Anda di halaman 1dari 19

KEMAHIRAN BERFIKIR

Teori Pelbagai Kecerdasan: Howard Gardner Teori Tetiga Kecerdasan Sternberg Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemikiran

TEORI PELBAGAI KECERDASAN : HOWARD GARDNER

L. I. Thurstone (1938)

Kecerdasan merupakan keupayaan asas dan utama (primary abilities) 7 jenis kecerdasan dimiliki seseorang individu:
Keupayaan verbal Mengira Fasih mengguna perkataan Visual ruangan Memori asosiatif Pemikiran logikal Persepsi laju

Howard Gardner (1943)

Setiap orang dikurniakan potensi berbeza dalam fitrahnya. Potensi boleh diukur dengan darjah kecerdasan (IQ) Manusia mempunyai 8 kecerdasan :
Linguistik / verbal Logikal-matematikal Ruang Muzik Tubuh kinestetik Interpersonal (sosial) Intrapersonal (kendiri) Naturalis

8 KECERDASAN MANUSIA
Kecerdasan membaca Menggunakan perbendaharaan kata Tulisan kreatif Puisi Perbahasan Berjenaka Bercerita

1. Kecerdasan linguistik

2. Kecerdasan logikal-matematikal

Kecerdasan mengira dengan nombor Menyelesaikan masalah matematik mudah dan kompleks Menaakul dan memikir secara kritis untuk membuat keputusan serta menyelesaikan masalah.

3. Kecerdasan visual-spatial

Kecerdasan menepati ruang Melukis Membentuk corak Mewarna Mencipta Membina gambaran mental Mengamati dunia visual
Kecerdasan mengenal pasti bunyi vokal Bunyian alam sekitar Menyanyi Mencipta lagu Kepekaan terhadap ritma dan melodi muzik Kecerdasan gerak badan Gimnastik Kawalan fizikal tubuh badan Kawalan anggota Sukan Permainan Mereka cipta gaya menari

4. Kecerdasan muzik

5. Kecerdasan tubuh kinestetik

6. Kecerdasan interpersonal

kecerdasan interaksi sosial : - semangat bekerjasama - kepandaian memimpin - berkomunikasi dengan berkesan Ilmu pengetahuan Kefahaman seseorang terhadap agama Refleksi pemikiran kendiri Mendisiplinkan diri Kesedaran terhadap perasaan diri. Potensi mengenal pasti pola atau bentuk alam sekitar serta sensitif terhadap perubahannya.

7. Kecerdasan intrapersonal

8. Kecerdasan naturalis

IMPLIKASI TEORI PELBAGAI KECERDASAN DALAM PENGAJARAN-PEMBELAJARAN


o Berupaya menggunakan bahasa secara berkesan ( lisan atau tulisan ) o Kebolehan memanipulasikan ayat dan gaya bahasa. o Pengucapan yang baik, tepat dan sempurna.

Penilaian kognitif:
Kecerdasan linguistik Kecerdasan ligikal-matematikal Kecerdasan ruang

Penilaian bukan kognitif:


Kecerdasan muzik Tubuh kinstetik Interpersonal Intrapersonal

TEORI TETIGA KECERDASAN STERNBERG

Konsep kecerdasan Intelek Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK)


Kecerdasan intelek merupakan salah satu aspek potensi manusia.

Subteori Kontektual Menegaskan kecerdasan tingkah laku dalam suatu budaya khusus.

Teori Tetiga Kecerdasan


Subteori Komponential Menegaskan proses kognitif merupakan asas semua kecerdasan tingkah laku.

Subteori Eksperiential Menegaskan bagaimana pengalaman mempengaruhi kecerdasan dan bagaimana kecerdasan mempengaruhi pengalaman seseorang.

Teori Tetiga Sternberg (Sternbergs Triarchic Theory of Intelligence)

Komponen Pemerolehan Maklumat Proses pemikiran Pembelajaran asas yang tinggi melalui untul : pengalaman Kawalan ingatan sensori dan Perancangan fizikal. Analisis Interprestasi Penilaian Membuat keputusan

Komponen Metakognisi

Subteori Komponential

Komponen Prestasi

Mengingat Membuat refleksi dan keputusan Menjana idea Menyelesaikan masalah.

Teori Tetiga Sternberg (Sternbergs Triarchic Theory of Intelligence)

Teori Tiga Aspek Kecerdasan

Kecerdasan Praktikal

Tiga Aspek Kecerdasan

Kecerdasan Analitikal

Kecerdasan Kreatif

Kecerdasan Analitikal

Keupayaan menganalisis Membanding Membeza Menghakim Menginterprestasikan Menilai

Kecerdasan Kreatif

Keupayaan menggunakan imaginasi Mereka bentuk Mencipta Mereka sesuatu yang asal Keupayaan mengguna Melaksana Mengaplikasi Mengamalkan hukum, teori, prinsip, atau generalisasi.

Kecerdasan Praktikal

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMIKIRAN


1. Pergaulan:
Berhubungan rapat dengan:

Orang yang berfikiran negatif = ikut berfikiran negatif. Individu yang bersikap remeh temeh = tabiat acuh dalam diri. Orang yang banyak idea = meningkatkan pemikiran kita. Orang yang bercita-cita tinggi = juga bercita-cita tinggi.

2. Pendidikan:
Kanak-kanak memperoleh pengetahuan dan ilmu daripada guru-guru atau melalui institusi pendidikan (sekolah)

3. Emosi:
Emosi positif:
Sifat ingin tahu Motivasi Dorongan

Merangsang seseorang untuk berfikir demi memahami alam semesta dengan lebih mendalam lagi.

4. Pengalaman:

Pengalaman yang banyak dan pelbagai: Diperolehi melalui :


Mematangkan pemikitan, tingkahlaku dan tindakan. Pembacaan buku Menonton telivisyen Pergaulan dengan orang ramai

5. Makan dan minum:

Pengaruh kepada fungsi otak Otak memerlukan tenaga dan tenaga diperoleh daripada karbohidrat Otak dapat berfungsi dengan baik

SEKIAN TERIMA KASIH


Dibentangkan oleh, Dg Siti Hasanah Binti Hassan