Anda di halaman 1dari 1

Saat Bertobat

1=Cis/D, 4/4 Syair: Widada Prayitna, SJ Lagu/Arr: Soeliandari Retno S. A. 1. 2. TB. 1. 2. 0 1 1 . . 5 5 ri 6 6 u7 1 6 7 1 7 1 6 7 1 mat ki- ta ber- to2 1 . 2 1 . bat jat 4 4 A ... A ... 3 3 a ... a ... 2 2 a ... a ... 4 1 a a 5 1 . 4

:
0 5 MaBi-

MaBi-

. 7 ... a ... a... ... a ... a...

la ki- ta sla- lu meng- hu-

5 3 3 2 1 1 7 1 2 . 7 6 5 . 5 6 6 6 7 1 ri se- lu- ruh u- mat ki- ta berto- bat Ting- gal- kan per- bu- atla ha- ti ki- ta se- la- lu menghu- jat Pas- ti- lah tak- kan ber

6 7 1 2 an yang ja- hat o- leh ber- kat

S. A. 1. 2.

. .

4 2 MeYe-

. .

3 1 ngansus

1 3 dalSang

2 4

3 3

4 . 2 .

kan rah- mat Pe- nyla- mat

6 7 1 2 0 6 7 1 2 Meng- u- bah di-

7 1 2 1 7 1 2 1 ri bu-lat-kan

. 1 7 . 1 7 te-kad

TB. . 6 6 4 4 4 3 2 1 3 2 . 6 6 . 6 1 1 1 1 7 1 2 7 6 .5 5 . 1. Hi- dup ta- at dan me- ngan- dal- kan rahmat Mengu- bah di- ri dan membu-lat-kan tekad 2. Tan- pa da tangnya Ye- sus Sang Pe nyelamat SA. 2. 2. . 0 6 7 1 2 a kan setak 5 1 . . mat la-

6 7 1 1 1 6 7 . 1 .2 1 . 1 2 ti ki- ta tak a kan se- la- mat Al- lah Pas-

Refrain: SA TB

6 1 . . 6 6 4 4 3 2 2 1 2 3 3 . . Al- lah me- nan- ti ki- ta un- tuk kemba- li mes- ki- pun ki- ta eng- gan pe- du- li 3 1 4 . 5 4 3 7 6 . 2 1 7 5 1 2 3 Me- nan- ti kita kem- bali Kita enggan pe- du- li

6 5 4 4 3

SA

. 1 ITB .

1 6 6 5 4 4 3 4 5 5 . 6 1. . 6 6 4 4 3 2 2 1 7 2. 1 1 ha- ti- mu se- ke- ras ba tu ka- li a me- ngam- pun- i tak ha- nya seka- li meski 4 3 2 4 3 7 6 . 2 1 7 5 6. 6 1 ka li ampuni tak se- kali Sekeras batu

Coda SA . 6 6 4 4 3 2 2 1 7 1 . 0 TB . 6 6 2 2 6 5 5 6 5 1 . 0 Al- lah me- nan- ti ki- ta kem- ba- li

Maret 2012

Gereja Bunda Maria - Maguwo