Anda di halaman 1dari 9

8/16/13

=TETINGKAP WANIE=: Cara Cara Mengatasi dan Trenda Yang Akan Digunakan Pada Masa Akan Datang

HOME

P OS TS RS S

COMMENTS RS S

=TETINGKAP WANIE=

Pita Suara Saya ^_^

Saturday, September 17, 2011

Cara Cara M engatasi dan T renda Yang Akan Digunakan Pada M asa Akan Datang
1.1 Isu: Program Intergrasi/ Pelabelan dan Pengasingan Bagi mengatasi masalah ini, program intergrasi yang wujud di sekolah yang ini haruslah dilakukan sedikit pengubahsuaian bagi memastikan agar penglibatan seluruh warga komuniti sekolah berjalan dengan lancar. Antaranya cara yang boleh dilakukan ialah dengan mengadakan penyelarasan jadual waktu rehat di sekolah. Seharusnya semasa waktu rehat, murid-murid bekeperluan khas ini perlu diberi peluang untuk bergaul dengan rakanrakan (murid di aliran perdana) yang lain. Pelbagai aktiviti yang menarik dan mampu mengeratkan hubungan dua pihak perlu dilaksanakan oleh pihak sekolah. Antara aktiviti yang mampu dilakukan oleh sekolah untuk mewujudkan sikap mutualisme antara dua pihak yang berlainan ini ialah seperti mengadakan aktiviti kebersihan pada awal pagi di kelaskelas khas. Guru guru kelas harus memainkan peranan dengan menyediakan jadual secara berkala untuk murid-murid normal melakukan aktiviti gotong royong secara kecil-kecilan di kelas-kelas khas. Maka dengan ini akan wujudnya interaksi antara murid di aliran khas dan normal. Kesan daripada itu satu hubungan yang mesra dan hormone dapat timbul dan makin bertambah erat. Dalam penglibatan aktiviti kokurikulum misalnya, muridmurid berkeperluan khas misalnya akan diasingkan daripada murid yang normal. Guru boleh mengadakan aktiviti sukaneka yang melibatkan kerjasama antara dua jenis murid yang berlainan ini. Disamping memberi hubungan erat murid-murid berkeperluan khas dan normal ini juga akan berasa gembira kerana mampu mewujudkan kerjasama. Akibat daripada gabungan aktiviti ini juga, maka akan wujudlah satu sifat kasih sayang dan hormat-menghormati terhadap murid-murid yang istimewa ini. Bagi mengatasi masalah pelabelan pula, pihak sekolah terutama guru hendaklah sentiasa menekankan betapa pentingnya sifat menghormati golongan kurang upaya. Justeru itu pelabelan terhadap golongan minoriti ini boleh dikurangkan. Masyarakat komuniti di sekolah juga perlu disedarkan akan kepentingan menghargai dan memandang

Feedjit
Live Traffic Feed

=SeLaMaT dAtANg=

Blog Yang Diikuti Popular Posts


J en i s-j en i s Pen t a k si r a n Da l a m Pen di di k a n Kh a s JENIS-JENIS PENTAKSIRAN Terdapat pelbagai pentaksiran, antarany a adalah seperti pentaksiran kem ahiran pem belajaran asas,pentaksiran kem ah... Ma sa l a h Ba h a sa Da n Kom u n i k a si Ka n a k -Ka n a k A u t i sm e Pengenalan Masalah bahasa dan kom unikasi seringkali terjadi pada kanak-kanak y ang berkategori kanak-kanak khas. Antara contoh kanak-kanak y ... Un su r -Un su r Da l a m Per l em b a g a a n 1 .0 Unsur-unsur Perlem bagaan Persekutuan Malay sia. Perlem bagaan m erupakan suatu

A visitor from Malaysia viewed "=TETINGKAP WANIE=: Isu Isu Yang Berkaitan Pendidikan Khas" 2 secs ago A visitor from Kuala Kangsar, Perak viewed "=TETINGKAP WANIE=: Updates!! Isu-Isu Dalam Pendidikan Khas" 4 mins ago A visitor from Seremban, Negeri Sembilan viewed "=TETINGKAP WANIE=: Updates!! Isu-Isu Dalam Pendidikan Khas" 18 mins ago A visitor from Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan viewed "=TETINGKAP WANIE=: Isu Isu Yang Berkaitan Pendidikan Khas" 39 mins ago A visitor from Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan viewed "=TETINGKAP WANIE=: Isu Isu Yang Berkaitan Pendidikan Khas" 1 hour 25 mins ago A visitor from Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan viewed "=TETINGKAP WANIE=: Updates!! Isu-Isu Dalam Pendidikan Khas" 1 hour 35 mins ago A visitor from Johor Bahru, Johor viewed "=TETINGKAP WANIE=: Masalah Bahasa Dan Komunikasi Kanak-Kanak Autisme" 2 hours 53 mins ago A visitor from Rawang, Selangor viewed "=TETINGKAP

JENGUKLA KE SINI
AHLAN WASAHLAN

yushazwani.blogspot.com/2011/09/cara-cara-mengatasi-dan-trenda-yang.html

1/9

8/16/13

=TETINGKAP WANIE=: Cara Cara Mengatasi dan Trenda Yang Akan Digunakan Pada Masa Akan Datang

suratan atau suratcara y ang m engandungi sem ua undangunda... Upda t es!! Isu -Isu Da l a m Pen di di k a n Kh a s Isu-Isu Dalam Pendidikan Khas 1 .1 Isu: Program Intergrasi/ Pelabelan dan Pengasingan Program intergrasi dalam pendidikan khas telah pun di... C a r a C a r a Men g a t a si da n T r en da Y a n g A k a n Di g u n a k a n Pa da Ma sa A k a n Da t a n g 1 .1 Isu: Program Intergrasi/ Pelabelan dan Pengasingan Bagi m engatasi m asalah ini, program intergrasi y ang wujud di sekolah y ang ini harusl... Ka n a k -Ka n a k Ber k eper l u a n Kh a s Kanak-kanak berkeperluan khas adalah m erupakan kanak-kanak y ang berhadapan dengan kebatasan keupay aan dengan sendiriny a bagi m em peroleh kepe... Fa k t or y a n g m en dor on g t i n g k a h l a k u b er m a sa l a h k a n a k -k a n a k b er k eper l u a n khas Antara faktor y ang m eny ebabkan berlakuny a m asalah tingkah laku adalah disebabkan faktor persekitaran. Hal ini kerana,sesetengah kanak-kanak ... Pen t a k si r a n Da l a m Pen di di k a n Kh a s PENTAKSIRAN Pentaksiran adalah m erupakan satu pem belajaran y ang m erangkum i aktiv iti m enghurai, m engum pul, m erekod, m em beri skor dan m enter... T eor i Pem b el a j a r a n Ma t em a t i k PENGENALAN Matem atik dikatakan bersifat abstrak dan sukar untuk ditakrifkan. Sebagaim ana y ang diny atakan oleh Micheal Berknopf (1 9 9 9 ) di dal...

sama rata terhadap kanak-kanak berkeperluan khas ini. Jadi guru di sekolah hendaklah sentiasa menerapkan nilai-nilai murni dalam kalangan murid-murid normal. Berkaitan isu pengasingan yang dilakukan di dalam kelas seperti meletakkan murid di sudut yang lebih jauh daripada murid lain, cara untuk mengatasi isu ini ialah guru itu sendiri perlu ditegur oleh pihak pentadbir kerana bersikap sedemkian rupa. Bagi mengelakkan perasaan marah dan proses terganggu sepatutnya guru itu perlulah bijak merancang strategi dan kaedah yang sesuai untuk mengurus tingkah laku murid yang mengganggu rakan sebelah atau membuat kacau semasa proses pembelajaran dan pengajaran berlangsung. Sebagai contoh, guru boleh mengadakan ekonomi token kepada kanak-kanak berkenaan. Tujuan dilakukan ekonomi token ini adalah supaya murid ini dapat melakukan arahan yang dikehendaki oleh guru dengan sebaiknya. 1.2 Isu: Penglibatan Ibu Bapa Ibu bapa memainkan peranan penting dalam menentukan hala tuju kanak-kanak berkeperluan khas ini. Telah banyak isu yang timbul mengenai ibu bapa dalam dunia pendidikan ini. Untuk mengatasi masalah isu-isu yang telah timbul itu tadi, sepatutnya ibu bapa harus sedar akan betapa pentingnya sokongan mereka terhadap murid-murid yang berkeperluan khas ini. Ibu bapa perlu didedahkan dengan pengetahuan dan maklumat yang berguna bagi membantu mereka menguruskan anak-anak mereka yang istimewa ini. Satu kelas bimbingan yang dikelolakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat dengan kerjasama Pusat Pemulihan Dalam Komuniti boleh dilakukaan bagi memberi maklumat yang berguna mengenai keupayaan dan kelebihan anak mereka yang tidak berkeupayaan ini. Sesi kaunseling yang disediakan oleh kaunselor yang berpengalaman perlu diberikan kepada ibu bapa yang mempunyai anak-anak istimewa ini. Setidak-tidaknya ibu bapa begini akan berasa lebih bersyukur dan sedar akan kelebihan mempunyai anak-anak sedemikian rupa. Mereka juga akan berasa lebih tenang dan tidak tertekan kerana lebih rasa dihargai selepas mengikuti kaunseling bersama-sama kaunselor. Pendedahan mengenai cara menguruskan kanakkanak berperluan khas juga perlu diajar dan diberi dengan padat dan mapan kepada ibu bapa. Hal ini mampu memberi ilmu dan pengetahuan yang berguna kepada ibu bapa berkenaan. Apabila ibu bapa sudah tahu mengurus dan memahami anak mereka yang istimewa ini, maka perasaan terbeban dengan karenah anak mereka ini akan menjadi kurang dan sebaliknya mereka akan merasakan sebagai salah satu tugas dan tanggungjawab yang harus dijalankan dengan hati yang mulia dan murni. Ibu bapa juga perlulah melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti yang dijalankan oleh pihak sekolah. Kesannya, kanakkanak berkeperluan khas akan merasakan diri mereka lebih dihargai dan disayangi oleh ibu bapa. Selain daripada mengeratkan hubungan kasih sayang antara ibu bapa dengan anak-anak ibu bapa juga akan lebih menghargai akan keistimewaan dan kelebihan anak-anak mereka ini. Selain itu juga, ibu bapa perlu diberi kursus khas oleh pihak badan bukan kerajaan atau pun pihak kerajaan bagi

Blog Archive
2 0 1 2 (1 ) 2 0 1 1 (5) N ov em b er (1 ) S ept em b er (3 ) C a r a C a r a Men g a t a si da n T r en da Y a n g A k a n Di g u n a k a . . . Upda t es!! Isu -Isu Da l a m Pen di di k a n Kh a s Isu Isu Y a n g Ber k a i t a n Pen di di k a n Kh a s A pr i l (1 ) 2 0 1 0 (1 2 )

About Me
wanie azmie
im transform ing~ Vi ew m y c om p lete p rofi le

Search This Blog


Search

Followers
Join this site
w ith Google Friend Connect

Members (42) More

Already a member? Sign in

yushazwani.blogspot.com/2011/09/cara-cara-mengatasi-dan-trenda-yang.html

2/9

8/16/13

=TETINGKAP WANIE=: Cara Cara Mengatasi dan Trenda Yang Akan Digunakan Pada Masa Akan Datang

segala penulisan adalah hasil kary a sendiri oleh hazwani azm i. Sebarang plagiat tidak dibenarkan. Powered by Bl og g er .

memantapkan lagi kaedah pengajaran dan pembelajaran yang boleh dilakukan di rumah. Hal ini kerana, pengetahuan yang diberi ini akan memudahkan ibu bapa mengajar anakanak mereka dengan metodologi yang bersesuaian dengan kemampuan dan kebolehan anak-anak mereka. 1.3 Isu: Stigma Masyarakat (Isu Sistem Sosial) Isu yang berkaitan dengan stigma masyarakat atau pun pandangan komuniti terhadap kanak-kanak berkeperluan khas sememangnya bukanlah perkara yang baharu di negara ini.Seringkali terdengar pelbagai pandangan dan anggapan serong terhadap golongan istimewa itu. Oleh itu bagi mengatasi masalah ini , suatu kempen kesedaran mengenai pentingnya menghargai golongan istimewa ini hendaklah dijalankan. Kempen-kempen yang boleh dilakukan ialah seperti mengadakan iklan menerusi media massa. Kerjasama Kementerian Pembangunan Wanita dan Masyarakat dan Kementerian Penerangan perlu diwujudkan. Jadi kempen-kempen berkenaan dapat diserapkan melalui saluran media massa. Maka kesedaran yang diberikan dengan kekerapan yang tinggi pastilah mampu membuka hati dan mata mereka mengenai mengubah stigma buruk terhadap golongan ini kepada pandangan yang lebih positif. Selain itu, di pihak badan bukan kerajaan seperti NGO misalnya juga perlulah bekerjasama dalam bersama kerajaan untuk membantu kerajaan mengubah stigma masyarakat ini. Kerjasama antara pihak NGO dan pihak kerajaan dalam mengadakan aktiviti bersama masyarakat dalam memberi kesedaran kepada masyaraat adalah merupakan platform yang sangat baik kepada kita. 1.4 Isu: Kepelbagaian Kompetensi Murid Kepelbagaian kompetensi murid sudah pastilah memberi kepelbagaian rentak tingkah laku kanak-kanak ini. Maka tidak hairanlah, perkara ini juga boleh menjadi isu yang hebat. Oleh itu cara menangani masalah ini, guru sendiri perlu mengetahui tahap keupayaan murid dengan sebaiknya. Untuk mengetahui tahap kebolehan dan pengetahuan murid ini, pemerhatian yang tidak formal boleh dilakukan bagi memastikan tingkah laku dan kebolehan murid yang sedia ada. Sebagai contoh, guru boleh melihat gaya komunikasi murid bercakap. Di sini guru dapat melihat setakat mankah kemampuan murid dalam berbahasa. Dari aspek akedemik, lembaran kerja yang disiapkan oleh murid juga boleh menjadi satu penanda aras akan kebolehan kanak kanak ini. Maka guru akan dapat mengenal dengan lebih jelas di mana kelemahan dan kelebihan murid-muridnya. Guru juga akan mampu merancang strategi yang bersesuaian mengikut tahap murid itu tadi. Berkait dengan satu isu di Sekolah A mengenai seorang murid cerebral palsi yang mengalami masalah berkomunikasi iaitu J. Cara yang boleh digunakan untuk menangani isu ini adalah seperti menyediakan salah satu cara alternatif untuk membantu J dalam berkomunikasi. Bahasa isyarat tangan boleh digunakan bagi membantu J. Untuk tujuan isu bahasa dan komunikasi, saya akan menghuraikan dengan lebih jelas mengenai isu-isu yang berkaitan komunikasi untuk tajuk seterusnya. 1.5 Isu: Pelaksanaan Pengajaran dan Pengajaran.
Seharusnya sebagai guru, kita perlu bijak memilih kaedah

yushazwani.blogspot.com/2011/09/cara-cara-mengatasi-dan-trenda-yang.html

3/9

8/16/13

=TETINGKAP WANIE=: Cara Cara Mengatasi dan Trenda Yang Akan Digunakan Pada Masa Akan Datang
pengajaran yang bersesuaian. Guru perlu tahu akan kelebihan dan kelemahan murid terlebih dahulu maka dengan itu guru mampu merancang satu perjalanan p&p dengan begitu menarik dan berkesan sekali. Jadi berkaitan isu pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran bagi mengatasi masalah yang timbul perkara yang asas perlu dikuasai ialah ilmu pedagogi dan metadologi yang sesuai. Guru juga perlulah sentiasa memantapkan ilmu pedagogi dan meningkatkan kemahiran metodologi kanak-kanak berkeperluan khas. Maka dengan itu, guru tidak akan merasa terlalu tertekan dan terbeban kerana mampu mengawal kelas dengan baik kesan daripada teknik pengajaran dan pembelajaran yang baik itu tadi. Guru juga perlu merancang dengan bijak dan rapi mengenai proses pembelajaran dan pengajaran yang akan dikemukakan di sekolah. Perancangan yang rapi juga mampu membantu melicinkan lagi proses pembelajaran dan pengajaran guru di dalam kelas. Sebagai guru yang bertanggungjawab, guru perlulah memastikan bahawa sukatan pelajaran yang dibekalkan perlulah dilaksanakan bersesuaian dengan pengetahuan dan kebolehan murid-murid. Dalam bidak akedemik misalnya, murid mungkin tidak mampu memberikan kejayaan yang sepenuhnya. Jadi sebagai guru yang prihatin dan peka pelaksanaan pengajaran itu perlu setaraf dengan pengetahuan murid. Seperti sedia maklum, murid-murid berkeperluan khas ini lebih mudah sekiranya diajar dengan cara secara praktikal. Maka pengajaran dan pembelajaran oleh guru mestilah bersifatkan hands on. Maka pengalamian yang dilalui oleh murid ini akan memberi kesan yang lebih lama dan memudahkan murid memahami isi pengajaran guru. Misalnya guru ingin mengajar murid membuat roti dalam subjek Kemahiran Hidup. Cara yang paling sesuai ialah dengan menggunakan kaedah demontrasi dan praktikal yang perlu dilakukan murid. Selain itu,bagi membantu guru meningkatkan lagi kualiti pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas, guru perlulah menggunakan bahan bantu mengajar yang bersesuaian. Dalam pengajaran Bahasa Melayu misalnya guru boleh menggunakan contoh maujud atau pun gambar yang mampu meransang murid-murid untuk bercakap dan berkomunikasi di dalam kelas. Maka dengan itu isu mengenai kaedah atau teknik yang tidak sesuai dapat diselesaikan.

1.6 Isu Profesionalisme Guru Isu profesionalisme dalam Pendidikan Khas bukanlah perkara biasa lagi dalam dunia pendidikan di negara kita. Jadi bagi mengatasi masalah ini, saya berpendapat sekolah harus menempatkan guru yang terlatih sahaja untuk mengajar kanak-kanak berkeperluan khas. Guru yang terlatih lebih memahami dan mempunyai ilmu dan pengetahuan yang cukup bagi mencurahkan bakti dalam pendidikan khas. Jadi tumpuan dan perhatian yang sepenuhnya dapat diberikan kepada murid-murid berkeperluan khas. Hal ini sedia maklum, pengetahuan yang cukup untuk menangani sesuatu perkara mestilah akan memberi kesan positif untuk tidanakan yang seterusnya. Berkaitan sikap sambil lewa dan kurang motivasi guru Pendidikan Khas seharusnya dpandang secara serius. Antara cara yang boleh dilakukan bagi membantu menggurangkan sikap tidak sepatutnya guru itu haruslah disedarkan akan tanggungjawabnya sebagai guru. Kursus dan latihan serta bimbingan yang sesuai boleh dijalankan bagi membantu guru ini lebih bermotivasi dalam meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran yang dilakukannya di sekolah. Dalam konteks bilik darjah, waktu untuk guru berinteraksi dengan murid-murid begitu terhad. Oleh itu segala maklum balas yang berlaku di antara kedua belah pihak bukan sahaja terjadi secara spontan dan perlu segera, malah ianya seolah-olah tidak langsung memberi kesempatan untuk merancang dan berfikir. Oleh kerana itu, apabila berhadapan dengan murid-murid, guru bukan sahaja perlu kreatif dan inovatif, tetapi mesti sabar, bijaksana, cekap dan
yushazwani.blogspot.com/2011/09/cara-cara-mengatasi-dan-trenda-yang.html 4/9

8/16/13

=TETINGKAP WANIE=: Cara Cara Mengatasi dan Trenda Yang Akan Digunakan Pada Masa Akan Datang

optimis dalam menghadapi sesuatu situasi serta cabaran. ("Classroom Life : Some Dimensions of Parallel Universes", 1994).Selain daripada itu kemahiran komunikasi seorang guru itu juga mempengaruhi minat murid terhadap sesi pengajran guru terbabit. Selain daripada komunikasi seorang guru itu juga perlu berusaha untuk menjadi lebeih kreatif dalam menjalankan sesi pengajaran mereka supaya murid tidak merasa bosan dan dapat memberikan pengalaman murid dalam menerokai pembelajaran mereka. Isu pergeseran antara guru di aliran perdana dan khas boleh dikurangkan sekiranya kedua-dua mampu bertoleransi akan kelebihan masing-masing. Cara yang boleh mengurangkan pergeseran antara dua pihak guru yang berlainan ini ialah dengan mewujudkan hubungan yan baik antara satu sama lain. Pihak pentadbir perlu bijak untuk mengeratkan dua pihak guru yang berlainan. Aktiviti seperti jamuan makan mingguan bersama-sama boleh dijalankan oleh sekolah. Maka dengan itu guru pendidikan khas dan aliran perdana dapat memahami antara satu sama lain dengan baik. Maka dengan itu perasaan prasangka yang tidak baik ini akan dapat dielakkan. 1.7 Isu Ujian Pentaksiran Isu ujian pentaksiran bukanlah perkara yang baharu lagi. Jadi untuk mengatasi masalah ini, sepatutnya guru harus meneliti terlebih dahulu apakah kesesuaian pentaksiran yang ingin dijalankan. Satu kajian yang lebih teliti perlu dilakukan oleh guru untuk memastikan pentaksiran yang dilakukan adalah sesuai dan tepat dengan murid. Bagi tujuan ini satu kerjasama yang melibatkan ibu bapa, guru dan sekolah sangatlah perlu . Guru harus membina ujian pentaksiran yang menggunakan penilaian misalnya dengan cara bertunjangkan kebolehan dan pengalaman kanak-kanak itu sendiri. Hal ini sekaligus mampu melatih murid untuk menjawab soalan yang pelbagai dan sekaligus meransang minda dan kreativiti mereka. Selain daripada, persekitaran fizikal yang kurang semasa penaksiran dilakukan hendaklah diperbaiki atau pun disediakan. Sebagai contoh, kekurangan alatan bilik darjah seperti meja atau kerusi boleh menyebabkan murid tidak berasa selesa semasa menjawab soalan yang disediakan guru. Maka hal-hal penting ini seharusnya diambil kira dan dipandang berat oleh pihak sekolah dan guru. Dalam pembinaan ujian diagnostic misalnya, guru hendaklah merujuk kesesuaian jenis ujian yang dijalankan. Sekiranya ujian itu tidak mempunyai masalah untuk dijalankan maka guru boleh melakukan ujian yang sesuai terhadap murid. Koloborasi antara golongan pakar sangatlah digalakkan bagi meningkatkan kualiti pembinaan ujian diagnostic yang diberikan kepada murid-murid. Ujian yang berbentuk sumatif yang biasanya dijalankan boleh digantikan dengan ujian formatif. Hal ini kerana ujian berbentuk tidaklah membebankan kerana hanya mempunyai beberapa topic sahaja berbanding dengan ujian sumatif. Seperti yang kita ketahui ujian sumatif merangkumi semua isi kandungan dalam semester atau tahunan. Perkara ini akan membebankan murid itu sendiri. Jadi wajarlah hanya ujian formatif sahaja dijalankan.
yushazwani.blogspot.com/2011/09/cara-cara-mengatasi-dan-trenda-yang.html 5/9

8/16/13

=TETINGKAP WANIE=: Cara Cara Mengatasi dan Trenda Yang Akan Digunakan Pada Masa Akan Datang

1.8 Isu: Bahasa dan Komunikasi. Bagi menghadapi masalah bahasa dan komunikasi antara guru dan murid Pendidikan Khas, murid ini guru perlu merancang strategi yang bersesuaian dengan beliau. Sebagai guru yang prihatin, murid yang mengalami masalah bahasa hendaklah disarankan untuk dihantar kepada terapi pertuturam.Jadi perbincangan dengan pihak ibu bapa sangatlah perlu dan digalakkan. Guru juga boleh mengajar bahasa dan komunikasi kepada murid jenis ini dengan kaedah ACC (Alternatve and Augementative Communication). Melalui kaedah ini murid boleh berkomunikasi dengan menggunakan alatan yang canggih yang memerlukan bajet kewangan yang agak tinggi daripada sekolah. Bagi bajet yang murah, guru boleh menggunakan kaedah PAC iaitu kaedah menukar gamba sebagai sign atau isyarat untuk berkomunikasi Dalam memupuk komunikasi yang baik antara guru Pendidikan Khas dengan pihak sekolah misalnya guru perlu sentiasa melibatkan diri dalam apa jua aktiviti yang dilakukan oleh guru. Peluang untuk bersama dengan staf yang lain seharusnya hendaklah digunakan dengan sebaiknya. Maka dengan ini komunikasi yang baik akan wujud dan sekaligus mewujudkan hubungan yang hormoni antara satu sama lain. Komunikasi yang mesra juga hendaklah sentiasa dipupuk antara satu sama lain maka dengan itu isu pergeseran yang timbul dapat dikurangkan dengan wujudnya keindahan komunikasi bersama. Selain dapat berkomunikasi bersama-sama secara matang dan telus guru-guru dan staf yang lain sekaligus memupuk hubungan mesra budaya yang berada di sekolah. Perkataan mesra menggambarkan keselesaan, keceriaan dan kegembiraan (Noriati A Rashid & etc :2011). Apabila semua ini terangkum bersama maka hubungan yang lebih erat akan terbina antara keseluruhan dalam sesuatu komuniti itu. Selain itu sekiranya mesej yang dihantar oleh penyampai dapat difahami maksudnya oleh penerima, maka komunikasi berkesan telah pun berlaku. Sebagai seorang guru, komunikasi lisan berlaku apabila guru sedang menyampaikan pelajaran atau arahan untuk menjalankan sesuatu tugas amali. Ketika guru menulis sesuatu di papan hitam atau lutsinar untuk kegunaan muridmurid, maka komunikasi secara bertulis telah diamalkan. Dalam situasi berkenaan, nyata bahawa kemahiran berkomunikasi amat penting bagi seorang guru untuk mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.(Ee Ah Meng, 1996).Ini bermakna komunikasi atau interaksi bilik darjah boleh berlaku secara lisan dan bukan lisan. Semasa waktu mengajar, guru berinteraksi dengan murid dengan bercakap, memberi penjelasan, menyoal soalan-soalan, berbincang, meneguh dan menegur, mengarah, memberi isyarat, menghampiri dan mendampingi murid, mengenakan denda dan sebagainya.

1.9 Isu:Kemudahan Fizikal Penyediaan kemudahan fizikal atau prasarana sekolah


yushazwani.blogspot.com/2011/09/cara-cara-mengatasi-dan-trenda-yang.html 6/9

8/16/13

=TETINGKAP WANIE=: Cara Cara Mengatasi dan Trenda Yang Akan Digunakan Pada Masa Akan Datang

kebiasaannya seringkali dikaitkan dengan jumlah peruntukan yang diberikan oleh sekolah. Jadi sudah pastilah isu kewangan dan isu kemudahan fizikal saling berkait rapat antara satu sama lain. Isu di Sekolah A misalnya adalah mengenai kekurangan kemudahan jalan kerusi roda yang dikhaskan untuk murid yang menggunakan kerusi roda. Bagi mengatasi masalah ini, penyediaan jalan untuk kerusi roda perlulah disediakan. Untuk menampung tujuan itu satu dana atau pun kutipan derma juga perlulah dilakukan oleh pihak sekolah. Selain itu kesesuaian alatan yang digunakan oleh murid-murid dalam melaksanakan sesuatu aktiviti perlu diambil kira dengan berat. Penggunaan bola yang lembut dan ringan dalam aktiviti p&p Pendidikan Jasmani adalah sangat perlu ketika mengajar murid-murid berkeperluan khas ini. Hal ini kerana pada pandangan saya guru harus tahu dan peka akan keperluan murid. Mereka harus tahu tidak semua murid berkeperluan khas ini mampu melontar dan menyambut bola yang keras dan berat dengan baik. Jadi eloklah sekiranya menggunakan alatan bola yang lebih ringan dan selamat. Dalam erti kata lain, guru perlu menggunakan alatan dan bahan bantu mengajar sesuai dengan kebolehan murid-murid. Kemudahan fizikal yang disediakan oleh sekolah juga hendaklah dijaga bersama-sama. Guru hendaklah sentiasa menerapkan nilai menjaga harta benda di sekolah dengan sebaik-baiknya. Jadi dengan itu kemudahan asas yang disediakan oleh sekolah akan berada dalam keadaan yang terjaga dan terjamin. Keadaan kelas yang terlalu kecil sepatutnya hendaklah diubahsuai dengan cara meminimakan bilangan murid di dalam kelas. Hal ini dapat mengelakkan isu ruang bilik darjah yang tidak sesuai. Keceriaan bilik darjah juga boleh dipertingkatkan dengan penyediaan plan lantai yang sesuai dan mampu menarik perhatian murid untuk berada di dalam bilik darjah. Hal ini kerana menurut Woolfolk (2000) adalah perlu mengekalkan persekitaran bilik darjah yang positif dan produktif. Pengurusan fizikal bilik darjah ini memaparkan sejauh mana guru memiliki sikap prihatin dan professional terhadap tugasnya. 1,10 Isu: Kewangan Bagi mengatasi masalah isu isu kewangan dalam Pendidikan Khas seperti isu penyalahgunaan wang elaun oleh ibu bapa misalnya, satu pemantauan daripada pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat perlulah diwujudkan. Satu sesi perbincangan dan kaunseling mengenai pengurusan elaun anak-anak mereka perlu disediakan. Jadi kesedaran yang tinggi dapat dipupukdalam kalangan ibu bapa. Mereka juga perlu disedarkan akan tanggungjawab mereka dan betapa pentingnya wang elaun itu terhadap anak-anak mereka yang tidak berkeupaayaan itu. Isu elaun guru pendidikan khas pula hendaklah diambil berat oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. Seharusnya pihak kementerian perlu lebih teliti dan memilih guru yang benar-benar layak menjadi guru pendidikan khas. Maka dengan itu mereka tidak akan bergantung untuk bekerja mengajar murid-murid khas ini dengan mengharapkan elaun khas itu semata-mata sahaja.
yushazwani.blogspot.com/2011/09/cara-cara-mengatasi-dan-trenda-yang.html 7/9

8/16/13

=TETINGKAP WANIE=: Cara Cara Mengatasi dan Trenda Yang Akan Digunakan Pada Masa Akan Datang

Isu

kewangan

yang

tidak

mencukupi

untuk

menyediakan kemudahan dan mengadakan program kepada anak-anak khas seharusnya menjadi perhatian oleh semua pihak terutama pihak ibu bapa.guru dan pihak pentadbiran sekolah sendiri. Memang benar, wujud tapisan pemberian dana kewangan kepada setiap sekolah dan sudah pasti mungkin tidak akan mencukupi. Jadi di sinilah peranan pihak yang terlibat berganding bahu untuk mencari dana kewangan bagi menampung kekurangan yang dialami. Cara yang boleh dilakukan adalah seperti dengan mengadakan jualan amal, mencari derma atau bantuan daripada pihak yang berkeupayaan. Maka sudah pastilah masalah yeng berkaitan kewangan ini dapat diatasi. Apa yang disimpulkan disini ialah sekiranya wujudnya kerjasama antara ibu bapa ,pihak sekolah dan komuniti masalah yang berkaitan isu kewangan mungkin dapat diatasi dengan baik. Maka dengan itu isu yang berkaitan kekurangan kewangan dapat dikurangkan diatasi. 1.11 Isu Pentadbir dan Pentadbiran Sekolah Antara isu yang hangat yang seringkali diperkatakan berkaitan pentadbir dan pentadbiran sekolah, adalah mengenai isu penempatan murid. Sepatutnya isu penempatan murid ini perlulah dipandang secara serius oleh semua pihak.Ini kerana kebanyakkan masalah penempatan murid sering berlaku di mana-mana sekolah sekalipun. Antara cadangan untuk mengatasi masalah ini ialah dengan mewujudkan satu badan khas yang mentadbir cara pengelolaan untuk proses penempatan murid.Dengan adanya satu badan khas yang mentadbir urusan penempatan murid ia akan dapat mengelakkan berlakunya kesalahan dalam proses penempatan murid terutamanya di kelas pendidikan khas ini Pembinaan ujian soalan diognostik juga perlu diselaraskan dan dikeluarkan oleh satu badan yang bertauliah supaya tidak berlaku penyelewengan ataupun penindasan terhadap murid,ini kerana kesemua aspek murid perlu diambil kire sebelum memulakan proses penempatan murid berkenaan ke kelas kelas pendidikan khas untuk mengelakkan masalah muncul setelah murid ditempatkan.Selain itu panel-panel yang terlibat semasa proses penempatan pelajar seharusnya menjalankan tugas dengan penuh professional untuk meberikan satu perkhidmatan yang terbaik.

Peranan pentadbir sekolah juga perlu diambil kira.kerana pentadbir sekolah kadang kala memberikan masalah kepada guru guru yang ada di sekolah.Seharusnya pentadbir sekolah ini mempunyai sikap yang adil kepada semua guru dan tidak menunjukkan bahawa pentadbir sekolah tidak menyukai pendidikan khas ini.Cara penyelesaian untuk mengubah persepsi sekolah ini terhadap pendidikan khas ialah guru-guru pendidikan khas ini seharusnya menyediakan program-program yang berkaitan bagi menonjolkan bahawa murid-murid pendidikan khas ini mempunyai potensi untuk berjaya. Secara tidak langsung ia akan dapat mengubah pihak sekolah kepada murid pendidikan khas ini yang dianggap tidak menyumbang kepada kenaikan dan kejayaan sekolah. Pihak tertinggi seperti Jabatan Pendidikan Daerah
yushazwani.blogspot.com/2011/09/cara-cara-mengatasi-dan-trenda-yang.html 8/9

8/16/13

=TETINGKAP WANIE=: Cara Cara Mengatasi dan Trenda Yang Akan Digunakan Pada Masa Akan Datang

atau mana-mana nazir daripada pihak Kementerian Pelajaran Malaysia juga perlulah sentiasa peka dan turun padang unutk mnejalankan pemantauan secara mengejut untuk melihat sendiri sejauh mana kemudahan yang disediakan oleh pihak sekolah terhadap kelas-kelas khas ini .Tindakan juga boleh diambil kepada mana-mana pentadbir sekolah yang tidak mengikuti prosedur kemudahan yang seharusnya perlu untuk kelas pendidikan khas ini.Pihak-pihak berwajib ini juga seharusnya menjalankan kerjasama dengan NGO yang terlibat untuk membolehkan pihak NGO memberikan dan menyediakan perkhidmatan mereka untuk meningkatkan lagi mutu perkhidmatan untuk murid-murid pendidikan khas ini.
Dicatat oleh wanie azmie di 8:1 5 AM

0 ulasan: Post a Comment


E n t e ry o u rc o m m e n t . . .

Com m ent as: Google Account Publish Preview

N ew er Post

Ol der Post

Subscribe to: Post C om m en t s ( A t om )

Subscribe To
Posts Com m ents

C opy r i g h t = T ET IN G KA P W A N IE= . A l l r i g h t s r eser v ed. Bl og g er t em pl a t e c r ea t ed b y T em pl a t es Bl oc k W or dpr ess t h em e b y G en er i c W P T h em es

yushazwani.blogspot.com/2011/09/cara-cara-mengatasi-dan-trenda-yang.html

9/9