Anda di halaman 1dari 10

LAMPIRAN 4 PSK3101 RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM: ___PISMP__________ SEMESTER: ___3_______ TAHUN: ___________

Mata Pelajaran / Kursus / Kertas: _Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan____ Kod: PSK3101_ Kredit: 3(3+0)_____ Am ali (ja m)

Minggu / Tarikh MI 1

Hasil Pembelajaran Tajuk dan Kandungan Rasional, Matlamat dan Objektif Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Latar belakang dan rasional Sejarah Menjelaskan latar belakang, rasional, matlamat dan rangka konsep PSK(1.1)

Kuliah (2 jam)

Tutorial (1jam)

ISL (2 jam)

Catat an

Menghurai dan menghubungkaitkan PSK dengan semangat Surat pekeliling berkaitan patriotisme dan Jumlah waktu interaksi dalam nasionalisme (1.2) KBSR Mengamalkan Falsafah Isu perpaduan Pendidikan Kebangsaan Perubahan tingkah laku dan dan nilai-nilai sivik dan kewarganegaraan gaya hidup dalam kehidupan harian Semangat patriotik dan (7.1) nasionalisme Maksud patriotik dan nasionalisme untuk warganegara Malaysia

Menjelaskan latar belakang, rasional, matlamat dan rangka konsep PSK

Membincangkan perkaitan antara PSK dengan Falsafah Pendidikan Negara Menghurai dan menghubungkaitk an PSK dengan semangat patriotisme dan nasionalisme

Menggunakan pengurusan grafik untuk menjelaskan matlamat PSK secara berkumpulan

Huraian matlamat dan rangka konsep Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

LAMPIRAN 4 PSK3101 Am ali (ja m)

Minggu / Tarikh

Hasil Pembelajaran Tajuk dan Kandungan Matlamat Objektif Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan kaitannya dengan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

Kuliah (2 jam)

Tutorial (1jam)

ISL (2 jam)

Catat an

MI 2

Konsep Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

Mengamalkan nilai-nilai sivik dan Konsep Pendidikan Sivik dan kewarganegaraan Kewarganegaraan melalui tingkah laku - Pengertian Sivik yang dapat dijadkan - Pengertian kewarganegaraan sebagai contoh yang baik (7.4) mengikut takrif universal Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan o o o Kemahiran Sosial Memahami masyarakat Sosialisasi politik Menjelaskan pengertian sivik dan kewarganegaraan(1.4) Menterjemahkan tujuan dan kepentingan PSK kepada aktiviti pembelajaran yang berkesan dan bermakna(4.2) Menghuraikan konsep Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan(1.2)

Menjelaskan pengertian sivik dan kewarganegaraan

Membincangkan tujuan dan kepentingan PSK secara menyeluruh

Melayari internet untuk mendapatkan maklumat berkaitan aspek sivik dan kewarganegara an

MI 3

Konsep Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Konsep Pendidikan Sivik dan

LAMPIRAN 4 PSK3101 Am ali (ja m)

Minggu / Tarikh

Hasil Pembelajaran Tajuk dan Kandungan Kewarganegaraan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan o o Sejarah negara Sistem kerajaan dan perundangan Menghubungkaitkan PSK dengan kurikulum sekolah rendah(2.1) Mengamalkan nilai-nilai sivik dan kewarganegaraan dalam kehidupan harian ke arah menjadi warganegara bertanggunjawab(7.1)

Kuliah (2 jam) Menghuraikan konsep Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

Tutorial (1jam) Membincangkan perkaitan di antara PSK dengan kurikulum sekolah rendah

ISL (2 jam) Membuat banding beza antara sivik dan kewarganegara an

Catat an

Tujuan am Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan o Warganegara bertanggungjawab -penyediaan individu terlibat secara aktif dalam amalan demokrasi sesebuah negara

MI 4

Kaitan dengan kurikulum persekolahan secara am Menjelaskan keperluan memupuk kesedaran sivik dan kewarganegaraan dari segi perspektif diri dan dunia luar.(1.4) Membuat muhasabah diri, menerima kelemahan diri dan

Konsep Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pemupukan kesedaran sivik dan kewarganegaraan Perspektif diri dan dunia luar (self in the world) Konsep good citizen berbeza mengikut masa,

Menghuraikan keperluan memupuk kesedaran sivik dan kewarganegaraan dari segi perspektif

Membincangkan ciri-ciri good citizen dan kaitkan dengan diri anda sebagai seorang pelajar

Menggunakan pengurusan grafik untuk menjelaskan konsep good citizen daripada perspektif

LAMPIRAN 4 PSK3101 Am ali (ja m)

Minggu / Tarikh

Hasil Pembelajaran Tajuk dan Kandungan budaya, gender dan falsafah politik sanggup berubah untuk menjadi warganegara yang baik(7.3) Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam kehidupan harian(7.4)

Kuliah (2 jam) diri dan dunia luar.

Tutorial (1jam)

ISL (2 jam) budaya Malaysia

Catat an

MI 5

Konsep Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

Mengintepretasikan pemupukan kesedaran sivik dan Pemupukan kesedaran sivik dan kewarganegaraan untuk kewarganegaraan meningkatkan - Individu dan masyarakat yang hubungan interaksi dalam kehidupan sentiasa berinteraksi seharian(1.3) o Maksud diri dan orang lain Menghayati dan o Agen perubahan mengamalkan nilai-nilai sivik dan o Kawalan sosial kewarganegaraan o Konstruk social dalam kehidupan harian(3.2) o Individu dan negara Mewujudkan hubungan mesra, tolak ansur dan kerjasama yang erat antara pelajar dengan

Menghuraikan keperluan memupuk kesedaran sivik dan kewarganegaraan daripada aspek individu dan masyarakat yang sentiasa berinteraksi

Membincangkan bagaimana anda dapat melaksanakan konsep tolak ansur, kawalan sosial dan timbang rasa dalam kehidupan bermasyarakat

Secara berkumpulan anda diminta berkongsi pengalaman tentang konsep kawalan sosial dan tolak ansur kemudian memindahkann ya dalam bentuk pengurusan grafik

LAMPIRAN 4 PSK3101 Am ali (ja m)

Minggu / Tarikh

Hasil Pembelajaran Tajuk dan Kandungan masyarakat institut (4.4)

Kuliah (2 jam)

Tutorial (1jam)

ISL (2 jam)

Catat an

MI 6

Domain Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Empat domain Sivil o o o Konsep demokratik dalam masyarakat Nilai asas masyarakat Kebebasan bersuara dan hak dari segi undangundang Hak untuk mengundi Penglibatan dalam politik

Menjelaskan domain sivil dan politik(1.1) Membahaskan tentang kebebasan bersuara di Malaysia (5.2) Menjelaskan domain sivil dan politik Membahaskan tentang kebebasan bersuara di Malaysia Layari internet untuk mendapat maklumat berkaitan dengan pilihan raya di Malaysia. Buat rumusan tentang proses pilihan raya di Malaysia.

Politik o o

MI 7

Domain Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Empat domain Sosioekonomi o Hak untuk keselamatan sosial

Menghurai domain sosioekonomi(1.1) Bertanggungjawab terhadap pelajar daripada aspek keselamatan sosial dan bekerja (4.3) Menjelaskan domain sosioekonomi Membahaskan isu hak asasi di Malaysia Layari internet untuk mendapat maklumat berkaitan dengan hak asasi dalam

LAMPIRAN 4 PSK3101 Am ali (ja m)

Minggu / Tarikh

Hasil Pembelajaran Tajuk dan Kandungan o o Hak untuk bekerja Hubungan individu dengan alam pekerjaan dan kepenggunaan Mampamerkan komitmen terhadap penjagaan alam sekitar (4.4)

Kuliah (2 jam)

Tutorial (1jam)

ISL (2 jam) perlembagaan Malaysia dan membuat rumusan

Catat an

MI 8

Domain Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Empat domain Budaya o Kepelbagaian budaya (cara hidup) dalam masyarakat o Keterbukaan dalam menerima budaya lain o Kesedaran tentang warisan budaya

Mewujudkan hubungan yang mesra dalam kalangan pelbagai kaum (4.2) Menghargai dan memahami budaya pelbagai kaum(4.4)

Menjelaskan domain budaya

Membahaskan tentang keterbukaan dalam menerima budaya lain dalam konteks masyarakat majmuk di Malaysia

Mencari dan mengumpul maklumat mengenai budaya satu kaum di Malaysia

MI 9

Domain Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Perkaitan domain dengan matlamat dan dasar- dasar am kerajaan (Matlamat dan dasar negara dilihat secara ringkas) Cabaran / hala tuju negara (ekonomi / politik)

Menghubungkaitkan domain-domain PSK dengan matlamat dan dasar-dasar kerajaan (1.1) Menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara(3.5)

Menghubungkaitk an domain-domain PSK dengan matlamat dan dasar-dasar

Membincangkan kepentingan Dasar Sosial Negara dalam meningkatkan kesejahteraan

Melayari internet dan membuat refleksi mengenai Dasar Sosial

LAMPIRAN 4 PSK3101 Am ali (ja m)

Minggu / Tarikh MI 10

Hasil Pembelajaran Tajuk dan Kandungan Pelan Integriti Nasional Dasar Kebudayaan Kebangsaan Dasar Sosial Negara

Kuliah (2 jam) kerajaan

Tutorial (1jam) hidup rakyat Malaysia

ISL (2 jam) Negara

Catat an

Sukatan Pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Kandungan Sukatan - Rangka konsep - Organisasi kandungan

Menjelaskan rangka konsep dan organisasi kandungan PSK(1.4) Membuat pemetaan organisasi kandungan PSK(6.3) Menghuraikan sukatan pelajaran PSK mengikut tema (Sayangi Diri & Sayangi Keluarga) dari aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai(1.2) Mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian(3.3)

Menjelaskan rangka konsep dan organisasi kandungan PSK

Membuat pemetaan organisasi kandungan PSK

Membuat rangka konsep PSK dalam bentuk grafik

MI 11

Sukatan Pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan mengikut tema: Sayangi Diri Sayangi Keluarga

Menghuraikan sukatan pelajaran PSK mengikut tema (Sayangi Diri & Sayangi Keluarga) dari aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai

Kepentingan diri selalunya membawa kejayaan. Bahaskan

Mengumpul maklumat untuk perbahasan mengenai kepentingan diri selalunya membawa kejayaan

LAMPIRAN 4 PSK3101 Am ali (ja m)

Minggu / Tarikh MI 12

Hasil Pembelajaran Tajuk dan Kandungan Sukatan Pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Menjelaskan sukatan pelajaran PSK mengikut tema (Hidup Bersama Di Sekolah dan Huraian Sukatan Pelajaran Masyarakat, Kenali Pendidikan Sivik dan Budaya Malaysia) dari Kewarganegaraan mengikut tema: aspek pengetahuan, Hidup Bersama Di sekolah kemahiran dan nilai(1.4) dan Masyarakat Bekerjasama dengan Kenali Budaya Malaysia rakan sejawat untuk meningkat profesion keguruan(4.5)

Kuliah (2 jam)

Tutorial (1jam)

ISL (2 jam)

Catat an

Menghuraikan sukatan pelajaran PSK mengikut tema (Hidup Bersama Di Sekolah dan Masyarakat, Kenali Budaya Malaysia) dari aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai

Membincangkan tema hidup bersama di sekolah dan masyarakat berasaskan pengalaman semasa PBS

Secara individu anda diminta menyediakan satu pengurusan grafik yang menggambarka n tema hidup bersama di sekolah dan masyarakat

MI 13

Sukatan Pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan mengikut tema: Malaysia Negaraku Sedia Hadapi Cabaran

Menghuraikan sukatan pelajaran PSK mengikut tema (Malaysia Negaraku dan Sedia Hadapi Cabaran) dari aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai(1.2) Menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna dan

Menghuraikan sukatan pelajaran PSK mengikut tema (Malaysia Negaraku dan Sedia Hadapi Cabaran) dari aspek pengetahuan, kemahiran dan

Membincangkan Malaysia Negaraku dalam kandungan sukatan PSK

Membuat analisis SWOT berkaitan dengan tema (Malaysia Negaraku)

LAMPIRAN 4 PSK3101 Am ali (ja m)

Minggu / Tarikh

Hasil Pembelajaran Tajuk dan Kandungan berkesan(4.2) nilai

Kuliah (2 jam)

Tutorial (1jam)

ISL (2 jam)

Catat an

MI 14

Sukatan Pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Huraian hasil pembelajaran mengikut aspek: Pengetahuan Kemahiran Nilai

Menjelaskan hasil pembelajaran PSK dari aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai(1.4) Mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian(3.3)

Menjelaskan hasil pembelajaran PSK dari aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai

Membincangkan hasil pembelajaran PSK dari aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai

Membuat analisis SWOT berkaitan dengan tema Sedia Hadapi Cabaran

MI 15

Ciri-Ciri Guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Yang Cemerlang Kesedaran tentang keistimewaan mata pelajaran masalah sosial punca dan cadangan untuk penyelesaian dari aspek pendidikan

Meningkatkan profesionalisme sebagai guru pendidikann sivik dan kewarganegaraan yang baik(4.1)

Mempamerkan komitment kepada kecemerlangan, akauntabiliti, integriti, Pengetahuan tentang bertanggungjawab dan empati untuk - pengurusan tingkah laku dan melaksanakan tugas bilik darjah sebagai guru pendidikan - isu semasa, dasar-dasar negara sivik dan dan global

Menjelaskan peranan guru PSK dalam memastikan keberkesanan pencapaian matlamat P & P PSK

Membincangkan cabaran guru PSK dalam melaksanakan P & P di sekolah

Layari internet dan merumus tentang teras 5 (Memartabatkan Profesion Keguruan) dalam PIPP

LAMPIRAN 4 PSK3101 Am ali (ja m)

Minggu / Tarikh

Hasil Pembelajaran Tajuk dan Kandungan Penglibatan dalam hal komuniti dan khidmat masyarakat *MI Minggu Interaksi kewarganegaraan(4.2)

Kuliah (2 jam)

Tutorial (1jam)

ISL (2 jam)

Catat an

Tandatangan Pensyarah ________________________________________ (Nama: ) Tarikh: ___________________ )

Tandatangan Ketua Jabatan _______________________________ (Nama: Tarikh: ________________________

10