Anda di halaman 1dari 15

Science Form 1

Paper 1

ARAHAN / INSTRUCTION Jawab semua soalan. Pilih hanya satu dari pilihan jawapan A, B, C atau D bagi setiap soalan. Answer all questions. Choose only one answer from the option A, B, C and D for each question. 1. Antara yang berikut, yang manakah fenomena semula jadi? Which of the following is a natural phenomenon? a) Pembinaan empangan Dam construction b) Pertumbuhan bayi Growth of a baby c) Penggunaan telefon bimbit Uses of mobile phone d) Penemuan ubat-ubatan baru Discovery of new medicines 2. Bidang sains yang manakah yang berkaitan dengan kajian tingkahlaku haiwan? Which branch of science is related to the study of the behavioural of animals? a) Zoologi Zoology b) Kimia Chemistry c) Epistimologi Epistimology d) Biologi Biology 3. Imbuhan yang manakah melambangkan kuantiti yang terbesar? Which prefix expresses the largest quantity? a) Mega Mega b) kilo kilo c) mili milli d) mikro micro

1 DISEDIAKAN OLEH: PN NORLAILY ARSAD

Science Form 1 4. Gambarajah 1 menunjukkan silinder penyukat yang mengandungi cecair. The diagram shows a measuring cylinder containing liquid.

Paper 1

Gambarajah 1 / Diagram 1 Berapakah isipadu cecair itu? / What is the volume of the liquid? a) 25.0 ml c) 26.0 ml 25.0 ml 26.0 ml b) 25.5 ml d) 26.5 ml 25.5 ml 26.5 ml

5. Rajah di bawah menunjukkan peralatan mengukur di dalam makmal. Apakah fungsi peralatan tersebut? The diagrams below show measuring apparatus in laboratory. What is their function?

a) Untuk menimbang jisim To measure mass b) Untuk menimbang berat To measure weight

c) Untuk mengukur panjang To measure length d) Untuk menyukat suhu To measure temperature

2 DISEDIAKAN OLEH: PN NORLAILY ARSAD

Science Form 1 6. Pilih kenyataan yang benar mengenai perbezaan di antara jisim dan berat. Choose the right statement about the differences between mass and weight. Jisim / Mass Lebih rendah di bulan berbanding di Bumi It is lower in the moon than earth Kuantiti jirim di dalam objek b) It is the quantity of matter in the object a) Diukur dengan menggunakan neraca c) spring Measured using spring balance d) Unit SI adalah Newton SI unit is Newton Berat / Weight

Paper 1

Adalah sama di bulan dan di Bumi It is the same on the moon and earth Daya tarikan gravity yang bertindak ke atasnya It is the force of gravity that acts towards it Diukur dengan menggunakan neraca palang Measured using lever balance Unit SI adalah kilogram SI unit is kilogram

7. Rajah menunjukkan symbol amaran berbahaya. Antara berikut, bahan manakah yang dilabel dengan simbol tersebut? Figure 1 shows a hazard warning symbol. Which of the following substances is labeled with the symbol?

Rajah 3 / Figure 3 a) Asid hidroklorik pekat Concentrated hydrochloric acid b) Uranium Uranium c) Merkuri Mercury d) Plumbum Lead

3 DISEDIAKAN OLEH: PN NORLAILY ARSAD

Science Form 1 8. Gambar rajah menunjukkan beberapa langkah menyukat isipadu gabus. The diagram shows several steps to measure the volume of a cork.

Paper 1

Susunan langkah yang betul bagi menyukat isipadu gabus ialah The correct sequence to measure the volume of the cork is a) P Q R b) Q P R c) R Q P d) Q R P 9. Why does onion cell has a fixed shape? Mengapakah sel bawang mempunyai bentuk yang tetap? a) Kerana ia mempunyai sitoplasma Because it has cytoplasm b) Kerana ia mempunyai dinding sel Because it has a cell wall c) Kerana ia mempunyai membran sel Because it has a cell membrane d) Kerana ia mempunyai protoplasma Because it has a protoplasm 10. Organisma unisel menjalankan proses kehidupan seperti: Unicellular organism carry out living processes such as I. II. Respirasi Respiration Pembesaran Growing III. IV. Pemakanan Feeding Pembiakan Reproduction

a) I dan IV sahaja b) I, II dan IV sahaja


4 DISEDIAKAN OLEH: PN NORLAILY ARSAD

c) II, III dan IV sahaja d) I, II, III dan IV

Science Form 1 11. Antara yang berikut, yang manakah organism multisel? Which of the following is multicellular organism?

Paper 1

a)

c)

b)

d)

Manusia adalah kompleks Human beings are complex


12. Pilih alasan yang tepat bagi kenyataan ini Choose the correct reason for this statement I. Manusia mempunyai pelbagai jenis sel Human have various types of cells II. Sel manusia adalah khusus bagi menjalanakn fungsi yang khas Human cells are specialised to carry out specific functions III. Sel disusun dari susunan yang ringkas kepada kompleks Cells are organised in a simple to complex arrangements a) b) c) d) I sahaja II dan III sahaja I dan III I, II dan III

5 DISEDIAKAN OLEH: PN NORLAILY ARSAD

Science Form 1 13. Antara organ yang berikut, yang manakah terdapat dalam sistem perkumuhan? Which of these organs are in the excretory system?

Paper 1

a) b) c) d)

I dan II sahaja I dan III sahaja II dan III sahaja I, II dan III

14. Yang antara yang berikut merupakan pengelasan organisma unisel dan multisel yang betul? Which of the classifying unicellular and multicellular organisms are correct? Unisel / Unicellular a) c) Chlamydomonas Euglena b) Amoeba d) Hydra Multisel / Multicellular Euglena Paramecium Spirogyra Chlamydomonas

15. Jadual 2 menunjukkan empat bahan yang berlainan ketumpatan. Table 2 shows four substances with different densities. Bahan / Substances Ais / Ice Besi / Iron Minyak / Oil Merkuri / Mercury Ketumpatan (g cm-3 )/ Density( g cm-3) 0.9 7.9 0.8 13.6

Given that the density of water is 1.0 g cm-3, which substances can float on water? Diberi bahawa ketumpatan air ialah 1.0 g cm-3, bahan yang manakah boleh terapung di atas air? a) b) c) d) Ais dan minyak / Ice and oil Ais dan besi / Ice and iron Oil and mercury / Minyak dan merkuri Besi dan merkuri / Iron and mercury
6 DISEDIAKAN OLEH: PN NORLAILY ARSAD

Science Form 1 16. Yang manakah di antara berikut adalah jirim? Which of the following is matter? a) Gas helium / Helium gas b) Cahaya / Light c) Bunyi / Sound d) Haba / Heat 17. Di antara kenyataan berikut, yang manakah tidak benar tentang jirim? Which of the statement is not true about matter? a) Jirim memenuhi ruang Matter occupies space b) Jirim mempunyai jisim Matter has mass c) Jirim terbina dari zarah-zarah yang halus dan diskrit Matter is made up of tiny and discrete particles d) Jirim mempunyai isipadu yang tetap Matter has a fixed volume.

Paper 1

18. Yang manakah di antara berikut adalah perubahan dari tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik? In which of the following is potential energy changed to kinetic energy? a) Sekeping roti yang dibakar / A slice of bread being toasted b) Lilin yang ternyala dipadamkan / A candle flame being extinguished c) Lilin dinyalakan / A candle being lit d) Kanak-kanak bermain gelongsor / A child sliding down a slide 19. Suhu boleh disukat dengan menggunakan unit Temperature can be measured in unit I. Joule II. Kelvin III. Celsius IV. Fahrenheit a) b) c) d) I dan III sahaja II dan IV sahaja II, III dan IV sahaja I, II, III dan IV

7 DISEDIAKAN OLEH: PN NORLAILY ARSAD

Science Form 1 20. Haba digunakan bagi / Heat is used to I. II. III. IV. a) b) c) d) memasak makanan / cook food mengeringkan pakaian / dry clothes menjerang air / boil water memanaskan badan / keep ourselves warm

Paper 1

I dan III sahaja II dan IV sahaja II, III dan IV sahaja I, II, III dan IV

21. Suatu bahan mempunyai ciri-ciri berikut A substance has the following characteristics

o o o

Mengikut bentuk bekas Follows shape of the container Mempunyai isipadu yang tetap Has a fixed volume Agak sukar dimampatkan Cannot be compressed much

Bahan tersebut berkemungkinan besar adalah The substance is most probably a) Oksigen / Oxygen b) Pensil / A pencil c) Susu / Milk d) Emas / Gold 22. Yang manakah di antara berikut menerangkan kehidupan tanpa udara yang bersih? Which of the following statements describes life without clean air? a) Setiap orang akan mempunyai sumber makanan yang terhad Every person would have limited food resources b) Setiap orang akan menghidap penyakit buah pinggang Every person would suffer from poor kidney function c) Setiap orang tidak akan berjaya menanam tumbuhan hijau Every person would be unsuccessful at planting green plants d) Setiap orang perlu membawa bekalan oksigen tersendiri Every person would have to carry his own oxygen supply

8 DISEDIAKAN OLEH: PN NORLAILY ARSAD

Science Form 1 23. Apakah perubahan di dalam komposisi udara apabila tumbuhan hijau dan pokok-pokok berespirasi? What changes in air composition occurs when green plants and trees respire? a) Kandungan oksigen meningkat The oxygen content increases b) Kandungan wap air akan berkurangan The water vapour content decreases c) Kandungan karbon dioksida meningkat Carbon dioxide content increases d) Kandungan nitrogen menurun The nitrogen content decreases 24. A solid has a fixed shape because its particles Pepejal mempunyai bentuk yang tetap kerana zarah-zarahnya a) b) c) d) e) f) g) h) tidak bergerak do not move adalah sangat keras are very hard adalah sama saiz are of the same size adalah tersusun sangat rapat are arranged very close together

Paper 1

Rajah 4 / Figure 4 25. Apakah fenomena yang ditunjukkan di dalam gambar rajah di atas? What is the phenomenon shown in the figure 4 above? a) b) c) d) Bayu darat / Land breeze Bayu laut / Sea breeze Ribut petir / Thunderstorm Radiasi solar / Solar irradiation
9 DISEDIAKAN OLEH: PN NORLAILY ARSAD

Science Form 1

Paper 1

26. Di antara berikut, yang manakah benar tentang cecair? Which of the following statements about liquid is true? a) Cecair tidak mempunyai jisim yang tetap A liquid has no fixed mass b) Cecair tidak mempunyai isipadu yang tetap A liquid has no fixed volume c) Cecair tidak mempunyai bentuk yang tetap A liquid has no fixed shape d) Cecair sentiasa memenuhi bekas sepenuhnya A liquid always fills its container completely. 27. Apakah yang menyebabkan kesan rumah hijau? What causes the greenhouse effect? a) Kenaikan suhu / A rise in air temperature b) Kenaikan paras air laut / A rise in sea levels c) Kenaikan paras karbon dioksida / A rise in the level of carbon dioxide d) Kehadiran CFC (kloroflorokarbon) / The presence of CFCs (chlorofluorocarbons) 28. Apakah itu ketumpatan? / What is density? a) Kuantiti jisim di dalam satu unit isipadu bahan The quantity of mass in one unit volume of the substance b) Berat bagi satu unit isipadu bahan The weight of one unit volume of the substance c) Kuantiti zarah di dalam satu unit jisim bahan The quantity of particles in one unit mass of the substance d) Kuantiti zarah di dalam satu unit isipadu bahan The quantity of particles in one unit volume of the substance 29. Perbandingan antara respirasi dan pembakaran yang manakah betul? Which comparison between respiration and combustion is correct? Respirasi / Respiration Menghasilkan oksigen Produces oxygen Tidak menghasilkan tenaga Does not produce energy Berlaku di dalam sel hidup Occurs inside the living cell Berlaku dalam keadaan gelap dan terang Occurs in bright and dark condition
10 DISEDIAKAN OLEH: PN NORLAILY ARSAD

a) b) c) d)

Pembakaran / Combustion Menggunakan oksigen Uses oxygen Menghasilkan tenaga Produces energy Berlaku di luar sel hidup Occurs outside the living cell Berlaku dalam keadaan gelap sahaja Occurs in dark conditions only

Science Form 1

Paper 1

30. Awal pagi ini, En Wong perhatikan terdapat banyak cecair yang jernih pada cermin keretanya. Di antara yang berikut, proses yang manakah bertanggungjawab membentuk titisan cecair ini? Early this morning, Mr Wong noticed his car windscreen had many droplets of a clear liquid. Which of the following processes was responsible for the formation of these liquid droplets? a) Pemejalwapan Sublimation b) Pencairan Melting c) Kondensasi Condensation d) Pembekuan Freezing

31. Bagaimana kita dapat menjimatkan penggunaan elektrik di sekolah? How can we save electricity at school? a) Padamkan computer apabila tidak digunakan Switch off computers when not in use b) Tidak menyalakan lampu di dalam kelas Do not switch on lights in the classroom c) Tidak menggunakan kipas di dalam kelas Do not switch on fans in the classroom d) Tidak menyalakan lampu di dalam tandas Do not switch on lights in the toilets 32. Bahan pencemar manakah yang dipadankan betul kepada kesannya? Which pollutant is correctly matched to its effect? Pencemar / Pollutant a) b) c) d) Klorofluorokarbon Chloroflourocarbon Karbon monoksida Carbon monoxide Sulfur dioksida Sulphur dioxide Nitrogen oksida Nitrogen oxide Kesan / Effect Menipiskan lapisan ozon Thinning the ozone layer Jerebu Haze Memudarkan warna bangunan Fades the colour of buildings Kanser peparu Lung cancer

33. Rajah menunjukkan objek dengan jisim 35 g . Berapakah ketumpatannya? Figure 5 shows an object with mass of 35 g. What is its density? a) b) c) d) 1.25 g cm-3 2.4 g cm-3 0.6 g cm-3 0.42 g cm-3
7 cm 3 cm

4 cm

Rajah 5 / Figure 5
11

DISEDIAKAN OLEH: PN NORLAILY ARSAD

Science Form 1 34. Diagram 8 shows one of a human activity. Rajah 8 menunjukkan satu daripada aktiviti manusia.

Paper 1

Mengapakah aktiviti ini harus dihentikan? Why should this activity be stopped? a) Menyebabkan pencemaran udara Causes air pollution. b) Meningkatkan kelembapan udara Increase the humidity of the air c) Memusnahkan habitat flora dan fauna Destroys the habitat of flora and fauna d) Mengurangkan peratusan karbon dioksida Reduces the percentage of carbon dioxide. 35. Which of the following shows the effect of heat? Yang manakah antara berikut adalah kesan haba? a) Membakar kek di dalam ketuhar Baking a cake in the oven b) Penyedut minuman kelihatan bengkok di dalam air panas A straw appearing bent in a beaker of hot water c) Kereta yang bergerak dihentikan A moving car braking to a stop d) Pantulan manusia di permukaan tasik A mans reflection in a lake

12 DISEDIAKAN OLEH: PN NORLAILY ARSAD

Science Form 1 36. Rajah menunjukkan kereta mainan berspring yang diputar. Diagram shows a would-up spring toy car.

Paper 1

Apakah perubahan tenaga yang berlaku apabila spring yang diputar itu dilepaskan? Which energy change take place when the wound-up spring is released? a) b) c) d) Tenaga kinetik Kinetic energy Tenaga keupayaan Potential energy Tenaga kinetik Kinetic energy Tenaga keupayaan Potential energy Tenaga bunyi Sound energy Tenaga bunyi Sound energy Tenaga keupayaan Potential energy Tenaga kinetik Kinetic energy

37. Rajah 4 menunjukkan sistem penggera kebakaran Diagram 4 shows a fire alarm system.

13 DISEDIAKAN OLEH: PN NORLAILY ARSAD

Science Form 1 P, Q, R dan S adalah langkah-langkah bagaimana penggera tersebut berfungsi. P,Q, R and S are steps by which of the alarm works. P Q R S Jalur dwilogam mengembang dan membengkok Bimetallic strip expands and bends Jalur dwilogam menyentuh skru sentuh dan melengkapkan litar Bimetallic strip touches the contact screw and the circuit is complete Api meningkatkan suhu bilik The fire increases the room temperature Loceng penggera kebakaran berbunyi The fire alarm bell rings

Paper 1

Pilih urutan langkah-langkah yang betul untuk membuat penggera itu berfungsi. Choose the correct sequence of steps to make the alarm works. a) R P Q S b) P Q R S c) R Q P S d) P R Q S

38. Rumah-rumah di negara tropika biasanya dicat putih untuk Houses in tropical countries are usually painted white to a) menyerap haba absorb heat b) menyinar haba radiate heat c) mengesan haba detect heat d) memantul haba reflect heat 39. Yang manakah di antara berikut bukan aplikasi bagi konsep ketumpatan? Which of the following is not an application of the concept of density? a) Kapal yang terapung di lautan A ship floating in the sea b) Sudu di dalam gelas kelihatan bengkok The spoon in the glass looks bent c) Kayu balak yang diangkut melalui sungai Logs being transported by rivers d) Kapal selam yang terapung dan tenggelam di lautan A submarine floating and sinking in the sea

14 DISEDIAKAN OLEH: PN NORLAILY ARSAD

Science Form 1

Paper 1

40. Yang manakah di antara berikut merupakan komposisi bagi udara hembusan? Which of the following is the correct composition of exhaled air? I II III IV Karbon dioksida 4% Carbon dioxide 4% Oksigen 21% Oxygen 21% Nitrogen 78% Nitrogen 78% Wap air - tepu Water vapour saturated c) I, III and IV only I, III dan IV sahaja d) I, II, III and IV I, II, III dan IV

a) I and IV only I dan IV sahaja b) I and III only I dan III sahaja

~QUESTIONS END~ ALL THE BEST

15 DISEDIAKAN OLEH: PN NORLAILY ARSAD