Anda di halaman 1dari 19

LATIHAN BAB 6 / PEMILIKAN PERNIAGAAN

SOALAN ESEI / kertas 2 Arahan: Jawab semua soalan. Bahagian A 1. (a) Amran telah menamatkan pengajiannya dalam bidang bioteknologi empat tahun lepas tetapi belum mendapat pekerjaan yang sesuai dengan kelulusannya. Dia menyatakan hasratnya untuk memulakan perniagaan kepada bapanya.

Terangkan perkara-perkara yang perlu difikirkan sebelum menceburi bidang perniagaan? [14 markah] (b) Kejayaan sesuatu perniagaan banyak bergantung kepada kebijaksanaan dalam pengurusan stok. Huraikan aspek penting dalam pengurusan stok. JAWAPAN: Soalan 1 1 (a). Perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan : [11 markah]

_____________________________________________________________ o membolehkan pengurusan yang berkesan

Modal o modal mestilah __________________untuk memulakan perniagaan o jumlah modal bergantung kepada ___________, __________ dan ________

Disediakan oleh : en. roswadi dagang ______________________________________________________

LATIHAN BAB 6 / PEMILIKAN PERNIAGAAN

Jenis dan _______________ perniagaan o perniagaan yang hendak diceburi bersesuaian dengan_______________ dan _______________

_______________________dan ___________________ o memastikan perniagaan yang hendak dijalankan tidak bertentangan

_______________________________ o pemilihan lokasi tempat yang dikunjungi pelanggan

Sumber bekalan o supaya operasi lancar perlu dipastikan bahawa bekalan mudah ___________ dan _______________________

Persaingan o usahawan perlu berupaya menganalisis ______________________ dan _______________ pesaing

1. (b) Aspek penting dalam pengurusan stok:

______________________________________ o perlu mendapatkan stok pada syarat yang paling baik

_____________________________________ o stok mesti disemak untuk kesan kerosakan

______________________________________ o dilakukan secara tepat dan terperinci

______________________________________ o disimpan di tempat/gudang yang selamat o tidak terlalu banyak/tidak boleh kurang

Disediakan oleh : en. roswadi dagang ______________________________________________________

LATIHAN BAB 6 / PEMILIKAN PERNIAGAAN

________________________________________ o stok disimpan di atas rak secara teratur o keutamaan diberi pada keselamatan, mudah nampak label harga

____________________________________________________________________________ 2. (a) Banyak perniagaan milikan tunggal menukar status perniagaannya kepada syarikat sendirian berhad. Apakah masalah yang dihadapi oleh peniaga milikan tunggal? (b) Pernyataan berikut berkaitan dengan syarikat perkongsian. Encik Ali, Encik Tan dan Encik Maniam menubuhkan syarikat perkongsian untuk mendirikan satu kawasan peranginan di Pulau Pangkor. Projek itu berjalan lancar selama 10 tahun. Perkongsian tersebut terpaksa dibubarkan kerana Encik Maniam diisytiharkan bankrap oleh mahkamah. Terangkan kebaikan perkongsian dan sebab-sebab perkongsian dibubarkan. [15 markah] JAWAPAN: Soalan 2 (a) Masalah milikan tunggal: __________________________________ o wang simpanan peniaga dan ahli keluarga o sukar untuk berkembang __________________________________ o tugas pemilik menjadi berat o menjejaskan kecekapan pengurusan __________________________________ o jika gagal, tidak hanya kerugian modal tetapi melibatkan harta peribadi __________________________________ o bank kurang percaya kemampuan milikan tunggal o bersaiz kecil/rekod kewangan tiada __________________________________ o pemilik terpaksa menanggung kerugian seorang diri jika gagal ___________________________________ o jika pemilik meninggal dunia perniagaan terpaksa ditutup [10 markah]

Disediakan oleh : en. roswadi dagang ______________________________________________________

LATIHAN BAB 6 / PEMILIKAN PERNIAGAAN

2. (b) Kebaikan perkongsian: Modal lebih ___________________ o disumbangkan oleh ramai rakan kongsi o lebih mudah untuk _________________

Berkongsi ______________________ o boleh terdiri daripada __________________ pelbagai bidang o pengkhususan boleh dijalankan

Perniagaan mudah ____________________ o Tidak banyak _______________ yang perlu dipatuhi

Risiko boleh _________________________ o semakin ramai rakan kongsi, semakin _____________ risiko yang ditanggung

Beban cukai yang _____________________ o Mengikut kadar cukai pendapatan perseorangan lebih __________________ daripada syarikat

maklumat dapat dirahsiakan o maklumat penting seperti kewangan boleh dirahsiakan terutama daripada pengetahuan__________________________

Sebab-sebab perkongsian dibubarkan: ________________________________ o jika mengalami kerugian - harta peribadi rakan kongsi boleh dirampas untuk menampung kerugian ________________________________ o menjadi sebab perkongsian dibubarkan ________________________________ o terbubar jika salah seorang rakan kongsi meninggal dunia, tidak siuman atau _______________________

Disediakan oleh : en. roswadi dagang ______________________________________________________

LATIHAN BAB 6 / PEMILIKAN PERNIAGAAN

_______________________________ o modal terhad boleh membantutkan perkembangan perniagaan

____________________________________________ o jika kontrak yang dibuat oleh salah seorang rakan kongsi rugi, semua akan menanggung kerugian ___________________________________________________________________________ 3. (a). Maklumat berikut berkaitan cara memulakan perniagaan. Mengambil alih perniagaan adalah salah satu cara memulakan perniagaan. Apakah faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan oleh seorang usahawan yang ingin mengambil alih sesebuah perniagaan lain? [10 markah] (b) Jelaskan kelebihan perniagaan milikan tunggal berbanding perkongsian. (c) Apakah kelebihan syarikat sendirian berhad berbanding perkongsian? [8 markah] [7 markah]

JAWAPAN: Soalan 3 3. (a) Faktor-faktor yang dipertimbangkan sebelum mengambil alih perniagaan lain: _________________________________________ o jika mencukupi pengurusan akan lebih cekap _________________________________________ o memastikan bekalan mencukupi dan jumlah kakitangan cukup untuk meneruskan operasi _________________________________________ o memaslikan harga di pasaran stabil dan margin yang baik agar perniagaan tidak rugi Faktor persaingan o memastikan keluarannya mampu ________________________ Kualiti ______________________ yang dikeluarkan o kualiti barangan memastikan permintaan________________________

Disediakan oleh : en. roswadi dagang ______________________________________________________

LATIHAN BAB 6 / PEMILIKAN PERNIAGAAN

3. (b) Kelebihan milikan tunggal berbanding perkongsian: Milikan tunggal _____________________diurus saiz pemiagaan adalah _________________ ________________bebas membuat keputusan Mempunyai inisiatif untuk berkerja ____________________ ____________________dinikmati sendiri

Perkongsian Berlaku salah ________________ sukar buat _____________________ - perlu dibincangkan konflik __________________ sering berlaku Pembahagian untung rugi - dibuat sama rata antara ___________________ jika berlaku kerugian - harta termasuk harta peribadi boleh ______________ 3. (c) Kelebihan Sendirian Berhad (SDN BHD) berbanding perkongsian: Sendirian Berhad (SDN BHD) Modal yang lebih besar o kumpul modal melalui _________________________ o lebih mudah untuk _____________________________ Kewujudan ________________ o akan wujud berkekalan walaupun pemegang syer _________________

Perkongsian Modal__________________ o sumbangan rakan ___________________ o modal ________________dan menghadkan perkembangan Kewujudan tidak kekal lama o boleh ________________ jika salah seorang rakan kongsi meninggal dunia, tidak siuman atau ____________________

Disediakan oleh : en. roswadi dagang ______________________________________________________

LATIHAN BAB 6 / PEMILIKAN PERNIAGAAN

4. (a) (i) Apakah faedah yang diperoleh dengan menjadi ahli sesebuah koperasi? [7 markah] (ii) Terangkan perjalanan koperasi dari segi liabiliti dan pengurusannya. [8 markah] (b) Pernyataan berikut berkaitan dengan Koperasi Jaya Berhad. Koperasi Jaya Berhad mempunyai lebihan sebanyak RM30 000 setelah ditolak rizab sebanyak RM5000. Lembaga pengarah telah mengumumkan dividen tunai sebanyak 8% atas modal yang berjumlah RM150 000. Baki dibayar sebagai rebat. Jumlah belian pada tahun berkenaan ialah RM120 000. (i) Hitungkan dividen tunai dan kadar rebat bagi setiap RM1 belian. [5 markah] (ii) Berapakah Jumlah pendapatan yang diterima oleh Encik Ibrahim jika modal syemya RM1500 dan beliannya RM3000. [5 markah] JAWAPAN: Soalan 4 (a) (i) Faedah menjadi ahli koperasi: Mendapat bekalan barang pada harga ______________________ o barangan koperasi dijual lebih murah kerana beli secara ____________ o dapat diskaun _______________ o tidak bermatlamat maksimumkan _________________________

Dapat dividen atas _____________________________ o berdasarkan keuntungan koperasi

Dapat dividen ________________________________ o bergantung jumlah belian dengan koperasi

Boleh mendapatkan ____________________untuk perbelanjaan lain seperti pelajaran o saling membantu antara ahli

Disediakan oleh : en. roswadi dagang ______________________________________________________

LATIHAN BAB 6 / PEMILIKAN PERNIAGAAN

(ii) Perjalanan koperasi dari segi: Liabiliti o Menanggung liability___________________- iaitu hanya setakat modal yang disumbangkan o Tidak melibatkan harta __________________ - apabila koperasi mengalami kebankrapan Pengurusan o Diuruskan oleh satu ____________________________ Lembaga pengarah diundi - dalam __________________________ Setiap ahli mengundi hanya _______________________ Lembaga pengarah menentukan__________________dan _________________ perniagaan Lembaga pengarah - boleh melantik sekumpulan ________________ untuk melaksanakan kerja _____________________ (b) (i) Dividen tunai = dividen tunai (%) x jumlah modal = x ___________ = ______________

Kadar Rebat bagi setiap RM 1 belian = lebihan keuntungan Jumlah belian setahun = __________ = _______________

(ii)

Pendapatan Encik Ibrahim Syer modal = dividen tunai (%) x jumlah modal syer = Langganan ____ x _________ = ___________

= jumlah belian x kadar rebat = _______________ x ________ = ________

Jumlah pendapatan = jumlah syer modal + langganan = ___________ + __________ = ______________


8

Disediakan oleh : en. roswadi dagang ______________________________________________________

LATIHAN BAB 6 / PEMILIKAN PERNIAGAAN

5. (a) Pernyataan berikut berkaitan penswastaan. Dasar penswastaan diperkenalkan pada tahun 1983 untuk memindah milik perbadanan awam kepada sektor swasta. Terangkan tujuan dasar penswastaan diamalkan di Malaysia. [10 markah]

(b) (i) Jelaskan kesannegatif dasar penswastaan terhadap negara dan masyarakat pengguna. [8 markah] (ii) Terangkan kelebihan perbadanan awam dari segi penyediaan perkhidmatan. JAWAPAN: Soalan 5 (a) Tujuan dasar penswastaan di Malaysia: _________________________________________________ - kos penyediaan infrastruktur diserahkan kepada swasta - kerajaan boleh memperoleh cukai korporat _________________________________________________ - merangsang pelaburan swasta - memupuk sifat keusahawanan ________________________________________________ - mewujudkan persaingan dan akhirnya meningkatkan kecekapan pengeluaran ________________________________________________ - penswastaan melibatkan terbitan syer - keuntungan boleh dinikmati ramai orang ________________________________________________ - pekerja lebih komited untuk bekerja - pengguna akan menikmati lebih faedah (b) (i) Kesan negatif dasar penswastaan terhadap negara dan masyarakat pengguna: _________________________________________________ o memaksimumkan keuntungan syarikat o membebankan pengguna perkhidmatan

_________________________________________________ o ada pihak swasta yang gagal mengurus dengan baik _________________________________________________ o harga lebih tinggi untuk perkhidrnatan perlu seperti bekalan air

Disediakan oleh : en. roswadi dagang ______________________________________________________

LATIHAN BAB 6 / PEMILIKAN PERNIAGAAN

_________________________________________________ o berlaku persaingan - pertindihan berlaku dalam pemberian khidmat tertentu pembaziran sumber berlaku (ii) Kelebihan perbadanan awam dari segi penyediaan perkhidmatan: ________________________________________________________ memonopoli pemberi perkhidmatan tertentu dan tidak bermatlamat maksimumkan keuntungan ________________________________________________________ modalnya disumbangkan oleh kerajaan melalui belanjawan Negara _________________________________________________________ mempunyai kepakaran dan mampu membuat pengeluaran secara besar-besaran dengan kos yang lebih jimat

__________________________________________________________ menyediakan perkhidmatan unluk masyarakat urnum yang kurang diberi perhatian swasta __________________________________________________________________________ Bahagian B 6. Baca kes di bawah dengan teliti. Encik Abdullah telah menceburi perniagaan perusahaan batik 10 tahun dahulu secara warisan daripada bapanya. Perusahaannya masih menggunakan teknik pengeluaran yang lama. Pekerjanya terdiri daripada kaum wanita yang juga merupakan jiran-jirannya. Kurang pengalaman dan pemasaran serta kekurangan tenaga pekerja promosi menyebabkan perusahaannya berkembang dengan perlahanlahan. Beliau telah berhubung dengan pegawai MARA, berbincang tentang perniagaannya. Rakan-rakannya menasihati Encik Abdullah agar menubuhkan perkongsian. Tetapi beliau masih ragu-ragu untuk membawa rakan kongsi menyertai perniagaannya. Encik Abdullah lebih berminat untuk mengambil alih perusahaan batik lain yang sudah maju berbanding perkongsian. Berdasarkan kes tersebut, jawab soalan-soalan berikut: (a) Apakah kelebihan yang boleh diperoleh jika Encik Abdullah menubuhkan perkongsian? [8 markah] (b) Bagaimanakah MARA boleh mernbantu mcngatasi masalah yang dihadapi oleh Encik Abdullah? [7 markah] (c) Terangkan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan oleh Encik Abdullah jika beliau bercadang mengambil alih 0 perusahaan batik yang lain. [10 markah]

Disediakan oleh : en. roswadi dagang ______________________________________________________

10

LATIHAN BAB 6 / PEMILIKAN PERNIAGAAN

JAWAPAN: Bahagian B 6. (a) Kelebihan perkongsian: ____________________________________________ o rakan kongsi boleh menggabungkan kepakaran berdasarkan pengkhususan masing-masing o menghasilkan faedah saling membantu _____________________________________________ o tidak perlu ditanggung oleh seorang individu o disebarkan di kalangan rakan kongsi _____________________________________________ o rendah berbanding cukai syarikat o cukai yang dikenakan ialah kadar cukai perseorangan _____________________________________________ o dikumpul daripada rakan kongsi o lebih mudah berkembang _____________________________________________ o penyata kewangan tidak perlu didedahkan kepada umurn

(b) Bantuan MARA: _________________________ o kursus-kursus dalam bidang pengurusan dan latihan kemahiran boleh diberikan _________________________ o pinjaman diberi mengikut saiz perniagaan o turut membiayai pembelian aset-aset tetap _________________________ o melalui pembinaan bazar-bazar, ruang kedai serta arked-arked ___________________________ o menyediakan khidmat nasihat tentang pengeluaran o untuk memperbaiki kecekapan dan menambahkan pengeluaran

Disediakan oleh : en. roswadi dagang ______________________________________________________

11

LATIHAN BAB 6 / PEMILIKAN PERNIAGAAN

(c) Faktor-faktor yang perlu dipertimbang sebelum mengambil alih perniagaan lain: _______________ o pastikan modal mencukupi o modal yang dimiliki boleh menentukan saiz perniagaan ____________________________________ o bidang yang dipilih mesti diminati o perlu pengetahuan dan pengalaman tentang bidang yang ingin diceburi _____________________________________ o pastikan sumber bekalan mencukupi o kakitangan juga mesti mencukupi _____________________________________ o harus mengatur strategi o sentiasa memberi perkhidmatan yang terbaik _____________________________________ o harus strategik o faktor kos sewa juga perlu diambil kira

Disediakan oleh : en. roswadi dagang ______________________________________________________

12

LATIHAN BAB 6 / PEMILIKAN PERNIAGAAN

SKEMA JAWAPAN BAB 6 PEMILIKAN PERNIAGAAN Soalan Esei Bahagian A Soalan 1 1 (a). Perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan : Minat, pengetahuan dan pengalaman o membolehkan pengurusan yang berkesan Modal o modal mestilah mencukupi untuk memulakan perniagaan o jumlah modal bergantung kepada jenis, saiz dan lokasi Jenis dan milikan perniagaan o perniagaan yang hendak diceburi bersesuaian dengan minat dan kelayakan Undang-undang dan peraturan o memastikan perniagaan yang hendak dijalankan tidak bertentangan Lokasi yang strategik o pemilihan lokasi tempat yang dikunjungi pelanggan Sumber bekalan o supaya operasi lancar perlu dipastikan bahawa bekalan mudah diperoleh dan berterusan Persaingan o usahawan perlu berupaya menganalisis kekuatan dan kelemahan pesaing

1. (b) Aspek penting dalam pengurusan stok: Mendapatkan bekalan stok o perlu mendapatkan stok pada syarat yang paling baik Memeriksa stok o stok mesti disemak untuk kesan kerosakan Merekod stok o dilakukan secara tepat dan terperinci Menyimpan dan mengawal stok barang/stok o disimpan di tempat/gudang yang selamat o tidak terlalu banyak/tidak boleh kurang Memperagakan stok o stok disimpan di atas rak secara teratur o keutamaan diberi pada keselamatan, mudah nampak label harga
13

Disediakan oleh : en. roswadi dagang ______________________________________________________

LATIHAN BAB 6 / PEMILIKAN PERNIAGAAN

Soalan 2 2. (a) Masalah milikan tunggal: Modal terhad o wang simpanan peniaga dan ahli keluarga o sukar untuk berkembang Tiada pengkhususan/pembahagian kerja o tugas pemilik menjadi berat o menjejaskan kecekapan pengurusan Menanggung liabiliti tidak terhad o jika gagal, tidak hanya kerugian modal tetapi melibatkan harta peribadi Sukar mendapat pembiayaan baik o bank kurang percaya kemampuan milikan tunggal o bersaiz kecil/rekod kewangan tiada Risiko perniagaan tinggi o pemilik terpaksa menanggung kerugian seorang diri jika gagal Kewujudannya tidak kekal lama o jika pemilik meninggal dunia perniagaan terpaksa ditutup

2. (b) Kebaikan perkongsian: Modal lebih besar o disumbangkan oleh ramai rakan kongsi o lebih mudah untuk berkembang Berkongsi kepakaran o boleh terdiri daripada pengalaman pelbagai bidang o pengkhususan boleh dijalankan Perniagaan mudah ditubuhkan o Tidak banyak peraturan yang perlu dipatuhi Risiko boleh disebarkan o semakin ramai rakan kongsi, semakin kurang risiko yang ditanggung Beban cukai yang rendah o Mengikut kadar cukai pendapatan perseorangan o lebih rendah daripada syarikat maklumat dapat dirahsiakan o maklumat penting seperti kewangan boleh dirahsiakan terutama daripada pengetahuan pesaing

Disediakan oleh : en. roswadi dagang ______________________________________________________

14

LATIHAN BAB 6 / PEMILIKAN PERNIAGAAN

Sebab-sebab perkongsian dibubarkan: Liabiliti tidak terhad o jika mengalami kerugian. hana peribadi rakan kongsi boleh dirampas o untuk menampung kerugian Boleh berlaku perselisihan faham o menjadi sebab perkongsian dibubarkan Perniagaan tidak kekal lama o terbubar jika salah seorang rakan kongsi meninggal dunia, tidak siumaa atau bankrap Modal terhad o modal terhad boleh membantutkan perkembangan perniagaan Tindakan seorang akan melibatkan semua o jika kontrak yang dibuat oleh salah seorang rakan kongsi rugi, semua akan menanggung kerugian

Soalan 3 4. (a) Faktor-faktor yang dipertimbangkan sebelum mengambil alih perniagaan lain: Memastikan modal mencukupi o jika mencukupi pengurusan akan lebih cekap Mengkaji keupayaan pengeluaran o memastikan bekalan mencukupi dan jumlah kakitangan cukup untuk meneruskan operasi Menganalisis harga pasaran o memaslikan harga di pasaran stabil dan margin yang baik agar perniagaan tidak rugi Faktor persaingan o memastikan keluarannya mampu bersaing Kualiti barangan yang dikeluarkan o kualiti barangan memastikan permintaan berterusan

3. (b) Kelebihan milikan tunggal berbanding perkongsian: Milikan tunggal Mudah diurus saiz pemiagaan adalah kecil pemilik bebas membuat keputusan Mempunyai inisiatif untuk berkerja kuat keuntungan dinikmati sendiri
Disediakan oleh : en. roswadi dagang ______________________________________________________ 15

LATIHAN BAB 6 / PEMILIKAN PERNIAGAAN

Perkongsian Berlaku salah faham sukar buat keputusan perlu dibincangkan konflik pengurusan sering berlaku Pembahagian untung rugi - dibuat sama rata antara rakan kongsi jika berlaku kerugian - harta termasuk harta peribadi boleh dirampas 3. (c) Kelebihan Sendirian Berhad (SDN BHD) berbanding perkongsian: Sendirian Berhad (SDN BHD) Modal yang lebih besar o kumpul modal melalui terbitan syer o lebih mudah untuk berkembang pesat Kewujudan kekal o akan wujud berkekalan walaupun pemegang syer meninggal dunia Perkongsian Modal terhad o sumbangan rakan kongsi o modal kecil dan menghadkan perkembangan Kewujudan tidak kekal lama o boleh dibubarkan jika salah seorang rakan kongsi meninggal dunia, tidak siuman atau bankrap Soalan 4 (d) (i) Faedah menjadi ahli koperasi: Mendapat bekalan barang pada harga rendah o barangan koperasi dijual lebih murah kerana beli secara pukal, o dapat diskaun niaga o tidak bermatlamat maksimumkan keuntungan Dapat dividen atas modal o berdasarkan keuntungan koperasi Dapat dividen langganan o bergantung jumlah belian dengan koperasi Boleh mendapatkan pinjaman untuk perbelanjaan lain seperti pelajaran o saling membantu antara ahli

(ii) Perjalanan koperasi dari segi: Liabiliti o Menanggung liabiliti terhad - iaitu hanya setakat modal yang disumbangkan o Tidak melibatkan harta peribadi - apabila koperasi mengalami kebankrapan

Disediakan oleh : en. roswadi dagang ______________________________________________________

16

LATIHAN BAB 6 / PEMILIKAN PERNIAGAAN

Pengurusan o Diuruskan oleh satu lembaga pengarah Lembaga pengarah diundi - dalam mesyuarat agung tahunan Setiap ahli mengundi hanya sekali Lembaga pengarah menentukan strategi dan dasar perniagaan Lembaga pengarah - boleh melantik sekumpulan eksekutif untuk melaksanakan kerja pengurusan (b) (i) Dividen tunai = 8 x 150 000 = RM 12 000 100 = 0.25

Kadar Rebat

= 30 000 120 000

(ii)

Pendapatan Encik Ibrahim Syer modal = 8 x 1500 100 = 120

Langganan

= RM 3 000 x 0.25 = 750 = RM 870

Jumlah pendapatan = 120 + 750 Soalan 5 (a) Tujuan dasar penswastaan di Malaysia:

Mengurangkan beban kewangan kerajaan - kos penyediaan infrastruktur diserahkan kepada swasta - kerajaan boleh memperoleh cukai korporat Menggalakkan pertumbuhan ekonomi - merangsang peiaburan swasta - memupuk sifat keusahawanan Meningkatkan produktiviti - mewujudkan persaingan dan akhirnya meningkatkan kecekapan pengeluaran Pengagihan sumber yang lebih cekap - penswastaan melibatkan terbitan syer - keuntungan boleh dinikmati ramai orang Memberi manfaat kepada orang ramai - pekerja lebih komited untuk bekerja - pengguna akan menikmati lebih faedah

Disediakan oleh : en. roswadi dagang ______________________________________________________

17

LATIHAN BAB 6 / PEMILIKAN PERNIAGAAN

(b) (i) Kesan negatif dasar penswastaan terhadap negara dan masyarakat pengguna: Kuasa monopoli penyedia perkhidmatan o memaksimumkan keuntungan syarikat o membebankan pengguna perkhidmatan

Kurang pengalaman pengurusan o ada pihak swasta yang gagal mengurus dengan baik Kepentingan rakyat miskin diabaikan o harga lebih tinggi untuk perkhidrnatan perlu seperti bekalan air Pembaziran sumber o berlaku persaingan - pertindihan berlaku dalam pemberian khidmat tertentu pembaziran sumber berlaku (ii) Kelebihan perbadanan awam dari segi penyediaan perkhidmatan: Dapat mengelakkan pembaziran sumber memonopoli pemberi perkhidmatan tertentu dan tidak bermatlamat maksimumkan keuntungan Mudah memperoleh modal modalnya disumbangkan oleh kerajaan melalui belanjawan Negara Menikmati ekonomi bidangan mempunyai kepakaran dan mampu membuat pengeluaran secara besar-besaran dengan kos yang lebih jimat Pemberi kemudahan asas kepada masyarakat menyediakan perkhidmatan unluk masyarakat urnum yang kurang diberi perhatian swasta

Bahagian B 6. (a) Kelebihan perkongsian: Berkongsi kepakaran o rakan kongsi boleh menggabungkan kepakaran berdasarkan pengkhususan masing-masing o menghasilkan faedah saling membantu Risiko dapat disebarkan o tidak perlu diianggung oleh seorang individu o disebarkan di kalangan rakan kongsi Kadar cukai rendah o rendah berbanding cukai syarikat o cukai yang dikenakan ialah kadar cukai perseorangan
18

Disediakan oleh : en. roswadi dagang ______________________________________________________

LATIHAN BAB 6 / PEMILIKAN PERNIAGAAN

Modal lebih besar o dikumpul daripada rakan kongsi o lebih mudah berkembang Maklumat dapat dirahsiakan o penyata kewangan tidak perlu didedahkan kepada umurn

(e) Bantuan MARA: Bantuan latihan dan pengurusan o kursus-kursus dalam bidang pengurusan dan latihan kemahiran boleh diberikan Bantuan kewangan o pinjaman diberi mengikut saiz perniagaan o turut membiayai pembelian aset-aset tetap Bantuan pemasaran o melalui pembinaan bazar-bazar, ruang kedai serta arked-arked Bantuan pengeluaran o menyediakan khidmat nasihat tentang pengeluaran o untuk memperbaiki kecekapan dan menambahkan pengeluaran

(f) Faktor-faktor yang perlu dipertimbang sebelum mengambil alih perniagaan lain: Modal o pastikan modal mencukupi o modal yang dimiliki boleh menentukan saiz perniagaan Minat, pengetahuan dan pengalaman o bidang yang dipilih mesti diminati o perlu pengetahuan dan pengalaman tentang bidang yang ingin diceburi Keupayaan pengeluaran o pastikan sumber bekalan mencukupi o kakitangan juga mesti mencukupi Persaingan o harus mengatur strategi o sentiasa memberi perkhidmatan yang terbaik Lokasi o harus strategik o faktor kos sewa juga perlu diambil kira

Disediakan oleh : en. roswadi dagang ______________________________________________________

19