Anda di halaman 1dari 16

ULANGKAJI WAJ3107 SENI DALAM PENDIDIKAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SENI DALAM PENDIDIKAN (WAJ3107) BAHAGIAN B ARAHAN : Jawab TIGA

(3) daripada LIMA (5) soalan dalam Bahagian B SOALAN 1 (a) Apakah maksud istilah pendidikan pergerakan? (4 markah) (b) Terdapat pelbagai bidang dalam Pendidikan pergerakan. Nyatakan bidang-bidang tersebut. (6 markah) (c) Pendidikan pergerakan dapat melatih kebolehan menghubungkaitkan kemahirankemahiran tertentu. Cadangkan lima (5) kemahiran yang dapat dihubungkaitkan dengan pergerakan dan disertakan dengan contoh untuk setiap kemahiran. (10 markah) SOALAN 2 (a) Apakah anda faham tentang ekspresi? (4 markah) (b) Nyatakan ENAM(6) bentuk/ cara ekspresi ekspresi yang boleh dilahirkan oleh manusia untuk meluahkan perasaannya. (6 markah) (c) Terangkan bagaimana ekspresi dapat meningkatkan penglibatan p & p. Sertakan jawapan anda dengan contoh. (10 markah)

SOALAN 3 (a) Berikan pengertian tentang Penghubungkaitan. (4 markah)

ULANGKAJI WAJ3107 SENI DALAM PENDIDIKAN (b) Jelaskan peranan guru untuk mempertingkatkan penghubungkaitan dalam satusatu pengajaran yang berkenaan. (6 markah) (c) Rancangkan satu ringkasan mengajar satu matapelajaran yang menghubungkaitkan SDP dan kemahiran-kemahiran yang terlibat. Nyatakan juga objektif-objektif yang ingin dicapaikan. (10 markah)

SOALAN 4 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pendekatan bertema? (4 markah) (b) Nyatakan TIGA (3) kekuatan dan TIGA (3) kelemahan dalam melaksanakan Pendekatan Bertema. (6 markah) (c) Dengan menggunakan peta minda, sediakan satu web penggabungjalinan beberapa matapelajaran dengan menggunakan pendekatan bertema. (10 markah)

SOALAN 5 (a) Berikan pengertian integrasi dari sudut psikologi, sudut sosiologi dan sudut pedagogi. (6 markah) (b) Penerapan merupakan salah satu jenis integrasi yang boleh berlangsung melalui dua pendekatan. Apakah dua (2) jenis pendekatan penerapan tersebut?

(4 markah) (c) Cadangkan satu contoh integrasi kemahiran-kemahiran di antara dua(2) matapelajaran. Integrasikan juga ketiga-tiga unsur seni dalam SDP dalam contoh tersebut. Sokongkan contoh anda dengan penggunaan grafik atau peta minda. (10 markah)

ULANGKAJI WAJ3107 SENI DALAM PENDIDIKAN SENI DALAM PENDIDIKAN (WAJ3107) SOALAN PERCUBAAN BAHAGIAN A SOALAN 1 Pengurusan yang cekap dalam sesuatu organisasi mempunyai tugas dan tanggungjawab yang tertentu. Nyatakan EMPAT (4) tugas dan tanggungjawab tersebut. ( 4 markah) SOALAN 2 Terdapat pelbagai kelebihan dalam melaksanakan pendekatan bertema kepada pelajar. Nyatakan EMPAT (4) kelebihan pendekatan bertema tersebut. ( 4 markah) SOALAN 3 Nyatakan 2 prinsip pengajaran dan pembelajaran muzik. SOALAN 4 Berikan dua (2) jenis motivasi (4 markah) (4 markah)

SOALAN 5 Senaraikan jenis-jenis peralatan untuk gimnastik berirama? (4 markah)

SOALAN 6 Apakah yang dimaksudkan dengan penerokaan (4 markah)

ULANGKAJI WAJ3107 SENI DALAM PENDIDIKAN Senaraikan 4 cara meneroka : BAHAGIAN B SOALAN 1 (a) Nyatakan DUA (2) tujuan perancangan pengajaran dan pembelajaran. (4 markah ) (b) Penilaian pendekatan integrasi dibahagikan kepada dua kategori. Jelaskan. ( 6 markah) (c) Penilaian memberikan nilai yang membezakan pencapaian seorang pelajar dengan pelajar lain. Ia seringkali digunakan untuk membuat pemilihan bagi tujuan pengaliran, penganugerahan dan sebagainya. Huraikan contoh-contoh penilaian yang terdapat dalam pengajaran dan pembelajaran. ( 10 markah ) SOALAN 2 (a) Terdapat TIGA (3) jenis tema dalam pendekatan bertema. Senaraikan DUA (2) daripada tema tersebut dengan huraian yang sesuai. (4 markah) (b) Terdapat pelbagai aspek-aspek yang penting semasa pemilihan tema. Nyatakan TIGA (3) daripada aspek pemilihan tersebut dengan memberi huraian dan contoh yang sesuai. (6 markah) (c) Dengan memilih satu tema dibahagian (a), cadangkan satu contoh ringkasan satu mata pelajaran yang sesuai. Dalam rancangan mengajar tersebut, (10 markah) SOALAN 3 (a) (b) Apakah yang dimaksudkan dengan warna ton. (4 markah) Nyatakan ENAM (6) contoh warna ton (6 markah)

ULANGKAJI WAJ3107 SENI DALAM PENDIDIKAN (c ) Dalam penyampaian konsep muzik dalam aktiviti muzik terdapat nyanyian. Bagaimanakah teknik dan cara menyanyi dapat membantu p&p.Berikan contoh yang sesuai. (10 markah) SOALAN 4 (a) Pengalaman diperolehi hasil daripada seni dalam pendidikkan akan memberi peluang kepada pelajar dan kanak-kanak untuk menyelesikan masalah. Nyatakan EMPAT (4) kesan lain yang dapat dibuat oleh pelajar dan kanak-kanak melalui penglaman yang diperolehi dlam SDP. (4 markah) (b) Jelaskan 3 cara untuk memperoleh pengalaman dan contoh yang sesuai (6 markah)

(c ) Aktiviti memperoleh pengalaman boleh melibatkan pelbagai cara dan bentuk antaranya ialah melalui pengalaman. Cadangkan satu bentuk permainan yang boleh dilakukan untuk memperoleh pengalaman dan ia melibatkan 3 unsur SDP. (10 markah) SOALAN 5 Penghubungkaitan merupakan satu cara untuk menyelesaikan masalah dan ia sentiasa berkat rapat antara satu sama lain tanpa ada yang menimbulkan masalah

(a) Nyatkan EMPAT (4) kelebihan penghubungkaitan (4 markah) (b) Huraikan 3 (tiga) tujuan penghubungkaitan dalam pengajaran dan pembelajaran beserta contoh (6 markah) (c) Proses refleksi merangkumi 6 peringkat.Huraikan peringkat-peringkat proses refleksi tersebut beserta pengurusan grafik (10 markah)

Soalan 6 (a) (b) Nyatakan perbezaan lokomotor dengan bukan lokomotor? (4 markah) Jelaskan 3 kemahiran persepsi motor? ( 6 markah)

ULANGKAJI WAJ3107 SENI DALAM PENDIDIKAN (c) Anda telah diberi tugasan untuk melaksanakan aktiviti pada hari patriotik sekolah. Rancangan satu persembahan pergerakan kreatif yang bertemakan Keranamu Malaysia dengan memasukkan unsur seni dalam pendidikan. (10 markah) SOALAN PEPERIKSAAN TAHUN 2006 SENI DALAM PENDIDIKAN (WAJ 3107) BAHAGIAN A (4 markah setiap soalan) 1. Teori kecerdasan manusia membincangkan peranan otak sebagai subjek cara manusia belajar. Namakan dua tokoh dan teori yang berkaitan dengan tokoh tersebut. 2. Aktiviti seni merupakan salah satu proses secara tidak langsung kanak-kanak akan dapat melahirkaan sesuatu ciptaan yang baru. Nyatakan dua perkara yang boleh melibatkan kanak-kanak sewaktu proses kreativiti. 3. Persepsi merupakan satu proses kesedaran dan reaksi terhadap rangsangan dalam persekitaran. Senaraikan empat faktor yang mempengaruhi persepsi. 4. Warna terdiri daripada 3 jenis iaitu, warna asas, warna sekunder dan warna tertier.

Apakah perbezaan antara warna asas dengan warna sekunder? 5. Muzik berasal daripada perkataan Yunani, iaitu Muses.

Apakah pengertian Muses pada zaman Yunani dan hari ini? 6. Seni Dalam Pendidikan meliputi beberapa aspek seni, antaranya seni muzik dan dua tokoh seni pergerakan. Namakan dua tokoh seni muzik dan dua tokoh seni pergerakan.

ULANGKAJI WAJ3107 SENI DALAM PENDIDIKAN 7. Albert Bandura menyatakan bahawa peniruan boleh dibahafikan kepada tiga bentuk. Jelaskan dua bentuk peniruan yang dinyatakan oleh Bandura. 8. Terdapat beberapa prinsip rekaan dalam seni visual. Salah satunya ialah imbangan. Jelaskan maksud imbangan dan sokong jawapan anda dengan memberi contoh yang sesuai. 9. Orff membahagikan pendekatan pengajaran muzik kepada empat komponen. Senaraikan empat komponen tersebut. 10. Dalam mereka satu persembahan pergerakan kreatif, unsur pergerakan perlu diambil kira. Nyatakan empat unsur asas pergerakan tersebut. 11. Penerokaan merupakan salah satu situasi pembelajaraan. Jelaskan maksud penerokaan dalam konteks Seni Dalam pendidikan. 12. Satu pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih berkesan apabila beberapa aspek penghubungkaitan dilaksanakan. Senaraikan empat aspek penghubungkaitan. 13. Terdapat beberapa asas pemilihan tema untuk dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Senaraikan empat asas pemilihan tema. 14. Penyerapan merupakan proses mengintegrasikan unsur-unsur isi kandungan daripada dua atau lebih mata pelajaran dalam sesuatu pelajaran. Senaraikan empat ciri penyerapan untuk mengintegrasikan sesuatu pelajaran.

ULANGKAJI WAJ3107 SENI DALAM PENDIDIKAN BAHAGIAN B Soalan 1 (a) Apakah peranan Seni Dalam Pendidikan? (4 markah) (b) Seni visual, seni muzik dan seni pergerakan dapat membina emosi yang sihat. Berikan 3 contoh membina emosi yang sihat. (6 markah) (c) Melalui aktiviti seni, daya kreativiti kanak-kanak dapat dipertingkatkan. Menerusi muzik, seni visual dan pergerakan, ini dapat diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran. Jelaskan secara ringkas dengan memberi contoh bagaimana anda mengaplikasinya dalama pengajaran. (10 markah) Soalan 2 (a) Apakah matlamat pendidikan muzik? (4 markah) (b) Penghasilan muzik yang berkualiti mempunyai penyusunan konsep muzik yang betul dan terperinci. Senaraikan 6 konsep muzik tersebut. (6 markah) (c) Pergerakan adalah interpretasi idea, perasaan dan tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik. Jelaskan 3 unsur pergerakan deserta contoh yang dapat membantu dalam pengajaran dan pembelajaran. (10 markah) Soalan 3 (a) Jelaskan secara ringkas dua bentuk ekspresi Seni Dalam Pendidikan. (4 markah) (20 markah setiap soalan)

(b) Seni visual, seni muzik dan seni pergerakan dapat membina emosi yang sihat. Beri 3 contoh membina emosi yang sihat. (6 markah) (c) Pendekatan Bertema dapat menghubungkatikan komponen Seni Dalam Pendidikan. Nyatakan bagaimana ini boleh diaplikasikan dalam pengajaran matematik.

ULANGKAJI WAJ3107 SENI DALAM PENDIDIKAN (10 markah)

Soalan 4 (a) Senaraikan 4 ciri perkembangan kanak-kanak. (4 markah) (b) Bagaimanakah anda boleh menamakan konsep pemahaman dalam diri kanakkanak menerusi aktiviti pergerakan dan aktiviti bermain? (6 markah) (c) Anda telah memikirkan muzik dan pergerakan sesuai digunakan dalam pengajaran Pendidikan Jasmani. Jelaskan secara ringkas dengan menggunakan 2 unsur pergerakan untuk disesuaikan dalam pengajaran dan pembelajaran yang akan dilaksanakan. (10 markah) Soalan 5 (a) Pembelajaran menerusi penerokaan dapat menghasilkan kefahaman di dalam murid-murid. Jelaskan secara ringkas dua cara untuk meneroka. (4 markah) (b) Pengalaman meneroka dapat membantu pembelajaran murid. Berdasarkan kefahaman anda, bincangkan 3 cara untuk memperoleh pengalaman beserta contoh yang difikirkan sesuai. (6 markah) (c) Bincangkan bagaimana aktiviti membantu memperoleh pebgalaman dan nilainilai pembentukan peribadi menerusi pengalaman. (10 markah) Soalan 6 (a) Huraikan secara ringkas kelebihan penghubungkaitan. (6 markah) (b) Jelaskan bagaimana anda boleh menghubungkaitkan mata pelajaran yang berbeza dalam satu pengajaran dan pembelajaran. (6 markah)

ULANGKAJI WAJ3107 SENI DALAM PENDIDIKAN (c) Huraikan peranan guru yang melaksanakan penghubungkaitan dalam pengajaran dan pembelajaran. (8 markah) Soalan 7 (a) Jelaskan maksud pendekatan bertema dan sertakan contoh untuk menyokong penjelasan anda. (4 markah) (b) Huraikan pertimbangan yang diperlukan dalam pemilihan tema. (4 markah) (c) Jelaskan kelebihan tema, integrasi dan penghubungkaitan dalam pengajaran dan pembelajaran. (12 markah)

ULANGKAJI WAJ3107 SENI DALAM PENDIDIKAN SOALAN-SOALAN SENI DALAM PENDIDIKAN Soalan Seni Dalam Pendidikan (SDP) berdasar Modul OUM Topik 1-Konsep n Latar Belakang SDP 1. Berdasarkan pengalaman anda huraikan prinsip yg berkaitan dgn persepsi? 2. Setiap guru perlu memahami emosi muridnya semasa menjalankan PnP. a) Apakah yg dimaksudkan dgn emosi? b) Bagaimanakah caranya guru dpt membina emosi murid yang sihat? Topik 2 Apakah yg dimaksudkan dengan kreativiti? Bagaimanakah guru dapat untuk mempertingkatkan kreativiti kanak-kanak Topik 3 1. Nyatakan deria-deria manusia ? 2. Jelaskan kepentinganderia terhadap proses PNP? 3. Apakah itu penggabingjalinan? 4. Apakah kelebihan penggabungjalinan sesuatu mata pelajaran yang diajar? 5. Berdasarkan deria mata. Bagaimanakah pengajaran dpt dijalankan terutama dalam mata pelajaran PSV? Topik 4 1. Apakah imbangan Simetri? Dgn menggunakan contoh dipersekitaran anda lukiskan lima contoh objek yg mempunyai imbangan simetri? 2. Dengan mengambil satu hasil catan yang lengkap, jelaskan bagaimana peluis tersebut mengaplikasikan prisnip-prinsip rekaannya. 3. Teliti batik Malaysia dan batik Indonesia. Nyatakan perbezaan dan persamaan yang ketara dari segi penghasilannya. Topik 5 Nyatakan 5 contoh warna ton yg berbeza Cuba hasilkan bunyi warna ton yg berbeza dgn menggunakn anggota badan seperti Bibir Gigi Lidah Suara Jari Tangan Kaki

ULANGKAJI WAJ3107 SENI DALAM PENDIDIKAN Muzik dgn pergerakan merupakan satu cabang pendidikan muzik yg sgt diminati oleh setiap pelajar. a) Nyatakan 2 unsur unsur pergerakan yg diberi keutamaan dalam PnP muzik dgn pergerakan. b) Bincangkan 3 jeniskegiatan muzik dgn pergrakan untuk pelajar sekolah rendah Topik 6 1. Pendedahan kepada pelbagai aktiviti persepsi motor adalah penting untuk pembinaan pergerakan berkordinasi. a) Nyatakan kemahiran-kemahiran persepsi motor yang perlu diperkembangkan oleh pelajar untuk pembinaan kordinasi motor? b) Huraikan 3 kemahiran persepsi motor yang anda ketahui 2. Terdapat pelbagai jenis pendidikan pergerakan . Anataranya ialah pendidikan gimnastik. a) Senaraikan jenis-jenis pendidikan gimnastik b) Senaraikan jenis-jenis gimnastik berirama c) Bagaimanakan utuk menjayakan sesi gimnastik berirama? Topik 7 1. Apakah yang dimaksudkan dengan ekspresi? 2. Bagaimanakah ekspresi dapat meningkatkan tahap penglibatan pembelajaran pelajar? 3. Bagaimanakah cara-cara untuk memperoleh pengalaman? 4. Jelaskan cara-cara untuk memperolehi pengalaman dgn menggunakan contoh2 yang difikirkan releven dengan PnP guru. Topik 8 1. Apakah maksud refleksi? 2. Huraikan dgn enam peringkat refleksi dalam PnP pelajar? 3. Apakah penghubungkaitan? 4. Nyatakan faedah penghubungkaitan dgn pelbagai matapelajaran 5. Jeaskan peranan guru untuk mempertingkatkan penghubungkaitan? Topik 9 1. Senaraikan 5 cara memulakan pelajaran menggunakan pendekatan bertema utk menjalankan proses PnP kepada pelajar? 2. Huraikan bagaimana 5 cara itu dpt member kesan dan mempengaruhi sesi PnP anda Topik 10

ULANGKAJI WAJ3107 SENI DALAM PENDIDIKAN 1. Apakah itu integrasi? 2. Nyatakan kebaikan integrasi dalam pnp Seni Dalam pendidikan 3. Nyatakan dgn menggunbakan idea grafik antara Seni Dalam Pendidikan satu matapelajaran sekolah. 4. Nyatakan frasa-frasa urutan sesuatu proses pnp 5. Huraikan setiap fasa dgn berdasarkan kpd. Matapelajaran SDP 6. Nyatakan 4 bentuk penilaian proses pnp untuk SDP?

ULANGKAJI WAJ3107 SENI DALAM PENDIDIKAN WAJ3107 BAHAGIAN A ARAHAN : Bahagian A mengandungi SEPULUH soalan. Jawab SEMUA soalan. 1. Berikan definisi Resis secara ringkas. (2) 2. Terangkan apa yang dimaksudkan dengan kolaj. (2) 3. Jelaskan perbezaan yang terdapat pada kegiatan membuat gosokan dan percikan. (2) 4. Bandingkan di antara media kering dan media basah. (2) 5. Senaraikan alat, bahan dan media yang digunakan dalam proses mencatan. (2) 6. Namakan EMPAT jenis aktiviti cetakan yang boleh dijalankan di peringkat sekolah rendah. (2) 7. Jelaskan secara ringkas apa yang dimaksudkan dengan mozek. (2) 8. Kaitkan jenis-jenis garisan yang boleh digunakan dalam teknik melukis. (2) 9. Kenalpasti EMPAT jenis teknik cat air yang boleh dijalankan dalam aktiviti mencatan. (2) 10. Terangkan apa yang dimaksudkan dengan warna harmoni. (2) (Jumlah: 20) BAHAGIAN B ARAHAN Bahagian B mengandungi EMPAT soalan. Jawab TIGA soalan SAHAJA. 1. (a) Namakan LAPAN jenis kegiatan menggambar yang boleh di ajar dalam pendidikan seni visual di peringkat sekolah rendah. (4) (b) Kenalpasti beberapa peralatan, bahan dan media yang digunakan dalam kegiatan membuat resis, percikan dan catan. (6) (c) Jelaskan bagaimana anda boleh mengaplikasikan alat, bahan dan media dalam kegiatan resis. (5) (d) Berikan prosedur penilaian hasil kerja seni mengikut pendekatan induktif. (5) (Jumlah: 20) 2. (a) Berikan TIGA jenis tema atau subjek yang boleh dihasilkan dalam aktiviti membuat kolaj. (2) (b) Senaraikan LIMA jenis teknik menghasilkan kolaj yang boleh diajar di peringkat sekolah rendah. (7) (c) Bincangkan satu teknik mudah bagaimana anda boleh mengaplikasi dan

ULANGKAJI WAJ3107 SENI DALAM PENDIDIKAN menghasilkan sebuah kolaj di bengkel seni. (5) (d) Tahap keupayaan dan perkembangan kanak-kanak boleh dikategorikan kepada 3 tahap iaitu tahap manipulatif, tahap simbolik dan tahap realistik. Sesuaikan setiap tahap tersebut dengan peringkat umur murid dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual di peringkat sekolah rendah. (6) (Jumlah: 20) 3. (a) Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan lukisan. (2) (b) Sesuaikan LIMA jenis teknik melukis dengan imej tertentu. (5) (c) Lukis LIMA imej atau objek dengan teknik lukisan yang berlainan. (5) (d) Buat satu perbandingan di antara lukisan dan catan daripada aspek berikut: (i) Alat, bahan dan media lukisan dan catan (ii) Langkah mudah menghasilkan lukisan dan catan (8) (Jumlah: 20) 4. (a) Terangkan apa yang dimaksudkan dengan montaj. (2) (b) Bincangkan alat, bahan dan media yang boleh diaplikasikan dalam penghasilan montaj di sekolah rendah. (4) (c) Cadangkan satu hasil kerja montaj ( langkah demi langkah) yang sesuai diajar di peringkat sekolah rendah dengan memberi penjelasan tentang cara-cara menghasilkannya. (6) (d) Berikan EMPAT cadangan bagaimana seseorang itu dapat mengenalpasti dan respon terhadap sesuatu hasil kerja montaj. (8) (Jumlah: 20) BAHAGIAN C ARAHAN Bahagian C mengandungi DUA soalan. Jawab SATU soalan SAHAJA. SOALAN Markah 1. (a) Namakan LIMA jenis cetakan yang boleh dijalankan di peringkat sekolah rendah. (5) (b) Bandingkan di antara teknik menghasilkan cetakan mono dan teknik cetakan duo.(4) (c) Nyatakan cara bagaimana seseorang guru dan murid-murid dapat menilai dan membuat kritikan daripada hasil cetakan yang dijalankan. (6) (d) Apakah persediaan yang perlu diambil kira sebelum memulakan aktiviti cetakan.(5)

ULANGKAJI WAJ3107 SENI DALAM PENDIDIKAN (Jumlah: 20) 2. (a) Nyatakan TIGA faktor yang boleh mempengaruhi penghasilan sesuatu garisan dengan menggunakan media pensel. (3) (b) Apakah kelebihan media arang dalam menghasilkan sesuatu lukisan. (5) (c) Sebelum memulakan satu lukisan yang baik dan bermutu, apakah aspek penting yang perlu diambil kira. (5) (d) Hasilkan satu persediaan mengajar daripada tajuk lukisan dengan berpandukan perkara-perkara berikut: Tarikh, Hari, Masa, Kelas, Tajuk, Tema, Objektif, Aktiviti, Alat dan bahan.(7) (Jumlah: 20)

SELAMAT MENJAWAB. SEMOGA BERJAYA.