Anda di halaman 1dari 33

STANLEY LAJA ANAK JIMBAU

G03 – SAINS / PENGAJIAN MELAYU


SEMESTER 4

MENGKAJI MINAT DAN SIKAP SERTA CARA-


CARA MENINGKATKAN MINAT MURID-MURID
TERHADAP PEMBELAJARAN SAINS DI
SEKOLAH KEBANGSAAN BANDARAN NO. 3.
SIBU.

Oleh Stanley laja anak Jimbau.

______________________________________________________________

ABSTRAK

Kajian ini adalah memberi fokus kepada menilai tahap minat murid-murid

terhadap pembelajran sains. Selain itu, kajian ini juga mengkaji tentang sikap murid-

murid di sekolah Kebangsaan Bandaran No. 3, Sibu terhadap pembelajaran sains.

Saya telah melalui proses kutipan data dengan menemubual pelajar, merujuk pada

catatan diari saya, catatan murid, borang soal selidik dan markah ujian untuk

membantu saya mengumpul data kajian. Kajian saya ini adalah mengkaji sejauh

mana murid-murid menyukai subjek Sains terutama di sekolah rendah. Saya

berminat menjalankan kajian ini kerana saya merasakan minat dan sikap merupakan

salah satu elemen yang penting bagi memastikan seorang pelajar itu sukses dalam

matapelajaran tersebut atau ujian yang didudukinya nanti. Menurut kajian dijalankan

oleh kementerian Pendidikan, kekurangan minat dan sikap yang negative terhadap

sesuatu pembelajaran tersebut merupakan salah satu faktor penting yang

menyebabkan seseorang pelajar itu gagal dalam ujian. Ini dapat dibuktikan melalui

kajian yang dibuat di salah sebuah sekolah pendalaman. Kebanyakkan guru

menggunakan jenis pembelajaran yang berpusatkan guru. Bagi pembelajaran sains,

Sains – kajian tindakan. 04


STANLEY LAJA ANAK JIMBAU
G03 – SAINS / PENGAJIAN MELAYU
SEMESTER 4
pembelajaran berpusatkan guru tidak sesuai. Ini kerana murid-murid akan berasa

bosan dalam sesi pembelajaran. Pembelajaran sains haruslah menekankan kepada

kemahiran sains. Ini bermakana setiap sesi pembelajaran sains haruslah ada aktiviti

yang membuatkan murid-murid bergerak. Aktiviti yang dilakukan haruslah

menimbulkan minat untuk membolehkan seseorang murid faham apa yang ingin

disampaikan. Minat yang timbul dari sanubari pelajar itu sendiri akan

membolehkannya menguasai kemahiran saintifik yang terdapat dalam setiap sesi

pembelajaran sains. Walaupun banyak guru yang menekankan proses meningat

tetapi ini tidak berjaya jika murid tersebut tidak minat untuk mengikuti pelajaran yang

diajar oleh guru. Kajian saya tentang minat dan sikap pelajar terhadap pembelajaran

sains sedikit sebanyak dapat membantu mencari faktor-faktor yang menyebabkan

para pelajar tidak ingin mengikuti pelajaran tersebut. Secara tidak langsung, kajian ini

membolehkan kita mengetahui cara-cara yang boleh digunakan untuk meningkatkan

minat pembelajaran sains. Saranan yang disampaikan mungkin boleh digunakan

untuk subjek lain seperti Matematik, Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.

METADOLOGI DAN LATAR BELAKANG KAJIAN

1. LATAR BELAKANG SEKOLAH

Sains – kajian tindakan. 04


STANLEY LAJA ANAK JIMBAU
G03 – SAINS / PENGAJIAN MELAYU
SEMESTER 4
2. LATAR BELAKANG SUBJEK KAJIAN

3. PERNYATAN MASALAH

1. LATAR BELAKANG SEKOLAH

Sekolah Kebangsaan Bandaran No 3. Sibu, merupakan sebuah sekolah besar

yang terletak di kawasan Bandar. Sekolah ini terletak kira-kira 3 kilometer dari pusat

bandar Sibu. Sekolah ini mempunyai 48 orang guru dan 3 orang staf bukan

akedemik. Bilangan murid disekolah ini lebih kurang 750 orang pelajar. Kebanyakkan

murid terdiri daripada kaum bumiputera. 50 % terdiri daripada kaum melayu, 30 %

terdiri kaum melanau, 15 % kaum iban dan 5 % selebihnya terdiri daripada kaum lain

seperti kaum cina. Dari segi ekonomi, lebih kurang 90 % daripada murid sekolah ini

berasal daripada keluarga yang agak mewah dan berkerja di kawasan Bandar.

Kebanyakkan ibubapa bekerja di pejabat kerajaan, pejabat swasta dan sekitar

kawasan Bandar sebagai buruh. Walaupun begitu terdapat juga murid-murid yang

berasal daripada petani.

Pencapaian akedemik murid-murid sekolah ini agak sederhana iaitu lebih

kurang daripada 65 % dalam semua matapelajaran kecuali Bahasa Melayu.

Walaupun sekolah ini terletak di kawasan Bandar, penguasaan Kemahiran 3M juga

rendah iaitu hampir 40 % murid-murid tidak menguasai kemahiran 3M.

2. LATAR BELAKANG SUBJEK KAJIAN

Subjek kajian saya adalah murid-murid tahun 4 Bersih yang asalnya terdiri

daripada 40 orang. Seramai 22 orang pelajar lelaki manakala selebihnya 18 orang

Sains – kajian tindakan. 04


STANLEY LAJA ANAK JIMBAU
G03 – SAINS / PENGAJIAN MELAYU
SEMESTER 4
pelajar perempuan. Umur mereka dalam lingkungan 10 tahun. Dari segi komposisi

pencapaian akedemik kelas ini, 5 orang berpencapaian agak baik, 15 berpencapaian

sederhana, 15 berpencapaian lambat dan 5 orang lagi berpencapaian sangat lambat.

Murid-murid ini sangat pasif semasa proses pengajaran dan pembelajaran Sains

tetapi apabila berada di luar kelas mereka sangat nakal dan aktif. Daripada segi

pemerhatian saya, mereka agak malas dan pasif apabila sesi proses Pengajaran dan

Pembelajaran.

3. PERNYATAAN MASALAH

Kelas tahun 5 adalah kelas yang digunakan untuk saya menjalankan

praktikum. Oleh itu, saya tidak pernah mengetahui minat dan sikap mereka terhadap

subjek Sains. Pada awal pra mengajar, saya melihat murid-murid sangat pasif dan

tidak menunjukkan ciri-ciri meminati matapelajaran tersebut. Setelah hampir dua

minggu saya menjalankan proses Pengajaran dan Pembelajaran, saya dapati

masalah utama yang dihadapi oleh murid-murid saya ialah kurang minat dalam

matapelajaran Sains.

Masalah kurang minat dalam Sains ini telah menimbulkan banyak

permasalahan pembelajaran dalam Sains. Majoriti daripada murid saya adalah

pendiam, hanya 2 hingga 3 orang murid yang memberi jawapan serta tidak

menumpukan perhatian ketika proses P&P dijalankan. Keadaan sedemikian telahn

menyebabkan prestasi murid-murid tahun 4 Bersih tidak begitu memuaskan. Menurut

guru yang telah mengajar mereka, hanya ada 3 hingga 4 murid yang dapat

menguasai kemahiran Sains dengan baik.

Sains – kajian tindakan. 04


STANLEY LAJA ANAK JIMBAU
G03 – SAINS / PENGAJIAN MELAYU
SEMESTER 4
Oleh itu, saya cuba mencari faktor-faktor yang menghalang minat murid untuk

meminati matapelajaran Sains. Saya telah cuba menjalankan pembelajaran koperatif

bagi kelas ini dengan harapan memberi harapan atau motivasi untuk menaikkan

minat seterusnya meningkatkan prestasi murid dalam matapelajaran Sains.

Disamping menjalankan aktiviti pembelajaran koperatif, saya mencatatkan catatan

harian selepas proses Pengajaran dan Pembelajaran Sains. Selain itu, saya

menemubual murid secara tidak langsung tentang minat mereka terhadap

pembelajaran sains.

REVIEW OF RELATED LITERATURE:

Sains – kajian tindakan. 04


STANLEY LAJA ANAK JIMBAU
G03 – SAINS / PENGAJIAN MELAYU
SEMESTER 4

OBJEKTIF KAJIAN

Sains – kajian tindakan. 04


STANLEY LAJA ANAK JIMBAU
G03 – SAINS / PENGAJIAN MELAYU
SEMESTER 4
Kajian ini bertujuan untuk:

1. Memcari faktor-faktor yang menyebabkan murid tidak minat terhadap

pembelajaran sains.

2. Mengkaji sikap-sikap pelajar terhadap pembelajaran Sains.

3. mewujudkan situasi belajar Sains yang lebih senang serta meningkatkan lagi

minat mereka terhadap matapelajaran Sains melalui kaedah dan teknik belajar

yang berkesan serta menyeronokkan.

CARA ANALISIS DATA

Sains – kajian tindakan. 04


STANLEY LAJA ANAK JIMBAU
G03 – SAINS / PENGAJIAN MELAYU
SEMESTER 4
Data Temubual

1. Membuat temubual dengan beberapa orang pelajar di sekolah tersebut.

2. Menyemak maklumat hasil daripada temubual dengan murid secara terperinci

dengan membca semula catatan yang dibuat kemudian menggariskan

maklumat penting dalam catatan.

3. Membuat kesimpulan terhadap dapatan tersebut.

- contoh-contoh soalan dalam sesi temubual adalah seperti berikut

1. Adakah anda minat belajar semasa subjek sains?

2. Adakah anda rasa subjek sains susah untuk lulus.

Data Soal selidik

1. Satu borang soal selidik disediakan untuk di jawab oleh murid dalam

mengenal pasti sikap mereka terhadap pembelajaran sains.

2. Setelah itu jawapan murid diteliti serta skor jawapan mereka dikira.

3. Kategori sikap murid ditentukan berdasarkan skor pemerolehan dikira.

4. Membuat kesimpulan.

Data Senarai Semak

1. Senarai semak digunakan oleh guru itu sendiri dalam menilai keberkesanan

penggunaan kad kocek dalam pembelajaran.

2. Pemerhatian dapat dibuat semasa p&p dijalankan.

Sains – kajian tindakan. 04


STANLEY LAJA ANAK JIMBAU
G03 – SAINS / PENGAJIAN MELAYU
SEMESTER 4

Sains – kajian tindakan. 04


STANLEY LAJA ANAK JIMBAU
G03 – SAINS / PENGAJIAN MELAYU
SEMESTER 4

Keadah-keadah:

Sains – kajian tindakan. 04


STANLEY LAJA ANAK JIMBAU
G03 – SAINS / PENGAJIAN MELAYU
SEMESTER 4

Untuk kajian ini saya telah menggunakan


beberapa cara untuk mendapatkan maklumat
seperti:

1) Pemerhatian

2) Temubual

3) Borang kaji selidik

4) Senarai semak.

TEMUBUAL
1) Adakah kamu selalu berangan-angan semasa sesi pembelajaran?

Sains – kajian tindakan. 04


STANLEY LAJA ANAK JIMBAU
G03 – SAINS / PENGAJIAN MELAYU
SEMESTER 4
A) Ya B) Tidak

2) Adakah kamu lebih suka belajar Matematik daripada Sains?

A) Ya B)Tidak

3) Kamu berasa bosan semasa pengajaran sains?

A) Ya B)Tidak

4) Adakah kamu rasa Matapelajaran Sains senang untuk lulus?

A) Ya B)Tidak

5) Adakah kamu rasa Matapelajaran Sains susah untuk gagal?

A) Ya B)Tidak

6) Kamu rasa aktiviti sains sangat bosan?

A) Ya B)Tidak

7) Adakah kamu belajar sains kerana untuk lulus peperiksaan?

A) Ya B)Tidak

8) Adakah kamu berasa seronok membuat aktiviti berkumpulan bersama-sama?

A) Ya B)Tidak

9) Adakah kamu mendapat markah yang baik dalam pembelajararan sains karana takut

kepada guru anda?

A) Ya B)Tidak

10) Adakah kamu rasa aktiviti sains sangat menarik?

A) Ya B)Tidak

Sains – kajian tindakan. 04


STANLEY LAJA ANAK JIMBAU
G03 – SAINS / PENGAJIAN MELAYU
SEMESTER 4

ANALISIS BORANG DAN SOAL SELIDIK SEBELUM KAJIAN TINDAKAN


DAN SELEPAS KAJIAN TINDAKAN DALAM %
NO ITEM SBLM SLPS SBLM SLPS SBLM SLPS
YA KADANG- TIDAK
KADANG
1 Keadaan kelas yang tidak sesuai untuk pembelajaran
Sains.
2 Aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains yang
sangat membosankan.
3 Makmal Sains yang sangat jauh daripada kelas.

4 Matapelajaran Sains sangat susah untuk lulus.

5 Bahan untuk pembelajaran sains yang tidak cukup di


sekolah.
6 Murid-murid lebih suka corak pembelajaran yang
berasaskan aktiviti eksperimen dan gerak kerja
berkumpulan.
7 Murid-murid hanya belajar untuk pemeriksaan.

8 Murid minat pembelajaran kerana meminati guru.

9 Sains tidak seronok seperti pembelajaran Pendidikan


Jasmani.
10 Matapelajaran sains sangat susah untuk difahami.

Sains – kajian tindakan. 04


STANLEY LAJA ANAK JIMBAU
G03 – SAINS / PENGAJIAN MELAYU
SEMESTER 4
Borang Senarai Semak Sikap Murid Terhadap Pembelajaran Sains

Nama:
Kelas:
Arahan :
Baca setiap pernyataan dengan teliti. Lengkapkan ruang dibawah dengan
memberikan nilai angka bagi setiap pernyataan yang dirasai paling tepat
menerangkan perasaan anda berhubung dengan setiap pernyataan berdasarkan
skala berikut.

SS S TP TS STS
(Sangat setuju) (Setuju) (Tidak Pasti) (Tidak setuju) (Sangat tidak setuju)

5 4 3 2 1

BIL ITEM SS S TP TS STS


5 4 3 2 1
A MINAT

1. Saya lebih berminat belajar matapelajaran lain seperti Muzik.

2 Saya dapat menyiapkan banyak tugasan jika saya


melakukannya bersama murid lain.

3 Saya lebih suka belajar secara pensendirian.

4 Matapelajaran sains sangat membosankan

B GAYA PEMBELAJARAN

5 Lebih banyak yang saya pelajari jika saya belajar dalam


kumpulan

6 Di kelas, saya membuat sesuatu dengan lebih baik apabila


saya melakukannya sendiri.

C SIKAP TERHADAP SESI PEMBELAJARAN


7 Saya berasa sangat takut apabila menjalankan eksperimen
terutama berkaitan dengan mengkaji serangga.

Sains – kajian tindakan. 04


STANLEY LAJA ANAK JIMBAU
G03 – SAINS / PENGAJIAN MELAYU
SEMESTER 4
8 Matapelajaran yang sangat susah untuk lulus.

9 Terlalu banyak jawapan dan sukar menentukan jawapan yang


tetap.

10 Banyak yang perlu diingati semasa sesi pembelajaran sains.

11 Saya rasa sangat susah memahami istilah sains.

12 Matapelajaran yang menghiburkan.

13 Sangat seronok kerana banyak menjalankan eksperimen.

14 Matapelajaran yang senang untuk lulus

15 Matapelajaran yang menyeronokkan kerana saya sendiri yang


menjalankan kajian tentang sesuatu topic.

Sains – kajian tindakan. 04


STANLEY LAJA ANAK JIMBAU
G03 – SAINS / PENGAJIAN MELAYU
SEMESTER 4

Sains – kajian tindakan. 04


STANLEY LAJA ANAK JIMBAU
G03 – SAINS / PENGAJIAN MELAYU
SEMESTER 4

PERINGKAT
PERTAMA

Sains – kajian tindakan. 04


STANLEY LAJA ANAK JIMBAU
G03 – SAINS / PENGAJIAN MELAYU
SEMESTER 4

TINJAUAN AWAL

Keadah:

1) Pemerhatian

2) Temubual

3) Senarai semak

PERINGKAT PERMULAAN.

Sebagai guru baru, saya telah masuk ke kelas ini dengan membawa watak

yang tegas. Saya mendapati murid berada dalam keadaan diam. Murid tidak

mendatangkan masalah dari segi pengawalan kelas pada peringkat awal. Murid-

murid hanya duduk diam di dalam kelas. apabila disoal hanya beberapa orang murid

yang mejwab soalan yang dikeutarakan. Seperti biasa saya bertanya tentang markah

dalam ujian terdahulu. Hanya 4 orang daripada 40 orang yang melepasi peringkat

lulus. Ini bermakna 10 % orang murid menguasai kemahiran Sains. Saya bertanya

kepada murid secara tidak langsung tentang minat mereka terhadap subjek sains.

Majoriti daripada mereka tidak menyukai subjek sains. Saya mendapati hanya 5 %

orang murid yang betul-btul menyukai matapelajaran sains.

KEPUTUSAN

PEMERHATIAN

Sejak minggu pertama, saya melihat subjek kajiaan saya merupakan murid

yang cergas apabila berada di luar kelas. Mereka akan bertindak pasif apabila

berada di dalam kelas. Pada 22 julai 2004, saya melihat subjek kajian saya berada di

luar kelas untuk menjalankan aktiviti Pendidikan Jasmani. Saya mendapati mereka

Sains – kajian tindakan. 04


STANLEY LAJA ANAK JIMBAU
G03 – SAINS / PENGAJIAN MELAYU
SEMESTER 4
sangat aktif dan terlibat sepenuhnya dalam semua aktiviti yang dilaksanakan oleh

guru Pendidikan Jasmani tersebut. Saya telah melihat juga melihat proses

Pengajaran dan Pembelajaran yang dijalankan di dalam kelas iaitu Bahasa Melayu.

Saya mendapati murid juga aktif mengeluarkan idea yang bernas apabila diminta.

Keadaan ini sebaliknya berlaku apabila tiba masa matapelajaran Sains.

TEMUBUAL

Saya telah menemubual beberapa orang murid untuk bertanya tentang minat

mereka. Saya telah memilih 5 orang subjek untuk ditemubual. Setiap pelajar yang

dipilih terdiri daripada kategori sangat baik, 2 orang sederhana, lembap, sangat

lembap dari segi pencapaian akedemiknya. Hasil yang diperolehi hanya seorang

pelajar yang menyukai matapelajaran sains, 2 orang kadang-kadang dan manakala

selebihnya tidak menyukai langsung matapelajaran Sains.

SENARAI SEMAK

Saya telah memberikan senarai semak kepada setiap murid untuk diisi oleh mereka

pada minggu kedua iaitu sehari sebelum memulakan sesi pengajaran saya didalam

kelas.

ITEM 1

A. MINAT

Melalui penyelidikan tentang minat yang telah dibuat pada peringkat awal.

Seramai 18 orang murid iaitu 45 % menyatakan mereka kurang berminat

terhadap pembelajarn sains. 12 orang hanya orang iaitu 30 % orang yang

berada ditahap tidak minat dan 10 orang iaitu 25 % lagi menyatakan minat

terhadap matapelajaran sains. Secara puratanya 55 % daripada orang murid

Sains – kajian tindakan. 04


STANLEY LAJA ANAK JIMBAU
G03 – SAINS / PENGAJIAN MELAYU
SEMESTER 4
yang meminati matapelajaran sains. Ini bermakna seramai 22 orang murid

yang boleh dikatakan subjek Sains.

ITEM 2

B. GAYA PEMBELAJARAN

Manakala dari segi gaya pembelajaran, kebanyakan murid menyatakan

mereka lebih senang untuk belajar sendiri. Seramai daripada 25 orang murid

iaitu 65 % murid lebih senang belajar sendiri. 5 orang murid iaitu 12.5 % masih

kabur tentang gaya pembelajaran mereka. Selebihnya 10 orang murid iaitu 20

% lebih minat untuk pembelajaran secara berkumpulan. Secara puratanya, 80

% aoarang murid memilih corak pembelajaran secara sendiri. Manakala

selebihnya iaitu 20% lebih suka pembelajaran secara berkumpulan.

ITEM 3

C. SIKAP TERHADAP SESI PEMBELAJARAN

Kebanyakkan murid memandang negatif matapelajaran sains. Seramai 30

orang subjek kajian iaitu 75 % yang menyatakan mereka tidak minat

matapelajaran sains dan matapelajaran yang sangat susah untuk dipelajari.

Selebihnya 25 % iaitu seramai 10 orang murid menganggap matapelajaran

sains menganggap matapelajaran sains sangat menyeronokkan.

Sains – kajian tindakan. 04


STANLEY LAJA ANAK JIMBAU
G03 – SAINS / PENGAJIAN MELAYU
SEMESTER 4

RUMUSAN KAJIAN PERTAMA

Melalui kajian saya pada peringkat pertama, saya mendapati kebanyakkan

murid tidak meminati matapelajaran Sains di sekolah. Melalui temubual yang dibuat

secara tidak formal, mereka lebih meminati matapelajaran lain. Ada juga murid yang

menyatakan bahawa mereka tidak meminati matapelajaran sains kerana takut

kepada guru yang mengajar mereka matapelajaran tersebut. Daripada markah ujian

bulaan jelas menunjukkan mereka amat tidak menyukai matapelajaran tersebut.

hanya 10 % daripada subjek kajian yang lulus peringkat 40 % keatas dalam ujian

bulanan. Ini jelas menunjukkan mereka sangat lemah dalam metapelajaran tersebut.

Secara pemerhatian juga saya mendapati murid sangat pasif apabila sesi pengajaran

dan pembelajaran dijalankan. Melalui senarai semak jelas menunjukkan minat dan

sikap terhadap pembelajaran sains di dalam kelas. Hampir 75 % orang murid

memang tidak menyukai atau memandang negatif matapelajaran Sains. Hasil

daripada soal selidik dan temubual yang dijalankan, saya berasa hampa dan kecewa

kerana kebanyakkan murid tidak menyukai matapelajaran yang saya ajar semasa

sesi praktikum fasa 1. Namun begitu, saya menganggap ini sebagai satu cabaran.

Sains – kajian tindakan. 04


STANLEY LAJA ANAK JIMBAU
G03 – SAINS / PENGAJIAN MELAYU
SEMESTER 4

PERINGKAT
KEDUA

Sains – kajian tindakan. 04


STANLEY LAJA ANAK JIMBAU
G03 – SAINS / PENGAJIAN MELAYU
SEMESTER 4
KAJIAN KEDUA

KEADAH:

1) Temubual

2) Borang senarai semak

3) Borang analisis sebelum dan selepas kajian tindakan

LANGKAH-LANGKAH YANG DIAMBIL MENGATASI MASALAH PADA KAJIAN

PERTAMA

1) Pembentukan kumpulan.

2) Pengaplikasian Kemahiran saintifik dalam setiap sesi pengajaran

PEMBENTUKAN KUMPULAN.

Masalah kurang minat dalam matapelajaran Sains telah menyebabkan

timbulnya banyak masalah dalam pembelajaran Sains. Oleh itu, saya cuba

menjalankan pembelajaran secara koperatif bagi kelas ini dengan harapan dapat

mencapai objektif untuk menaikkan minat serta meningkatkan motivasi murid-murid

dan seterusnya prestasi Sains kelas ini dapat ditingkatkan.

PENGAPLIKASIAN KEMAHIRAN SAINSTIFIK DALAM SETIAP SESI

PENGAJARAN.

Setiap sesi pembelajaran murid-murid telah disarankan untuk mneguasai

kemahiran sainstifik dalam menjalani proses P & P. Saya juga melekatkan nota

tentang kemahiran sainstifik didalam makmal sekolah supaya murid mengatahui

tentang apa yang diperlukan didalam setiap kemahiran.

Sains – kajian tindakan. 04


STANLEY LAJA ANAK JIMBAU
G03 – SAINS / PENGAJIAN MELAYU
SEMESTER 4
KEPUTUSAN

Setelah hampir 7 minggu saya menjalankan parktikum di sekolah tersebut,

saya telah menemubual beberapa orang murid secara rawak, mengedarkan borang

senarai semak, borang analisis sebelum dan selepas kajian tindakan. Secara tidak

langsung, saya juga membuat pemerhatian sepanjang saya menjalankan sesi P & P.

PEMERHATIAN

Pada 06 Sept 2004, saya telah menjalankan aktiviti pembelajaran secara

koperatif bagi tajuk “Bahan Semulajadi dan Bahan Sintetik”. Saya telah menyuruh

murid mencari bahan tersebut dan menulis namanya. Saya telah membawa murid

keluar kelas. walaupun kelas agak bising semasa aktiviti dijalankan, namun hasilnya

amat memberangsangkan. Murid telah berkerjasama untuk mendapatkan jawapan

yang tepat. Mereka berasa gembira dan begitu seronok dengan aktiviti yang

dijalankan.

TEMUBUAL

Saya telah menemubual semula murid yang telah disoal oleh saya telah tanya

pada kajian peringkat pertama. 100 % daripada mereka menyatakan mereka amat

gembira dan seronok pada sesi matapelajaran Sains. Ada juga murid yang

menyarankan saya agar terus mengajar mereka. Ini bermakna saya telah berjaya

menarik minat mereka dalam mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran sains.

Sains – kajian tindakan. 04


STANLEY LAJA ANAK JIMBAU
G03 – SAINS / PENGAJIAN MELAYU
SEMESTER 4
SENARAI SEMAK

Saya telah memberikan senarai semak kepada setiap murid untuk diisi oleh mereka

pada minggu Ketujuh. Ini untuk mengetahui sejauh mana minat dan sikap mereka

terhadap pembelajaran subjek sains setelah diajar oleh saya.

ITEM 1

D. MINAT

Melalui penyelidikan tentang minat yang telah dibuat pada peringkat kedua.

Seramai 35 orang murid iaitu 87.5 % menyatakan mereka berminat terhadap

pembelajarn sains. Manakala 5 orang masih ragu-ragu. Secara puratanya

90% daripada orang murid yang meminati matapelajaran sains. Ini bermakna

hampir semua murid yang boleh dikatakan meminati subjek Sains.

ITEM 2

E. GAYA PEMBELAJARAN

Manakala dari segi gaya pembelajaran, kebanyakan murid telah mengubah

pendirian mereka. 95% orang murid yang meminati pembelajaran secara

berkumpulan selebihnya iaitu 2 orang atau 5 % masih ragu-ragu dengan

jawapan mereka. Kedua-dua murid in sangat lemah dalam matapelajaran

tersebut, jadi mungkin mereka merasa malu apabila sesi perbincangan dalam

kumpulan. Secara keseluruhannya, murid telah memilih pembelajaran

koperatif untuk mereka.

Sains – kajian tindakan. 04


STANLEY LAJA ANAK JIMBAU
G03 – SAINS / PENGAJIAN MELAYU
SEMESTER 4
ITEM 3

F. SIKAP TERHADAP SESI PEMBELAJARAN

Murid juga telah mengubah tanggapan mereka terhadap pembelajaran sains.

setelah mereka memahami Kemahiran Sainstifik, mereka telah mengetahui

bagaiman untuk mendapatkan maklumat. Mereka telah menyukai

pembelajaran sains. boleh dikatakan semua murid menyukai pembelajaran

sains. Mereka tidak lagi menganggap matapelajaran Sains sebagai

matapelajaran yang membebankan. Malah mereka merasakan matapelajaran

Sains sangat menyeronokkan dan menghiburkan.

KESELURUHAN ITEM

Secara keseluruhan dapat dikenalpasti bahawa sikap murid terhadap

pembelajaran sains telah meningkat. Secara purata, 74.9 % pelajar telah

menyukai matapelajaran sains. Min bagi skor bagi setiap soalan ialah 3.7. Ini

bermakna kebanyakkan pelajar menyukai matapelajaran sains. Purata bagi

skor murid ialah 56.1. Ini menunjukkan mereka tidak berada diparas bahaya.

Maklumat lanjut adalah terdapat dalam jadual disebelah.

BILANGAN SKOR MIN/PURATA PERATUS


PELAJAR

40 0RANG 56.1 3.7 75

 Sila rujuk jadual di sebelah

Sains – kajian tindakan. 04


STANLEY LAJA ANAK JIMBAU
G03 – SAINS / PENGAJIAN MELAYU
SEMESTER 4
ANALISIS SEBELUM DAN SELEPAS KAJIAN TINDAKAN.

1) SEBELUM

Sebelum kajiaan boleh dikatakan bahawa kelas tidak sesuai untuk sesi

P&p. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran guru terdahulu mungkin

tidak menarik minat murid untuk belajar. Bahan yang tidak mencukupi

di sekolah merupakan bukan cara penyelesaian dalam memupuk minat

murid terhadap pembelajaran sains.

2) SELEPAS

Selepas kajian ini saya mendapati secara kasar bahawa sesi

pengajaran tidak sesuai didalam kelas. Murid lebih suka suasana baru.

Aktiviti yang menarik dapat menarik minat para pelajar untuk belajar.

 Jadual analisis di sebelah muka surat.

Sains – kajian tindakan. 04


STANLEY LAJA ANAK JIMBAU
G03 – SAINS / PENGAJIAN MELAYU
SEMESTER 4

Sains – kajian tindakan. 04


STANLEY LAJA ANAK JIMBAU
G03 – SAINS / PENGAJIAN MELAYU
SEMESTER 4

ANALISIS BORANG DAN SOAL SELIDIK SEBELUM KAJIAN TINDAKAN


DAN SELEPAS KAJIAN TINDAKAN DALAM %
NO ITEM SBLM SLPS SBLM SLPS SBLM SLPS
YA KADANG- TIDAK
KADANG
1 Keadaan kelas yang tidak sesuai untuk pembelajaran 60 90 35 3 5 2
Sains.
2 Aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains yang 75 80 15 15 5 5
sangat membosankan.
3 Makmal Sains yang sangat jauh daripada kelas. 45 30 25 50 30 20
4 Matapelajaran Sains sangat susah untuk lulus. 15 5 55 25 30 70
5 Bahan untuk pembelajaran sains yang tidak cukup di 45 70 45 20 10 10
sekolah.
6 Murid-murid lebih suka corak pembelajaran yang 20 90 60 5 20 5
berasaskan aktiviti eksperimen dan gerak kerja
berkumpulan.
7 Murid-murid hanya belajar untuk pemeriksaan. 80 15 10 5 10 75
8 Murid minat pembelajaran kerana meminati guru. 60 50 35 40 15 10
9 Sains tidak seronok seperti pembelajaran Pendidikan 80 40 40 40 15 20
Jasmani.
10 Matapelajaran sains sangat susah untuk difahami. 90 15 3 25 7 60

 Pemerhatian saya sahaja.

Sains – kajian tindakan. 04


STANLEY LAJA ANAK JIMBAU
G03 – SAINS / PENGAJIAN MELAYU
SEMESTER 4

RUMUSAN DAN PERBINCANGAN

Setelah hampir selesai menjalankan kajian saya, saya telah memberikan ujian

bulanan pada awal bulan September. Didapati hampir 40 % orang pelajar telah lulus

dalam ujian tersebut. Walaupun peratus lulus dalam kelas tersebut tidak mencapai

separuh daripada jumlah sebenar dalam kelas tersebut tetapi jelas menunjukkan

peratus lulus telah meningkat 30 % jika dibandingkan dengan peratus lulus dalam

ujian terdahulu. Setelah menjalankan pembelajaran koperatif dan menyerapkan

unsur kemahiran saintifik, fahaman mereka terhadap isi pelajaran telah bertambah.

Saya mendapati proses pembelajaran dan pengajaran secara koperatif amatlah

sesuai dijalankan bagi matapelajaran Sains di sekolah. Walaupun suasana agak

bising namun ianya mendatangkan hasil yang memuaskan. Hasil daripada soal

selidik dan temubual, saya mendapati saya telah meningkatkan minat dan motivasi

murid untuk belajar matapelajaran Sains. kajian ini telah menghasilkan dapatan yang

menarik. Sesetengah dapatan itu adalah tidak dijangkakan. Dapatan utama adalah

seperti berikut:

CADANGAN

1) Pengunaan makmal.

 Melalui maklumat yang diperolehi daripada subjek kajian menyatakan

mereka lebih senang belajar daripada tempat yang berbeza. Makmal

merupakan tempat yang sesuai untuk menggantikan bilik darjah.

2) Pembelajaran Koperatif

 Setelah beberapa teknik pembelajaran koperatif dilaksanakan, saya

telah menjalankan soal selidik untuk mendapatkan maklum balas.

Sains – kajian tindakan. 04


STANLEY LAJA ANAK JIMBAU
G03 – SAINS / PENGAJIAN MELAYU
SEMESTER 4
Dapatan soal selidik mendapati bahawa 95 % murid menyukai gaya

pembelajaran koperatif. Saya berpendapat pembelajaran koperatif dapat

membantu mereka dalam mempelajari sains kerana rakan-rakan

sekumpulan mereka dapat membantu mereka apabila mereka

menghadapi masalah dalam matapelajaran Sains.

3) Amali

 Secara umumnya, saya berpendapat bahawa amali sains adalah penting

dalam pembelajaran sains. Ini dapat membantu mereka memahami

konsep-konsep sains serta kemahiran Sainstifik. Pembelajaran sains akan

lebih bermakna jika banyak amali dibuat.

4) Pengaplikasian Kemahiran sainstifik setiap sesi pengajaran dan

pembelajaran.

 Kebanyakkan guru menyamakan semua teknik untuk setiap

matapelajaran. Tetapi bagi matapelajaran Sains ianya agak berbeza

sedikit. Kemahiran sainstifik dan kemahiran berfikir hendaklah ilihat

sebagai kompenan pelengkap kepada semua aktiviti pengajaran dan

pembelajaran dan bukannya sebagai bahan tambahan.

Sains – kajian tindakan. 04


STANLEY LAJA ANAK JIMBAU
G03 – SAINS / PENGAJIAN MELAYU
SEMESTER 4

BIBLIOGRAFI

1. Jurnal akedemik Jilid XIII 2001/2002, Maktab Perguruan Kuala Terengganu.

2. Projek Penyelidikan Tindakan Jabatan Pendidikan Bahagian Sri Aman – Betong,

2002.

3. Chan Fook Cheong (1983). Ujikaji dalam sains. Disember 1983.

4. Poh Swee Hiang (1988). Pedagogi Sains. Penilaian dan Pengurusan Kurikulum

sains. Kuala Lumpur. Kumpulan Budiman SDN BHD.

5. Abdul Wahid Ismail. 1989. Falsafah Sains dan Teknologi. Kuala Lumpur. Dewan

Bahasa Dan Pustaka.

6. Ng Soon Boon. 1999. Pemupukan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir

Melalui Pengajaran dan Pembelajaran sains. Kertas kerja Seminar Pendidikan

Kimia Kebangsaan.

7. Enis, R & A.L Costa (pnyl). 1985. Goals For Thinking Curriculum Developing

Minds : A Resource Book For Thinking Skill. Alexandria.

8. Internet

Sains – kajian tindakan. 04


STANLEY LAJA ANAK JIMBAU
G03 – SAINS / PENGAJIAN MELAYU
SEMESTER 4

Sains – kajian tindakan. 04