DATA POSYANDU DESA PONOWAREN

TAHUN 2009

NO
1

POSYANDU
Pos Sejahtera I Badran ( P Mukadi )

STRATA
Mandiri

NAMA KADER
1. Yadiyem 2. Fatimah 3. Murniasih 4. Rujiyati 5. Haminah 1. Sumini 2. Sundari 3. Diyah Susilowati 4. Suyatmi 5. Sri Lestari 1. Sukini 2. Siti Lestari 3. Suharti 4. Sri Rahayu 5. Lis Supadi 1. Sumarni 2. Nanik 3. Ekawati 4. Mulyanti 5.Giarti

2.

Pos Sejahtera II Ponowaren ( B Modin Prawiro )

Mandiri

3.

Pos Sejahtera III Jonggolan ( B Sukini )

Mandiri

4.

Pos Sejahtera IV Jetis ( B Mulyanti )

Mandiri

5.

Pos Sejahtera V Genengan ( P Sugimin )

Mandiri

1. Etik Kuntari 2. Suwarni 3. Sumarmi 4. Karjo 5. Yoso

1

DATA POSYANDU DESA POJOK
TAHUN 2009

NO
1

POSYANDU
Pos Sehat I Balai Desa

STRATA
Mandiri

NAMA KADER
1. Purwanti 2. Tri Indriyani 3. Sidem 4. Sri Mulyani 5. Wiji Winarsih 1. Dasiyah 2.Sukini 3.Suharti 4.Sri Rohmaningsih 5.Sarivah 1.Sri Budiati 2.Suprapti 3.Wahyuniati 4.Sumarmi 5.Ni Pantes 1.Muryani 2.Agustina 3.Handayani 4.Niken 5.Sumiyati 6.Sriyamti 1.Sujiyati 2.Suyanti 3.Lasiyati 4.Misiyem 5.Nuryati

2.

Pos Sehat II Jetis B Digdo

Purnama

3.

Pos Sehat III Kenteng B Hartono

Mandiri

4.

Pos Sehat IV Gendengan P Sahono

Mandiri

5.

Pos Sehat V Tegal Mulyo P Carik

Mandiri

2

DATA POSYANDU DESA TAMBAKBOYO
TAHUN 2009

NO
1

POSYANDU
Pos Ngudiwaras I Tambakboyo Rw I P.Priyono

STRATA
Mandiri

NAMA KADER
1. Narti Priyono 2. Marsiati 3. Heni 4. Waginem

2.

Pos Ngudiwaras II Tambakrejo B. Murni

Purnama

1. Murni 2. Muntari 3. Yulianti

3.

Pos Ngudiwaras III Blerong B.Karni

Mandiri

1. Karni 2. Muryani 3. Sumarmi

4.

Pos Ngudiwaras IV Bodowaloh P. Satiyo

Purnama

5.

Pos Ngudiwaras V Balai Desa

Mandiri

1. Ngatini 2. Wiji 3. Satiyo 4. Erna 5. Haryanti 6. Sri Wahyuni 1. Purwanti 2. Murtiani 3. Erna 4. Sri Temon 5. Nuryanti

6.

Pos VI Sidodadi P. Mardi Wiyono

Mandiri

1. Sumarsi 2. Suyamti 3.Welas

3

DATA POSYANDU DESA TANGKISAN
TAHUN 2009

NO
1

POSYANDU
Pos Pertiwi I Balai Desa

STRATA
Mandiri

NAMA KADER
1. Warsiki 2. Sasmiyati 3. Suwantu 4. Suyamti 5. Tri Wahyuni 1. Sunarti 2. Supadmi 3. Dwi Sri Rejeki 4. Purwanti 5. Sajeki 1. Sutrisni 2. Suyamti 3. Sri Wardani 4. Sari 5. 1. Hartini 2. Wiyati 3. Mujiyati 4. Lis Sumarni 5 1. Warsini 2. Suratno 3. Sri Sayekti 4. Muryani 5 1. Raras Sayekti 2. Dalmi 3. Sri Sumarni 4. Maryatun

2.

Pos Pertiwi II Tegalsari B. Bayan Marno

Mandiri

3.

Pos Pertiwi III Tegal Mulyo B. Sutrisni

Mandiri

4.

Pos Pertiwi IV Pojok B. Hartini

Mandiri

5.

Pos Pertiwi V Tanjungsari B. Muryani

Mandiri

6

Pos Pertiwi VI Tangkisan B. Carik

Purnama

7

Pos VII Sidorejo B. Lastri

Mandiri

5 1. Lastri 2. Parini 3. Painem 4. Endang 5. Sumarni

4

DATA POSYANDU DESA DALANGAN
TAHUN 2009

NO
1

POSYANDU
Pos Lestari I Karangturi P. Tarto Wiyono

STRATA
Mandiri

NAMA KADER
1. Suharti 2. Endang Puji H 3. Endang 4. Sumari 5. Suwarni 6. Asih 1. Siswati 2. Sularsi 3. Suratmi 4. Sukatni 5. Niken 1. Sumarni 2. Mariyem 3. Sapari 4. Ari Sarjuni 5. Suprapti 6. Listyorini 1. Wiharti 2. Juniati 3. Tutik 4. Sumarsi 5. Ponarti

2

Pos Lestari II Gendungan P. Yitno

Mandiri

3.

Pos Lestari III Keden P. Bambang

Mandiri

4.

Pos Lestari IV Tegalsari P. Bayan Purwadi

Mandiri

5.

Pos Lestari V Dliyun P.Purwanto

Mandiri

6.

Pos Lestari VI Dalangan P. Bambang

Mandiri

1. Dwi Hastuti 2. Suprapti 3. Supatmi 4. Yayuk 5. Esti 1. Ny Nyono Waluyo 2. Sri Supadmi 3. Purwanti 4. Mujalipah 5. Listiani 6. Warsini 7. Yamti

5

DATA POSYANDU DESA MAJASTO
TAHUN 2009

NO
1

POSYANDU
Pos Kartika Kencana I

STRATA
MANDIRI

NAMA KADER
1. Sulisning 2. Ayu 3. Sarwosih 4. Anik 5. Dwi 1. Esti 2. Watik 3. Krisyani 4. Fahriani 5 1. Fatimah 2. Ari 3. Ny Ruminto

2

Pos Kartika Kencana II

MANDIRI

3.

Pos Kartika Kencana III

MANDIRI

4. Triyani 5. Sutini 4. Pos Kartika Kencana IV
MANDIRI

5.

Pos Kartika Kencana V

MANDIRI

6.

Pos Kartika Kencana VI

PURNAMA

7.

Pos Kartika Kencana VII MANDIRI

1. Sriyanti 2. Ny Widodo 3. Ny Suyono 4. Harti 5. Sri Samiasih 1. Sukinah 2. Sukini 3. Suyono 4. Tumiyem 5 . Purnomo 1. Sayem 2. Rubi 3. Ny Warsono 4. Parti 5. Tumiyem 1. Parmi 2. Tarmini 3. Warsini 4. Hartini 5. Tarti

6

DATA POSYANDU DESA WATUBONANG
TAHUN 2009

NO
1

POSYANDU
Pos I Posy Ngadirejo Rmh P. Sri

STRATA
Purnama

NAMA KADER
1. Sumirah 2. Mulyani 3. Indri 4. Harsono 5. Sri Dadi 6. Tuminah 7. Wulandani

2

Pos II Posy Watulumbung Rmh P. Madiyono

Purnama

3

Pos III Posy Tengklik Rmh P. Sigit

Purnama

4.

Pos IV Posy Ngasinan Rmh P.Mulyadi

Mandiri

5.

Pos V Posy Kalimangir Rmh P.Teguh Pos VI Posy Watubonang Rmh B. Esti

Purnama

1. Menik 2. Sri Lestari 3. Eni Haryanti 4. Mariyem 5. Sri Sunarni 1. Sri Mulyani 2. Kema Nani 3. Puji 4. Ririn 5 1. Sri Hartati 2. Heni Purwanti 3. Nur Faizah 4. Suranti 5. Umi 6. Ken Partinah 7. Parmi 1. Muryanti 2. Mimin 3. Wahyuni 1. Esti Rahmawati 2. Ambar 3. Hartini 4. Sri Hartanti

6.

Purnama

7

DATA POSYANDU DESA GRAJEGAN
TAHUN 2009

NO
1

POSYANDU
Pos I GROGOL Rmh Bp Supodo

STRATA
Purnama

NAMA KADER
1. Wardiyem 2. Emi Suhermi 3. Endang 4. Sri Rahayu

5. Nur

2

Pos II Posy Pomahan Balai Desa

Mandiri

3

Pos III Posy Nuricik Rmh P. Slamet Sutar

Purnama

4.

Pos IV Posy Miratan Rmh B. Sri Purwanti

Purnama

5.

Pos V Posy Ngadipiro Rmh P.Suranto

Purnama

1. Suratmi 2. Sri Harjani 3. Sri Purwanti 4. Yani 5 1. Sularmi ( SKD ) 2. Slamet sutar 3. Sri Sunaryati 4. Suharmi 5 1. Kartini 2. Sri Purwanti 3. Anik Dwi Karyani 4. Sarbini 5 6 7 1. Supatmi 2. Sularmi 3. Ira Mayasari 4. Sri Dwiningsih

8

DATA POSYANDU DESA PUNDUNGREJO
TAHUN 2009

NO
1

POSYANDU
Pos I TOBONG

STRATA
Madya

NAMA KADER
1. Mujiyanti 2. Riyanti 3. Bp Hanto 4. Sumiyem 5. 1. Trisni 2. Ratini 3.Mujiyati 4. Yatmo 5. 1. Bp Pudjo Mulyono 2. Ny Giyoto 3. Giyatmi 4. Bp Hadi Wiyono 5. 1. Warsini 2. Bp Karso Rejo 3. Bp Wito 4. Ny Misdi 5. 1.Satiyem 2. Sri Suprapti 3. Ny Marsono 4. Watiyem 5. 1. Diyanti 2 3 4 5

2.

Pos II SANAN

Madya

3.

POS III BANARAN

Madya

4.

POS IV LOMANIS

Purnama

5.

POS V PUNDUNGREJO

Purnama

6.

POS VI SENDANGREJO

Madya

9

DATA POSYANDU DESA LOROG
TAHUN 2009

NO
1

POSYANDU
Pos I LANGKAP Rmh Bp Bejo

STRATA
Purnama

NAMA KADER
1. Darsini 2. Supriyati 3. Martini 4. Dibyo 5. Sumarni 1. Warsini 2. Wartini 3. Sri Rahayu 4. Iswanti 5. Lina Budiarsih 1. Enik 2. Sri Mulyani 3. Sriyono 4. Eni 5. Saminah 1. Sri Yamtini 2. Giyarti 3. Siti Aminah 4. Sri Suwarni 5. Sumarni 1. Sri Wahyuni (A) MODIN 2. Sri Wahyuni (B) CARIK 3. Wartini 4. Prapti 5. Sri Wahyuni 1. Giyarti 2. Poniyem 3. Rubiyati 4. Sukini 5. Winarsih

2.

Pos II Kintelan Rmh Bp Maryoto

Mandiri

3.

POS III PILANGREJO Rmh Bp Bagio

Purnama

4.

POS IV KARANGPUNG Rmh Bp Widodo

Purnama

5.

POS V CEMETUK Rmh Bp Sarwiji

Purnama

6.

POS VI KARANGASEM Rmh Bp Narno

Purnama

10

DATA POSYANDU DESA KATEGUHAN
TAHUN 2009

NO
1

POSYANDU

STRATA

NAMA KADER
1. Rusdianti 2. Ning Parno 3. Siti 4. Harsini 5. 1. Bu Khori 2. Mariyam 3. Sriyati 4. Sri Hastuti 5. Ny Purwito 1. Surati 2. Nining 3. Mulyani 4. Suparmi 5. Warniningsih 1. Mulyani 2. Hartini 3. Mulyati 4. Ngatinah 5. Sriyati 1. Yuliati 2. Sri Hartanti 3. Sumini 4. Maryatun 5. Yamti 1. Ny Samad 2 Sri Aminah 3. Sri Hatmani 4. Endang 5. Haryuni 1. Sundari 2. Surati 3. Samiyem 4. Mulyani 5. Parmi 1. Wahyuni 2. Prihatin 3. Legiyem 4. Sulastri 5. Ani

Pos I KRAJAN Mandiri Rmh Ny Wahyu Mulyani

2.

Pos II Kateguhan Rmh Bp Purwito

Mandiri

3.

POS III JATIMALANG Rmh Bp Surati

Mandiri

4.

POS IV KWARON Rmh Ny Mulyani

Mandiri

5.

POS V TEGALAN Rmh Ny Sri Hartanti

Mandiri

6.

POS VI JETIS Rmh Ny Samad

Mandiri

7.

POS VII GATEN Rmh Ny Sundari

Mandiri

8.

POS VIII KARANGASEM

Mandiri

Rmh Ny Yoso

11

DATA POSYANDU DESA KEDUNGJAMBAL
TAHUN 2009

NO
1

POSYANDU
Pos Melati I Pandanrangkang

STRATA
Purnama

NAMA KADER
1. Karini 2. Sulasmi 3. Sri Rohani 4. Ida Rini 5. 1. Sumiyati 2. Endang Dyah SR 3. Winarsih 4. Sri Setyaningsih 5. Lusiana 1. Siti Ruwaidah 2. Sri Lestari 3. Rahayu 4. Watik 5. 1. Suyatno 2. Sumini 3. Harni 4. Tuminah 5. 1. Sri Ngatini 2. Sri Lestari 3. Sutikno

2.

Pos II Klaseman

Purnama

3.

Pos III Jambal

Purnama

4.

Pos IV Jarum

Mandiri

5.

Pos V PENDEM

Purnama

12