murid-murid untuk mendengar secara imaginatif memikirkan masalah dan isuisu yang disampaikan.

o DASAR PEMILIHAN CERITA


a) Cerita-cerita yang dipilih hendaklah sesuai dengan pengalaman, latar belakang, peringkat umur, kebolehan otak, kecenderungan dan minat kanak-kanak. b) Cerita-cerita itu harus menggunakan bahasa yang baik, mudah dan tidak berbelit-belit serta betul pula tatabahasanya. c) Isi atau tema cerita mestilah mengandungi unsur-unsur pendidikan, terutama dari segi pendidikan akhlak dan budi pekerti. d) Cerita yang dipilih itu sebaik-baiknya biarlah daripada cerita-cerita yang boleh dijadikan bahan lakonan atau kerja bertulis. e) Plot cerita seharusnya menarik dan mudah difaham. f) Cerita-cerita yang dipilih itu juga semestinya tidak menyinggung mana-mana agama, kepercayaan, adat resam dan kebudayaan. g) Cerita-cerita juga tidak seharusnya rnenyentuh dasar kerajaan atau bertentangan dengan dasar tersebut. h) Cerita harus ada unsur-unsur perpaduan kebangsaan.

51

o CARA MENJALANKAN PELAJARAN CERITA


i. Guru rnenerangkan terlebih dahulu perkataan atau rangkai kata yang susah yang hendak digunakan dan rnenerangkan juga perkara-perkara yang menjadi latar belakang cerita itu ii. Setelah rnengumpulkan murid-murid di hadapan darjah, guru terus becerita sambil rnenunjukkan gambar-gambar atau alat bantu mengajar yang lain untuk menguatkan lagi perhatian dan kefahaman mereka. iii. Setelah selesai bercerita, guru bolehlah rnengemukakan soalan-soalan. Guru bolehlah rnenyoal isi cerita dan murid-murid juga boleh menyoal. iv. Pelajaran akan lebih rnenarik jika kanak-kanak diminta rnelakonkannya jika sesuai dengan masa dan keadaan.

3. Aktiviti Lakonan Lakonan bukan sahaja dapat melatih kanak-kanak bertutur dengan baik malah dapat juga rnendorongkan rnereka beraksi dengan gerak-geri yang bersahaja. Jenis lakonan yang boleh digunakan ialah: Lakonan Bisu. Lakonan Berkait. Lakonan Berseni Kata dan Menggunakan Pergerakan. Lakonan Menggunakan Patung. 52

1. LAKONAN BISU Lakonan ini hanya menggunakan pergerakan anggota tanpa berkata apa-apa. Dengan berpandukan gerak-geri pelakonnya, murid-murid lain diminta meneka apakah yang dibuat oleh pelakon itu. Dalam hal ini, murid-murid akan sentiasa berfikir dan memerhatikan dengan teliti perhubungan pergerakan itu. Murid-murid yang berlakon itu pula berpeluang memikirkan sesuatu yang hendak dilakonkannya dan menghubungkannya pula dengan sesuatu kejadian itu. Lakonan jenis ini adalah satu cara untuk melepaskan tenaga yang berlebihan atau melepaskan emosi yang meluap-Iuap di kalangan mereka. Guru bolehlah terlebih dahulu berunding dengan murid-murid yang akan mengambil bahagian dan meminta mereka melakonkannya. Muridmurid lain diminta memerhatikan setiap pergerakan yang dilakonkan oleh rakan-rakan mereka.

Perkara-perkara yang boleh dilakonkan ialah :I. Pekerjaan rumahtangga: Membelah membuai adik dan lain-lain. II. Permainan: Main gasing, guli, layang-layang, bermain bola, mandi sungai dan lain-lain. III. Binatang: 53 kayu, menyapu, membasuh kereta, mengangkat air, menyiram bunga, membasuh baju,

Kambing makan rumput, itik berjalan, burung terbang, kambing dikejar oleh anjing dan sebagainya.

IV. Situasi: Membeli barang-barang, membeli setem, mengambil air sembahyang dan sebagainya.

2. LAKONAN BERKAIT Lakonan ini amat sesuai dijalankan pada peringkat rendah. Guru menyebut sesuatu perkataan sambil melakonkannya sekali, misalnya duduk, tidur, saya buka buku, say a menulis di papan hitam, saya bersikat dan sebagainya. Kanak-kanak akan dapat menangkap perkaitan antara percakapan dengan lakonan dan akan membuatnya berulang-ulang kali.

3. LAKONAN

BERSENI

KATA

DAN

MENGGUNAKAN

PERGERAKAN Lakonan jenis ini biasanya dijalankan dengan dua cara iaitu :-

i. Lakonan yang tidak bersengaja. Kanak-kanak melakonkannya selepas mendengar sesuatu cerita atau kejadian dengan tidak memerlukan persediaan yang panjang lebar. Guru memberi nasihat dan cadangan sahaja. Kanak-kanak berlakon bebas dan menggunakan perkataan-perkataan mereka sendiri. ii. Lakonan yang bersengaja.

54

Lakonan jenis ini biasanya disediakan khas daripada buku-buku cerita. Murid-murid dilatih dan diberi tugas untuk menjayakannya. Biasanya guru akan menyediakan senikata untuk mereka.

Lakonan berseni kata ini boleh dijalankan seperti berikut :a. Terangkan dahulu apa yang patut dibuat oleh murid-murid sama ada dengan menceritakan peristiwa yang hendak dilakonkan atau memberi senikatanya. b. Selepas itu guru bolehlah memilih pelakon-pelakonnya. Semasa pemilihan dibuat, pastikan peluang berlakon itu diberi kepada semua. Guru tidak seharusnya bergantung kepada murid-murid yang pandai sahaja. c. Guru kemudian memberi arahan atau petunjuk bagaimana saharusnya diperbuat oleh setiap orang pelakon. d. Kanak-kanak melakonkannya dengan bebas sebagaimana yang dikehendaki oleh jalan ceritanya. Jangan ganggu kanak-kanak semasa berlakon walaupun didapati tidak memuaskan. e. Setelah itu baharulah guru membetulkan kesilapan mereka dan jika perlu mereka diminta melakonkannya sekali lagi sebelum memberi peluang kepada kanak-kanak lain berlakon. f. Guru hendaklah memberi perangsang iaitu jangan mengkritik atau menyalahkan kanak-kanak sehingga boleh membunuh semangat dan minat mereka untuk berlakon. g. Perlu juga guru menyediakan alat-alat seperti topeng dan pakaian yang sesuai supaya lakonan itu menjadi lebih realistik dan berkesan.

4. LAKONAN MENGGUNAKAN PATUNG Lakonan patung ialah lakonan antarabangsa yang tertua. Ia boleh 55

juga digunakan untuk menyampaikan pelajaran Bahasa Malaysia di sekolah-sekolah. Jenis-jenis patung yang boleh digunakan ialah:i. Patung kayu: Gambar binatang atau manusia diwarnakan dan kemudian dilekatkan kepada kayu. ii. Patung sarung tangan: Kepala berjenis hidup-hidupan yang diperbuat daripada pelbagai alat dan diberi pakaian. iii. Patung tali Anak-anak patung itu digerakkan dengan menggunakan kuasa tali yang diikatkan kepadanya. Guru akan menunjukkan lakonan patung itu kepada murid-murid dan melaluinya kanak-kanak dapat membetulkan kesalahan bahasanya.

4. Aktiviti Perbincangan Perbincangan adalah satu aktiviti lisan yang berbentuk perbualan dan ia dilakukan di kalangan murid-murid di bawah penyeliaan dan kawalan seorang guru. Sewaktu berbincang, murid-murid diberi peranan aktif untuk menyatakan segala pandangan dan pendapat mereka mengenai sesuatu topik. Sambil itu guru memandu serta mengarahkan pandanganpandangan mereka itu ke satu prinsip idea yang menyeluruh. Melalui aktiviti mengajar begini, murid-murid dapat memperkembangkan pertumbuhan diri dan sosial mereka dengan baik. Mereka digalakkan berfikir dengan jelas, mengutarakan idea-idea bernas dan lojik serta bekerjasama dengan murid-murid lain untuk mencapai matlamat atau menyelesaikan masalah perbincangan. 56 Aktiviti perbincangan

biasanya dapat menggalakkan penglibatan mereka secara aktif dan dinamik.

5. Aktiviti Syarahan atau Pidato Aktiviti ini boleh dijalankan apabila murid-murid sudah dapat

menguasai bahasa dengan baik, boleh bertutur dengan gaya, nada dan intonasi yang betul. Tajuk yang dipilih haruslah bersesuaian dengan minat dan umur murid-murid. Tajuk boleh diberikan beberapa hari sebelum aktiviti dijalankan tetapi pastikan yang murid-murid tidak membaca teks yang telah disediakannya.

6. Aktiviti Berpuisi Aktiviti ini bertujuan untuk membiasakan murid-murid membaca puisi dengan gaya, gerak-geri, nada suara dan intonasi yang betul di samping memperkenalkan bentuk-bentuk puisi itu atau menyuruh murid-murid menciptanya atau boleh juga memetiknya daripada petikan-petikan luar. Di antara bentuk-bentuk puisi ialah pantun, syair, gurindam dan seloka, teka-teki dan sajak.

7. Aktiviti Temuramah Sesi-sesi temubual atau temuramah juga boleh diadakan untuk

menambahkan kemahiran lisan. Pilih dua atau tiga orang murid bagi satusatu sesi yang mengambil masa lebih kurang lima hingga enam minit. Tentukan siapa yang berperanan sebagai orang yang menemuduga dan ditemuduga. Soalan-soalan boleh dikemukakan secara spontan atau disediakan sebelumnya. 57

2.11 KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BERTUTUR Mackey (1965), salah seorang penganjur pendekatan bahasa situasi, dalam

mencadangkan beberapa kaedah pengajaran kemahiran bertutur bagi memastikan ketepatan penggunaan aspek-aspek kemahiran lisan. Mickey mencadangkan aktiviti-aktiviti latihan seperti meniru dan menghafal dialog, latih tubi pola ayat, latihan pandang dan sebut dan karangan lisan. Latih Tubi Latihan dimulakan dengan penyebutan guru dan kemudian murid-murid meniru dan mengulangi sebutan tersebut secara beramai-ramai, dalam kumpulan besar,kumpulan kecil dan selanjutnya secara individu. Sekiranya murid menghadapi masalah guru akan menyebut semula dan meminta murid-murid mengulangi sebutan itu lagi. Latih tubi sebutan meliputi latih tubi penyebutan ayat, frasa, perkataan, suku kata, dan dan bunyi-bunyi fonem yang diambil daripada bahagian dialog yang akanditiru dan dihafal oleh murid-murid. Latih tubi penyebutan bunyi meliputi lati tubi menyebut bunyi fonem dalam perkataan yang mungkin menimbulkan masalah sebutan di kalangan murid-murid. Latih tubi pasangan minimal juga digunakan. Dalam latih tubi ini, pasangan perkataan yang mempunyai perbezaan yang paling kecil tetapi dapat menghasilkan makna digunakan. Contohnya perkataan daki dengan laki, tari dengan lari, malu dengan balu dan lain-lain. Dialog Dan Nyanyian Dialog atau perbualan merupakan bahan yang sering digunakan dalam latihan lisan. Bahagian-bahagian dialog akan dilatih tubi oleh guru sebelum guru dapat menyuruh murid meniru dan menghafal dialog. Teknik latih tubi dialog adalah sama dengan teknik latih tubi pola ayat. Kadang58

kadang seni kata lagu digunakan sebagai bahan untuk ditiru dan dihafal oleh murid-murid. Aktiviti nyanyian dapat membantu murid-murid menguasai kemahiran lisan kerana menyanyi memerlukan penyebutan bunyi-bunyi dengan betul, mengikut rentak dan nada yang tertentu. Latihan Pandang Dan Sebut Gambar-gambar boleh digunakan bagi menghasilkan pertuturan. Latihan pandang dan sebut merupakan latih tubi bertutur dengan menggunakan gambar-gambar yang digunakan dalam teks latihan. Di samping itu kadkad imbasan bergambar, carta bergambar, bahagian filem dan slaid sering juga digunakan. Semua alat bantu ini digunakan dalam latih tubi supaya murid-murid dapat menghsailkan pertuturan yang diperlukan oleh guru.

Karangan Lisan Karangan ini merupakan karangan dalam bentuk lisan yang dihasilkan oleh murid-murid berdasarkan bahan yang diberi oleh guru. Bahan tersebut adalah dalam bentuk bersoal jawab, latihan penghasilan dan karangan bebas. Latihan bersoal jawab merupakan latihan lisan yang bedasarkan petikan yang dibaca ataupun senarai gambar yang diberi. Dalam latihan ini, murid-murid dikehendaki menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru secara lisan. Dalam latihan penghasilan pula, murid-murid diberikan petikan untuk dikaji. Kemudian murid-murid dikehendaki menghasilkan petikan itu semula dengan menggunakan perkataan mereka sendiri. Karangan bebas hanya diberikan pada peringkat tertentu sahaja. Murid-murid dikehendaki mencari bersama, butiran tentang tajuk tersebut dan mereka dikehendaki berbual tentang tajuk tersebut.

59

60

Anda mungkin juga menyukai