Anda di halaman 1dari 3

NAMA KURSUS KOD KURSUS KREDIT JAM KONTAK PRASYARAT SEMESTER HASIL PEMBELAJARAN

: : : : : : :

PENGANTAR BAHASA MELAYU (Malay language as a medium ) KRB 3033 3 Tiada i. ii. iii. Menjelaskan istilah dan konsep asas dalam Bahasa Melayu.(K2) Menghuraikan subbidang yang terdapat dalam Bahasa Melayu.(A3,CS4) Mengaplikasikan asas Bahasa Melayu mengikut bidang secara khusus seperti lisan, sebutan, morfologi, dan sintaksis.(K5,P4)

SINOPSIS

Kursus ini bertujuan untuk memberi pengetahuan dan kemahiran kepada pelajar tentang aspek yang terdapat dalam bidang Bahasa Melayu. Antara aspek yang dibincangkan ialah definisi bahasa dan lingustik Melayu, sebutan, ejaan, penulisan, morfologi, sintaksis dan aspek makna. Aspek-aspek ini merupakan perkara asas yang menjadi dasar kepada pengajaran Bahasa Melayu yang perlu dikuasai oleh pelajar program Pendidikan Sekolah Rendah. (This course nature is to give knowledge and skill towards the student about the aspect that contained in Bahasa Melayu. The aspect were includes about the linguistic and the definition of Malay language, pronunciations and the aspect of meanings. That aspect is the foundation towards the Bahasa Melayu teaching skill that should be known by the students from Primary School Educations Program.) Jam

KANDUNGAN

1) Pengenalan ilmu lingustik. 2) Psikolingustik. 3) Sebutan. 4-5) 6-8) Morfologi Sintaksis.

3 3 3 3 3

9) 10) 11) 12) 13) 14)

Makna. Pengajaran kosa kata dan istilah. Peribahasa. Laras bahasa. Wacana Korpus Berkomputer dalam Pengajaran Bahasa Melayu (Sekolah Rendah)

3 3 3 3 3 3 3

15-16) Peperiksaan Akhir Semester

PENILAIAN RUJUKAN UTAMA

Kerja kursus Peperiksaan akhir

60 % 40 %

Abdullah Hassan. 1993. Lingustik Am untuk Guru Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Arbak Othman. 1983. Permulaan Ilmu Lingustik. Kuala Lumpur: Sarjana Enterprise. Lyons, J. 1992. Bahasa dan Lingustik: Suatu Pengenalan. Terj. Ramli Salleh dan Toh Kim Hoi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Verhaar, J.W.M. 2001. Asas-asas lingustik umum. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

RUJUKAN TAMBAHAN

Asmah Hj. Omar. 1993. Nahu melayu Mutakhir. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Beaugrande. R.A. dan Dressler, W. U. Introduction to text Linguistics. London and New York: Longman. Bloomfield, L. 1992. Bahasa. Terj. Alias Mahpol, Kamaruzaman Mahaayiddin dan Noor Ein Mohd Noor. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Darwis Harahap. 1994. Binaan Makna. Kuala Lumpur: Dewan Bhasa dan Pustaka. Elgin, S.A. 1973. What is Linguistics? London: Prentice-Hall. Lawler, J. dan Dry. H. A. 1998. Using Computer in Lingustics. London and New York: Routledge.

Nik Safiah Karim et.al., 1996. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Palmer, F.R. Semantik. Terj. Abdullah Hassan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.