Anda di halaman 1dari 2

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan
petunjuk dan kekuatan kepada penulis sehingga makalah yang berjudul Fat
Splitting dapat diselesaikan
Makalah ini dibuat untuk syarat tugas mata kuliah Pengantar Industri Petro
dan Oleo dengan Dosen Pembimbing Dra. Nirwana, MT
Mungkin dalam makalah ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya.
Demi kesempurnaan makalah ini, saran dan kritikan sangat kami harapkan. Semoga
makalah ini bermanfaat bagi semua pihak.

Pekanbaru, 04 September 2013

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ................................................................................................. i


Daftar Isi........................................................................................................... ii
BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ........................................................................................... 1
1.2 Rumusan Masalah ..................................................................................... 2
1.3 Batasan Masalah......................................................................................... 3

BAB II. ISI ....................................................................................................... 4


2.1 Landasan teori ........................................................................................... 4
2.2 Proses pemecahan lemak (fat splitting) ..................................................... 7
2.3 Perbandingan beberapa proses fat splitting ................................................ 12
2.3.1 Proses Twitchell ............................................................................. 12
2.3.2 Proses Outoclave Batch................................................................... 13
2.3.3 Proses Twitchell ............................................................................. 13
2.3.4 Proses Outoclave Batch................................................................... 14
2.4 penyulingan asam lemak dan operasi fraksionasi ...................................... 14
BAB III. KESIMPULAN ................................................................................. 17

DAFTAR PUSTAKA

ii