Anda di halaman 1dari 34
jintActe® Wolters Kluwer - Ordinul 743/2008, M.Of. 851 din 18-dec-2008 ORDIN nr. 743 din 12 decembrie 2008 pentru aprobarea listei localit&tilor pe judete unde existA surse de nitrati din activitati agricole {in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2)-(4) si ale art. 9 din Planul de actiune pentru protectia apelor impotriva polusrit cu nitrati proveniti din surse agricole, aprobat prin Hotirérea Guvernului nr. 964/2000, cu modificérile si completérile ulterioare, in temeiul prevederiior art. 5 alin. (7) din Hot8rérea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediulul si DezvoltSri Durabile, cu modificérile si compictirile ulterioare, si ale art. 7 alin. (7) din Hot&rarea Guvernulul nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agricuiturli $1 DezvoltSrli Rurale, ministrul mediulul $i dezvoltarii durabile si ministrul agriculturii si dezvoltari emit urmétorul ordin: Art. 4 . Se aproba lista iocalitatilor pe judete unde existd surse de nitrati din activit&ti agricole, prevazuta in anexa care face parte integrant& din prezentul ordin. Art. 2 fn termen de 4 ani de la intrarea in vigoare 2 prezentului ordin, dar nu mai térziu de 31 decembrie 2012, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedoiogie, Agrachimie $1 Protectia Mediulul - ICPA Bucuresti, impreun’ cu Administratia National “Apele Romane’, va revizui zonele vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole, la nivel de cadastru agricol, si va intocmi n8rtile cu aceste zone. Art. 3 La data intréril in vigoare a prezentulul ordin, Ordinul ministrului mediulul i gospodaririi apelor si al ministrulul agriculturil, p&durilor si dezvolt&rii rurale nr. 241/196/2005 pentru aprobarea Liste! localitatilor pe jucete unde exist surse de nitrati din activit&ti agricole 5i a Listel localitatilor din bazinele / spatille hidrografice unde exist surse de nitrati cin activitéti agricole (zone vulnerabile 51 potential vulnerabile), publicat in Monitorul Oficial al Romanlei, Partea I, nr. 508 din 15 lunie 2005, se abrog’ Art. 4 Prezentul ordin se public’ in Monitorul Oficial al Roméniel, Partea I rurale Ministrul mediut i dezvohfeii turabite, Attila Koradi . Ministral agriculturt $+ cezvoitn rurale, Toke Istvan, secretar de stat ANEXA: ZONE VULNERABILE LA POLUAREA CU NITRATI - LOCALITATI Tir a saset ZONEID (SIRUTA Teeainate 1 (aba nisi [asrup Psa zis [aud NEN 2381 |aieSENr faba 2577 |avRaw Anco facsa 3397 [Buantana ] facba 3459 Joucium face 1971 |etueub fausa “00s |ewaureasa fava aig [crAcrune.s De 308 [acon uaz [enicay fave 1696 [cui favs #366 enroa be 105 Puss 2525 JGARD4 OF SUS i Jaupa wor ica 15 [asa 167 |uvezn 16 [auBA 5309 [nce wuReSuLor 17 fauna 5577 __|Nere 1s |acsa 5700 |minacy Pag. 1 din 34 SintAct® Wolters Kluwer - Ordinul 743/2008, M.Of. 851 din 18-dec-2008 IMinasutu INosuac. locwa MuRES POIANA VADULUT JRAOESTE Ramey ROSIA MONTANA [SANTINERU [SCARISOARA [seoe: [sts0T [soHoDoL [sreeny, [revus, hvipRa [vintu DE 30S fauwas: [APaTEU [ARCHIS [sansa [sara feeuu farrcnig [socsic BUTENT [cxaano [cERMEL [cHISINEU — cri: [covasiny [craiva Icuricr lbezva lDoROBANTE FAWTANELE Fewac. [FUMUSeNT [Gutoaoc. ficwest1 meu eatOsu. urova LIVADA VACEA MIscA, MONEKSA INROLAC JouaRr paNCOTA aus PECICA PEREGU MARE pu sacu ISAvtawa SEB Isecusiaw Sern SintActi® Wolters Kluwer - Ordinul 743/2008, M.OF. 851 din 18-dec-2008 5 __JARAD 12402 [SiSTAROVAT 89 RAD. 12509 [TARNOVA [101 JARGES. 14165 BAICUCESTE 102 _ ]ARGes 14272 BALILESTI 103 _JARGES 34450 BARLA 110_JARGES. 15108. [CALINESTI 118 _JARGES 16329 [DAMBOVICIOARA 123 JaRGE: 16513 ]WARSESTI 128 JARGES: 13365, JMARACINENL [Tze Tarces: 17101 [MERISANI 236 _[ARGE: 17619 [MUSATESTT Pag. 3 din 34