Anda di halaman 1dari 35

Kedaulatan Malaysia

Sebuah negara maju menjelang tahun 2020


Walau bagaimanapun, cabaran globalisasi membuka ruang kepada kegiatan baharu termasuk keganasan, kegiatan negatif, isu pemerdagangan manusia dan masalah pertahanan dan keselamatan dalam dan luar negara

Campur tangan negara asing dan keterbukaan media barat terutamanya, menggugat kestabilan politik dan pentadbiran negara.
Dasar keterbukaan negara China, India dan Vietnam kepada pelaburan asing, memberikan saingan kepada negara.

Pertahanan Sosial dan Budaya Ekonomi Politik Sains dan Teknologi Integrasi dan Perpaduan

Amalan konsep HANRUH atau pertahanan menyeluruh meliputi sosial, ekonomi dan politikbukan tanggungjawab ATM sahaja Tidak mempunyai tahap kesiapsiagaan yang tepat Menganggap ketahanan negara tidak kuat dan tidak selamat Penggunaan senjata dan peralatan ketenteraan yang kurang canggih Bilangan kaum bukan Melayu yang menyertai ketahanan sangat kurang

Sosioekonomi masyarakat pelbagai kaum di Malaysia yang tidak sekata Perbezaan nilai hidup antara etnik di Malaysia Sistem pendidikan berasingan Pengaruh negatif budaya barat

Prestasi ekonomi belum mantap untuk membantu mempertingkat kualiti hidup rakyat Malaysia Kejatuhan nilai mata wang dan kemerosotan ekonomi Keperluan modal insan Persaingan dunia untuk pasaran, modal dan bakat

Perbezaan ideologi dan politik Malaysia Politik wang atau penyalahgunaan kuasa Tahap kepercayaan rakyat kepada sistem politik Malaysia

Menghadapi anjakan paradigma dalam perkembangan ilmu berbentuk global Masalah penggunaan istilah tepat sains dan matematik dalam urusan harian Keupayaan teknologi yang dibekalkan masih rendah Aktiviti penyelidikan dan pembangunan (P&P) yang masih kurang memberangsangkan

Mempengaruhi sumber ekonomi dan pembangunan sektor perindustrian Bencana alam dan pencemaran alam sekitar Kekurangan sumber tenaga

Sikap bekerjasama dan menjaga keamanan kawasan tempa tinggal Sentimen perkauman yang masih menebal Kewujudan sistem pendidikan yang berbeza Penguasaan ekonomi yang berbeza

Kedaulatan Malaysia

Falsafah ini mementingkan potensi individu dari segi jasmani, intelek, emosi dan rohani (JERI) Satu elemen baharu turut ditekankan iaitu aspek sosial. Dasar Pendidikan Kebangsaan yang digubal oleh kerajaan menyediakan pendidikan asas selama 12 tahun

Strategi pelaksanaan:
Bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar Melaksanakan kurikulum yang sama dan

berorientasikan Malaysia bagi semua jenis sekolah Menyelaraskan sistem peperiksaan Menyediakan pendidikan rendah dan menengah masing-masing mengikut KBSR dan KBSM

Strategi pelaksanaan:
Memperluas pendidikan vokasional dan teknik Mempelbagai dan membanyakkan kemudahan

pendidikan di peringkat universiti dalam bidang sastera gunaan dan sains gunaan Mempertingkat pendidikan kerohanian, moral dan disiplin Menggalakkan aktiviti kokurikulum seperti persatuan dan unit beruniform.

Pembaharuan dalam sistem pendidikan masa kini


Pemasangan jalur lebar untuk kemudahan

capaian maklumat dalam talian Pengenalan dasar 1 Murid 1 Sukan Pengenalan Sekolah Berprestij Tinggi, dll. Pendidikan prasekolah dan Permata Pelan Induk Pendidikan 2013 2025 dan sebagainya

Konsep ini bertunjangkan slogan Rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan yang diperkenalkan oleh Dato Seri Najib Tun Razak, Perdana Menteri Malaysia Konsep ini mengandungi 8 nilai yang bertujuan untuk memupuk perpaduan dan kesamarataan antara kaum.

Model Ekonomi Baharu ini masih dalam proses penggubalan RMK-10 memberikan asas kukuh dalam penggubalan Model Baru Ekonomi Cabaran negara:
Malaysia sebagai negara maju menjelang 2020

Mentransformasikan Malaysia ke arah sebuah

negara berpendapatan tinggi menjelang 2020

Transformasi ekonomi (ETP) adalah pelaksanaan perubahan mantap pada sektor dan bidang tertentu ekonomi Sebanyak 12 Transformasi Ekonomi (NKEA) telah dipilih antaranya:
Perkhidmatan kewangan, pelancongan, minyak

dan gas, pendidikan, penjagaan kesihatan swasta, teknologi maklumat dan komunikasi, pertanian, Greater Kuala Lumpur, elektrik dan elektronik

Antara inisiatif pembaharuan strategi dalam transformasi ekonomi:


Merancakkan semula pelaburan swasta

Mengukuhkan penyampaian perkhidmatan sektor

awam Memantapkan sumber dan kemapanan pertubuhan

RMK-10 merupakan pelan jangka masa sederhana yang pertama dalam melaksanakan Program Transformasi Kerajaan (GTP) dan Transformasi Ekonomi Tujuan:
Meningkatkan persaingan melalui tenaga kerja

yang inovatif dan berkemahiran Memperkasa daya keusahawanan sektor swasta

Strategi ke arah ekonomi berpendapatan tinggi


Merancakkan pelaburan swasta

Menyediakan persekitaran mesra perniagaan


Mempertingkatkan pelaksanaan perkongsian

awam-swasta Mempergiat penyelidikan dan pembangunan Merancakkan industri pelancongan Memantapkan industri ICT

Strategi ke arah ekonomi berpendapatan tinggi


Membangunkan industri halal

Membangunkan teknologi hijau


Menggalakkan industri kreatif Memajukan sektor pertanian Menggalakkan industri pembinaan Memperkasa perusahaan kecil dan sederhana

Strategi ke arah memastikan pembangunan yang holistik dan mampan


Memupuk modal insan berkemahiran tinggi Memantapkan pendidikan prasekolah Meningkatkan kadar literasi dan numerasi

(LINUS) Mewujudkan sekolah berkualiti Mengiktiraf pelajar cemerlang New Deal atau Baiah baharu kepada guru besar/pengetua dan guru-guru

Strategi ke arah memastikan pembangunan yang holistik dan mampan


Meningkatkan kebajikan pelajar

Program Permata
Membanteras rasuah Mengukuhkan koridor pertumbuhan Memantapkan pentadbiran dan pengurusan

kewangan kerajaan Menstruktur semula subsidi

Strategi ke arah kesejahteraan rakyat


Mencegah jenayah Membasmi kemiskinan tegar Membantu golongan miskin dan mudah terjejas Membasmi kemiskinan bandar Meningkatkan pemilikan rumah Memperkukuh jaringan keselamatan sosial Skim persaraan 1 Malaysia Pembangunan Harta Tanah Wakaf

Strategi ke arah kesejahteraan rakyat


Memperkasa prasarana luar bandar Menambah baik pengangkutan awam

NKRA adalah usaha kerajaan Malaysia untuk memenuhi keperluan rakyat selaras dengan Rancangan Malaysia ke-10 Terdapat enam tumpuan utama NKRA

Enam bidang NKRA


Mengurangkan jenayah Memerangi rasuah Meluaskan akses kepada pendidikan bermutu dan

termampu Meningkatkan taraf hidup isi rumah berpendapatan rendah Memperkasa prasarana luar bandar dan pedalaman Menambah baik pengangkutan awam bandar

KPI dirangka untuk memastikan elemen kebertanggungjawaban yang serius dapat disemai dalam kalangan anggota pentadbiran dan perkhidmatan awam KPI digunakan untuk mengukur prestasi sama ada kuantitatif atau kualitatif individu.

Pendekatan menyeluruh dalam sistem pentadbiran termasuk perundangan seperti memansuhkan beberapa undang-undang yang tidak lagi sesuai Kemajuan sains dan teknologi memberi manfaat kepada negara dan rakyat seperti penggunaan sistem biometrik dalam pilihan raya umum bagi mengelakkan berlakunya penyelewengan dalam pilihan raya.

Meluluskan Rang Undang-undang Perhimpunan Aman 2011 Pemansuhan ISA

Menempatkan Pasukan Gerakan Am, para militari Polis Diraja Malaysia, Rela dan JPAM di lokasi panas. Bilangan Polis Simpanan Sukarelawan akan ditambah menerusi latihan sambil kerja. Rakyat boleh bekerjasam dengan polis

Masalah pekerja asing tanpa izin dan pelajar asing yang menyalahgunakan pas pelajar turut ditekankan. Suruhanjaya Diraja untuk menyiasat kehadiran pendatang tanpa izin di Sabah

Menjalinkan hubungan luar dengan negaranegara jiran (ASEAN) dan negara-negara kuasa besar dunia Aktif dalam pertubuhan-pertubuhan antarabangsa terutamanya dalam memerangi jenayah dan penyeludupan dadah Mengamalkan dasar berkecuali