No. 15 p/HUt0/2009 DEMI KE 1DILAN AERDASARKANKETUhANAN YANG I,1AHAESA IAHKAI!1AH AGUNG enrcrks3 dan n^ei)r,.

us permchcnankebaralaJr Hak Ujj

,:atel ierradap IERATIJRAN KOI\,IISI PE[{ILIHAN IJI,1UI,4 T]O,.15 IAHUN 2009, TANGGAL 1C A4ARET 2OO9 TENTANG PEDOIVAN TEKHNiS PENETAPNI{ DAN PENGUI,4UMAN HASIL PEMILIHAN UMU]\4,

TATA CARA PLNETAPAN PEROL€HAN KURSI. PENE']'APAN LALOIV :SporllH IJA\ pLN!icANl,Ar,l CA-ON lenp,Llq

r:'i'

DALAM

PET,lIL]IJAN Ui\4U|r'] ANGGOTA DFR. DPD, DPRC

rr,.tt'l:
]ji.+1

FRO!'ISII]SI DAN DFRS I:ABUPAiEN]KCI,1 TAHUIi :0I3. r ) a a e r ! r . a ' . . 1 a - - ; e - i a r a " ' i e ; l . | , " , ^ r e -? | . , , . . 2 . a a a . . ? . i o 3 r . . t d a a - : a f r c f a n a . < e i - 6 ' : i : ra n i s ' a n . 2 / . L l . l , , L[ t A ' A R ] F , S i : s . l 1 l ' u : . . r , - :: - I - .' :-ri: : D.\.,.:et Aae.a, Pe-'ri-an -L:tgr_.t i.':: ..= .3:.:' .l S J a : . ; a j a r l . d a 5 ! o I - r o .6 a r ! r a l a i ? 5 7 i d a : 2 . " O S F F B E A D E O D A , S H . I \ l. H e a t L r a ? . i D ' t l 1 d d - . t ' i be.:,2.rai c F2ae Demrkrai l?p.:r-L Peaniils. 1.,r r . 1 ,a ^ i o r e r B a ' ! r l , l o 4 2 , . l 2 k a . i a C 5 6 : A 3 . D R S H . i 4 . U T O M O K A R l l , lT , S l l , s : a ! ! . : r . 3 ? i R l \1 di.ri oadzi Cer.o,.a1 f'ee.af Fenrilifar 1 -la"'.I i:r.r, br'al3.nai Ci eurnl S2r l,]3t Estrie L1 Cr{3ko -lak2na Se,aian, 4. irllF.DARASYID,SE.MM eelak! Cale! IPR Fl Ilir Paflai Der rir3t Daerah Per han I Lan:iln! ber: 'me' 'l la 2n Teber Barat 78 No 5 J,:.^'? Se,"i:'r. aeilar i rlern5err 2 KERTCPATISH, 1 t'lu kepada klasa SH : EDY TRISAKSaNC Sl.l Par€ Advo(at uJAH{LJD '.1 da'; Tln Advokas DPP ?artai Dernckrai yanq 6e'2aff'aj d' g, L N : n a t . i S L r d l . n a n a n i ; r l a l a ' J e n d e r aS u d I a r I a /

i'.+'!;
r*rr t
?:!!.,i':ti':

'::'-

lifi-f{

...:!-li
tr'.,:'N
tl--:

.i1,$ :']
,,itj{

ll:ii'iai
'.,..;1 ,:;i li
it tI j .. i.l

:,.':,i

:riii:1

*r{* ;.,!,1!!
ln$ "r'," ilx1;:l
j-:.1

:': i':i ,:';'; ,niil 1i"'.."
::i:;

6 a . . , 1 n 2i ' ' 2 a .
d S r l r n j - r t r r y a s c b u t s . b a ' r a i P A U AP E i l o i l ' ) l l : me :tvlan Ul'4ul'l i.ra 3 n2l KETUA KOMISI PE[11LIHAN r 3 a r . r : l : T 7 J . . 1 2i ? d S a l a n i u t n y a i s e b u ts c b . g : i T E R i " I O H o N

ts:1
::l:i

'.1

;.-t

r5+
'|.::

f?r

c.' I 1l:,:

:-i

MahkamahAgung terseb,Jt, yanJ bersangku(a. i lVembaca Sur3t-Surai ]ENTANG DUDUKIIYA PERKARA I\,lenin bang bahwa Para Pe-ohon Keberatan denEan ilGt ierrnononarrya 13nqg2l 1d t'ie 2Cii yanll olleriria s3n cruan:r 4i i l'4ahkar.rah AJUrg F.aDUb lndones'a tangga 27 l,iei 2009 KepaaiteTaan '! PlFUt,4/20n'9 Kebelatan lele., n"iengar!kan :lengan regislerNo Permol'ona') pad? pckcl(r!a seb3,car {jengandalll-da1il ae'k'.rt Bahwa sebe J.i' sara 'emc_i.' r--'e-rir?tk3r Iian?ca::l!3!a1_Cts3 2iaJ rasan-alasaae:g3_!a. p€rr::c':i-: l _iaierl 1--'jlc. ta.'tr'''r ' T:Ka

: . r i r r P r _ - c h c r5 : - a . r ' , a a \ 3 ^ r a 5 : : a g : : - : r r l ! i '._ l.. 2acl rlr::i3:{2r 0..: B;-,,,,. pr.et.rir. ,i- I \r Li.::ei 2il'r .l.lr (r'-, .r Pe:_ i '. _ 1,- 1 /KFr.lj Farr,."a{.ar sr Pa..'' r;^ ,i:- r:!'

';r'-r:. j

-2 )'r eaa:?l .:-.ia1a ...a), \,2a.: lt:ae it ara 2if2

oE..rnE5 serr3ca rera(s?.?

!j.a,^q-NndaFg Peni ]

d ! : E b l i i a r a a a ' r i P ? 1 i l I a ' r a l . : : l _ - d 3 r q - _ r n c : r qN a . , . 2 T ; - l 'e)'rr9 -Lrr-..::..i,.oo-c.-J;r :..."\;. /. 2 0 C 3m e i p a l a | e i . . t t a . C e2 \ a a - . 2 a nU f , J a n g l . , t a n 3 N c . i l l 20f8 tentangPe.irr!l Beh!\a se5u.:rc-Fr;:- Fr:31 f ),..: t! ?et?i!-.)r llalli;:i3,

Tah.rl

ii:l,in il! l Tah!n 2004 lo Fas:,15 ?,yat i,.1J F.:.:u.an l,.4ahkanah AE,.rngl i.lo 1 Tah!n 1g9g le.ta:13 l-iaL.Url iJa:!-.. yan_. brrb)nyi, .perrnchcnarl ke,reratandjajuka) o?lart tenccang w:ktu 1BC (seralus ielepan pLrluh) hzrl sejak diteiapka.r.eratLian!enlr:2.!t !rjianga. yarg .ersargk!1an maka Peqrof.onar F:ra pernoian Ci:-!ian nr:rsthdaizm te"ggarra !?aktrl i8C (sera1.js leiepa. p,-iuhjba- !ejai: -: _iL ..r tal..Jf.lo iS TafLrN 2009 O,:etapkan oleh l(omisj Penyiara. inCc.esia {l,ipt) s_oh ngga permoF..an _aPeinohoi rrt h:rus Pe drlerinta Be rwa uji maierji irr] berkailan denca. perolehan sL,a.ad3n perctehan kLrr:rpadz poilUkAeserla pernrr Leg,si2trf 2009 oleh karena itu mohcyaag n!iia d?3et i:mberi;3. oltlsan yrng se.epa:, l!43 rkar"nah Agurg a e p s i . y a L l a n s e e , : t a a. 1 r , / a : : r : i s rn2i-.iIl ini. l = - l 3 J t " i a i a s L lc a r i r , l j a n l ; r r L j t d

'l:

2 r : r 1 5 r - , i r iF . _ l N c

KEPENIINGAN PARAPEI.tOHON
rar KPU Bahwa FARA PEI4OHON me.rg.juk2i Pe:'rohonan P€'g!l .ri PeraiL N . 1 5 T a h L , n a C g y a n g C i l e t a p k a .i 3 d a i a r g g a 6 l ' i : ' e t : ! ' C g o € h l i ' r r s 1 2 s L o U P e m l l l h a n n ' u n r( K P J l , l l d a s a r k a n s a r f : - h a y a n g l : J a p o k o k r ' l Y ie t a S a
" J e a! L r l :

I

B r h ! \ ' a P e ' | r o i r o l a n U i l r ' 1 a t E ri.j ! . . 4 i

reve!.] -r ci'asaif;'

p:'e

kefeniuan Pas3i 2/, A aya' l't)-'nd:r!-Unc2ng Dasar i'leqara ?e:u! i _.r.i. 1,915 5.r/,:.:a: lndones: .t='19tt,.- i))i2-/2:. I'la k: ra:r AgLr'1'! -.'l' : 'f'::-':i".i:.: --..-: .:r:.r.:tr _.rr'a.r,ir:_r :. c.ar!-.1
\.!E\.r9na'a :r _i;e /:r! a::-f i::_ ":r-' :a !I illl

:

', "?'r^ 2a:' 2r ,-12.4 l-l-::_! ;). -r 'r!: :.-1._! : i:i-i 1 e i r i a r . 9. , . 1 . e f , i A 1 2 s - - c : - . U - : : " q l . l . -zLr'/Cat!; -.' .:i2/.', r'l 'J:f .-3n V a r k a f i ' a hA g i , . . R ' l . . l i |, . 5 AgLng r-eir'aLr:/e "veilefaPg-."ca!l-r. per:tL':_ i9rLf:: rg-,rila;rll3r_ d o a ! ! . r f - r n a a , r J r C a n gi . i h a . l . : r ! " i : . q ! - i a - : . r 2 i i ' . f i . a m a ' i . - i ' . 1 ! E a i . , r i r- ? . e -i' .iel i' dar n r e . \ ' a 1 ; ? \ ; tr d . r . a a i p 9 ' r l : r ' ? ^ ! ) c r - _ . a r c i r r : 3 _ q l . . l 3 , r 2 T : : ' . : ' - 1 . undaril et3s a asan ialcnrairg:. d€:!a: pei3iiriEr faptuii:an.j-!niia-^:r yang leirh t ngar atau pe.nbertrrani,/a ilC:k n -re1..:ir ielent!zr !anE beiakr.t'

3

) B a h r , a s ? a n j u t n l . , a ,a s 6 , 3 l A : v a : i 1 ; d a i t 2 t J . a p , - ,J r d : 1 ! ! o 5 P T a h ! n 2 ! . 0 . 1e a l : ^ q P e i u b a n a .t i ? : . . o a n 3 U i , i : r J f . l c .. 4 f 2 1 L J r ' , t e | l tenirng \hhkar):h AgLtn:Rl -:ryataran t i T ) f g r n i o h r n a np e r c ! j ; . ) perelt13n De'traaang-undanoan :ar,vah !na3nq_ir-!arg d lefn?Cai g - L i C a n gJ i a t ! k a n a N g s u t ! c e r a e n r c h c a? t a l k l a s s n y a uida lrazCa (2) l!1.I kan.h AgJng dan dibua: Cala.r b3hasa rdonesia p-orrnohc|ar sek!ra rq,t!t:ng rya harus Tnem jat /a) .arna dan ai:fl:t petiohon; (b) uTaran L-enoen.lr perlhal yang .renjaa iasar pefmrh..ai ajan rrvajrb m-orquailaT derlDan,4lasb,ahwet1) .n2teri,i.uai3n av(ri pasal dan/e1a! 5agianrier3lrfa. per,rnai:r rrn:i:r3a. a:enggai bsieni: tq?i OaIea.t Lreralur: perrrr n o'an! uncarga. yrr? leStl ttnggt deftata, l2\) perr.beai!kaaper:lLran perLfCa..:-uniangan i;!ak .ne:ie.!iti keterltLran Yafg UeiJ3tJ A-3fr!fa .,.rra t! ?ar.nal.o,r:_r,, .-..ar e a n ,.ai?n'!.jn P.r!aI zf-2.. :.\-. |am?i) i.) pete,,-.tza

r-_ i: -.1

-

,/ r- , a:.,r I dlat 1l)

Agung P.lNo. I Tahln 199e teni:i9 Hak Uli |,l?:erlil Peraiu.antulshliamah (Perme No 1T:.hun i3931 _vang r,;.yatakan, !.-k ijil irlalerr1 adaaf r'rak tlahkarnah Agung Llniuk rengul sgcara ai3le i 1?rhacap pe.atLrran '12!,ta q .a:,'a a.) o-r, )oa-o-ufddnqa^,.e\Lb,no3j c..c t Dermohonafkeber3tafi.' 8ahv.,aPasal 1 ayat (4) Perrna Ri :.jo 1 Tahln 21,-14,,,anq en',jataken n Pen'iol,on keberaianaCalehk€ orcok aitesyerakGi ala, patctz^Qea,iz?2 p: mengajLJkan mohcn3. kebera':. k€.:aC! i.raf,kal-ah Acua! a1a-s
: '2. l--,. , .:-:,

rl:ri tnd:i.!-urca-g jur.to P?s:l , :i31 -t :::*a :lrrang Ilaii U,i l/:lierel t'.e"e::-:,:3" 5,_._r'

a \la I r;:,-r 1::! taltafs:r_ ;o:3rr

i'a irnr;a< ir3svai;kaT yaaq rne-.: ,i:"r a-='-a^,--,a- ,.aLai.ie-,,:aiaae '!irf 'rla.'-:f /-EJl _ t12sbrirlakr :;a s::t:j p€:!,-aa a,!.i12^a:n ! - a r a! e - o h ? . a a e i a h a c f . l ^ . J . i e I P F ! l i : . P ? ( a l e r o i . : , s e r k u C . _ j ( a P r l i r k P e s e i l ep e r n i l u C : ' 9 ' t 2 . 1 . . . . n : : . i . r - . . , , ' c . ! . r : r : l , r : - i : j. i!!a t d a k ' n . m p e . o l e h u f s i y : r g r r € , - ; a .i : < n ! a c z , r . r F e : i r! : ! i ! k ,Eias P.rr Pemchonmer:riiiki 1.!-a s'.-.i.g jJalcr. di delam fft.ngajura. i.-r1iof:-25 KtrUNio 15 Tah,,n2009 Pa 9 Panoh.rn fl.iganggap bzf ,'r?Fa!3, 22 F a'.,t ?) i.l:u1 . :'rii ??3a ( 23 ava( i1) dai (3) Perajuran FU Iio. 15 T:fLr- 2009 beil(ti3.:2. L d e i r g a nF a s a 2 0 5 a y a t ( 9 ) U r ] d a n g ' ! a | i : i:rlarg Pern;lihanUn!n No. l0 i':].-n 2CiEienlang Ar)g!ota De.?e. Pe';rak an Ra{r"3t Deuan ei;! eaii ra iia-s.n: :'Jna . Lrr -:r'.'.i l-.fl_?.r:r'e-;i-'::n

F € r r a k 2 n D a e r ; h D e y / a n P e n T e k i a a P e i v a i D a e r a h P r o v i r r : ,d ? a Der,Jan ie.\vakilan Rskyat Dae.ah {abLJpaie:rK.ia kr-!6!s|!a yang pernbagi3a sisa kursi rahea leare ?.aer'aoerienlanSan bcrkaita den,qsn feteArakiJan oan fea'lll3. deaqan p insip_prinsip (PU flo. 15 Bei!!a cg ab-ntuka. dan rnateriCa.i2:;tr nrrti:4. Perallian pefaturan T?iun 2t 09 nr-anLr.ulPemchon .,!'de.t?nE?: cen!3. unCangan vang lebrhiirggl artata lan 9!^ba3arbr'nkui' cerLindang ca'^\21 eya\ r a B e r k e ' a a n d a n l a np e r n c ' e n : ! i 3 F' r s e 2 : l ] ' - ' L r i c d a f 'lo ': i;F!r t":'l ft'2 t'''1e.''itcer i') L.:r 1:j Pelsluran X.PU i F deroa, l3.d3s?n oso'rs e-ber:Lka. !U N. i0iairur 20C8iefl! d2 D1 Cegr,ee reores-.ntalives al]r -,era

beir )2'2 zzaa rebLiuh.rr yang paCadasarnya l-'er.iir.r irymElnsip /4,,:..4 :,.i: rr'^: 9i
i-i:2(ar-rltBleh
! e m L iv : n o i r L r a e r m t - t < a r t k t : a a t ? a 1 ' a l t ? \

l:z::riarJPl

N.r i5

''6foho.

.e: aj:

-c

:

,.r

' c-l

p

,

r e5

.-o

penilu iidak mendepatk?n kead"ex seh!bl]nqa. dengan !€n5ac,ri ssa k,JfsipaCa tahac ll (ked!a, padrlzi s€harilsnyaparl:r co :i( ! 3 n . m p n d r i : n q s r a r a y a . ! i b e : . r : e b h d h e - q a rd a a . . c n i . e l - . . : A l \ 5 a : a : r . e C e r/ a m u a t a n - . r ] a t a a s c i a " z a y a :d a t l P a s a ' 2 2 h ! f ! i a c: !as-r 23.3/3t f1l dar i3i:-':ir.z" (p- Na i: -:rr- 24:-. Caa . l l 5 : , : i i . 1 , . r . t a a r g, - a : i ! : . : 'r.alz ?:- :i:':r, ::br_:, .:r:_ : a l l a l ; a a i . t a r i a l C E S e r ai E - r 1 J : 1 i - : - l a c a l r . 3 . i i : r ' s _ r : :eT:;a::r att :j3 !!:s !:-:'::ri:l:a:la s.:^::t -_:i-ii:-':: t a r ! a a r : n i 2 : . 1 : ad e ' r g ? -l : s . 'a-: 'z: -.\ 2alE '.eni.,_,r?er' '.3e ir Can?.sn 2:?,'i:l r-:

c

A < b a : d 3 ' i: r . . n y ar r i i i a n . . t : - - : l ' t . a . i . a \ )F - : . : r i u . a .K ! ! r \ l _

2:.-",'.. r:r'r-

: ! a a g l e ' s e b l r lY : _ :

Pasal 2C5 ,!'ai r.1 !i....1!_U:r:?:q lc beiertai.tan dEinEan

:i T a h _ n : - r 0 Bn r a r a F a r a P e c . - _ l r o . e b a g ? O a l ; r D P R ; i l C ? r ? a r i . : yaia b';s:' per.':u -v:.1 n'crl.2a3l-laasL:1ra lernakrat selakuIreserl2 l oak neaiapatkan k!rsr se l'-.ran! J-anacir oe l:laIr baryaknia .Lia:a '.iz.g a ie'.let . r-trFatz P':r'altc' T. !a" Ba v,a denlra. dem iran, daser hlrkur !crff:oionz. ?' ke I !l 'r.e1;n1u:.3-;Laga cLai'.Ida,;_lma'3 ,/an-Q Ferohon suCai :nenlenuhr Negara Ri Ta: rn 19/5 jc Pasal 3T can :l'lA U Pasa 24 A ayal (1) LJUD fio 5 Tarr!n l:10,1-oPasai i avai (4) e:rina Ri i'lo 1 Tabun 20(d lurcl'r 3y.t (/) iierna flo. 1 lahu- 1s9-a tef':19 Hafi Ul ' .ttJlf o_o's'.ebF-d'! Pr-a D'T.'o sF_i_orfe Pz:3 i

')a

i-i

ti rlt
\i \.'

lla

5 J:rl 19 -3

PLr No .5{/li1

lvlengenai da6ar atar a asan pen!alua,, i! seczra rincidaiarnuraianCi bawah ini. aknn d J€laskan selanjutnya Bahwa U.daag-UrdanC Pe.nrlu No '1i Tehu". 2C08 ::ntanc Pe.rrlir

n A n g g o t aD P R . D P D d a n D P R D a o 3 i e hp e r L r b a h ad a f U : r d a n E ' ! n d a r : No 12 ]'ahun 20U3lentarg Pernll'r DPR DPD. DPRD Llal,rt/a secara ide2 pernbenluk?N sebLafr !rCang-undan: 5e:,-

rre'rp;kan lvirluc !en/eipura2ail daft !.lt.g-LrJidang sele:Tnyd Teria l aengan !:n3ig-!rno;r,S Fara i! nrara ia:ai pcirr(r.-3.i3rra :.ar.c ul2.r: dalam perbeatuk r aaftra 1xt'ra-rlz aaaiah ie'rr:ib; ; :e e:Trat-3i] .re{aaisir]e peayee^€!er:en i ie ;pk2: 54a..!iir','r agar peirit :.!!rtaaa lan s stepea. , ) r_: Fu"_II a€ 1.\r :'. ?-a'.:' a

Ea_rra :ee!::?: s:r.r:rs-yr le':.,!-' o .ra'rt=\'a rerlaa ^r:{: :A !L :. ,

i..|ran:n

.rr

sis'en_ :91'-

-:a-: rii.,.

a : n c e r r : a C ? . - 1 . .rre : . ilo l: t;:! r f 2ji3

L .ia.. aa:J :.i:a-,:: ii.::-: ,i.. \?,rj ..t9i:a: F,:- L i:

r- -c.-;:.ri

..---,a

.t:i.t\

aieiiciriakat

s-.,b_af ssieirr peri ! Den ii :irr!r

i::-3- ::34 faiiy:: r r 9 i a! .

!rr!2lar:a.

:.1j.1 :n..;:

l e l a n t n e a e n i L r k a nt : : l c : r r a J e r c l r i : i r . g : . p s r a a ^ - : n . ir?rb?.

S e ; f r s a 1 u n , , ,a o a i a f k e t i d 3 k i d i . : r i a i L l ! ( ] n ! a n i c r i 2 n a

':

i-,

.(a.,

a ; i r r ; . e b a g a i : a r C a s a f l J o s : r : r -r _ y ] ] grl \ r . r , . t a rs . c e i a : r i r L j i : . : . ! l i. p l oie<alkar kepada kebuluhan a!::i,rderajrt ketsr,!:kilai ateir Ct..ee c. represenie\,' n:ss Saah sat! uoaya xertinol{a1(a. ije.;lel kclr:,r/ak t2I 3ta,f l:i, a C aa h d a n g a na n e l i h a te r c L e h r n , r ! a iv ? n g d i 0 ? : . c l i s e : : r p a r pese13 oe:nilir.lan/;ie,r calon en!!ci.r DpR Bal_,.\'a ssiem p'tet.:pan peroteharr ku.s pada pe:r i! 2COl n er!.-t L! f i o 1 2 T r h u n 2 a 1 3 n r r n o h a s , f a n a f r . i e , , y , a n:o r ? k e f e k i i f o . yan: \ari ti i _ ! r ! -. h : - k r r r : t . . . t ) . . < . : j tdak .raa p3rlaj porttl, da'nnar 'l,a.ya 2 p!p.) llNa marroercish kurst l: a,as 10J ye tr pa(d; Ga,l(a-daa pDi IjE: -reaa-:". a:^ , ) ' a - ' a 1 . ,. r , e i E a o : , : : i r n e | . € n a 3 _,.2r:^ ;a-al c e . g : / t < 1 . : si : : :enr:.93 !fruis.1ie.53:r.3r iei.1r.,,r p o r r k( p K S 5 r 9 lAN Ftir ilEr.trrtt {r:;s iil iandaszn tj-- .ii.,i Dah!1a sef :rrs_2_4-,-.. 're'iir.:o eh sit:ra s:crif,ka. herlts ebt:r.,rh:ic? ::.,r ,..,., o(tf, ,, -einogr <ar s s r L s e t , s D n v a . r : ) h c a . a p e f q hl ! i c r -

:: i rillrrlJlj,,,

.

.'f;_,.

6.

peryernpurnaan !'ar)glliakukan Belrwadalam kondislseped ilu rnaka -''-le'a: 'r' o e F p e - p . r t a . l J n D o R d a l a fL J \ r ' o l . \ u - 2 0 ) c leriaPatpada Fasal2'5 ay'1 i4l ysrq kedlr?. sisakuisir.ahap pembagian
o'lak!ka' pen!l'ltLr'rSer b e r b L r n y D a l a m h a . n a s i hi e r a a p ' i s s a k L r r s i i / k:'s: -!ar! 'a rsua:a tahap kedu2 derg3n cara mem':gika 1 ilrtlah s sa 1 o^t"' v: g _'6ro'-o' rema! .Flla iaiar Fo'h Pe,.:': \ ' 5C% rlrna p!luh 'erseTatus darr SPP DFP tr?i sek!rnng-kiraangnya \I \ kLis oad? t?rr2p ;t'121 a bera'li F24ai P! Ik vang sucai a.rer-aer'Leh - | ;3 j r e l a pi l J i d a a r l . e n l h l u r l l l 3 n t a h e , t e ' N ' d ' - n g a -s t e r a s a t : e : : ' rerdepat kek: r'r Lr / y:r.! dirr Lk nva irda iabap.l.Jsdi 3Lrlra'srsa suafa { l i a h r " 2 l - g ( a r e f a p a c a P ? s a l2 ; l l - i _ : N K ll?ian Fe:atu:an PLJ o. 15 t i r , r . a . , r z - i . i r s r - : : . rc r n y a : a k : . ! a _ . . :
:.!.]:i....r?lS]dp..]a|.!..ji:':e]gti:n]?il:']?:

apab .

i'3:''

l'?a

"

)t

\

-:ka 'sa s!:-i'rie':rl'i:'::: 1 , ! : r i ! b 5 - s a r ' ' l < u : ?n r r a l i ( l s ; a a s L ' a ' ; : l i t e i l .l r : g < z f a a : n ' ! e f g h i . . r i : ; a i - _ s i a i 2 p b 9 ' l < : l n i a -!lr'liL'iia:r :re:a:l _:'?-'-:": 2 ? l . t t 2 , r . e \ r : -l.' , ' 2 _ ( i n r a i ( o r : : ' r s ':sal 2ir ':2- ' lerb3"yal -va"g irerEe' ri "?3 l'a:e':!r3-r "' "" t :':'i s 2C13, arak: har'- dLke-aai:k?a kc: la-l a aiia iarg t"l'r"""" f ! - 1 - . ! i . : r _k a n i : r : l p e r ' i : r l { - : :k z s 5 t : n t r r ! k : a D r ' ; a : : i . t t l a Q i r a d ap r : < t 5 { n r - ? r 2Lt,a .'21a2F.s:.1e.pro:o.so.t \.tt)i(.a "3:;r 'eL,rh ckai ke!rCa srsier dsl:( ls::"Jl- a'e,-ggLt2kea '..9i":.;-? s a

l e r ! a n y a < ) n 6 k e i e r d a p 2 :k e s e r J : . - ? . k e t k a F e ' a i u r a f K F - i \ a l : ' i a f J r . ' 2 0 ! 9 : 1 e . . i i { lp e f a f s r e i b 3 h Y , :p e n g h i l ! n g a x ! r s l p a i a i : r i a f l l k 's bEg Daroolyano sLrciah nernperc eh kursi pada ianap I ada ah haa.!a sa suara pe.nahan'ar bar,"r? per,tgk:::i O eh kafena t! peflir sebLJah

deralat keierwak an adalah dengan rreiihat peroenan suara ba( oerl:i poliiikpeseda pe- r"iaupun ce'on 3nggota DPR Bah'va Kete:rtuarPa..al205 ay2tr5) Ul-.1 No 10 Tah,Jn2C0Bada ah sa arr satu LrF-aya n'rer',ingk:ikan deraja: ke:e.,rakiJantersebui yaknr ,j:lr!:r nlen..ntlrn'kaf ka im t s e f n q : r r l d a k : a r i U - p ? r t O rt : : a i a rr--rD ar ku.si tat?p ef ; -reT.:!.takan UU l.jo r2 l:hr,. Sa\!.'a pada per L 2,1.4 yrrr s€kurziq.ku,anan'/a aAfr dari Epp DrR p e 4 r r l J, : a p a i k i j i r _ e i E h i ! r j s n

li-,3 mer.i rki orins'pbab s C dae.arl pL-.rj,ti.!ir dengan penghiungan perclehai

kurs s sa !en,. ird3k rencar:r 'aer mergg!n?kan sistffiff.ll Terr.,.3 /ssa ;Le; ierb-csarllrjF -jca lebenpa paia/.r,ia:.:iqatl.. rcle.

i.l
rl; -:r.. 13i3 P L r .I .

penghikngan oerolehan kufsi tahap ll yarg d 2nggap sebagai"sisesua:a dalam mempere;utkan sisa kursi tiang belur-.]habis pada tahap L kurs dr tal.a. I Sementafa ba!r parlal ioirlik yang s!iah :r-rnrpEiolel_ dengen rirer(gunakan 1C0%BPP rnes'.rpuf-3m rril suara yenq si! rfk3n (kalakanlah1209"BPP),tetap kalahde.gan yang harya rnempero 30"/,1 eh BPP pada lahap ll sehlngga pe'rlehai kurs padar po i: i yafo

raempefoieh120'lr BPP ;ama der,oar perc:efan i.L:si ,adar Ooli|( ya-! rneTp:ro eh 30"'. BPP yGitu n'as ro'r:s i-rgi (irs lJ 8af\rva Lerc;sa:.lan i'3 ierseirLrl, na;.a sEt?'Lrstya !arla p,rli{ r':f. s rdah .Feir,.efalai k!rs i2d3 tah.:t t"ta'.. -.9aaetia DIP l'?r..r " t a n g hi L ' r a r , . e f re i r a . i ! . r ; r a , 1 a - ' - ' : : i . i ; . 5 . . . ' - r _ a . J a . : . i : - r : : r
,:,r3i:j;rr: i! : e l - ' r a : . 1l.3 r ! r ; jiva .i;l aaaa2,,!L3r: ::r!::_-i!:--l:a :1i.:-'a-:ri./3 i: ri.ri -:.r.i:.-:: -lltlr EPP s=:,:r

T€-1.:'.'al

k e i e n t J a P a s s 2 - . 5a i a t ( a ) U U N . ' 0 i 2 ' . r . 2 l a A ( o r r e k l : : ! i r , , , _ r
f ' , 1 f P o ll e : s e ' ! i : . r a k c ririt?r a|] s:': staia_lr,: a:a! s!--r?.!: ta:i . . . . - ^ , as : 1 : tr;.r!!:: .::! p e n q h i t u . g a - . e r o l e h : n L u . s 1i ? \ 2 o " .

r a d a l a h a pl l ,
I

8 3 h Y / : p e : a : : i : u T . r r i ai r n a i . . s e k i i r a - ! - ( . : i a ' e n r a a i 3 l l p - , . - < 5 .n:.ksLchar,ve egar 3i; .; yaic Cir,Ei!: i slsi : ar-3r. noiii,i. n: :l;- i'ia_ t: ,taricaCa suafa pa.;i D.-)'/ 'i2'ta r.arnpa'ore' -r!.rr_r harLrs icbih dihz:"^ai p { , v a a , g r , r r . - . 9 : g . r i , . e rs e h i r g g a e ' o e r : r ' . : i : s s e r , : h ? e i : !o : _;a::!

cuar; i49". EPP defiqanirgloleh?- k!r3r sel,ra) iai1,, tolirk r:le.r\peroleh yaNg nr:n:percel srar2 50% 8PP har!s td.k sarr-': Jita n'orig(r.rqirr(aogika KPU naka kecta pailai porirk it! sarxa sama inerpeftr!h i k!rs teiapi Cengan1'ergay,3nqbefbeda u'rt!k me-:el nva Yang 3.rldf'er.r'.r yarg "1s ,j! mer'be cerqa. a:fr l den-qenharga i Crr.'. 3PP <J;:n srta:!hrya (50% EPP) yanQsllatayariilna.n gelal] iiu, FeralLrIa'KPU butan,:h pefelLlian B?fi'rr'2 r.ilrp?kan p!r:ri-irEn i2Lrton..ne s:r:z!ig) iz-r indvi.lu:r tett: seiis'ar pelaksan2anLrd:rg rraiar g iv-'lordnLrnail ! tefs i3i LlirlLJrr lr'af f p - D T a t l J rp e t n e a n i a hD e r l a a r e a a i ? i e r i P ' r a l l r r a n K P U t d a ( i r c e N an n l 1 - : r i s L k !m a f a - i : r : ' r n d t , , 'ri . l g p a s a : . - _ a a n a ' ' 1 2 " ' 7 t r ( ' i " f z ' r ) ) a *::: e!-.: l:r ',"iafa iatia. -ta'21 te:.'.a^ P.rii- r No 13 i:ih!n 2a.-):a I ri- Pe/!naar; UnC?r!?i Pe''o'b Kars !s Sorpfaeto SH, il'l .lo:l!aq:d3, tl :t,r--pe:!i. r3-r'aaq hal3Fir.3il ,, A: _r\r, rr.- .. Ii

i..lal:iiia"/- ez/r-:t121)' !.-ar'! t:i41-2 -ip':1 '.

t 1 . 1a . _ : , .

-ri :!1 |d 152-rlt,j.,.).-.

untuk "mengatur' aiau mencipiakan norrite-norm3 baru y:in0 justru bedenlanga^dengan pembenlukan Llanmalefi/.nualan e/al darj pasal UU llo. 10 TahrLn2C09 teniang Per.ilu ilihat 8Llu DR |laria Fairda tndratr Soep(apto, SH, tu1tl llnu Perundang-Undang,r Feneibrt Kanisrus JoJyaka a 1998 halamen1021 14 Bahwa bercasarkirnPeratlraf KpU No 15 Tah!n 2CCg terserut KpU teiah menerbilkan KepuiusaflKPU No. 25gi,Kpis./KPU,/Tah_-nt t4niai.rg 2Oa Fenebpan Peroleh.n Kursi P2rtai Poliik sefta Pe.iiinai !mjDglt/anPer,"vakilair RalryatDaiam Perlihan U.,rui- iah!r berientanc,ar defltaf nraksud dar Un.ang-Uria:! Kgsaiil.;n iersabul t.:latak ra:a a..t ll. Anqg.la

20t3 r:F! elrs :a r.:- | :l!!

aa..5' r_.?:

i 2 : ; p I ' - l a l a r ln 3 a : l 2 2 " . r f . ' .c ' j a . , ? : s 3 l ? _ r . . t ? t! ' ' f K P U N D 1 5 i z , f L- : ! ! 4 .

:r--trr:::rr. (\i':l '2^'3'.t.'11)t1^

'

i-

ob,,

-,1,,

\-

\r-,

-..:

ta iii,plri,isanKFLI l.io.253 Tafrr 2-r!91 - -*TFerc-+ Frrc,-jn*lra.a-pa'o ian l<.lrsl f ale)

Pa:t3l clkar G

I

i , 1 24 3 8

2

:aiaP |' i:

i P a n aD e m o k r a i l 1 0 c9 2 5 l :1

11

:tarat

iF.ii

cerind'a

I -Fsli?

- --l1-

---,

-

i -faha:, --I

l i

"Da;;n;:;a [- PanaPAN i

rt* u rjo
ll ---1\23.11

i.
l

------ --- -:=i;; li-"-;r

d'lnqar iunlal' ceio e raq 3ua13 Pa katena la Demskrat Niberadiketiciakadiian r3nya H2nlr-? 2i2i.r d(rgan Pai{3iGerr:1dra kali lipat lebihdibafdingka" r'LJa .refdap3l kur i 1 (sal, s3n'adeng3' kedlra F;(ai !efser'':

..r'-:ll-,1.;.,..
,,:
!.'..'.
/ , .;,, I

J
:.1

3 a.'

OAa( \iiP.l,.r-lrj!\,'-r-

r(Ve1,.u' J( No :^-11

17{,':;

eane

p 6 - o t o r . a5 u a . a n

loor-

d-a. r -5

-aF.l petat,ai zn

nrt

-" "a'at

79A''6

-'22 l i"^,.. ;

ParlaiDemckial i'1C5 925
-rr" oD/P Fa.1airDrP 9176'
aa.A/.

Faiai hanlra

17 2AA
,2 41/

a i : i . - : i ! . e : : . 1r i a - t :

ia i:j1ar y3a! t. a:..,)aaa-.,.-::;.:.a --.:t.-.

aa.r,.: j-- ,.:?.:

:'a<sir: a.]r:-.!2n dar keterwakllan..t ?

E ? i , ' / a a , r . c a n d e ' r _ r k i a nm a k e 3 k a ^ e f j a i r!': il .a;:. f a'1.: pc tk t -i a e f n dar

) a . a a a . . a . ^- . : a :-:ai_.:"

- - a . aa - a : {i-_ a:j: ,a-a !:ia

pgserla Daa:l- aaiaa::rnai

[ 4 a n i . ' r n c aU " . ] ? a , l t F e 1 6 l ! r r z nK F i j n:.a

na2a! -:r-:.r.;: ::ta-

;r=.,.

i:-i ^ i.lijj

:aiatu,:^.i: ::i;

a g r r ) ' . 3 . a a a e r ty a r q b e r d a s a . k : r U \ c !
.. :-. "-ro.t -:.1- .>L,

,!

:a" : :la!

:-..,r

3ah$/a ,Ja.gar demiliirr jelas Pasal 22 nur!i c ia. :ass 2: 2.i3. -. ...: f 3 . ? e € l ! : ? r K P U N o i 5 T a i r u r 2 0 a g D e r t e . i a r g e .d a . . a r p a s 3 2 C 5 ?:ia: '!) -)t,t \o 10 iah!n 20!3 te-.:ng Fem ! i.,_.i 1;iE.a iil tijia Pe.",,ol.or) :rrerror_on kepada l.4ahkam?.AoLrngPar.jo ii l,::o.Es; _r:rf ar,aa'ta',at]a 5ata ata.! set da<-irdaf.nr,: :neny-:a(:a iCel a2-, ?a::a ?2 h L r ! ' i j a n n P a s a 2 3 a y a t( 1 ) c . a i : t ) ? . t a i - . z r . K ? 1 , i ! 4 1 i T 3 r , - : - . : E le.se0 Lrl

PERlrlOHONAN P ENUN)AAN
8.:-..,.,eLnt!1 c-5eia irengl.ln!la: 3[rr,,t y:.! lcr ai(an mE.r]grka]] Lran; -iJia f'J:a_ 1,13-j?f:h

F'a:: u Cafj Para Pei

r . n . i i r L ' r F k a r r K o m l s iP e ml i h a , rU n - i

( K P L ) : . a a N: a r a l

a-a..2ta f ).:..ii.r|',t.'Ttif

ll{ Lrnt "r'-1.

n'enLrndape a<snnaa. {apr:usar ri(FL l0ag ie.1;rq ?...t..a?.:).:1.'r <!j,.., )

Politik se.ta PemrljhanU.num Anggola Dewan Perwaklan Rakyat Dai6m Pemilihan Urnurn lahun 2009 s:moai dengan ada.ya pulls3n dalaiPefkaraini tsahlva berdasa,kan alasan gugatan di ata9, p€rggrgai rre.rohc. ke;rad3 Mahkanrah AO!ng Republik InCo"resla uflui. berkerar r.i-.re.irs: nrengadli dan nremutuskargugalanaqLro sebag"! be:ikul i pa:a pemohor .,r-i!k Mellerir.raPerrFohonan materiellu:l cial revi€,.!) {.lj sel!rul,aya l/::lval:lkai tLdak.rt d3n tidak rie.:.-1yai i.ekiralan-e.: t?t ?.s. :z

2

lr!-.ri c,Jaf F'asal23 atai l1) da| (3) Peratrf.n K.."isi Per.ri--,- :t-. :r-far,Lrn Nc.noi 15 :C09 tertang paConraN iekn i ce.ei:r::r ::. :,-: !r-r-rnLrran Ha! ?erll irai i.ln-.r.r Tal;,a3ra.i)-,..iaaa. -.-a.,:-?.-inr? K r :: ' ! E r e 1 a . r r a . 3 i . . lih 1!. .r.ir:i-: ,, a r : :.:.. - .? ., i):r-rr he_ Ur]'n l'a.!aia D3,{'ar c.,,:krb. R;1.,:r -!=:z: Daa'eh le!,,':a o: xakriaa R:kyat I_tae.ah p.c!,rs Rar.rzl laerah {;bu}?ler/i(.:e TaF-r 2aa:1 [4envat2{an b:la] :ir- -reiiiak--ldrkny:-e"ra,:i:3^ -3:i ir.''raiil;i ?ar,,:a. e. :a:s...::

3

:e.t.,r :,:: P a s a l2 : n u r r i c d a r ' F a s a l2 3 a y a i ( 1 t C a n( 3 r P e r a i ! r a . K . . . ' s iF : n r i . a ^ l\ic:-cr 15 Tal!f 2iC9 terrtan! Fedoman Tek|is Fe-.i:t:. al: oEr:utpr,lan f]a,:-iL P-iar.rlihan U.nur1. iaiacara Pere,,2i.?iiPe..E_6. K u r a P e n e t a p a rC e c r T e . x i l i h z n P e i g g a n i a n C a l r . : . r o ; i . d a 2 C cc.i,irran Uin!c'r Anggala Colvall Penleklaa Raktat D€.,rar teare{ an Daerah De,van Pe.,.,'akllanRekyal Drerah P.ovi.s; de. D?,!.ztllir.r-

Pe il3kli:a RalyatDae.ah Kabupatef/Kcta TahLrn 2009 . .1. l"{errefilr tahkan Kcrnisi Pe.niiihan Umunr !riuk Kep,riusan KPU No 259,/Kptsi KPU/Tah!n 20!9 r'.el?!lukaf ieniaig e.isl

Perre:ap?r

Perolehan Kursi Panal Poilllk seda Peiilihan Lrr.,nr A:ggcla De,,;2n P--.jrt.a^ R3L\a fi"an o-1 , U_ .r r: ._ . c -..2 '. " ya s U U N o . l 0 T a h u r ) 0 0 8 i e n t a n !P e m l l u e b a g a i m E n a n g i e l a hC i t a s k 2 n 2 0 r a l e sl furere.i.,tahkai Kcclisi Pen1ilihan lrr"rm (KFU) 'Jrirk n' peia'(sanean Kep!t|rsan KPU No 2::riKpts/KPll,rfsl'!n 200-o PereiaDaf oerolehan Kurs bartar Polit1 seria Pe-i harr UT!fi_ l _ : i l , n ' - l ' _T t t l - i a a a t a - t a ' !!!,;_ i'E:!ra\lar q?,flai D3ar. i-eril danaar aaa.r/e o!,iJsairaalarnFerlar? | hukLrf Eiav, :|enur'.rt

F . _ r i1 i r . l

ia !2

..i

,!._

qtau ap3bila Majelis Hakim Agung Yang

_felhofmat berpendatat lain 'noicn

p!tusan yang seadil-adinya aequc et bono). (ex permohcnanya^.3C zitJl.a.t 1 Bahwa Lrntuk menquatkanalasan-alasan Pemohonmef -oajukan buktr-bLrKinya sebagaibenkr-ll 1 ;oi.r cofry Peratr.an Kornlsi Pe.rlllhan Unrum Nomo': -a i2ttrtl 2t:)3 ?.i: i13r i-.tr i lentang Pedorian Teknjs Peie:epan dar Pergrmurnan h:: l-rlr!m iaia.a.? Peiretepar Perolehar Kr'sr Pe,l.laparr lal:r

PemilihantJrr,r.: F.n':-c1ta f.!.:' dan Penqg?.tjan Calon TerpilihD2larl1 Dae€h Dewan D6."rai la. a:<!/aI Perr/ek an F?akya1, Pet\a,akilan O,.jwen []e\,.'a. Daefah Prov:nsi Dar '2 Detvan Pen^ekrlan R:kt,2: ,_,::i.r (: bt_ 21.r.,(.la Ta"Lrn:!. -rE(Euitl P_1l ! F . ' . . c . : : , . I f d a r g - L ' r J a r eR I i l o r . r i f T a r . u : 2 ! ! 3 i e . : , . _ ! p a - _ : _ l _o!:t. Dev,en Ferr/ak .rn iia!i\,ai D:\!;. .e.'",'.. z-, i.='a.-.:,- . C : - O r ; ; r " F e . r / ; kj p r R a ( ! r i D e e r a F e ! l t P - 2 )

3MU x! [1 IE!_L4!gEE8I!-tf 84N.G
ilje.r::a..9 o;h.,a :n:<s!d c;r a;riir _ se5ag.:ii'ar3 ia:rseIuici;i:s l.leiimL:a:'g !!aL!a F-.:ro\o_ ai ar. r PairlJran Kca-s PeF:.lrhan Umur Noinor l5 latuir 2C:i9 ienia.g Dec.r-;. ;ekr,! -.-e.., Fenel;cai da^ Peflumlmai o-.- o'a../.. rlasrl Penrilhai Um,r:.o,.q d,r' o:fc;..-:, i a ' a c a. : __-. oe-c.rpr-. B:y?.g t rl,re.DeiricnoN2n .i: P :e-_-,_r,.

rrar,)a7 cayek. !efn.J,ioi-rrn ieba.?::-

Ie|pilrh D:lan Pefirili'sn llm\rrn Anlgota Dey.'a. Pe&/akilan Rakyei. O.rra:' Perv,,rkilan Rakye' Dacrah, De,,?an P-.irvakrlan Daerah Pf.vinsi Ccn Ce,,r:. 'un 2009 (8!kij P 1r Penaekilan Rakyat Daerah K?bLrpatcn/Koia Ta t\4enrriban=c, bahwa sebelirm rnempeiitmbangkanlenlang sLrbsi:.9i perniohcnan keberabn yant diajukan n Tka terlebrh dahulLr p€f;il apennbangk.?r. :par2i peiriohonan keL'erati yang deluk3n ri.me.Lrh n Fe(!yaratan torriai, )arl\l aC?nya kepeniingan lan kedudulianh!kur'r (egai .ti:ndii3) pa.i3 Pem.han !ntuk meigajul..ar peiffrohcrai ser'.? ?cake'r 'ra: | ''ala|n i.n!larg .:?/., :''... i..rmr.rrr.rir rp.?t3rat ,/a.q dia:u{an . t, - rc,^l : e" '. 1e5 or' r.) '3'- Jl: 21.:i1 ;.:ai 2 alal i1) .a-i-'1.'l:'. ...z_ .,1 .\ , -/ -t

: t1.' 'i.ra'.3tr.

i ',:.' ,r,t_l ;.
. .

"' ?t1'. N. it ? ini!t2a':2 .:/

para Pemohon Menimbang, bahwa untok mengetahui apakah maka oapat .nempunyaikepentingandan kedudukanhLlkum (legal standLng) dengan obyek permohonannya dinilaidarihubunganhukum aniala Pe.riohon l\len mbang. bahwa Para Penlol-onadala5 caLcn3i!!ola DPR Rl dari selaku ParlaiPoliiikPessita Pemilu200'l Parlai Deri'okrat Psra Femo\or_ l-.ad?l!<c<nva trahwa berdas;rka: f,,1enrmbaiq. "iairl b m e n y a f 3 k a n a h w a P ? s a l2 2 h l r u f c C a r P a s a l 2 3 e F t i 1 ) d a ' 1 i ; P e r a i l r a r d KPU No 15 Tah!n 2009 benentangen e.!ar Pasa 205 ayat (rl Un'angllndang Nc 1o Tahu. 2OOB letfun,3 Penl han ljr1Lrm Ang!ota Je!'/a:'] I P-.re,,3k r Rak!?i Daerah Provirsi. ilar De,!'a' Pe.'"/a(l;r Ra':/al Llaereh 'li iBLkt F '.rt.- ^-5ir.! iraf!,,,a s?.jaser :::'rtra'.ar d ;rr;:. r): : :.-:ir: 1-',aaait''-:-\Ei il:i--"-alan ! : : " - : : r - rrl l : k J l l l a i c : I c l a r f : _ : - l i r : a a a _ . \ ' ! i r a : t a - : : : - . " : : '.1:!:e' rii:aL li';r kL: lles eia! giaad:r! J.lri neng?l.ika'r ker-'::l-:. ;:' i-.1 r.aa I ,.,te l):s? I -dl,r:(z\ Pei?-!t.a- .rafkeir,:1.A"u.9 fi. , iarfi:,.i,lr I'r1en rnlana iaF,'ra sE ant!.iya :eicas:r.?: ieteii,iJa Pas? , a!;i i4) -' 2,r. pe' PE.a:f_3n Llahf :--l /,..!n! i Jc l a'. ,t ? ai 1 . :.a..1-. . ;] ].,)a _ 3'a_1.r r. r . . i . , e r a r ?i . i a j r k a : d a a r ) t e i 3 q a n c ! . ; k l u 1 3 4 / s e r a t ! s d e 3 D a ' 1 - : - i i a s:.j3{ oiielari:r: p:.atu13N peiurdanc,.rrl3^?en !'ar ! beisa^qkulc. l,l€. -b3nE, ke.i.rat:r bah,wa peiat\rra- yang d a,L!aI Kom:: F:ii he o)y.,rk .-c.Tcr.rnaa Ur^!,n !. 15 ia:,i]n 2Cag r - . . , - r , t F e . < . . a . o t e r . ; o t r , :o ) : r : a - 9 1 ; 1 ,\tat-.2AD a-.- a-l seo2rgkan pe,rschanankeberaiandial!!.ar paCa targgat 10 J!:r 20!9 d€agan dernrk.)npeir-.tchrran ieJemtan a q!o o ajukaf arasih d3ian iergaarg v/aKu TEI (saralus ielaoan pulr.rh) har s,os,J: ketealua. FasaJ2 a.",at Deret,Jfen (!t l,a3hk2l)]al. AgLrrCNo 1 Tahrn 2034 ilienl.nb€r9 bai.r.ra kz:€n: :ler-rrr.: r,r i\Eoe12i:n Jrk U l,J:ier,r ie:h3J.:p obyek HaK l-tl fu4arerjrt (bui?.t ?-i) Cral!kan oteh pafn pernohcn,/ang menpL'rya kLattal (legalstanding)dan diaj.rkar rr,asihcJ:anr tenigang \.,,akiu yafg 0 ientlkan, rreka ietmohona'r a ouo secaTafonral dan prosr.dlJr2 daoat oriefrta . flEninbanq bahv/a selznj!ti1l,'a : tai'lalnah elr-Arz.a^ -cho-aI yall.r ;)e:ai!ial iai. t,-5:_tr-.a^ 5qaerl.l2'':)l'?

rrqr tenr:r:lritkar subsia"s rrater i: d:rr F;. r F!moi-.. l,'l9t ni:iq

?at

!:hvra sLbstaa: r.3:eir perl..h9r.r.rnFer:r a a l a ) a d a l ' r : , ! a k r h b e n . i -t , : : , - ^ t ! a r ? 2 s a ' 2 ? i, , J t) i

,.

':1.;a-'4..

l,tti.

Umrrm Nomor15 Tah!n 2049telah Komisi Pemilihan ayai(1) dan (3) P€raluran i0 Nornor denqan Pasal205 ayai ('1)Undang'Undang ketenluaa bertentangan Tahun2004l Nlerimbang,bahwa perfiohcr3n Pera Per.homengerfukan hal-hal sebagal berjkui. C?1 Pa.iaiDemckrht 1. BahwaFara Pernohon adalah.aiorAnggoia:lPR-P.l selakuPa.tai Poliiak Pesefta P-cmilu 2C09 Pasai2011 ayai (.1)!noa.g UrCa.c Nonai 1CTan-r 2008 2 tsahwa rnenr.rul C n y r t a k a nD a a m h a l n _ a s l i e r c : a a ts s a k ! r s i j l a k u k a r o e a g i r i L i f i g d n t
leiclElan lfsr iah?p kej!ar il+i:;r ca'a rr-9mb3cr<?it!-5rr s:3 n!r: lerq letl n trrb:g kepr'ja Paia :a I k Pesei? F.ri_i.L!a.q :_s1 :r::clr: s : a r a : e k r i a r i , r - l : r a n g r v5 0 % i : - . i . ! r : - r p e i s e i a l . - s la _ I P i : ' l i l . a : eaf,ri F:s..] 2'z iirut c Fc::i:-: r a h - j 2 l ' l i r a l n ! a i ? r : f 2 r a b j r a3 : ' l ,:a-: :;ii _:r :.-,\t-.. '5 )rr:r 1--t?,r:a!ea;r-r?.: tr-r:(3Jd i .t3z a12.a

paaa .)as?trva

r a d : f u r r " l : , P a r i a tP o i t \ y : t g l - - a ' , i a a n r ! i a-.3 a : 1 . : . : -

l e f s e b ! i: k a i C r l r e .lh n q 1 a n r ' 3 i t : : i a h i i i t i : ; _ ( L r s i a - : p a e -i i t i - i a d _ ' 1 . 3 : 5 . . / 3r ! ! , . y iF : r : : ; r r i a ! . a t( 1 t i : i : e ( e a r a rer:cla:, k!r,i ;.n:b'jrg.. FaI12 Po lik reserta PEni! Ang:rlo D:Fi a s.ri2p aa:..h Per-ij,f,.:' l : e b a l a m a . a c i 1 3 k s l C . : a . nF ; s . : 1 , c a . . k n r . e n g a ' C ' . l e i a ^ t L k a n( $ s a i a r s a r5 i : l I T a p ! L r i p a r s a ' a : ! s :t ! ; i 3 s ; r d ? r : aaq?a Bpp. y2riu C'rn3a. aa(2 ne..!?, tr:;. :ngk" 50'l'" / ita ?,1-h larseiaius) de:,gan engka 8PF fi selia! daer:h oeniilher AngSoia drmaks!dda:: i Pasal 2i aral (2 DPR eebaJaimana 2 a A f a b l ; i t a s l p e r t a l t a al e r s e b r ril9 t r . i : r a s l l t a n r g k a p e a S h a ni n a l a argkz pecaha. 0 5 atau i.b h t bllaikai fe aias d2n an!k: cecahsn C o,bai,,ah 5,JihaP!skar: 3 srsa ku:si p:da sgiap daerah 'emllh;ri An!go1a DPtt [1e.]'rDagjkan Pe-r:luA.qoo:r D -R de'l!ar iEl=:rican kcpala Ferai PolilikpFsen'2 a Apabila s.Ja13sah a1ar sis? su?ra p?r1a )o tt aes3ia Per''rl)Ll Anggota fPR sebagaimane irimakgLd da. 'ar?aszl 22 'rt'ri il m€flcaFa sekurangkurangt/a 50i'! (i1na : 'll!h pe's:rairi9) d3rl k!r'i angk? BPP tnak^ Pafta Polt { tersebutd berr'an 1 (satir) s b /iL.abria,rar: sah atalrss? aNatzaaLa: pc i/ oesri; Peiir! r.e?l22 L'!j | 1dt/ a A . q - o o t .D D R s e b 3 9 e r m . r . . ' N z < s ) a . . . ' . c! |- t't:'.:z{alL/l I :i-.ir3_!-kL-_.nq: : 5af i ir'|: -.it;r
1-)..o-D.,.-, .. ,c:.. ( ..-

i

t
t I

i'' i::t:,'tii
\._..a.

I

1 Suara sah Faftai pclitjk yang hercangkutar dikAjeScrikan seoaqar stsa suara yang akar Cip,o/hit| rcka. C2iafr penghitungar kursr Tahap Keiiga,crair 2. SJia s!ara pa.taipoliiik )/angbe6angkuian akan liDerhil!rckan daiar. ceigh jt!rrgank!:sr Tahao l<etiqa E b : a ) ) ) . a y e \. 1 , D ,. . A r . , , _ ,. e . - , a J d t a a - , 9.:1a Pemiiu Anggota DPR yang memrliki suara sei a:a! grsa suar: sa, ._. _akiL . t . r k r n e n e t ? p k : r r r i a jP c l i t i k a n c b r f h a k P y . a t e s s s a , L r : . 1e f . F h i l : . ; ! : i a ^ .leieai caia ci1]ri oa am repatpieiroKpU leroLka 5 8 a h ! " a P a r ; P e n o J r o o r e n d a l l k : :p e i a t u r a . K c - s n r ilc i1., pefri ir. ,--1 5 r a i L , i r2 0 1 _ 9 a s a 2 2 h u i r l c d ? I p e s a 2 j a 9 ; l I q ; " ; 3 ; P

a C a , : - r r a i : r t a . i a n c e n e a . P a s : , 2 a 5 a , , , 2 i. j ) J " c a - , ! . : a i : : f . t : : : f i i a T 3 i , . , 2 : i ' q , a ^ g c t e n c a , / r b z i , rp a . a p e _ , c r _ f s e a a c i r a : e ! : a , , f ?. it/ p!srr1a i-rrn ! tid;r l-lrerial?,ia1 re::ri: Fzizi ja- ._-:aa.) oe .a3- :eT::ciii lrie'rban! a a a_ . t : p!s3 22 fu-L;. lrai .3.. :: d? ri dar rsi s i t a k ! r s ri : ! : .?i22:

2 . . ,: , . . , . . " , ' )

oe,i i3) .aa a\ c:ri !cnghitungsn s sa sr3r,n a2::L!'s 3a i; PD1\ resgia Penrllr : l',len rbai. trrrr\,,? pe.cr.' ai klrsi pala

pcJtati!na;tn F,ai._:-:n pal t;k .i DpR :e ai.

alt--rLirlia:o eir ic.-llu"gar parclef3r sLrf3 parl: r.l i ^ l!!a C cer!a.!r: : :r.1ta )=i.Eta'a^ i:'r r-as3l 2C5 a)/6i (!l U^Can3-r.dang ilor,c. -!;;l^:r

2C 0 e
l,4en rnbang. bah\,r'a substansiy?.q dial!f dar?m Pasal 12 hl]luf c d?n Pasal 23 ayai (1) dan 13) oari Per?t!rat Komisr Pen,lihan UmLrr.Nornor 15 -.t - . . 2 t - C . r . . d f Le - 6 ^ , a - o ' - C e n g a , s , z - e 2 , i - : a j l L ) ' - a a r - - t J . - g . N ! 1 r o r 1 a ,T ; t ! r : : ! r 3
1:-.: ",

i a f e n 3 d ; e m P a s a l2 i 5 ? y a : i , 1 l l r d r r g - U n a ? : 3
.?_.,LC,.-S..-...jC .. C:,'::S .j cL,,:4'./, j

srsakur

s a ! i n g q 3k z r e f a . y a P a s G2 2 l w r t . d a n

Pas"L 3 rlat(1) carr3) 2

dibateken ; cacal !.j'idis s'lrstansl3ldanhatuJs perlir.rbengan-peiti.nbanlan ters:bul 3i N4:.imbrng bahwz berdasarkan alas rnrk2 perrnohontn keberalaa Hak Uti llaterrt C3I t -'rnohond2lai kan sel,r!aal/a drKabJ Fasz 8 ivle'r rn.'e4! !ah,'ra bgidr-5ark?n Tahri 2t|l. Pa|rjlsfa!,1ai{2T.rh A:'Jn9 p rtu:an da r.n epr '-i rlt .a.a dan dipL!irk-r:rli,r2l?s a f"13.-5.r,:r. lr3 -.,,a lr..oijs3:i.:rrFisal 3 :,ai A,)Ljr! l{c / \ ! r , . ! l N . I T ' r l , r . 2 C a 4 l i n i a n r l i a r il t i ! a l e r l i : l a h

::

H?r

i: dari i 3 f'

e:!

rJ.

A'J

tersebutdikirim AgLrnq pLlluh) hari setelahputusanMahkarnah hal 9O (sembilan pe€turan Neqarayang mengelLra'Lan kepada Badan ata! PejabatTata Usaha yang bersar'gkutantidak tersebut, ternyata pejabat perundang-undangan yaig pefunCa'g-undanqan kewajibannyademi hukurnperat!fan meLaksanakan ildak mempunyaikek!alan huku'n i bersangkutan terseb!l dapei C h n'a' aPaora Menlmbang bah!'/a batal de'ni hukun-l wakt! iefsei)Jt nren(:a0LlI Tef|-iohon sebelumnya habisnya baias tenggang vernletglnE); :endi.j !efaturan a quo (spontane haius dlr'e!ank"n kepaoa lvlenirnbangbahlva lentang bjaya perkara p i h a ki e i n o h o n : 4 TahLr'2':4 Pasal Pasal caii Undang-UidangNcr:o lMemce.hatikan ili-:ai can Ciitrbah l,nden3-llNdallgllon'or 14 TahLrn13'q5sebagamana lecir: 'e:!en N . e n g a n U i a n g L J : . l a n g o m o r5 i a l r ! n 2 0 C 4d a n r e r L ' l b a i r 2 ^ j_! i\'-o:!'1 l L n i e . o ! r C a n g r ' r o m . r3 T a h u n2 l a ' o P e f a i L r r a ':1 a : ' : e F a :A ! 'Tah|]. a p 2 0 ! 4 s e r l z! ' e ' 3 1 ! r a n e r u n d a n g - ! n c z n g ia rn i a r c i ! : : : ' j l : l : a '

l'lE_N-GADlll: l , i e ' e r l : . r a e . - 3 h c r a n u j n ' e 1 : r r N ! d l c a f 9 ' /E r ' ' )? a : a F a r o i r _ . . : i L l : : P

2.

i\,leryetakar?esa')22 a.rt'Jfc dar P?sa 23 aya: (l) aa. 13) PefatLrfan K o n r ; sP e r : L h a nU m u n N o r n o - 5 l a h u n 2 0 0 9 i e n i a i c P e c ! n r a 1 _ l e ( a i s l -: Dr- -Jr-o.._r:ds P..:.r,!, a- --..d-Pc ::;':er-o,ehan Kursi. PenetaparC2icn ie,p r l' dan p'_:.oiatl z^ Ce o. ieroli h aaa.a Pem :ar UIlirin Anggob Delvan Per_,vakr2a Rakvat. Devrail Pervakian Daerah, De!,/an P-olwakilan Rakyai Dae.a. prov ns oan Pe.*:k an R?kyai Daerah Kab!paien,lKota iah!n 2009

lle!./ rr

pembentuk.]rLnya bedeniafga|1dengan ketentla- yang ber aku dair elth i , n q q y : t i r U n c a f ! ' U n d a n gR N o i _ . . l 0 ; a h u n 2 ! 0 8 t e . t ? n o P e n i i i r a i l Ui.ir*. Ancg,:ta DPR DPD Car DPRD Pasa 2C5 a\aI t4) c. n iiarerar.r'a lrdaksah dan ridakbelaku untuk uinlrr i Memelntahkaf kepada KPU unt!k nre'rnbatalkan rne,.cab. pasal 22 dan t h u r u fc d a n P a s a )2 3 a y e t ( 1 ) d a r ( 3 ) P e f a t u r a n o m s i P E r r i l a , U n u . . . K i 5 T a h , J n 2 0 0 s t e n : a n g P e d o r n a nT e k n i s P . ' r e a r a n c a n Nomor P e r r g ! m o u a n! a s l
^

I

P P e . n lr r : F . - l - ! n , T a t s c a r a P e r ) E l a P : 1 e r r j i e h a r
1. r_ ol ' _

.1.1 ,

-

r-1.o1

-.

i

\

r++.rJ1'-a

;; t zi
f:r l6 C'n Ta fal :'!: r'
\

,..

,. :,:-::,: ., 15-?ra1''i4:qt€ '--..-'
: -!'.:.;' ': ./

i
I

Daerah, Ijev/an PeMakilan Rakyat Daerah Provinsi,dan Dev,/an Pe^rakijan Daefah Tah!n 2009; Rakyat Kabupaten/Kota [lernef]ntah!ian Korni.i Penr;llian UanLlmuntuk m-.lak!kan revis feputus2n KPLJ No. 259./KDls/KPU/Tah!n 2009 tenlan6 Pe.etacan Pe oleh6'r Kursl Partal Polltlksr..ta P!n]lilhanUmum AnggoteDevran P€M?kian RakyalDaiam Peni;iha-, Umu'nlahrrn 2C0gsesLlai dengtf 5 iJnCano-Ur,cla 10 Tah,lll2003: rg No. r.'o:ntsi pe:r lita r UnlUn: ij(pU) -'|]luk r.rrida f\4emeftr.ts:rkair pe atsenae\ Kepuiusai KP! N. 253/Ki:ts,,KPU/Tahi-. i:niarg ::0! i F e f e r a p a r e r o h e n( L r . s P a ( : i F c i t i ks e a t a e n i i r a nJ n t m A r g g a l a F e P trnkyat De,!anPer,,?okian da'e^rPeri han -lrnlmlah!n 2!a!
l.rRlteflrlar'kaf Farlera Lj-1' a-r=i Ac!rc F it.e::;:.iLt-rat.:-:ei1a1-l i c - r t u s a n. j ! : ? r i 3 e : i l aN a r a . : . e , : j t b l ' k : st ? r . i e s b . : ! ? n e : : - :
i

t'

I

llere.t!ka1

5t...'a p,:.aaz ::_ir: li:eltanka4 kepar2 rcrro"ail:i aa: i::ri S:t! jui. 1r.i..l

,,:r-c

a : . r a o l 2 i s . t . _ : : i -R-r i AgJn! pad3 leT

lEr.<13r,.t 1..-.|:. ai r .: SukardjaSH., Hakin Ag!rg
seb2g:l

:lrni uer:l.rsla/,.a:;:i:..i: i:....l , r u n j2 D L ] g e h o pro,trilA:-ai

ra3Ts:angc.l y;g

f

dte:arka: oietr (eiua Lrah<zr;i Ari,.g
F litiS..b_-.h SH.),jt l;ij :..,,.-:z .

$
a
L I

Inajels

. !rk ri q:--,t :..alai :rJar(a, C 3 . ; r . . r . : i / - j r: a a n r srdara iefbrka !air:r Lir-,l. )a.? a,2t :,,,: ijqa olah Keilj: ilja,^19 b:sela Hakl'n iiekill' in.,!ria iarsebrrt d::r .r:?ntu oleh rillno.r Anli Li.€rdl,SH P3nilerePeng.rantl .€r..t.r lidai crh:: I .teh pars prh3! i

S L d a l r l i aS H i , " 1 . r " f r

E F
t

' t_ T

H a km - ll r k ; mA | g ! o l 3 TIC/H lJnam SoeLechr,:ift ud Ttd/i\la. SrJ:b',i3. t,/H na Sill

|\e tLia itc Prcf D. il Ah.nac SLr!:.dj; S.r ?aflrterapenr !er l

I

1d Hanari Anik !fr.. I Sll

I

t

I

t
I
i
' . -,rrri-s nr Plt \-i

Siaya Erayai 1 . Ue t e f a i l 2.Redaksi. .......
J!rmlah

Rp. Rp

6 000.5 000,

Hak 3 AdrninLskasi Uir[4a1eril ..

8!-s!9!.Q!,
Rp 1 000.C00,-

-1.t

. rat

a h:

:!r

lt!

.r'lU.

.rrl

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful